Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı JAPON GÜLÜ İlhan Selçuk Çai Pazaıüma K Ş Tmkocağı Cad No 39 41 kîtapkuHSû u<4334)CaŞaloŞlıı-lsaıılwlTeL(212)51->0196 Cumhuriyet Cumhuriyel k ı t a p I a r ı BAHÇE BİZÎZ GÜL BÎZDEDÎR Mhtase İlknur 76. YIL SAYI: 27961 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (7945-/99/) Bilimsel açıdan ağız kokusu l\onuşma diline ağız kokusu olarak geçen kötü kokulu nefes, yüzyıllardır insanları rahatsız eden bir sağlık sorunu; ancak bilimin ilgi alanına son yıllarda girebilmış Bugun, fizyolojik olduğu kadar psikolojık soruniara da yol açtığı görulen bu durumun teşhisi ve tedavısı yolunda önemli gelışmeler kaydedilmiş Oıgara lie akıl hastalıkları arasında ılışki var mı? Bugüne kadar akcığer kanserı ve kalp hastalıklarıyla sigaranm yakın bır ılişkısi olduğunu orfaya koyan bilim adamları sigaranm akıl hastalıklarına yol açıp açmadığını araştırıyor B u g i i n Cumhuriyet ' I e b i r I i k t e . B d e n ı s t e Asten 3. kez antilop yavrusunu evlat edindi Dılım adamları antilop yavrularının bakımını üsrlenen bir aslanı şaşkınlıkla izliyor ve bu alışılmadık analık durrusünün nedenını araştırıyor. llgınç çift, yirmidört saat izleniyor u n u t m a y ı n . Parti kuruculannın da rejim karşıtı ve Atatürk'ü hedef alan konuşmalan ortaya çıktı AKP detehlikede 1 7 KÎŞÎYÎÖLDÜRDÜ.İNTÎHARETTÎ Almanya Partlnin tûzelkteillğl sorgulanabilir # AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo- •* ğan dışındaki partı kuruculannın da cumhu- riyet, laiklık, ordu ve Atatürk'ü hedef alan konuşmalan ortaya çıktı. Erdoğan hakkın- [f daki ceza davasının yanı sıra bu görüşlerin î^? "partı organlannca' benimsenmesi durumunda AKP'nin tüzelkişiliğinin de tehlikeye gırebılece- ğine dikkat çekildi. Bazılan parti yönetiminde de bulunan milletvekilleri, geçmiş yıllardaki konuşmalannda. "Ço- cuklannız Güneydoğu'da PKK olaylannda öleceklerıne, Allah'ın nizamını savunmak ıçın öldürülsün. Anıtkabır'de- ki acaba ne hesap veriyor, onu bilmezler de ona şikâyete giderler" göriişlerinı dile getiriyorlar. • 4. Sayfada Tayylp Erdoftan DGM'de çark etti # "Anayasal düzeni bozmaya kalkış- mak"tan DGM'de ifade veren Erdoğan mahkemede "çark etti". Rize'de yaptığı konuşmasında Atatürk'ü hedef almadı- ğını savunan Erdoğan, "Atatürk bu devletin kurucusudur ve komutanıdır Bizim ıçin put değil- dir" dedi. Konuşmasındakı •'inekler" deyimiyle Atatürk'ü kastetmediğıni anlatan Erdoğan, "intihar cellatlığı" sözle- nyle TSKyi hedef almadığını ileri sürdü. AKP Grup Baş- kanvekıh Annç'ın da terör örgütü HAMAS'tan övgüyle bahsettıği bir kaseti ortaya çıktı. Annç 1994 yılında Kon- ya'da yaptığı konuşmada, "Müslümanlar ıçlerinde Müslü- man, dışanya laık olmak zorunda" diyor B 4. Sayfada Sezer'den Erdoğan'a sert tepkl •î • • • * • Cumhurbaşkanhğı Basın Başdanışmanı Metın Yahnan, düzenlediği bilgılendirme top- lantısında gazetecilerin sorulanru yanıtladı. Yalman, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'ın, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er- doğanın 1992 yılında Rize'de yaptığı konuşma ve DGM'de yaşanan sürecı nasıl değerlendirdıgınin sorulma- sı üzenne "Konu yargıya ıntıkal etmıştir. Sayın Cumhurbaş- kanı 'nın bu aşamada söyleyebileceğı herhangı bir şey yoktur. Sayın Erdoğan'ın beyanlan konusunda; Türk Silahlı Kuvvet- len ulusumuzun gözbebeğı olan bır kurumumuzdur. Her ne şekılde olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözler kabul edılemez" dedi. M 4. Sayfada Milli Güvenlik Kurulu toplandı Irticaya geçit yok # Cumhurbaşkanı Sezer'in başkanlığında toplanan Mılli Güvenlik Kurulu'nda, ırtica başta olmak üzere anayasal rejime yönelik bclücü ve yıkıcı faaliyetlerdeki son gelişmeler istihbarat raporlan ışığmda değerlendirildi. Kurulun asker kanadı, TSK'ye ycnelik sözlü saldınlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Isnhbarat raporlannda, irticacı cemaat ve terör örgütlennin Isail'e karşı kamuoyunda oluşan tepkiyi kullanarak yeni ejiemler gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtildı. • 9. Sayfada 'Yerel'de uygun M turlu tartışması 0 'oplumsal Ekonomik ve Sijısal Araştırmalar Vakfi Ba*anı Erol Tuncer, Tüsiye'de yerel seçimlerin iki tura yapılabileceğini, ancak geıel seçimlerde kararsız seçnenler ve seçim barajının dıkate ahnması gerektiğini sö?edi. İki turlu seçimi saMnanlann sistemin salacalannı gözardı etmemesi gerirtiğini belirten Tuncer, "Pırtıler arasında kutuplaşma ve Hzarlıklara neden olduğu içiıradikal partiler her zaman elemeyebilir. Bunun örneği Ceşir'de görüldü" diye kouştu. • 5. Sayfada ANAP'taarayış Derviş'e çengel # Liderlerin seçim sinyali veren tutumlarının ardından ANAP'ta da bu yönde hareketlüik başladı. ANAP'ın koalisyon içinde en çok kan kaybeden parti görünümünden çıkmak için Ahmet Özal ile başladığı transferleri sürdürmeyi planladığı bildirildi. Bu kapsamda TBMM'dekı baa bağımsız milletvekilleriyle görüşmelerin sürdüğü ögTenildi. ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın geçen hafta Devlet Bakanı Kemal Derviş'i evüıe davet ederek yaklaşık 5 saat görüştüğü bildirildi. • 5. Sayfada Le Pen'den korkmayın mesajı Fransa'da cumhurbaşkanlığı st<,inıinin ikinci turuna kalarak bütün Avrupa"vı sarsan aşın sağcı ve milliyetçi Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Jean-Marie Le Pen'i protesto gösterileri sürüyor. Fransa"nın çeşitli kentlerinde vapılan gösterilerde Le Pen'i Hitler'e benzeten protestocular ilginç görüntüler oluşturdular. Le Pen ise bu gösterilere aldırmayarak sıcak mesajlar veriyor. Le Pen Fransa'ya "Cum- hurbaşkanı olursam benden korkmanıza gerek yok" mesajı verdi ve "îngiltere Başbakanı Tony Blair'den daha ırkçı olmadığını'" söyledi. (Fotoğraf: REUTERS) ogrencı dnnetiyle sarsıldıı Almanya'nın Erfurt kentindeki Gutenberg Lisesi'ne giren silahlı bir gencin çevreye rasgele ateş açması sonucu 14 öğretmen, 2 öğrenci ve 1 polis yaşamını yitirdi. 6 kişinin yaralandıgı olayın ardından 19 yaşındaki saldırgan genç intihar etti. Saldırganın daha önce iki kez girdiği diploma sınavlaruıda başansız olduğu öğrenildi. ı Almanya'da şaşkınlık yaratan saldınnın ardından Cumhurbaşkanı Rau ve Başbakan Schröder birer mesaj yayımladı. Federal Meclis'te bayraklar yanya indirildi. Avrupa Konseyi bir bildiri yayımlayarak olaydan duyulan üzüntüyü dile getirdi. • 11. Sayfada • ONSÖZÜYARGITAYSÖYLEYECEK Kırcı 'nın 'affı'karışık ı MHP'lilerin ısrarla aftan yararlanacağını söylemesine karşın Adalet Bakanlığf ndan bir yetkıli, yenı düzenlemenin Kırcı'yı etkılemeyeceğinı vurguladı. Yargıtay çevrelerinde de Kırcı'nın çekmesi gereken cezanın 36 yıl olduğu. buna infaz yasasının uygulanamayacağı belirtiliyor. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi'nin iptal ka- ranyla doğan boşluğun doldurulması amacıyla çıkanlan "af yasasın- dan" ülkücü katil Haluk Kırcı'nın da yararlanıp yararlanamayacağı tar- tışmalan sürüyor. Bahçe- lıevler'de katledilenlerin aılelerinin avukatı Erşen Sansal, Kırcı'nın aftan yararlanamayacağını be- lirtirken Adalet Bakanlı- ğı yetkilileri de bu dü- zenlemenin Kırcı'yı et- kilemeyeceğini vurgula- dılar. Yargıtay çewelerin- de, Kırcı'nın bırden çok idama mahkûm olduğu- na işaret edilerek aftan yararlanamayacağı belir- tiliyor. Kırcı'nın tahliye edilmesi durumunda, temyiz incelemesini ya- pacak olanYargıtay, oluş- turacağı görüşle tartış- malara noktayı koyacak. Anayasa Mahkemesi, 10 yıllık indinmin mahkûm olunan cezadan değil, fi- ilen çekilmesi (yatılma- sı) gereken hapis ceza- sından indirileceğine hükmetti. Yeni düzenle- meye göre de 10 yıllık in- dirim, çekılecek cezadan düşülecek. Kırcı, Bahçe- lievler'de 7 TtP'li öğrenci- nin katledilmesi olayıyla ilgili olarak 7 kez ölüm ce- mArkasıSa.l9,Sü.3'te JERGAMA'NIN JESÎ SERBEST 1 i. Sayfada >AYGIDEĞER DÜŞMAN 1 7. Sayfada ÇAĞDAŞLIK ELİMİZDE 16. Sayfada ÇOCUĞA ÖZEL KÖY İArka savfada GUNCEL CUNEYT ARCATOREK 0 Biçim 'Yeni' Hani bir söz vardır; yenilıkten, değışmekten aslında nasibini almamış olanlara. "Kırkyıllık Kâni olurmu Ya- ni" derler ya; Recep Bey (RTE) ıle AKP'nin bugünkü savlan, ışte o hesap. "Değiştim, değiştik" sözcukleri uzun süre Recep Bey'le partinin önde gidenlerinin ağzından düşmedi. Recep Bey'in geçmiş marifetlerinden birini kanıtla- yan Rize kaseti gün ışığına çıktıktan sonra, bu kez WArkasıSa.l9,Sü. l'de Hepatit A yayılıyor # Marmaris'e bağlı Sö- ğüt ve Taşlıca köylerinde görülen Hepatit A salgmı giderek yaygmlaşıyor. Son taramada, Söğüt Kö- ^'nde 50, Taşlıca'da 32 öğrencide Hepatit A has- talığı görüldü. Marma- ris'e gelen 35 öğrencinin ilçeye girmesine izin ve- rilmedi. • 19. Sayfada Çok pişmiş gıda uyansı # îsveç Gıda Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre nişastah gıdalar, kızartı- hnca veya fınnda pişiri- lince, bazı izolasyon maddelerinde bulunan ve zehirli bir kimyasal mad- de olan polakrilamid'in imalınde kulllanılan ak- rilamid maddesini oluş- tvuyor. • 19. Sayfada Erdemirspor şampiyon # Türkiye Erkekler Bi- rinci Voleybol Ligi play- offfinal maçında SSK'yi 3-0 yenen Erdemirspor şampiyonluğa ulaştı. Basİcetler erkekler play- off 1. tur ikinci maçında ise Galatasaray Fener- bahçe'yi 97-92'lik sporla yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ecevit'in Oykırım Atağı! Seçim tohumu bütün partilerin beynıne düşmüş, çimlenmeye başlamış görünüyor. Siyasetin varlık ne- denı seçim olduğuna göre, çok partıli sıyasi yaşamı- mızda 3 yıldan önce 4 yıldan sonra seçim olmadığına göre bunu doğal karşılamak gerek... Seçim için en akla yakın tarih de önümüzdeki ilkba- har. Hükümet ortakları, doğal süreleri tamamladıklan için bununla uğraşmıyorlar, yasal sürelerini dikkate alı- MArkasıSa.l9,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog