Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı YÜZBAŞI SELAHATTtN'ÎN ROMANI 1-2 İlhan Selçuk Çag Pazariama A.Ş Târkocagj O d No 3941 (34334ı Cagaloglu-tsanbulTd {212)51401 96 Cumhuriyet 26 NİSAN 20Ö2 CUMA78. VIL SAYI: 27960 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı DGM çıkışında partili- ler bir demct gül ve alkışlarla karşıladı. ( KEREM GEZER) Erdoğan'aDGM'de 3 saatliksorgulama # AKP liden Erdoğan DGM'de, Rıze'de yaptığı konuşma nedeniyle 'Anayasal düzeni bozmaya kalkışmak'tan 3 saat boyunca ifade verdı. Erdoğan, sözlen orduyu hedef alarak söylemediğını ve "değiştiğıni" savundu. DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'ın, Erdoğan'ın turuklanması isteminı yedek hâkimlik reddetti. Savcı Yüksel, yedek hâkimlığin karanna itiraz edecek. • 6. Sayfada Blr kaset d a h a Erdoğan'ın 1993 yıhnda Almanya'da yaptığı bir konuşma kaseti daha ortaya çıktı. Star haberde yayımlanan kasette Erdoğan '"Sen yıllarca. ille de 'Ne mutlu Türküm diyene' dersen kaidedir, etkı tepkıyi doğurur. Öbürü de ne diyecek, 'Ne mutlu Kürdüm diyene' diyecektır" dıyor. Benzer söylemde bulunan Erbakan, "Halkı kin ve düşmanhğa açıkça tahrik etmek" suçundan mahkûm olmuştu. • 6. Sayfada Ecevit, partinin kendini aklanmış gibi göstermeye çalıştığını söyledi: AKP, karanlık bir geçmişinmirasçısıCHP'ye de Seft eleştirl Başbakan Ecevit, siyasal yaşamın şimdi- lik belirsizlik sürecinden geçtiğini vurgulayarak "Karanlık bir geç- mişin mirasçısı olan AKP, kendini aklanmış gibi göstererek siyaset sahnesinde birinciliğe oynayabileceğini sanıyor" dedi. CHP'yi de eleştiren Ecevit, HADEP'i kastederek "CHP, oy uğruna bölücü bir partiyle işbirliğini göze alıyor. Her görüşe kur yapıyor. Böyle parti- ler seçimde sabun köpüğü gibi dağılacak" diye konuştu. • 6. Sayfada ErdOğaii: Ecevit daha kirll Ecevit'in açıklamalanna yanıt veren Erdoğan, "Eğer AKP'nın böyle bir geçmişi varsa bazı deliller orta- ya sürmeleri gerekir. Ecevit çok daha kirli bir geçmişin mirasçısı du- rumundadır" diye konuştu. CHP lideri Baykal ise Ecevit'in de "ilan edilmemiş seçim kampanyasına" katıldığını vurgulayarak "Kampan- yada hedefini CHP olarak seçmiştir. Bunu anlıyorum. Ama iftiralan kabul edilemez. Başbakan derhal özür dilemeli" dedi. • 6. Sayfada BUMlN'DEN MUHALEFET VE HÜKÜMETE ELEŞTtRl Partiler dini kullanıyor • Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin, Türkiye'de sıyasi partileri "din duygulannı oya çevirme gayretınin kapattır- dığını" söyledi. Bumın, düşünce ve ifadeyı sıyasi partilerin kapatılması nedeni sayan yasa kurallannın zaman geçir- meksizin değiştırilmesi gerektiğini vurguladı. Bumin, uhıs- lararası anlaşmalara yasa üstü değer vermenin, egemenlik hakkını smırlandırmayacağını vurguladı. • 5. Sayfada SEZER: YEREL YÖNETİMLER TASARISIÇIKARILMALI Siyasi atamalar önlensin # Mülki Idare Şûrası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Sezer, atama ve yer değiştırmelere sıyasetin kanşmasının önlen- mesi gerektiğini vurgulayarak, hıç kimsemn görevini ya- parken baskj görmemesini istedi. Sezer, Türkiye'de kap- samlı bir yönetsel reformun zorunluluk haline geldiğini be- Iirterek Meclis'teki tasarının yaşama geçırilmesiyle bu yönde önemlı bir adım atılacağını kaydetti. • 4. Sayfada Madenciler Derneği Başkanı Kasapoğlu: Madenler tutsak edildi # Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ismet Kasapoğlu bor ve trona alanında rakipsız olan Türkıye'nin yanlış politikalar nedeniyle bu madenlerden katma değer elde edemediği görüşünde. # Zengin rezervlere sahip olmasına karşın Türkiye'de madenciliğin hâlâ definecilik olarak yorumlandığını belirten Kasapoğlu, özellikle demiı. çelik ve kömürde çok böyük hatalar yapıldığını vurguluyor. MrYASE tLKNUR'un söyleşisi • 8. Sayfada Ağca ve Kırcı 'nın durumu belirsiz 5bin kişiye dahaaf • Aıayasa Mahkemesi karar doğrultusunda genışetilen Şartla Salıvnlme Yasa Tasansı TB\M'de kabul edildi. Yasaıın. Abdi Ipekçi'nin katılıMehmet Alı Ağca ile ülküci katil Haluk Kırcı vı da cezaevinden kurtînp kurtarmayacağı ise hılâ tartışıhyor. U9.ieyfada Su veyivecek sıhntısı tsmail Cem ve Yorgo karargâhının merdivenlerindc karşılayan Filistin lideri Yaser Arafat. bakanlarla ofisinin zarar gördüğü gerekçesiyle küçiik bir odada görüştü. Ramallah'taki karargâhta İsrail kuşatması altında bulunan Filistin lideri Yaser Arafat ve beraberindekiler çok güç koşullarda yaşıyor. Heyet üyelerine yeşil plastik bilezikler takılırken görüşme sırasında bir ikramda bulunulmadı. Su ve yiyecek sıkıntısı olduğu. yiyecekierin de önceki giin tükendiği bildirildi. (Fotoğraf: REUTERS) aşısı Arafat'tan sıcak karşılama Dışişleri Bakanı Cem ıle Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, Arafat ve Şaron'la bir araya geldi. Cem ve Papandreu'ya "iki yakın dostum" diye hitap eden Arafat, banş anlaşması olmadan Ortadoğu'da banş sağlanamayacağı mesajını verdi. Arafat, kuşatmanın ne kadar süreceğine ilişkin soruya "Bunu İsrail ve ABD'ye sorun" yanıtını verdi. Küçük de olsa llerleme Cem, İsrail ve Filistin taraflannı banş yolunda bazı küçük adımlar atma konusunda ikna ettiklerini düşündüğünü söyleyerek "Ancak yeterli olur mu bilmiyorum, en azından olumlu bir girdi sağladık" dedi. Papandreu da "Avrupa ailesinin ikı üyesı" olarak taraflarda banş arzusu gördüklerini bildirdi. Nativltas'a seçenekll çözüm İkı bakanla Natıvıtas Kilisesi sorununu görüşen Filisrinli baş müzakereci Saib Erekat, çözüm için iki yeni boyut getirmeye çahştıklannı belirterek bunlardan birincisinin kilısedekilerden bir kısmının serbest bırakılması, diğer kısmınuı Gazze'ye gönderilmesi olduğunu söyledi. • 11. Sayfada İşçiden sürekli eylem karan TÜrk-İS alana Çlkiyor Türk-lş Başkanlar Kurulu, çalışanların kazanılmış haklarını hedef alan hükümetin uygulamalarına kar- şı. "sürekli eylem" karan aldı. Sendıka yöneticilen, 15 Mayıs'tan itibaren her gün Ankarada eylem yapacak. Istemlerin yeri- ne getirilmemesı durumunda da rüm işçıle- rin Ankara'ya yürüyeceği belirtildi. Halk tahrik edilmesin Türk-lş Başkanı Bayram Meral, "Fazla istihdam olduğunu iddia edenlere '550 milletvekili ne iş yapı- yor' diye sorarlar. Siyasiler halkı tahrik et- mesin. O zaman ışin cılkı çıkar" diye konuş- tu. Meral, bazı kamu yönencilerinin emek- liliği dolan çalışanlara onur kmcı teklifler yaptığını Ecevit'e iletti. • 13. Sayfada Sabancı hükümeti topa tuttu Lakırdı, lakırdı, lakırdiDünyaTürktşa- damlan 4. Kurultayı, olaylı konuşmalarla başladı. Açılışta protokol krizinin yaşandı- ğı kurultayda, ışadamı Sakıp Sabancı Tür- kiye'nin 200 milyar dolar borcu bulunduğu- nu belirterek " Lakırdı, laku"dı, lakırdı. Bir elimizde 200 milyar dolar var, öbür elimiz- de ne var? Üçün biri var be" diye konuştu. SÖZ dÜellOSU Sabancı'nın sözlerini yanıt- layan Devlet Bakanı Yıhnaz Yılmaz Kara- koyunlu ise "O üçün birinde Sabancı Hol- ding, TOBB ve işadamlan var" dedi. TO- BB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gazeteci- lerin Sabancı ve Karakoyunlu'nun sözleri- ni anımsarmalan üzerine "Böyle seviyesiz tartışmalara girmem*' dedi. • 13. Sayfada ^IRISAĞAB'Yİ ZORLUYOR P 10. Sayfada ERİVAN'IN HYALOG MESAJI • 19. Savfada O1DU DEPOSUNDA ı\TLAMA 3ÖLÜ • 19. Savfada AİDDE KORKUTAN PATLAMA • 19. Savfada GUNCEL Cl NEYT ARCAYUREK Güncel Konular Arasında Kaynayan Bir KonuCNN Türk önceki gün önemli bir konuyu günde- me getirdi. Haberegore; Genelkurmay, Habur'dan yapılan ka- çakçılığın önlenmesı için başvurduğu Dış Ticaret Musteşarlığı'ndan ret yanıtı almış. MArkasıSa. 19,Sü. l'de Fflmlerdeki yasaklar kalksın • 22 Nisan'da, '21. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nin 'Ulusal, Uluslararası ve Ulusla- rarası Sinema Eleştirmenleri Birliği(FIPRESCI)jürileri, Handan tpekçi'nin 'Büyük Adam Küçük Aşk' adlı filmiyle ilgili yasaklama kararının kal- dınlmasını istedi. Sait Faik Odülü Yekta Kopan'ın • 2002 yıh Sait Faik Hikâye Ar- mağam'm Yekta Kopan'ın kita- bı "Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifîeri" oyçokluğuyla kazan- dı. Jüri üyeleri Şara Sayın, Fü- sun Akatlı, Ferit Edgü, Hilmi Yavuz, Tank Dursun K., Kay- han Özal ve Fethi Naci'den oluşuyordu. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cem-Papandreu Turu... Naim Tirali, gezi notlarını topladığı "IkiŞalom Ara- sında" kitabında Ibranicedeki "şa/om"ve Arapçada- ki "selam" sözcüklerinin "ibanş"anlamına geldiğini vurguladıktan sonra devam edıyor: "7e/ Aviv'de otelimize giderken radyodaki konuş- ma dikkatimi çekti. Kılavuzumuz, İsrail Dışişleri Ba- kanlığı Türkiye Masası Müdürû Gilad'a, 'Demek sık sık Arap radyolarını dinliyorsunuz' dedim. Hayretle MArkası Sa. 19, Sü. 8'de V.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog