Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p l ı r ı ÎNSANLARINSANLAR Erol Manisalı y ÇagPazariamıAŞ TMıocagıCadNo39->l kitap kulübü ı34334ıCagüogu-İ3anWTel (212(514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyei k ı l a p U r ı BİRKADINYAZGISI Teslime Nesrm f CumlHjrİyet Çag Pazartaa \.Ş TürimcagıCad No3941 »^ kitap kulübü (54334)CaJalegtu-lsonbulTel (212)51401% 78. VIL SAYI: 27952 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ '1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-799?; i b a ş l a t a n üç ş a i r i m i z i n b i r d ö n e m i 18 NİSAN 2002 PERŞEMBE Şevket Rado'ya Mektuplar l^;- ş ırine 'Garip Hareketi' ve sonrasıyla büyük bir ıvme kazandıran üç büyük şairimizin, Orhan Veli, Oktay Rifat yî^elih Cevdet Anday'ın, arkadaşları Şevket Rado'ya aşağ1 yukarı aynı dönemde yazdıkları pta toplandı. Dönem içinde yaşanan birçok olay bu mektuplarla yaşanırlık ve doğruluk kazanıyoiBb şairin yaşamının ılginç yanları okurların bir hayli ilgisini çekecek. u g ü n C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Genelkurmay, 1992 yılındaki konuşma ile ilgili olarak harekete geçti Erdoğan'a incelemeYÜZ BİN KİŞİLİK GÜÇ Tayyip'in Neferleri # Erdoğan yakın çevresine şöyle diyordu: "Burs verdiğimiz çocuklar aileleriyle birükte yüz bin kişidir. Biz yann Necmettin Erbakan'ı devirip partinin başına geçersek yüz bin kişilik bir güçle örgütlenip tek başımıza iktidara geliriz..." RP'nin Rize Milletvekili Şevki Yılmaz şöyle diyordu: "'Şeriata giden yolda 30-40 bin eğitimli tslam neferimiz var!" HİKMET ÇETİNKAYA'mn yazısı • 5. Sayfada TAYYlP'LE BURAYA KADAR Demokrasiye Düşman # Tayyip'in çevresine yansıttığı ilk tepki şu: "Ben o zaman partinin sözcüsüydûm. O dönemin siyasal şartlan öyleydi. Ama, şimdi on yıllık kaseti çıkardılar. Kasıt var." Çevresi ona açıklama yapmasını öneriyor. Dün açıklama yaparak "Bugun çok farklı bir yelpaze açtık" diyor. Zerre kadar inandıncı değil!.. Demokrasi adına, Tayyip'le buraya kadar!.. YALÇIN DOGAN'ın yazısı • 9. Sayfada SÖZİerini yalanlayamadl Genelkurmay Başkanhğı Adli Müşavirliği ve Rize Başsavcılığı'nın yanı sıra Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel de Erdoğan'ın konuşmasını "laik, demokratik cumhuriyet rejimini yıkarak yerine dini esaslara dayalı bir devlet düzeni kurulmasının amaçlandığı" iddiasıyla yürüttüğü Milli Görüş soruşturması kapsammda değerlendirecek. Erdoğan, AKP Grubu'ndaki konuşmasında söylemini reddetmedi ve "O günün şartlannda dozu yüksek olan ifadelerim olabilir. Bugün bunu farklı bir yere oturtmanın gayreti içindeyiz" dedi. Recep Tayyip Er- doğan, askeri he- defalımş ve şeriat rejimini övmüştü. ANKARA/RtZE (Cum- huriyet) - Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Genelkurmay Başkanhğı Adli Müşavirliği AKP lideri Recep Tayyip Er- doğan'ın "şeriatıöven" söz- lerinı ıçeren 1992 yılındaki konuşmasıyla ilgili inceleme başlattı. Başsavcı Sinan Kuş, söz konusu kasetleri temin et- mek için girişimlerde bulun- duklannı belirterek yapılacak incelemenin ardından zama- naşımı olup olmadığının orta- ya çıkacağını bildirdı. Yetkili- İer, inceleme sonucunda gere- kirse soruşturma başlatılaca- ğına işaret ettıler. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel "ın de Erdo- ğan'ın konuşmasını "laik, de- mokratik cumhuriyet reji- mini yıkarak yerine dini esaslara dayalı bir devlet dü- zeni kurulmasının amaçlan- dığı" iddiasıyla yuruttuğü Mılli Görüş soruşturması kap- samında değerlendireceği be- lirtildi. Milli Görüş soruştur- ması sonunda Ankara 2 No'lu DGM, kapatılan RP'nin MArkasıSa.l7,SiL4'te DEMÎREL 28 ŞUBAT'I ANLATTI: Asker kimsenin boğazım sıkmadı # Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans veren Demirel, Türkiye'nin laiklık ve ünıter yapı gibi iki önceliğı bulunduğunu belirtti. Demirel, dönemin başbakanı Erbakan'ın ımzasının da bulunduğu 28 Şubat kararlarını değerlendırirken "MGK anayasal bir kuruldur, ıcra gücü yoktur. Asker ve sıviller eşıttır. Karar çıkıyor, başbakan ve hükümet üyeleri ımzalıyor. Evvela burada kimsenin sıkboğaz edildıği söz konusu değildır. Sonra diyeceksinız ki, 'Ben imzalamayacaktım da mecbur oldum ettim'. Etmeseydin o zaman" dedi. • 17. Sayfada HtZBULLAH'IN2.ADAMIYAKALANDI Hücre evinde 1'i kadın 4 ceset # Gazıantep Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü Hızbullah'a bir darbe daha vurdu. Dıyarbakır"da önceki gün yakalanan örgütün ikınci adamı "Hoca" kod adli teröristin yer göstermesi sonucu daha önce cephanelik olarak kullanılan villa tipı hücre evınde 1 'ı kadın 4 teröristin cesedi bulundu. Bu kişilerin örgütten ayrıldığı ıçin infaz edildiği behrtıldi. MEHMET FARAÇ Güneydoğu'da şenatçı te- ror örgütü Hızbullah'a 1999- 2000 yıllan arasında buyük darbe vuran Gazian- tep polisı. örgütün ikınci adamı "Hoca" kod adli te- roristı vakaladı. Diyarba- kır'da ele geçirilen Hizbul- lahçının. Gazıantep'te gös- terdiği karargâhın bodrum katında örgütten aynldıkla- n ıçın infaz edilen 1 'i kadın 4 teröristin cesedi çıkartıldı. Gaziantep II Emniyet Mü- MArkasıSa.]7,Sü. 3'te Yardım örgütlerine göre tsrail ordusu, yerle bir olaıtCenin'de yaşanan vabşetin izlerini saklamaya çalışıyor. (Fotoğraf: REUTERS) îsrail savaş suçlarım gömdü Cenln yerle bir OİmUŞ Kampta sağ kalanlar, hâlâ yıkmtılann arasında yakınlannın cesetlerini anyor. Günlerdir aç kalmaktan zayıflamış ve bitkin düşmüş Cemal Fayed, îsrail'in "savaş suç- lannı gömdüğü" dev moloz yığınlannın arasında gezinerek ai- lesini bulmaya çalışıyor. Fen öğretmeni Fayed, eşi ile 6 ve 8 yaş- lanndaki iki oğlunu en son 2 hafta önce gördü. • 9. Sayfada Yedl ÖZÜr yetmedi Başbakan Bülent Ecevit, 4 Nisan'daki DSP grup toplantısında İsrail'in Filistinlilere soykınm işlediği- ne ilişkin sözlerini düzeltmek için 12 günde 4 yazılı, 3 sözlü açık- lama yaptı. Washington"dan gelen haberler ise Yahudi lobisinin açıklamalan yeterli bulduğu, ancak Kongre'deki Yahudi üyele- rin isteği, sözlerin geri alınması yönünde. • 5. Sayfada 'Allah istedi' ElKaide 11 EylüVü üstlendi • El Kaide, 11 Eylül'de ABD'de gerçekleştirilen terör saldınlannı üstlendi. Suudilenn sahıpliğini yaptığı Ortadogu Yayım Merkezi tarafından yayımlanan video kasette, El Kaide'nin sözcüsü Ebu Gayd, "Biz kâfirleri kendi topraklannda vurduk. Kâfirleri terörize etmemizi Allah istedi ve bizde onlan terörize ettik" diyor. Usame bin Ladin, başka bir kasette de 11 Eylül'ün Amerikan ekonomisine verdiği zarara ö\güler yağdırdı. • 8. Sayfada OECD raporu TürMye'de reform zor ANKARA (Cumhuri- vet Bürosu) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teş- kilatı (OECD), hükümetin isteği üzerine hazrrladığı Türkiye raporunda, aşın merkezi yönetim yapısı ile reformlann gerçekleştiril- mesinde eşgüdüm eksikli- ğini eleştirdi. Devlet Baka- nı Şükrü Sina Gürel, AB MArkası Sa. 17,Sü.3 'te Ulusal Takım 2-0 galip } 2002 Dünya Kupası Finalleri'ne hazırlanan Ulusal Takım, Hollanda"da oynaiığı özel maçta Şih'yi 2-0 yendi. Bu sonuçla llusıl Takım, 16. özel maçnda ilk galibiyetini ûAı.MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tüleng Aldım Çıktım Keklik Avına! Yarım yamalak demokrasiyle yönetilmekte olan ülke- mizde sorumlu bir bakanın nasıl olması gerektığini ya da nasıl olduğunu Çalışma Bakanımız Yaşar Okuyan ornekledi... Bakan Okuyan'ı medya alkışladı. Alkışladı; çünkü, Çalışma Bakanımız SSK'de iyileş- MArkasıSa.l7,Sü. l'de Banşta ve savaşta ölüm cezası # Türkiye, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklan Sözleşmesi'nı imzaladı ancak onaylamadı. Bu sözleşmenin 6. maddesi yaşam hakkını düzenlemekte ve ölüm cezası istisnasuıa yer vermektedir. 185 devletin 148'inin taraf olduğu sözleşmeyi onaylamayanlar Evrensel Insan Haklan Bildirisi'nde düzenlenen ilkelere karşı gelmiş sayılmakta ve 'özürlü devlet' muamelesi görmektedırler. # Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklan Sözleşmesi'nin tkinci Seçmeli protokolü, ölüm cezasının kaldınlmasını amaçlamaktadu-. A\Tupa Birliği üyelerinin de bulunduğu 31 ülke bu sözleşmeyi onaylayarak taraf olmuşrur. Protokol savaş zamanında işlenen ve çok ciddi niteliklı olan askeri suçlan da kapsar. Buna göre savaş zamanı olsa dahi hiçbir suç için ölüm cezası verilmeyecektir. Prof. Dr. MEHMET SEMİH GEMALMAZ'ın yazı dizisi 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ozal Keşke Sağ Olsaydı! Moda oldu, eski cumhurbaşkanlarına numara ve- riliyor... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 9. ölüm yıl- dönümünde törenlerle, demeçlerle, dualaria anıldı. Ee doğal, ölümüyle pek çok kişiyi üzdü, yasa boğ- du. Ben deözal'ınölümüne çok üzülenlerdenim. Keş- ke bu günleri görseydi, eserlerini şöyle gönül rahat- lığıyla seyretseydi... MArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog