Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

&YFA • + CUMHURİYET 12NİSAN2002CUMA D U N Y 4 VE T U R K I Y E dishab@cumhuriyet.com.tr Tılmaz-AB Mali kaynak yetersiz APfKARA (Cumhuriyct Bürosu)-ANAP Genel Bajkanı \e Başbakan Yardımcısı Mesut Yıtaıazın, AB ülkelerinin Ankara'dakı biKikelçılerine, Tİkiye'ye sağlanan mai kaynaklann yebrsiz olduğunu dile getrdiğı belirtildi. Yıtnaz'ın, PKK ve DHKP-C'nin mutlaka tercrist örgütler listesine alırması gerektiğini yinelediği kaydedildi. AB Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Vural dün AB Genel Sekreteriliği'nde, îspanya Büyükelçisi Manuel De la Camara'nın Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz a verdiği ve AB ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilerinin de katıldığı çalışma yemeğine ilişkin bilgi verdi. Vural'ın verdiği bilgıye göre, Yılmaz, yemekte Türkiye'nin son bir yılda kayda değer önemli bir ilerleme sağladığını, Kopenhag kriterlerini karşılama yönünde, gereklı yasal altyapıyı yerine getirdiğini, siyasi kriterlere uyum yolunda da önemli adımlar attığım anlattı. Büyükelçilerin Yılmaz'a Kıbns ve AB'yetamüyelik konusunda sorular sorduklannı belirten Vural, Yılmaz 'ın, Türk hükümetinin, tam üyelik yolunda kararlı olduğunu söylediğini kaydetti. Yılmaz, Kıbns Rum Yönetimi'nin, Kıbns'ta bir siyasi çözüm bulunmadan, adaylığının işleme konulmasının ve tam üyelik göriişmelerinin yanlış olduğunu aktardı. Yılmaz, bunun dengesizlik yarattığım, Kıbns Rum Yönetimi'nin çözüm bulunması için teşvik edilmediğini, dolayısıyla, AB, Kıbns konusunu çözüme kavusrurmak istiyorsa, Kıbns'ın yönetimi üzerinde etkili çaba göstenrıesi gerektiğini dile getirdi. Gazetecilerin, Kürtçe yayın konusunda büyükelçilerin sorusu olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine de Vural, Yılmaz'ın, bu konulann her ülkede hassasiyet taşıdıgını söylediğini kaydetti. • îsrail ordnsanan 'kirli savaşına' katilmayı reddettiği için Kudös'te 6 numaralı cezaevine konan Yahni, tsrail Savunma Bakanı Ben Eliezer'e açık mektup yazdı. Mektup, tsveç'in en böyük gazetesi Aftonbladet'te de yayımlandı. Mekttıbu, Stockholm muhabirimiz Gürhan Lçkan'ın çevirisiyle yayımlıyoruz. Ariel Şaron'un ordusunda görev yapmayı Yahudilik inancı gereği reddettiği için askeri cezaevine atılan 35 yaşındaki Sergio Yahni'nüı, Israil Savunma Bakanı Ben Eliezer'e gönderdiği açık mektup: Bugün ben askeri hizmette bulunmayı reddettiğim için 28 gün hapis cezasına çarphnldım. Cezayı veren subay sizin hizmetinizdedir. Ben yalnızca işgal altındaki Filistin topraklannda görev yapmayı reddetmedim -15 yıldır yapmıyordum zaten-, genel olarak Israil ordusunda görev yapmayı reddediyorum. 29 Eylül 2000'den beri Israil ordusu Filistin yönetimine karşı "kirii bir savaş" sürdürmektedir. Bu kirli savaş, yargısız infazlan, kadınlann ve çocuklann öldürülmelerini, Filistin halkının ekonomik ve sosyal altyapısının imha edilmesini, ekinlerin yakılmasını ve ağaçlann köklerinden sökülmesini içermektedir. Siz korku ve çaresizlik ektiniz, ama amacımza ulaşamadınız. Filistin halkı bağımsızhk ve özgürlük düşünü yitirmedi. Sizin sonımluluğunuz altındaki ordunun başvurduğu yıkıcı şiddete karşın kendı halkınızı korumayı da başaramadınız. Bu büyük yenilginizüı ışığı altında bizler, Israillilerin, Filistinlilerin nasıl sürülüp İsrailli vîcdani retçi: İnsanlığa karşı sııç işleyen kuruımınuzun parçası olmayı reddediyorum Kirli savaşınızda İsraiTin Fifistin'e uyguladığı şiddet yanhsı pohtika, banş yanhsı tsraiOileriıı de tepkbini çekiyor. ( Fotoğraf: AP) öldürülebileceklerinin tartışmasına tanık olmaktayız. Filistinlileri insan değil "terörist" olarak gören tsrail güvenlik görevlileri, ırkçı şiddet uygulamaktadır. Bu görüş, Filistinlilerle tsrailliler arasında şiddet sarmalımn derinleşmesine yol açmıştır. Savaş kurbanlan arasında Israilliler de vardır. Bu insanlar, sizin sonımluluğunuz altındaki ordunun sorumsuz ve başansız saldınlannın kurbanıdırlar. Filistinlilere karşı en kanlı saldınyı yaptığınız zaman bile görevınızı yenne getiremediniz. Israil vatandaşlannın güvenliğini garantilemek. Ramallah'taki tanklar, sizin en beter eserinizin önünü kesemiyor: Kafelerde ınfılak eden çaresizliğin. Siz ve subaylannız, çaresizlikleri ve aşağılanmalan arttıkça insanlığı azalan insanlar yaratmıştır. Bu çaresizliği siz yarattınız ve şimdi artık önüne geçemiyorsunuz. Benim için açıkOr ki Gush Etsion, Efrat ve Kedumim gibi yasadışı ve etikten yoksun yerleşim yerlerinin inşasını sürdürebilmek için hepimizin hayatını tehlikeye attmız. Yerleşim yerleri, Israil toplumunu yiyen kanserii urlar gibidir. Yerleşim yerleri son 35 yıldır Israil toplumunu tehlikeli bölge haline getirmiştir. tsrail devletı, hem Israilliler hem de Filistinliler için umutsuzluk ve ölüm ekmiştir. Ben, işte bu yüzden ordunuzda hizmet etmek istemiyorum. "tsrail Savunma Gflcü" adını kendine uygun gören o ordu, yerleşımcilerin oluşturduğu hareketin silahlı dalından başka bir şey değildir. Bu ordu, Israil vatandaşlannın güvenliğini sağlamak için değil, Filistinlilerin topraklannın çahnmasma devam edilmesi için vardır Bir Yahudi olarak ben bu "milis''in Filistin halkına karşı işlediği suçlardan tiksinti duymaktayım. Benim için bu orduya kararh bir şekilde karşı çıkmak ve onu kınamaL bir Yahudilik ve insan hakkıdır. Soykınmlarda büyük kurban vermiş bir halkın çocuğu olarak ben, sizin çılgın politikanızda yer alamam. Bir insan olarak görevim, insanlığa karşı suç işleyen kurumunuzun bir parçası olmayı reddetmektir. Sergio Yahni 6 Numaralı Askeri Cezaevi, Kudüs Anlaşma imzalayan iki ülke, sulama alanında yeni ortak şirketler kuracak Irak ve • Su konusunda işbirliği yapmaya yönelik bir anlaşma imzalayan Irak ve Suriye, 1992'dekesilentoplantılara başlamak istediklerini açıkladılar. 'den suçagns SERKANDEMİRTAŞ ANKARA - Irak ve Suriye, su konusunda ye- ni bir işbirliği anlaşma- sı imzalarken Fırat ve Dicle'nin sulan nede- niyle sonın yaşadıklan Türkiye'de "üçfâteknik görüşmelere başlama" çağnsında bulundular. Son dönemde ilişkile- rini arttıran Irak ve Su- riye, Türkiye'nin Fırat Nehri üzerinde yapma- yı öngördüğü Birecik Barajı'nı Ingiliz şirketle- rinin kredi vermelerini önleyerek engellemiş- lerdi. Suriye ile su konu- sunda teknik görüşme- Ierde bulunmayı sürdü- ren Türkiye, iki komşu- sunun çağnsını değer- lendiriyor. Irak ve Suriye, Fırat ve Dicle sulan nedeniy- le ortak sorunlan Türki- ye'ye yeni bir çağnda bulundu. Çağn, iki ül- kenin sulama alamnda işbirliği yapmasını ön- gören teknik bir anlaş- mayı imzalayan Irak Su- lama Bakanı Resul Ab- dül Hüseyin Svadi ve Su- riye Su Bakanı Muham- med Radvan Maete- ni'den geldi. iki bakanın Türkiye'ye yönelik çağ- nsı ise 1992'de kesilen üçlü görüşmelerin yeni- den başlatılmasını ön- görüyor. Türkiye iki komşusu- nun çağnsını değerlen- diriyor Suriye ile teknik görüşmeleri sürdüren Türkiye, sorunun üç ül- kenin bir araya gelerek çözümü önerisini 1984'teyapmıştı. Geçi- ci protokole göre Türki- ye, Fırat'tan saniyede 500 metreküp su bırakı- yor. Protokol, üç ülke- nin, bölgenin su ve işle- nebilir topraklannı in- celeyerek su miktannın yeniden belirlenmesini öngörüyor. "Üç aşama- lı plan" olarak bilinen Türkiye'nin önerisı üze- rine 1992'ye kadar üçlü görüşmeleryapılmış, an- cak Suriye görüşmeler- den çekilmişti. ISAF bünyesinde Kâbil'de görev yapan Türk banş gücü askerierinden Aziz Kaygısızlar, Afgan çocuklan ile şakalaşıyor. (Fotoğraf: AP) ISAF'ın planlaması NATO'dan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - NATO, Afganistan'dakı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutasını üstlenmeye hazırlanan Türkiye'ye "planlama katkısı" önerdi. NATO'nun önerisine göre, komutanın en güç ve karmaşık yönünü oluşturan güç planlaması, Brüksel'deki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nın (SHAPE) desteğiyle yapılacak. Ankara'nın öneriyi değerlendirmeye aldığı, ancak henüz yanıt iletmediği öğrenildi. Öneriye göre, ttrifak'ın Avmpa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı, ISAF kapsammda planlama görevini üstlenecek. Uluslararası güç komutası için planlama, görevin en güç ve karmaşık yönünü oluşturuyor. Farklı ülkelerin dahil olduğu güçte, görev süresınce hangi ülkelerin hangi imkânlanna başvurulacağı, güç unsurlanrun nerede ve hangi süreyle üsleneceği, operasyonlann yönetimi gibi konular planlama sürecinde belirleniyor. SHAPE'de halen TSK'den askeri yetkililer de görev yapıyor. Ruhani liderler toplandı İstanbul'dan Ortadoğu'ya banş çağnsı tSTANBUL (AA) - Türkiye'deki semavi din- lerin temsilcıleri, Orta- doğu'da Israil ile Filistin arasında yaşanan olay- lann sona erdınlmesi ve taraflara banş çağnsında bulunmak üzere Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz başkanlı- ğında. dün Istanbul'da biraraya gelirken, Orta- doğu'daki savaşın sona erdirilerek banşın sağ- lanması için "İstanbul Çağnsı'' adı altında bir bıidiri yayınlandı. Istanbul Müftülüğü Toplantı Salonu'nda, ba- sına kapalı olarak ger- çekleştinlen toplantıya, Fener Rum Patriği İ)i- mitriBarthoiomeos, Tür- kiye Hahambaşı Vekili İshak Haleva. Ermenı Patriği Mesrob Mutaf- yan, Ermeni Katolik Ce- maati Ruhanısı Ohannes Çolakyan, Türkiye Sür- yanı Katolik Patnk Veki- li VüsufSağ, lstanbul ve Ankara Süryani Orto- doks Cemaatı Ruhani Reisi ve Patrik Vekili Wı- suf Çetin. Bulgar Orto- doks Kilısesi Rahibı Kos- tantin Kostof ile bu din- lerin diğer temsilcileri katıldı. Toplantının ardından, Ortadoğu'daki savaşın sona erdirilerek banşın sağlanması için "İstanbul ÇağnsT adı altında bir bildiri yayınlandı. Diya- net tşleri Başkanı Yıl- maz tarafindan okunan 6 maddelik bildiride, "Dünyada süregelen sa- vaşlann kökenini, din ve mezhep farklıüklanna dayandıranlar olabilir. Oysa savaşlann arkasın- da yatan gerçek, pofitik mülahazalar ve ekono- mik çıkarlardır. Dünya- da güç hegemonyasım sürdürüppekiştirmekis- teyenler,savaşlan körük- lemektedirier. Biz Tür- kiye'de yaşayan tek tan- nfc3dinintemsilcfleri ob- rakönceükle Ortadoğu ve daha sonra tüm dünyada süregelen savaşlan, şid- det ve terör eylemlerini şiddetie kmıyoruz. Orta- doğu'da cereyan eden ça- öşmalann sona erdirile- rek bir an önce banşın saglanmasını ve adil bir çözüme ulaşdmasını bffl- hassa dini, tarihi ve kül- türel mirasa yapılan sal- dınlann durclunılnıası- nı istiyonız" denıldi. Bildirinin okunması- nın ardından basın men- suplannın sorulannı ya- nıtlayan Yılmaz. "Bfldi- ride, tsrail'in neden kı- nanmadı^nın'' sorulma- sı üzerine de "sij'asi ko- nuiaragirmek istemedik- lerini" söyledı. "İntihar saldınlannı dini açıdan naslyorumladığma" 1 iliş- kin soruya da Yılmaz, "Hangi halet-i nıhiyye içinde olursa olsun tasvi- ' bi mümkün değiL \Ieşnı değil" karşılığını verdi. Mahkemeyi göze alamadı Savaş suçlusu eski bakan intihar etti BELGRAD (.\A) - Yugoslavya'ının eski Içişleri Bakanı savaş suçlusu zanlısı Vlayko Stojil>'koviç"in, başkent Belgrad'da parlamento binasının önünde kendi- sini vurduğu bildirildi. Yugoslav7a Içişleri Bakanı Zoran Zivko- viç, "Stoyilykoviç'in, parlamento binasının girişinde, Sosyaüst Par- ri üyelerinden biriylc konuştuğunu. daha sonra silahını çekerek. başına ateş ettiğini ha- ber aldım"dedi. Pobs yetkilileri ise Sto- yilykoviç'in henüz öl- mediğini yaşam belirti- lerinin devam ettiğini söylediler. Yugoslavya parlamentosunun, savaş suçlusu zanlılannın BM Savaş Suçlan Mahke- mesi'ne teslim edilmesi- ne izin veren yasa tasa- nsını onaylamasından birkaç saat sonra kendi- sini vuran Stoyilyko\iç, eski De\letBaşkanıSlo- bodan Miloşeviç döne- minde içişleri bakanhğı görevi yapmıştı. Lahe- y'deki BM savaş suçlan mahkemesi, Kosova'da işlenen savaş suçlann- dan ötürii Miloşeviç ile birlikte suçlanan Stoyiry- koviç'in teslim edilme- sini istiyordu. ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2001/529 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymtti, adedi, evsafi: Ankara. Çankaya ilçesi. Şehit Mevlüt Meriç Mahallesi (Öveçler Mahallesi). 4. Cadde. 38 Sokak. 25 kapı No'lu Toprak Apartmanfnda imann 6091 Ada, 7 Parsel'ini teşkil eden 459 m2 miktanndaki bağ üzerine inşa edilen 120'918 Arsa paylı zemin kat 4 No"lu 3 oda salon antre, mutfak, banyo, V/C'den müteşekkil 90 nı2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz bir borçtan dolayı açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulün geniş evsafi dosyada tnevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 25.000.000.000.-TL %1 KDV alicıya aittir. Sabş şartlan: l- Satış, 28.05.2002 günü saat 15.20'den 15.30'a kadar Ankara Adliyesi mezat salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah- min edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflanru geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle aJıcı çık- mazsa. en çok arttıranın taahhüdu baki kalmak şartıyla 07.06.2002 günü avm yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edile- memişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak üzere arttırma ila- nında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki art- örma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış iste- yenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla be- delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20"si nispetinde pe> akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masraflan, KDV alıcıya ait- tir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak- lannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katıİıp daha sonra ihale bedelini yanrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedelı arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daire- mizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihınden itibaren herkesin görebıimesi için dairede açık olup ma>rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı- lacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001/529 sayılı dosya numarasıvla mü- dürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 28.03.2002 (*) Iloililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 20703 ŞARKIŞLA tZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 2001/5 tz. Ş. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: 1- Sıvas ıli, Şarkışla ılçesı. Kayalıyokuş Mahallesi, Mereküm mevkıı, Pafta: 39, Ada: 132. Parsel: 17'de kayıtlı 19985 m2 taban arazmin tamamı satılacak olup. mu- ammen bedelı 5.P1.118.750.-TL"dir. 2- Sıvas ili. Şarkjşla ilçesi, Kandemır Mahallesi, Akçalı mevkiı, Pafta: 15. Ada. 6, Parsel: 26"da kayıtlı, 12846 m2 yan taban arazinın tamamı satılacak olup. muhammen bedeli: 2.254.473.000.-TLdir. 3- Sıvas ih, Şarkışla ilçesi. Kayalıyokuş Mahallesi, Pafta: 42. Ada. 144. Parsel: 39. Tilkıdeliâin mevknnde kâın 59776 m2 taban arazınin tamamı satılacak olup. muham- men bedeli: 15.467.040.000.-TLdır. Saaş şartlan: 1- Satış. 24.05.2002 günü saat 08.45'ten 09.45'e kadar Şarkışla lcra Müdürlüğü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e satış masraflanru geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak şartıyla 03.06.2002 günü aynı yer ve saatlerde ıkincı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet so- nunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan ala- caklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek- tir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın teminat mektubunu vermelen la- zımdır. Satış. peşın para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl ven- lebılır. Teilaliye resmı. ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmiş ver- giler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicih ile sabıt olma- dıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- fhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen. teklif ettıklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır. thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır 5- Şartname. ilan tarihınden itibaren herkesin görebıimesi için dairede açık olup masrafı verıldığı takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebılir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayıla- caklan, başkaca bılgı almak isteyenlenn 2001 5 lz. Ş. sayılı dosya numarasıvla mü- dürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 26.02.2002 (*) llgılıler tabınne irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Not: Tşbu ilan tebligat yapılamayan ılgılilere teblığ niteliğ:ındedır. Her parselin satış süresi 15 dakıka olup. her parsel arasında 5 dakıka ara venlecektır. Basın: 12637 MEVLİD VE ANMA Aramızdan aynlan se\gılı kuruculanmız, genel başkanlanmız ve arkadaşlanmızı 39. kuruluş yıldönümûmuzde de rahmetle anıyoruz. Pazar günü öğie namazını müteakıp Le\ent Camıi'nde merhum spor yazarlannın ruhlannı taziz için. Duahan. Hacı H. Sadettin EVGİNER idaresinde Hacı H. Ziya AYTCUT, Hacı H. Celal YILMAZ, Hacı H. Himmet ÖZE1V, Hacı H. Yusuf KÖK, Hacı H. Nihat ULU, Hacı H. Nizanıettin AKALEV ve Hacı H. Özbey İSPİRLİ tarafindan Kur'an-ı Kenm \e Me\lıd-ı Şenf okutulacaktır Tüm üyelerimız. sporse\erler ve din kardeşlenmize duyurulur. TSYD Yönetim Kurulu MEVZUAT İLANLARINIZA ÖZEL TARİFE ST/CM 15 USD TÜRKİYE BASKISI FİYATLARIMIZDA AJANS KOMİSYONU DAHİL KDV HARİÇTİR. Cumhuriyet PUBLİ MEDİA TEL: 0-212 513 84 60-513 84 61 -512 05 05 FAX: 0-212 513 84 63
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog