Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

r*«İSAN2002CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishabca cumhuriyet.com.tr Fribot yangmı 23 aldı ML-ICENA(AA)- Fdpinler'de, içınde 290 ytccunun buJundufu bir feıbotta çıkan yangında 23<işi öldü. Yangın sc3Eicu paniğe kapılarak c a ı lcurtaran yeleği giyn>eden denize atlayan vorulardan 48'inır hâlâ k a ı p , 86 kişinin de yaralı olağubildirildi. Masbate A^d'sından Lucena keıtine doğru giden feTDOtun kargosunda çılûn yangından sonra aınaannda çocukJann da buhnduğu kurbanlann denzde veya havasızlıktan boğalarak öldükleri kayledildi. UCM onaylanA • VEW YORK(AA)- Me-kezi ABD'nin New Yorc kentinde bulunan BM binasında, LfliBİararası Ceza Malkemesi'nin (UCM) kunluşu onaylandı 1 Terrmuz'da faaliyetlerine başhyacak UCM, tarihin ilk duslararası ceza mallcemesi olma özeliğini taşıyor. Savaş suçkn, soykınm ve diğer ınsaa haklan ihlallerine kanjan kişileri yarjalayacak, dünyanın ilk "daımi" UCM kuruluşuna 66 iilke onay verdi. Musevi Dostları Depneği • NEW YORK (AA) - Başbakan Bülent Ecevit'in, tsrail'in Filistinlilere yaptıklannı "soykınm" olarak nitelendirmesinden sonra kendini feshetmeyı düşündüğünü açıklayan "Türkiyeınin Amerikalı Musevi Dostlan DerneğTnin (AAJFT), bu düşüncesinden vazgeçtiği öğrenildi. Derneğın feshedilmesinin düşünüldüğü yolundaki haberler üzerine demek yöneticileriyle temasa geçen Türk Amerikan DemekJeri Federasyonu (TADF) Başkanı Egemen Bağış. böyle bır girişimin engelleneceğı sözünü aldı. Gerilalar 6 milletvekilini kaçrdı • BOGOTO (AA) - K.olornbiya'da asker üniforması giymiş solcu gerillalar, yerel parlamento binasını basarik, aralarında parlamento başkanırun da bulunJuğu 6 milletvekilini kaçırcı. Olayın sorurrJuluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı. Tele\ r ızyon haberlerinde ise ka;ınlan milletvekillerinin sayısı 9 olaral açıklandı. Saldında birpoisin öldüğüde belirtidı. ABD baskısını çekecek havada olmadığını söyleyen İsrail Başbakanı işgale devam dedi Şaronkimseyi takmıyorDış Haberler Servisi - İsrail Başbaka- nı Ariel Şaron, ABD baskısını çekecek havada olmadığını söyleyerek ABD Dı- şişler Bakam CoKn PoweD'a, daha gö- rüşmeden yanıtını vermiş oldu. Şaron, Hayfa'daki intihar saldınsın- dan sonra yaptığı açıklamada, "Yurt- taşlanmızı korumak bizim hakkınuz- dır. Buna karşı kimse bize baskj uygu- lamamalıdır. En yakın dostumuz ABD'nin bunun bizim için bir yaşam- da kalma savaşı olduğunu anlayacağı- nıumuyorunT dedı. Şaron aynca. "te- röristkrtesfimoimadıkça RHstin kent- lerinden çekümeveceklerini" söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama- da da Başkan George Bush'un. îsra- il'in Filistin topraklanndan çekilme- CEM-PAPANDREU Filistin 'e Akdeniz yaklaşımı ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlannm Ortadoğu'da banş için geliştirdikleri "Akdeniz yaklaşımı" etkinleşiyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa- Akdeniz platformu olan Euromed'in 22-23 Nisan'da Valencia'da yapacağı toplantıda da gündemin Ortadoğu olması bekleniyor. Türk ve Yunan dışişleri bakanlannm ziyaretinin ardından gerçeİdeşecek toplantıya israil Dışişleri Bakanı Şimon Peres'in de katılması bekleniyor. tsmail Cem ve Yorgo Papandreu nun gelecek hafta gitmeyi öngördükleri Ortadoğu'da çözüm için "Akdeniz yaklaşımı" da devreye giriyor. Cem ve Papandreu'nun gezisinin ardından toplanacak Euromed zirvesinde de Ortadoğu'nun ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanhğı kaynaklan, Cem- Papandreu girişiminin gerçekleşmesine yönelik hazırlıklann sürdüğünü kaydediyorlar. Kaynaklar, tüm koşullann oluşması durumunda ortaklık konseyi toplantısı sonrasında 18 Nisan'da bölgeye gidebileceklerini anlattı. Filistin lideri Yaser Arafafla göriişme koşulunun karşılanacak olması durumunda iki bakanın ya Brüksel'den beraber ya da ayn ayn ama aynı saatlerde bölgeye hareket etmeleri planlanıyor. Bu arada, Papandreu dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. • Povvell bugün Şaron'la görüşecek. Ancak yanıtını daha gitmeden aldı. İsrail ordusu, 4 binden fazla Filistinliyi tutukladığını açıkladı. Cenin'deki son Filistinli militanlar da teslim oldu. sini sağlamak için sallayacak bir "si- hirli değneğinin" olmadığı, İsrail'e karşı yaptırım uygulanmasının da söz konusu olmadığı kaydedildi. İsrail yıl- lık 3 milyar dolar ABD yardımı alı- yor. Bugünkü ziyaret öncesinde Şaron'la telefonda görüşen Powell da Israil'in çekilmesinin sorunun çözümüne yet- meyeceğini, taraflar müzakere masa- sına dönmedikçe sorunun süreceğini savundu. Arafat'ın danışmanı Hasan Asfur ise "Güvenliğimizin ortadan kalküğı bir dönemde, ateşkesten söz et- mek kara mizah gibi bir şey. VVashing- ton, Ortadoğu pofitikasmı tiimüyie göz- den geçirmeüdir'" dedi. 4 bin Filistinli tutuklandı tsraıl ordusu, dün 24 köyden çe- kilirken Bır Zeyt ve Dahariye köyleri- ne girdi. Filistin, tsraü'in 24 köyden çekildiğiru yalanlıyor. Batı Şeria'nın, Ra- mallah, Beytüllahim, Cenin ve Nablus gibi büyük kentleri de hâlâ işgal altın- da. israil ordusuna göre, son 24 saatte tutuklanan 2 bin kişiyle birükte operas- yonun başuıdan beri tutuklanan Filis- tinlilenn sayısı 4 bin 185'e çıktı. En büyük kıyıma sahne olan Cenin mül- teci kampında bir haftadır israil güçle- riyle çatışan son silahlı Filistinliler de teslim oldu. El Fetih örgütünün bir üye- si, aralannda iki yerel mihs hderinin bu- lunduğu 30'dan fazla Filistinlinin dün silahlan bırakarak saklandıklan bina- lardan çıktıklarmı söyledi. Cenin yakınlanndaki bir çiftliğe İs- rail helikopterlerinin açtığı ateş sonu- cu ise 1 Filistinli ile 2 kansı öldü. Beytüllahim'deyiyecek almak için evinden çıkan HaKl Faraj adlı 60 ya- şmdaki bir Filistinli, iki ateş arasında kalarak hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzerüediği operasyonlarda 4 binden fazla FiMstinMyi tutukladı. (Fotoğraf: AP) Dışişleri Bakanı PoweH'ın Ortadoğu gezisinin olası sonuçlan Senaryolar luııut vermiyor Dış HaberlerServisi -israil' in Filistin topraklarını işgali 14. gününe girerken ABD Dışişle- ri Bakanı Coün Pavvefl'ın böl- geyi ziyareti çerçevesinde Is- rail-Fılistın gerihminin nasıl sona erebıleceğıne ihşkin tar- tışmalar sürüyor. Associated Press ajansının haberine göre. Powell'ın gezisinin sonuçlan şöyle olabilir: Başarılı Ateşkes: tsra- il-Filistin arasında ateşkes ya- pılır, Filistin devletinin kurul- ması için görüşmeler başlar. Başarısız Ateşkes: İs- rail ile Filistin arasında ateş- kes yapılır, kısa bir süre son- ra ateşkes bozulur. İsrail'ln kısml ve ko- SUİİU çekilmesl: tsraıl, ABD baskısı sonucu Batı Şe- ria'dan askerlerini kısmen ve koşullu olarak çeker. Povvell da Filistin lideri Yaser Arafat'ın şidderi kınaması çağnsını yi- neler ve ateşkes için çalışır. Ateskesin yapılamama- Sl: İsrail ve Filistin arasında in- tihar bombacılan ya da Isra- ıl'in Batı Şeria'dan çekılmeme- si gibi nedenlerle ateşkes yapı- lamaz. Bu noktada Povvell'ın çabalan belirsiz olacaktır. Ku$atmanın kaldırıl- İSRAİL HUKUKU UNUTTU CENEVRE (AA) - BM genel sekreterinin çocuk sorunlanyla ilgili özel temsilcisi Olara Otunnu, tsrail'in başta çocuklann haklan olmak üzere uluslararası hukuka uymasını istedi. Otunnu, Filistin ve tsrail'de öldürülen çocuk ve kadın sayısının artmasının üzücü olduğunu belirtti. Otunnu, "Israil'den uluslararası hukukun tam anlamıyla uygulanmasmı istedhn. Çocuk haklan sözleşmesine özeflikle dikkat edflmesi gerektiğini beBrttim" dedi. Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkanı Juan Manuel Suarez del Toro da. "Filistin'de su yok, yiyecek yok, ilaç yok. Sağlık elden gftmiş" dedi. masi: Israilçekilmeyiredde- der, ancak ABD'nin baskısıy- la Arafat'ın çe\Tesindeki kuşat- mayı kaldınr. boğuş Kilisesl sorunu ÇÖZÜIÜr: İsrail askerlenni çek- mez, ancak Beytüllahim'deki Doğuş Kihsesi'nde Filistinli- lerle aralanndakı gerginlik biter. Arafat'ın sürgüne gönderilmesi: İsrail, Ara- fat'ı sürgüne gönderir. tşçi Partisi koalisyondan aynla- bilir ve Araplar çok öfkelenir. Bölgede yenl sava$: Bölgede sınır savaşı çıkar. Hizbullah gerillalan sürek- li Lübnan smınndan Israil'e roketli saldında bulunur, is- rail de karşı ateşle yanıt verir. BIÇAK SIRTI EROL MANtSALI Sokaktaki Domino Taşları önce kaldınmdaki dört metrekarelik yere yavaş yavaş "döner" tezgâhı yerleştiren, sonra kaldınmı boydan boya işgal ederek bir yılda dönercı lokart- tası düzen Ahmet, kendine göre hakkını aldığını düşünüyor. - Iktidardaki siyasilerin yıllardır kanlannın, amca- lannın, yegenlerinin, kardeşlerinin yaptıklannı çar- şaf çarşaf gazetelerde okuyan; tetevizyon ekran- larında seyreden; medyanın otosansür uyguladık- lannı da kulak gazetesinden fazlası ile izleyen Ah- met, kendince "payını aldığına" inanıyor. - öyle ya, onlar trilyonlan götürüyorlar, banka- lann kasalannı minibüslerle boşaltıyortar, boşaltı- lan para dış borçla yani Ahmet'in doğacak çocu- ğunun borcu karşılığı yerine konuyor, adamlar ha- pishane kapısında bıle elleri ile zafer işareti yapa- biliyoriar da gariban Ahmet; Samsun'un Celidiye Köyü'nden 10 yıl önce Istanbul'a gelmiş yan aç, yarı tok idare etmiş, nihayet kaldınm üzerinde bir dönerci tezgâhı ayarlamış çok mu? Elalem ban- kayı minibüsierle boşaltırken diye düşünmeye baş- lıyor Ahmet... - Kaldınmı "işgal" çok masum bir eyiem haline gelebiliyor Ahmet için. Çevresine bakıyor, düzen kurulmuş; sigaracısı, büfesi, meyvecisi, taksicisi de kaldınma yayılmamışlar mı? Karşıdaki lüks lokan- ta da iki katın üzerine kaçak üçüncüsünü yapıver- miş, hem de göz göre göre; zabıtanın, belediye- nin gözü önünde. - Ahmet hayal kuruyor; bugün kaldınmda küçük bir döner tezgâhı; iki yıl sonra üstünü kapatıp gü- zel bir dönerci dükkânı; 3 sene sonra arkasındaki 2 katlı küçük evi alıp 4 kata dönüştürüp kaçak bir "sosyetik kulüp"\ Sık sık dergilerde ismi, resmi çı- kan Celidiyeli Ahmet olmak var. Ne olmuş yani? İki metre kaldınmı işgal ettik de dünya mı battı di- ye düşünüyor; kendince, kendisini yerden göge hak- lı bularak. - Balık baştan kokar demişler; Ahmet bankala- nn minibüslerle boşaltıldığını görürse, odürüst Ce- lidiyeli Ahmet "sisteme ayak uyduracaktır", hem de ayakta durmak, aç kalmamak için; en azından başlangıçta... Sonra, sonra mı? Artık duramaz, bir defa başladı; o durmak istese de "çewe" izin ver- mez. Celidiye'den yann amcaoğullan Veli ve Hü- seyin gelir. Onlar da tütünü satamıyor, yabancı si- garalar var artık. Onlara da iş ayarlamak lazım. Kaldırımı boydan boya işgal etmek gerekecek. - Sonra, civardaki avantacılar para bekler; ayiık keser gibi haraç isterler. Onlan beslemek için de işi genişletmek gerekir. iş genişledikçe avantacı or- dusu da büyür. Ahmet artık durmak istese de du- ramaz, sele kapılmış gibi sürüklencek. Belki yan- daki evini satmak istemeyen yaşlı öğretmenin gö- zünü bile korkutmak, sistemın vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Ne yaparsın ekmek parası, sis- tem öyle diyor... Sistem düzgün değilse... Aşağıdan yukan örgütlenme olmaz ise "yukarda- kiler" yönetirler. Onlar da paylaşım kavgasının için- de "çalarak yönetirter". Doğuştan hırsız olmasalar da "iç ve dış sistem" bunu zorunlu hale getirir. - Sizi "halkın kendi örgütleri" iktidara getiremi- yorsa, halk yerine "içerdeki ve dışardaki bazı ör- gütler veya güçler" iktidara getirecektir. Onlann pa- rası, gücü, dostlan ve medyası olacaktır... - Onlarla birlikte iktidan paylaştığınız zaman da, "kendi bildiklerinizden çok, onlann dediklerini" yapmak zorunda kalırsınız. - Onların dedikleri ise, "çoğunlukla halkın, ülke- nin değil ötekilerin çıkahanna" hizmet eden şey- lerdir, yani iktidara getirenlerin... - Böyle bir düzen kurulunca sokaktaki Ahmet de hakkını, "kaldınmı işgal ederek alabileceğini" san- maya başlar. Harta buna inanır, çünkü önünde başka seçenek bırakılmamıştır. Ahmet'e, Veli'ye, Hüseyin'e kimse "örgütleneceksiniz, kendi çıka- nnızı konıyacak, sizin gerçek temsilcilen'nizi ikti- dara getireceksiniz" diye bir şeyler söylemiyor ki... Ahmet'e kimse toplumsal demokrasiden söz et- miyor. • Ahmet, falancanın amcaoğlu Amerika'dan ge- lip seni iyi idare edecek, • Ahmet, Avrupa seni yine adam edecek, • Ahmet, Bush Irak'ı vursa da, vurmasa da IMF sana para verecek, • Ahmet, sen başındakilere dua et, Allah seni ko- ruyacak diye "idare edeceklerdir". Böyle "idare edilen" Ahmet'e de kaldınm işgal ederek dönerci tezgâhı düzmekten başka çare ka- lıyor mu!.. Yalan mı? AHLAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKTTIRMA İLAM PosyaNo: 2001 89 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymetı. adedi, evsafı: Kövü: Erkizan Mah, Ada: 220, Parsel: 8, Mevki: Imamlı, Miktan: 1733 m2. 18im2. Cınsi: Ev ve bahçe. Hisse: Tam. Kjymeti: 58.634.000.000. TL, Salış saai: 09.30-09.40 lnar durumu: Ahlat Belediye Başkanlığfna yazi yazılmış olup venlen cevap- ta; iöz konusu parselin imar planı ıçinde konut alanı olarak yer aldığı bildiril- miitir. <anş şartian: 1- 14 05 2002 günü yukanda belirtilen saatlerde Ahlat Hükümet Konağı önü- de ıçık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yirde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraf- İarnı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok art- tıraıın taahhüdü baki kalmak şartıyla ga>Tİmenkul 24 05 2002 Cuma günü aynı yerle ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkartılacaktır. Bu arttırmada (arttırma becelinin ga>Tİmenkulün tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve rüç- haıiı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla) en çok arttıra- na hale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. '.- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetlerin yüzde 20'si nispe- time pek akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu remeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek iztfe mehıl verilebilir. Tellaliye resmı. ihale pulu, tapu harç ve masraflan \e vüde 18 KDV ile diğer vergiler alıcıya aıttir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödnir. .- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki halannı hususıyle faız ve masrafa daır olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on besgün içınde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ıle>abıt oimadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. - Satış bedeli hemen veya venlen müddet içınde ödenmezse tcra ve Iflas Ka- nuiu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tkı ihale arasındaki farktan \e tererrüt faızinden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hıçibr hükme hacet kal- m^ian kendılerinden tahsil edilecektir. :- Şartname. ilan tarihinden ıtibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olü masrafı verildigi takdirde isteyen alıcıya bır örneği göndenlebilır. ı- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa^lacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001 89 Tal. sayılı dosya numara- i\ ~î daıremize başvurmalan ilan olunur. 25.03.2002 ı 1 ) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. îot: Satış ılanı ılgilılenn adresine teblığe gönderilmiş olup, adreste tebligat yaılamaması veya adresleri bilinmeyen ılgililer için işbu satış ilanının ilanen iebgat yerine kaim olacağı ilan olunur. Basın: 20487 ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ABTTIRMA İLANI DosvaNo: 1998 105 Tal. Satılmasına karar \erilen gavrimenkulün cinsi, knmeti, adedi, evsafı: Tapu Ka\dı: Izmır ılı, Çeşme ılçesı. Sakarya Mahallesı. Boyalık mevknnde olup tapu- nun Cılt: 7, Savfa: 62J, Ada 211. Parsel: 19'da kavıtlı 1814 m2yüzölçümlü tarla \asıflı ta- şınmazın 1 10 pa\ı ÖzellikJeri: Taşmmaz Sakana Mahallesı. Boyalık mevkunde bulunan Nlerkeztur Sıtesi ile Boyalık Tatıl Sitesı arasında, denize sıfır konumda bır \erde olup üze- nnde herhangı bır yapı yoktur. Boş arsa durumundadır. Kuzeyınde denize kıyısı bulunan ar- sanın bır bölümü park alanında. bır bölümü de yolda. vakla^ık olarak \andan az bır kısmı "Tunstık Tesıs Alanf'nda kalmaktadır. Arsanın doğusunda ve batısında tunstık tesısler için a\rılmış arsalar bulunmaktadır. İmar Durumu: Çeşme Beledıvesı Imar Müdürlü- ğü'nün 20.04.1998 günlü imar durumu yazısında. doğal zemin bozulmaz. Kot. beledıyesın- ce venleceğı. toplu ağaçlıklann bına konumlandırmalannda dıkkate alınacağı. \ollar fıılen açılmadan ınşaata başlanılamayacağı. ımar planında runstık tesıs \e park alanında kaldığı. 23.08.1996 gün \e 6344 savılı tzmır I No"lu KTVKK'nın karanna ıstınaden 3. DereceSe Arkeolojık (A-3.4) SlT alanı ıçmde kaldığı. geçış dönemı yapılanma koşullannın geçerlı ol- duğu. 3İ94 sa\ılı Imar Kanunu'nun 18. maddesıne tabı olduğu bıldinlmıştır. Muhammen Bedeli: Tamamı 108.840.000 OOO.-TLTolup satışa konu 1 10 payı 10.884.000.000 -TL (Onmılyarsekızyüzseksendörtmılyon). Satış şartları: 1- Satış, 2 < .05.2002 günü saat 13.30'dan 13.45'e kadar Çeşme lcra Daıre- sı'nde açık arttırma suretiyle >apılacaktır. Bu arttırmada taşınmazın tahmin edilen kıymeti- nin vûzde ?5'ını \e rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış masraflannı geç- mek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Bövle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıjla 06.06.2002 Perşembe günü aynı yer ve saatler arasında ıkincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememışse gavmmenkul en çok arttıranın taahhüdü saldı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetımn yüzde 40'ını bulması ve satış. ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka para>a çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böy- le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tah- min edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu mıkiar kadar mıllı bır ban- kanın temmat mektubunu verrnelerı lazımdır Satış. peşın para ıledır, alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebılır İhale damga pulu. KDV ile tapu ferağ harcımn alıcı pavı, diğer tapu masraflan ile teslim masraflan alıcıya aıttir. Tellalıve resmı, tapu ferağ har- cının satıcı payı ve taşınmazın aynından doğan bınkmış vergı borçlan satış bedelinden öde- nır. 3- tpotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgilılenn (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içınde da- ıremize bildirmeleri lazımdır. 4ksı takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıl oimadıkça paylaşma- dan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleve katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ıhalenın feshme sebep olan tüm alıcılar ve kefillen. teklıf ettıklerı bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsılen mesul ola- caklardır İhale farkı ve temerrüt faızı ayrıca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelıkle temmat bedelinden alınacaktır 5- Şartname. ilan tanhın- den ıtibaren herkesin görebilmesı ıçın dairede açık olup masrafı venldığı takdirde isteyen alıcıva bır ömeğı göndenlebilır 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı gormüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacakları. başkaca bılgı almak isteyenlerin 1998 105 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04.04.2002 (*) llgililer tabınne ırtıfak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın. 20764 ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No 1998 506 Satıîmasına karar verilen gavrimenkuJün cinsi, kıymrti. adedi, evsafi: Ankara, Çan- kaya ilçesı, Murat Mahallesi'nde, Gezegen Sokağı. 6 kapı numaralı apartmanın bu- lunduğu yere rastlayan ve ımann 7297 ada. 3 parselini teşkil eden 582 m2 miktann- dakı kargir apartmanın 68'582 arsa paylı, 1. kat 6 numaralı, 3 oda, salon ve müştemi- latından ibaret 90 m2 kullanım alanlı mesken vasıfiı tasınmaz bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satıiacaktır. Genış evsafı dosyada mevcut bılirkışi raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 50.000.000.000.-TL %1 KDV alıcıya aittir. SaOş şartian: 1- Satış. 04.06.2002 günü saat 14.10'dan 14.20'ye kadar Ankara Ad- lıyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 14.06.2002 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin ma- lın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çev irme ve paylaş- tırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nıspetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşin para iledir. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, 1 '2 tapu harcı ve masraflan, KDV alıcıya aittir. Bi- nkmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit oima- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsılen mesul olacak- lardır. thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden ıtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örnegı göndenlebilır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- cakları. başkaca bilgi almak isteyenlenn 1998'506 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ilan olunur. 02.04.2002 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 20692
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog