Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

k ı t a p I a T ı İSLAMÎYETGEJÇEĞÎ3 (IslamıvefteAhlak -veKadın) Erdoğan Aydın S ~ " C u m S j r i Y e l Ç^PazarianaA-3 urtocağıCad.No394] » ^ kıtap taılûbû 34îWıü*a]o8h»-t5tcbulTd (212)5140196 Cumhurîy73. YILSAYI 27947 /5OOD00 TL (KDV^nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ '1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Cözüm bekd 11 fizikleyenDu sorubnn yanıtlanmasıyb varoluşun gizı aydınlanacak ve gelecek 1 0 yıl içınde bılımde yeni bır devır başlayacak. rİayalet yazarlar ve ılaçlara ovguler Bılim adamları, yeri! ılaçlara arka çıkarak kendılerının yazmadığı makalelerde adlannın yer alması karşılığında ılaç şırkeflerınden yuklu mıktarda para almakfadırlar . Bılımsel durustluğu tehdıteden, gıderek yaygınlaşan bır uygulama B u g ü n Cumhuriyet ' I e b i r l i k t e sorusu Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DINVECÎNSELLlK al Çalışlar Ça| Pazariama A.Ş Tmiocag Cad So 3*41 î43«ıCa|aloŞhı-laanbolTEİ |212) 11401 9ü İSAN 2002 CUMARTESİ Çocuk kalbi durmasın! Turkye'de canlı doğan her 1000 bebekten 7-8 tanesı doğumsal bır kalp hastalığının pençesmde yaşamla tanışıyor Bu oran, nufus art'Ş hızıyla bırleştırıldığınde, her yı! 12-13 bın yenı doğan bebeğın "doğumsal kalp hastası" olduğu ortaya çıkıyor Yılda ortalama bın çocjk kalp amelıyaîı geçınyor m e y i u n u t m a y ı n Latin ve Orta Amerika'nın diktatörleri, Panama'nın Fort Bennin bölgesinde yetiştirildi Darbecilerin okuluVENEZÜELLA DEVLET BAŞKANIÎSTİFA ETTİ Patronlar yönetime 11Nisan:| Başkenttekı çatşmalaıda en az 13 kışı öldü el koydu# Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, başkent Caracas'ta patlak veren çatışmalann ardından dün ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kaldı. Chavez'in başkanlık sarayından almarak Caracas'ın en büyük askeri üssü Fort Tiuna'ya götürüldüğü kaydedildi. Solcu Chavez hükümetinın yerine, ülkenın en büyük işadamlan örgütü Fedecamaras'ın başkanı Pedoro Carmona'nın geçıcı hükümet kuracağı belırtiliyor. • 10. Sayfada 1 Latın Amerikalı subaylann eğitimi için 1946 yılında kurulan School of Americas'tan. bugüne kadar 25 ülkeden 60 bın subay mezun oldu. Panama'nın Fort Bennin bölgesindekı okulun mezunlan arasında Manuel Nonega (Panama), Hugo Banzer (Bolivya), Leopold Galtien (Arjantin: Yönetimi sırasında 30 bin sıyasi mahkûm yok oldu) ve Humberto Regalado (Honduras) bulunuyor. Okulda Latin Amerika'nın kalburüstü ailelennin çocuklan Latin Amenka. Orta Amerika ve Karayibler'de adil bir sosyal ve ekonomik kalkmmanm engellenmesi için en kaba ve sadistçe yöntemlerle eğıtildi. adıl bır sosyal ve ekonomik kalkınmanın engellenmesi için en kaba ve sadistçe yön- temlerle eğıtildi. Yanm milyar insanı baskı aftında tutmak için önemli bir araç olarak göriilen okulun bütûn bir kıtayı nasıl etkıledığıni anlamak için, yetiştırdiği isımlere bakmak yeterli. Manuel Noriega (Panama), Hugo Banzer (Bolivya), Leopold Galtieri (Arjantin: Yö- netimi sırasında 30 bın sıyasi mahkûm yok oldu) ve Humberto Regalado (Honduras), GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM- îsveçli belgesel fılmcı Maj VVechselnıann, son projesınde Latın Amerikalı dıktatör ve işkencecı yetiştıren Amenkan okulunu ele alıyor. Latin Amerikalı subaylann eğitımı için 1946 yılında kurulan School of Amen- cas'tan (SOA) bugüne kadar 25 ülkeden 60 bın subay mezun oldu. Panama'nın Fort Bennin bölgesındekı okulda, Latin Ameri- ka'nın kalburüstü ailelennin çocuklan La- tin Amerika, OrtaAmerika ve Karayıbler'de \ArkastSa.l9,Sü.3te Bakanlar Kurulu lerorun parasal desteği donduruldu # Bakanlar Kurulu karanyla, terörii fınanse eder 9 kişinin daha mal varlığı donduruldu. Mal varlığıyla ılgılı ışlemler Malye'nin ıznıne bağlındı. ANKARA (Cumhuriyet Bürtsu) - Bakanlar Kurulu, Bırleşmış Milletler (BM) Güvaılık Konseyrnın kara- rı dc&ultusunda. terör or- gütlffi ıle teronzmı fınanse edeıı^ kışı ve kuruluşun da- ha Tırkıye'dekı mal varlığı- nı doıdurdu. Bu kışi ya da kunıuşlann mal varhkla- nyla ılgılı her türlu ışlem MA*asıSa.l9,Sü. 4'te RIÜK tasarısı İvHP'den tepki # lıternet ve Hukuk Platcmıu (IvHP), RTÜK tasa:>ının yasalaşması dunnunda halkın gerpden öğrenme hak i özgürlüğünün ortaun kalkacağını ve bia çağından uzaliılacağmı açıUiı. • 9. Sayfada El ele banş isteğı YVashington'da ABD Dışişleri Bakanlığı önünde yapılan gösteride, tsrail ve Filisfin bayraklannı taşıyan eller birleşti Dışişleri Bakanı Colin Povvell'ın ofisi önünde gösteri yapan 100 kadar banş yanlısı, Ortadoğu'da yaşanan şiddetin son bulması için çağrı yaptı. YÖKBaşkanı Gürüz, üniversitelerde kararlı tutumun süreceğini vurguladı Laiklikten asla ödün vermeyiz# Toplumun tüm kesimlerini laiklik konusunda duyarlı olmaya çağıran YÖK Başkanı Gürüz, devlet ve vakıf üniversitesi rektörlerinden oluşan Rektörler Komitesi'nde konuştu. Son günlerde laiklik ve dil birliği konusunda herkesin üstüne düşen görevi gerektiği şekilde yapmadığını belir- ten Gürüz üniversitelerin, laiklik karşıtı eylemler karşısındaki kararhlığını sürdüreceğini bildirdi. # Üniversitelerin AB'ye üyelik konusundaki girişim- lerin tam destekçisi olduğunu ifade eden Gürüz, etik değerle- rin en üst düzeyde tu- tulmasının çok önem- li olduğunu vurgula- dı. Gürüz, YÖK yasa tasansının aynen kabul edilmesini is- tedi. # Üniversitelerarası Kurul'un yayımladığı bildiride de üniversi- telerin özgür düşün- cenin temsilcileri ol- duğuna dikkat çekile- rek "ancak özgürce bilimsel yayın yapma yetkisinin bölücü fa- aliyet yapma hakkı vermediği" kaydedil- di. • 5. Sayfada MHP sert çılrtı Hükümette tartışma # Ecevit'in Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkındakı soruşturmayı, laikliği hedef alan girışim olarak değerlendirmesi, ortaklar arasında tepkiyle karşılandı. MHPGnıp Başkanvekili Ismail Köse, Ecevit'in görüşüne katılmadığmı belirterek DSP ıçinden de 20 kadar millervekılinin önergeye destek verdiğını ilen sürdü. • 5. Sayfada DOĞAN GRUBU BAŞKANI AYDIN DOĞAN: Asgari ücretten vergialınmasın Şaron, Powellî> ı dînlemedi1 Colin Powell ve Ariel Şaron düzenledikleri ortak basın toplantısında, çekilmeyle ilgili bir tarih be- lirlenemedığını söyledıler. Powell, "Şaron'laope- rasyonun süresı konusunda anlaşmaya varacak ve siyası çözüme götürecek bır yol bulacağımızı umu- yorduk" dedi. Şaron ise PowelFa Israil'in savaşta olduğunu ve daha ışinın bıtmediğini belirtti. • Bugün Filistın Devlet Başkanı Yaser Arafat ile görüş- meyi planlayanABD Dışişlen Bakanı Colin Povveü'ın, dün Kudüs'te düzenlenen ve 8 kışinın yaşamını yitir- diği intihar saldınsından sonra Arafat ile görüşmeyi bir kez daha düşüneceğı bildirildi. Beyaz Saray Söz- cüsü Arı Fleıscher da Arafat'ın, saldınyı kınayarak li- derliğmı göstermesinı istedı. • 11. Sayfada • Türkiye vergi rekortmeni Aydın Doğan, vergınin tabana yayılması gerektığini belırterek "65 mılyonluk ülkeyı, 5 bin ailenin ışletmesiyle, bordro mahkûmlanna taşıttıramazsmız" dedı. Doğan,yüksek vergi oranlannın kaçağı teşvik ettiğinı söyledi. Haber Merkezi -Tür- kiye ve îstanbul genelin- de vergi rekortmeni olan Dogan Şırketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, vergi siste- mının Turkıye'de 5 bın aı- lenın ışletmelen ile bord- ro mahkûmlanna taşıttın- Iamayacağını belırterek "Vergi tabanı yaygınlaş- tırılmalıdır. Ben, vergi oranlanndan şikâyetçi- yim.Ama eğer enflasyon muhasebesi uygulanırsa değilim" dedi. Doğan, ekonomik özgürlüğü ol- mayan hiçbır yayuı orga- mnın "bağımsız yayın organı" olamayacağını söyledi. Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, dün NTV'de Ce- lal Pir'in sunduğu "NTV'ye Sorun" prog- mArkasıSa.l9,Sü. 7'de ONAYANYARA Z0RUNLU GÖÇ • 3. Savfada K/.OEMİR'E DEVLET ITAK OLUYOR 113. Sayfada B ^R, OlB'DEN DE :STtFA ETTİ • 13. Savfada TRABZON G43İYETİ UNUTTU MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Yeni Değîşimler Hayırdır ınşallah Gundemden eksık olmayan ıki hanımefendıde ılgınç değîşimler gözlenıyor. Çok yakın zamana kadar hukümetın uyguladığı ekonomıyi yerden yere vuraniarın başında DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çillergelıyordu. Çiller, IMF'nın dayatmalı polıtıkalannı sozcuğune dokunmadan uygulayan hükumetın. başta enflas- yon, ekonomı alanında hiçbır olumlu sonuca ımza MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de Devlet Bakanı Gürel: AB Kıbns'ın önünde engel # AB yetkılılennın ••çözümun Kıbns'uı üyelığı için koşul olmayacağı" açıklamalannı eleştıren Gürel. Rum yönetımının AB'den cesaret alarak çözüme yanaşmadığını sovledı Gurel. doğrudan gorüşmeler sürecınde olumlu bır sonuç alınabıleceğını dü^unmedığını kaydettı AYHAN Şİ>IŞEK"iıı haberi • 4. Sayfada Blomberg'i satın aldı Arçelik dünya şirketi oluyor 0 Arçelik, Fransa'nın en büyük beyaz eşya uretıcısı Brandt grubunun Almanya'dakı ıştırakı Blomberg fırmasmı satın aldı. Genel Müdür Nedım Esgın. Arçelık'ın dünya şirketi olma hedef ve vızyonunda önemli bır başlangıç oldugunu soyledı. Blomberg'in en büyük pazarının Almanya. Hollanda ve Belçıka olduğu belırtıldi. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yugoslavya: Intiharla jftihar Arasında! Türkiye, 12 yıl aradan, yanı dağılmadan sonra ılk kez bir Yugoslavya dışişleri bakanını ağıriıyor. Go- ran Svilanoviç dun îstanbul uzerınden Ankara'ya geldi. Bakanın başkentte olduğu saatlerde Belg- rad'dan gelen haberse şuydu: MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog