Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Dmhuriyet i. l a p l ı r ı SEVDANINA3RESI BELLÎ DEĞÎL Hiknet Çetimkaya agPazariamaA_.Ş ^ kftjp'Kulûbû (>334)CağaJogta-lsanbulTd (212)5140196 Cumhuriyet Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı ÇOCUKLUK ŞARKILARI Işıl Özgentürk r j * CÜmhÜriyet C ^ Pazadan» A.Ş Tûrimcağı Cai No 39/41 L ^ kjtap kulubû <34334|Cagak#ı-kanbulTel (212)5140196 "7S. YIL SAYI. 27*55 1500.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A P İ (1945-1991) 21 NİSAN 2002 PAZAR Deprem projeleri için alınan kredinin altyapı hazırlıklannda kullanılmadığı öne sürüldü Dünya Bankası'nı aldatükCAN KAYBI OLMADI Tayvan 5.6ilesallandı Dış Haberler Servisi - Tayvan ve Nevv Ybrk'ta dün deprem meydana geldi. Tay- van'daki deprenın büyüklüğü Rıchter öl- çeğine göre 5.6 olarak belirlenirken Nevv Yorktaki ise 5.I olarak açıklandı. Tayvan'dacar. ve mal kaybına yol açma- yan depremın rrerkez üssünün adanın gû- neydoğusundakıTaıtung*un46.9kılomet- re güneydoğusu olduğu bildirildi. Dep- rem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 31 Mart'ta Tayvan'da yaşanan 6.8 büyüklü- ğündeki depremde başkentTaipeı'de 5 ki- şi ölmüştü. Nevv York'taki depremın mer- kez üssünûn ise eyaletin kuzeydoğu kesi- mindeki Plattsburgh bölgesinin yaklaşık 24 kilometre güneybatısı olduğu açıklan- dı. Açıklamada, yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin, Buffalo, Nevv York, Boston, Massachusetts, Baltimore ve Maryland'de hissedildiği belirtildi. 1.7 ITIİIyar dOİar Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün, birçokproje için hâlâ ihaleye çıkmaması nedeniyle l .7 milyar dolarlık kredinin büyük bölümünün kullanılamadığı ve Türkiye'nin gereksiz yere faiz borcuna girdiği belirtildi. Hükümetin ilgisizliğinden yakınan Prof. Celal Şengör, "Kredi altyapı hazırlıklan için kullanılmadı. Türkiye, Dünya Bankası'nın gözünü boyadı" dedi. DSP'li Ramis Savaş da Adapazan'nda yıkılan 4 bin işyeri için verilen kredinin kullanılmadığını, tek bir temelin atılmadığını belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Dünya Bankası'nın deprem- le ılgih projelerde kullanmak üze- re verdiği l .7 milyar dolarlık kre- dinin büyük bölümü. ihaleye çıkıl- madığı için kullanılamıyor. Istan- bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ge- nel Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara Denizi'nde yapılan sismolojik ça- lışmalann dünyanm hiçbır yerinde yapılmamasına karşm bu konuda- ki verilere hükümetin yeterince il- gi göstermediğinı söyledı. Şengör, "Bir tek askeri taraf büyük Ugi gösteriyor. Hükümet kanadında tık yok" eleştirisinde bulundu. DSP Sakarya Millervekili Ramis Savaş da Avrupa Yatınm Banka- sı'nca verilen ve esnafa kullandı- nlması gereken kredinin yerinde ve zamanında kullanılmadjğını kaydettı. 17 Ağustos depreminin ardından Başbakanlık'a bağlı bir kurum ola- rak oluşturulan Türkiye Acil Du- rum Yönetimi Genel Müdürlüğü, çalışmalannda gereken etkinliği hâlâ sağlayamadı. Depremle ilgıli altyapı çalışmalan yapmak ve ge- reken önlemJeri almak üzere Dün- ya Bankası'nca venlen kredilerin "konut yapımına" ilişkin bölü- münü kullanan genel müdürlük, diğer projeler için ise ihale aşama- sını tamamlayamadı. Aradan ge- çen 3 yıla karşm projenin "dep- rem hasarlarının önlenmesi için U.4rkasıSa.8,Sü. l'de Demirel döneminde Türki Cumhuriyetlerin cumhurbaşkanlanna arazi tahsis edildi Orman yağması# Orman Bakanı Nami Çağan, Süleyman Demirel'ın cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Türki Curnhuriyetlerine arazi sözü verildığini açıkladı. Bakan Çağan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e Antalya çevresinde milli park alanı içindeki bir orman alanının tahsis edildiğini söyledi. Ürmancılıktan rant kapmaya çalışanlar olduğunu belirten Çağan. yangın söndürme helikopteri satmak isteyenlenn basını kullandığmı söyledi. LEYLA TAVŞA>OĞLL'nun röportajı • 12. Sayfada CHIRAC VE JOSPIN YARIŞIYOR Fransa sandık başına gîdîyor # Fransa'da 40 milyon seçmen, cumhurbaşkanlığı sev'imlerinin birinci turu için bugün sandık başına gıiıyor. 4'ü kadın 12 adayın katıldığı ilk turda en fazla Cumhurbaşkanı Chirac ve Başbakan Jospin'e şans tanınıyor. tki adayın yüzde 36 civannda oy ahası bekleniyor. Ikinci tur 5 Mayıs'ta yapılacak. # Se;imlerde Ulusal Sol Parti adayı Chevenement'ın oşannı arttırması, aşın sağcı parti adayı Le-Pen'in iseÇhirac ve Jospin'in ardından seçimleri 3. sırada bcrmesi bekleniyor. Komünist Partisi'nin oylannın aalma ihtimali olduğu belirtildi. • //. Sayfada ERDOĞAN'IN ÎMAR OYUNLARI İstaıılnıİAuı rant padişahı # Recep Tayyip Erdoğan'ın îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki "başanh" gösterilen uygulamalan, yasalara karşı "suç" oluşturmasına rağmen soruşturulmuyor. Kentin yaşam ve kültür değerlerinin yandaşlan tarafından yağmalanmasma göz \oıman Erdoğan, ımar oyunlan \rne hep "siyası sözleri" nedeniyle sorgulanıyor. İİTAY EKİNCÎ'nin yazısı • 9. Sayfada İIUIUUIUIIII %VlvnVIU>Vl U/rtrtl 1 ' v e H i n t l i binlerce Hindu, akın akın B r a n m a p u t r a Nehri'nin serin sularına ko- şuyor. Kutsal olduğuna inandıkları nehirde yıkanarak günahlarından arındıklanna ina- nan Hindular, ilginç görüntüler oluşturuyor. Hindular, yılın belirli dönemlerinde gelenek- sel olarak Brahmaputra Nehri'nin sularında nıanevi huzur arıyorlar. (Fotoğraf: REUTERS) ruyasıilavvaıi adalarını görmesek de çoğumuz bilir gibiyizdir. Kimi tişörtlere hatta plaj havlularına basılmış, uzun boylu palmiye ağaçları, hemen arkasında bafmakta olan güneş, boyunlarına çiçek çelenkleri takmış, uzun saçlı, saz etekli güzel yerli kızlar.. Hepsı Havvaii'nin imgesidir belleğimizde. Havvaii'nin farihi artık sadece kumsaldaki heykeller ve anıtlarda yazılı. Çok az sayıda yerli kalmış. Eski adetler turistler için sadece şov bölgelerinde yaşatılıyor. B u g ü n Cumhuriyet ' I e b i r l i k t e . . . Orhan Gencebay... Saygılı başkaldırı w,tartışmasız bir kral, öyie çıkıp kendi kendini kral ilan etmiş de değil. Ama kralı ilan edildiği "dünyaya" konulan adın, yanlış ve yaptıklarını tümüyle anlatmaya yeterli olmadığını düşünüyor. Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada... Yavuz Turgul... ş~\ Doğu kültürünün insanıyım "îşkaldırının da, anarşizmin de, masalın da... sineması yapılabilmeli diyen yönetmen, sinemayı zenginleştiren ve güzelleştirenin, insanların içlerinden gelen şeyi yapabilmesi olduğunu düşünüyor. Gamze AKDEMİR'in röportajı 14. Sayfada... Bl-ÇELI: BAŞBAKAN CıMAYA HAZIRIM M 4. Sayfada SAVSELÇUK- TÜRKlYE U.İLKULAR DEVLETt • 8. Sayfada D3TŞ: KRİZE ÖNLEM 'AKETİ HAZIR • 8. Sayfada TÜRK BtLÎM MMINA 2 ÖDÜL • 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK GerekçeliKarar:1.Km. Dünya Bankası Başkanı James VVolfensohn, "Türkiye'nin 'en kötüyü' atlattığını" söylüyor. Demek ki, geriye kötü" kaldı. Toplum bu döne- mı yaşıyor. Bu gidışle daha bir süre yaşayacağa da benziyor. Sadece ekonomı alanında en kötuler yaşandı da, kötulerın yaşanmasına mı sıra geldi? Hayır; daha pek çok alanda kımı kışiler daha kötü UArkasıSo.8,Sü. l'de 'Soykmm siyasal oyun' # "Ermeni Araştırmalan Türkiye Kongresf'ne mesaj yollayan Sezer, sözde Ermeni soykınmı iddialannı "siyasal bir oyun" olarak niteledı. Sezer. tarihin çarpıtılarak Türkler ve Ermenıler arasında düşmanlık yaratılmaya çahşıldığını söyledi. • 4. Sayfada Beşiktaş berabere # 32. haftamn açılış maçında, Şampiyonlar Lıgi umudunu geçen hafta yitiren Beşiktaş, Gençlerbırliği ile Ankara'da 1-1 berabere kaldı. Ligde bugün lider G. Saray Ankaragücü'nü, takıpçisı F.Bahçe ise Trabzonspor'u ağırlayacak. MSpor'da Çocuklar Çankaya 'da # Cumhurbaşkanı Sezer, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen konuk ülke çocuklannı Çankaya Köşku'nde kabul etti. Sezer, "Şiddetin ve yoksulluğun olmadığı, banş dolu bir dünya en büyük dileğimizdir" dedi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ulkelere Değil Savaşa Düşmanım... Başlık 1990'lann başındakı Japonya gezim sıra- sında, Hiroşima'ya atılan atom bombasının düştü- ğü yerin hemen yanında kurulu, Hiroşima Barış Vak- fı'nın girişinde görevli universıte öğrencısınin sözu... Israil-Filistin'deyaşananları, bölgedeolanları pro- testo için yeniden "birdakika karanlık" eyleminin sa- MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog