Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Curnhurfyet k ı t * p a r ı DÜNYA VE TtRKtYE Erol Vfanisalı , ^ _ ^ ™ L İ İ _ . Ça*'azarianaA.ST«HicagıCadNo39 41 kîteliEkulÛbâ (343- 3-) Cagslogtı-IambulTe! (212> 514 01 96 r g YIL. SAYI: 279S7 / 500.000 TL (KDvIÇınde) CumhuriyetKURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) A^şırı sağın yükselişine karşı AB ülkeleri yeni tutum belirleyecek Le Pen,Batı kaygılandııryor ^-Ş T^koca|ı Cad. No 39>41 -istanbulTel (21215140196 23 NİSAN 2002 SALI Fransızların kâbusu' Miiiiyetçi, ırkçı, dınci, Yahudi düşmanı, 'kutsal düzen' adma baskı ve şiddet yanlısı" bir siyasi kişilik, hem de 73 yaşında seçimlerin birincı turundan 2. adam olarak çıktı. Seçim sonuçlannın kesinleşmesinden hemen sonra sokaga dökülen Fransızlar "Ağlıyorum, ağlıyorum, çünkü Fransızhğımdan utanıyorum", "Bastille çocuklan. bugünleri de mi görecektin?". "Le Pen'e hayır", "Faşizme geçit yok" sloganlan attı. l GUR HlKÜM'ün haberi • 9. Sayfada SOL KAN KAYBEDİYOR Sağm yükselişi # Sağa kayış, sağ-sol arasında olağan nöbet değişîıninin ötesin de Avru- pa'da sosyal demokrat partiler seçim leri birer birer kaybediyor. Bu geliş- menin arkasında tehlikeli bir nokta var. Muhafazakâr partilerle birlikte aşın sağcı partiler de yükseliyor ERGÎN YILDIZOGLU'nun y azisi • 9. Sayfada Avrupa dehşete kapıldı AB Komisyonu üyesi Kinnock, "hayretler içinde kaldığını ve dehşete düştüğünü" belirtti ve sonuçları "Avrupa havuzuna büyük, kirli bir kayanın fırlatılması" olarak yorumladı. Almanya Başbakanı Schröder. Le Pen'in engellenmesi ; gerektiğinı söyledi. tsveç Başbakanı Persson, "aşın sağcı politikacılara ve yabancı düşmanlığına karşı" mücadele çağnsında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Faull, "AB'nin sorumluluğu olduğu" görüşünü reddetmedi. • 9. Sayfada Nasıl kazandı? v Avrupa'daaşmsağın yükselmesi, v Avrupa 'nın kapısına da- yanan sığınmaalara duyu- lan tepki, v 11 Eyliil'le birlikte yay- gtniaşan yabancı düşman- Sovyet belgeleri açıklandı... Emperyalist iddialar yalan Arşivler soykınm ğ, J AB projesine karşı duyulan kuşku. 1997'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ Erbakan'ın dostu # Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerin- de 2. tura kalan aşın sağcı lıder Jean Marie Le Pen, 1997 yıhnda Türki- ye'ye gelmiş ve Necmettin Erba- kan'la 6 saat süren gizli bir görüşme yapmıştı. Erbakan'ın görüşmede par- tisinın kapatılmaması ıçin Le Pen'den yardım istedıği ıleri sürülmüştü. • 17. Sayfada 7\ -\ CHÎRAC REKOR KIRAR Bize Ders Olmaz ü ü ü ANAP lideri Yılrnaz: Ocalan f ın idam edümesine karşiyız # Mesut Yılmaz, Öcalan'ın cezasmın infazının Türkıye'ye yarer sağlamayacağını söyedı. Yılmaz, her pariı başkanı gibi keniısinin de başbakanlığa hazır oldığunu belirtti. AĞEI (Cumhuriyet) - ANAP 3enel Başkanı, Dev- let Bakını ve Başbakan Yar- dmcısıMesut Yılmaz, her pırti bajkanıran başbakanlı- ğı hazr olması gerektiğinı b.'lırteek "Başbakanlığa hızır dmadan niye politi- ta yapiır ki" dedi. Yılmaz, Clüm cezasının rümden laldmaıası için çalışmala- rn südüğünü belirterek /bdulah Öcalan'ın ida- nına krşı olduklannı vur- gıladı Gürhlak Gümrük Tesıs- lr'nııtemel atma törenine ktılmK ûzere Ağn'ya ge- \n Ymaz, MHP Genel laşlcaı, Devlet Bakanı ve laşbaan Yardımcısı Dev- It Baçeli'nın, başbakan- k lcorssundakı açıklaması- vn aıtnsatılması üzerine, ^hçe'nm beyanının doğal Iduğiiu belirterek basının U*rksıSa. 17,Sü. l'de ı Benzer bir sonuç bizde çıksa, ömeğın DSP CHP'yı, DYP ANAP'ı, hatta DYP CHP'yi, DSP ANAP'ı ya da tersi, des- tekler mi dersiniz?.. Yoksa, REFAH- YOL gibı maceralan yaşamak zorunda mı kalırız?.. Fransa, demokrasi terbi- 'esı adına anlamlı bir ders veriyor!... JIN DOGAN' 9. Sayfada yesı < YALÇ 'ın yazısı Neden kaybetti? y Neoliberalpolitikaların taleplereyanıt verememesi, y tş çevreleriyle içli dışlı olunması veyoksul emekçi stnıflann güveninin kaybedilmesi, y Tabanayabancılaşma, y Sosyal haklann kısıtlanmasL çürüttü# Ermeni soykınmı iddialan konusunda Sovyet arşivindeki belgeler üç noktaya işaret ediyor: 1 - Birinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Doğu Anadolu'da yaşanan olaylar Ermeni soykınmı olarak nitelenemez. 2 - Bu dönemde Ermeni çetelen ile Türk devleti ve Müslüman halk arasmda savaş ve karşılıklı kınm yaşanmıştır. Iki taraf birbirine şiddet uygulamıştır. 3 - Ermeni-Müslüman boğazlaşmasının sorumlusu. Batılı emperyalistler ve Çarlık Rusyası'dır. Liderler 23 Nisan Ulıdal Egemenlik-ve Çocuk Bayramı için anlamlı mesaj verdi Laiklil tŞKKCE IDDİAL.4RI 3İTMÎYOR 14. Savfada KffDE ISTÎFA LAZIRLIĞI 15. Savfada ÇSTYk: ARAFAT'A SLDIRMAYIN | i. Sayfada DEviŞ: AB TARİH MRMELl IF. Savfada Sezer. Laık ve demokratık bir Türkıye ıçin savaşım verilmeh. Beklentılere şiddet kullanarak ka\ıışulacağının sanıldığı dönemler artık geride kaldı. İZ0İ: TBMM'nın yetkisine ortak olabılecek başka bir organ yoktur. Meclısimızin değenni bilelım ve ona güvenımizı hiç vıtırmeyelım. Ecevlt: Çağdaş uygarlık düzeyıne enşebılmenın başta gelen koşullan bılim ve bılgidır, çağdaş eğıtımdir ve inançlara saygılı laiklıktir. • 7. Sayfada YUVADAN UZAKTALAR Onlar birer küçük emekçi # Ahmet Çulcu, bugün ılk defa 23 Nısan'ı evınden çok uzakta, Ankara'da kutlayacak. Önceki kutlamalardaki gıbi marş eşliğinde köyünü boydan boya yüriiyemeyecek. Çuval yanşı ya da yumurta kırma yanşı da olmayacak. # O, Ortadoğu Ticaret Merkezı Çıraklık Eğıtim Merkezı 'nde, Türk Halk Müzıği Korosu'ndakı arkadaşlanyla haftalardır çalıştığı türkülerle kutlamalardaki yerinı alacak. MJRHAı\ KAVAKLI'nın haberi • 6. Sayfada AYHAN ŞtMŞEK ANKARA - Rusya Devlet Arşivi'nın gün yü- zune çıkanlan belgeleri, Ermeni soykınmı iddıala- nnın tanhsel gerçeklerle bağdaşmadığını gösterdi. Araştırmacı Mehmet Perinçek, "Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi'nde" yaptığı "Sovyet ArşMeri Türld- ye'nin Tezlerini Doğru- luyor" başlıklı stınuşla, Rusya Devlet Arşivi'nde- kı dönemin belgelerini açıkladı. Arşıv belgeleri- nin "Türkiye tarihinin yeni baştan yazılması- nı" gerektırecek zengın- lıkte olduğunu vurgula- yan Perinçek, Ermeni soykınmı iddialan konu- sunda belgelenn üç önemli noktaya işaret et- tığını kaydetti Perinçek bunlan şöyle su^aladı: - Birincı Dünya Sava- şında ve sonrasında Do- ğu Anadolu'da yaşanan olaylar "Ermeni soykın- mı" olarak nitelenemez. - Belirtilen dönemde Ermeni çetelen ile Türk devleti ve Müslüman halk (Türkler ve Kürtler birlik- te) arasında savaş ve kar- şılıklı kınm (boğazlaşma) yaşanmıştır. tki taraf bir- birine şiddet uygulamış- tır. IArkası Sa. 17,SH3 'te 1Stockholm Sürpriz buluşma # Ermenıstan Dışişlen Bakanı Oskanyan ve ANAP milletvekili Akarcalı, Stockholm"de düzenlenecek uluslararası forumda bir araya gelerek 'toplu katliamdan sonra banşmayı' tartışacak. • 77. Sayfada l 6. Gaziemir l luslararası Çocuk Şenliği kapsamında İzmir'e gelen vabancı çocuklar. Esbas Lza\ Kampı'nı zivaret erti GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Benzemezler Arasındaki Benzerlik Aşın millıyetçı Jean Marie Le Pen'in, beklenme- dik bir sonuçla, ülkede her zaman ağırlığını hissetti- ren sosyalist Lionel Jospin ı geride bırakarak ıkınci tura kalması sadece Fransa'da değıl, demokratık hemen her ülkede şaşkınlık yarattı. Oysa, Cumhurbaşkanlığı seçıminden önce yapı- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Dünya'nın yaşgünü \ Ilk kez ABD'de, 1970 yıhnda 'Gezegenimizin yaş günü' ilan edilerek kutlanan ve 32 yıldır bütün dünyada yaygınlaşan '22 Nisan Dünya Günü' bu yıl da 'Evimizi Koruyalım' sloganı ile kutlandı. Mudanya'dakı etkınlikler tarih, doğa ve külrür ile insanın kucaklaşması oldu. • Arka Sayfada İnteraktif ameliyat } "5. Ulusal Endoskopik- Laparoskopık Cerrahi Kongresi" kapsamında Brüksel'de robot kullanılarak yapılan mide küçültme operasyonu ve Israil'de gerçekleştırilen dalak ameliyatı, canlı ve interaktif olarak uydu kanahyla cerrahlara izlettirildi. • 3. Sayfada İSLAMCI GRUPLARLA KAÇAKÇILIK Pentagon 'un gizliişbirliği# ABD Savunma Bakanlığı"mn (Pentagon), şu anda mücadele ettiği tslamcı gruplarla Bosna Savaşı sırasmda işbirliği yaparak "kirli savaş" yöntemlenni uyguladığı ortaya çıktı. The Guardian gazetesüıin, Hollanda'da yayımlanan Srebreniça katliamı raporuna dayanarak verdiği haberde bu çalışmalara Türkiye ve Iran'ın da katıldığı öne sürüldü. — # The Guardian'da "Hırvatistan üzerinden büyük mıktarda silah kaçakçılığı oldu. Bu, ABD'nin, Türkiye'nin ve Iran'ın gizli servislerince Afgan mücaİutleri ve îran yanlısı Hizbullah dahil olmak üzere, bır dizi köktencı Islamcı grupla birlikte organize edıldi. Suudi Arabıstan'ın mali desteğıyle alınan sılahların yanı sıra mücahitler de Balkanlar'a nakledıldi" denıldı. • 8. Sayfada GÜNDEM MÜSTAFA BALBAY Fnansa'ya Le Pen-altı: Avpupa'nın 11 Eylüliinrii? Kamuoyu yoklamalarının salt bızde değil, her şe- yi gelışmiş ülkeler de gerçek eğılımi yakalayamadı- ğını Fransa'da da gorduk. Cumhurbaşkanlığı seçim- lerınin merkez sağ Jacques Chirac ile sosyalist Li- onel Jospin arasında geçeceğı duşünülüyordu. Kamuoyu yoklamaları 16 aday arasında Chirac'ın M Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog