Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

H2IİSAN2002CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DEVRİMDEN, EVRİME. TURHAN SELÇUK DURUST TABİATIİ İSTANBpL EFENDİSİ IN HARİKULÂDE MACERALARI 32 KISIM TEKMİLÎ BİRDEK fyî t'Y// UZAfMA /, Üniversite öğrencilerinin 'ülke sorunlanna' bakışı Türkiye gerçeğini de ortaya koyuyor GençlikgelecektenumutsuzANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'de çöziilmssi ge- reken en önemli sorunun "haryatpaha- hhğı ve enflasyon" olduğu görûşünde birleştler. Gazı Üniversitesi'nde, 2000-2001 öğren'm yılı 2. döneminde fiiler. öğre- tim gören 33 bın 934 öğrenci arasın- da "Üniversite GençBği 2001" konuJu biraraştırmajgerçekJeştirildi. Projeyü- rütücüsü GÜ Iktisadı Idari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Erdinç Ya- acı, araştırma verilerinin, üımersite yönetimincebazalınacağuu ve •'öğren- ci merkezii bir yapı" oluşturulacağını ifade etti. _ Araştırma sonuçlanna göre, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 34.5 'i Türkiye'de çözülmesi gereken en önemli sorunu "hayat pahahhğı ve enflasyon" olarak görüyor. Bunu yüz- de 19.1 ile "eğhinı ve binm", yüzde 14.9 ile "demokrasiveinsan haklan". yüzde 12.7 ile "adaletsiz geHr dağıb- nu". yüzde 12.2 ile "yobuzhık". yüz- de 3.6 ile de "hukuk sistemT ızliyor. Öğrencilenn bıtırdıkleri lıse baz alın dığında, imam hatip lisesi hariç diğer liselerden mezun olanlann "hayatpa- hahhğıveenflasyon" noktasında hem- fikir olduğu, imam hatıp lisesi öğren- ciJerin ise önceliğı "demokrasi ve in- san haklarTna verdiği görülüyor. "Türkiye'de siyasi krizle karşı kar- şrya kahndığında hangi yol izlenmdi- (&•" sorusuna öğrencilerin yüzde 42.7'si "miffi birtik hükümetT. yüzde 38.3'ü "seçim", yüzde 9.5'i "askeri yöne- tim", yüzde 9.5i "teknokratiarhükü- meti kurulmalT yanıtını veriyor. Kız öğrencfler AB'den yana Türkıye'nin içinde bulunduğu coğ- rafya ve kültürel iklim açısından *bü- tünleşmeperspekrjfinr değerlendiren gençlerin yüzde 34.4'ü, Avrupa Birli- ğı'nden (AB) yana oldugunu belirtıyor. Öğrencilerin yüzde 23.9'u Türk dün- yası'Avrasya'run, yüzde 10.5"i Islam dünyasının doğru olacağmı savunuyor. Katılımcılann cinsiyeti ile bütün- leşme perspektifi hakkındaki göriiş- leri arasındaki bağlantı da dikkati çe- kiyor. AB ile bütünleşme perspekti- fi kız öğrencilerde yüzde 36.7'ye çı- karken erkeklerde yüzde 31.6'ya ge- riliyor. Aynca kırsal kökenli gençle- rin Türk dünyasL Avrasya, büyükşe- hirlerden gelen gençlerin de AB 'yi ter- cih ettiğine ışaret ediliyor. Özelleştirme konusunda da öğren- cilerin yüzde 75.3'ü "baaalanlanJaya- pılabitir" görüşünü savunuyor. Öğren- cilerin yüzde 13.8'i "önkoşulsuz ta- raftanm" derken yüzde 10.9'uda"ke- sinlikie karşı" oldugunu kaydediyor. Gençlerin yüzde 42.2'sı, Türkiye içın uygun ekonomik modelin "kar- ma ekonomi modeli" oldugunu belir- tiyor. Yüzde 35.9"u "serbest pryasa ekonomisTnı, yüzde 21.9'u "devlet- çi ekonomi modeH"ni destekJiyor. Türkiye'nin geleceğini nasıl görü- yorsunuz* sorusuna verilen ce\ f aplar ise şıklar arasında dengeli dağılıyor. Gençlerin yüzde 34.6'sı geleceğin, "bugönegöredeğişnıez", yüzde 34.3 "ü "bugünden daha iyT. yüzde 31.1'i "bugünden daha kötü" olacağmı dü- şünüyor. Altyapı çalışmalan, 'koordinasyondaki eksiklik' ve 'bürokrasi' nedeniyle bir türlü tamamlanamadı tstanbul'unbitmeyen çilesi: Trafik TDI'den ıııavi yolcuhık ALPERtZBUL tstanbul'un birinci sorunu ola- rak sürekli gündemde bulunan "ulaşrnı", yurttaşlan depresyo- na sokuyor. Kaplumbağa hızıy- la sürdürülen altyapı çalışmala- n, "Koordinasjon eksikliği'" ve "bürokratik işlemlerin uzamas" gibı nedenlerle bir türlü tamam- lanamıyor. Eminönü'den Bakırköy'e doğ- ru uzanan sahil yolunun Zeytin- burnu bölümündeki Çırpıcı E>e- resı ıslahı ve köprü çalışması- nın tamamlanmasıyla sahil yo- lundaki yükün büyük ölçüde aza- lacağı öngörülüyor. Ancak 2 yıl- dır süren çalışmalann bir türlü tamamlanamaması yurttaşlan daha da artan bir trafik çilesiy- le karşı karşıya bırakıyor. tnşa- at çalışmalannı üstlenen HONA Inşaat AŞ "nin şantiye şefi Erdal Yıhıaz, inşaatın 2 yıldır sürme- sin:. kamulaştırma yapıhrken yaşınılan gecikmelere ve inşa- atır tam tren yolu bölgesinde ol- masına bağladı. Yılmaz, "Bu işinbir an önce bitmesini isteyen en haşta bizleriz. 2 >ıldır burada bmük zorluklar yaşadık. Neyse ki arük işin sonuna geldik sayı- hr. En geç tenımuz avında inşa- at tunamlanacak" dedi. Çalış- tıklın yerin. Çırpıcı Deresi'yle denıryolunun kesiştigi bölge ol- dujuna dikkat çeken Yılmaz, "Zeninin balçık otması nedeniy- le hraya 30'un üzerinde kazık çakîk. Âncak tren seferierinin ak- sananıası için yalnızca geceleri çahabfldik. Bu nedenle bir ka- nğııncak üç günde çakabildik" dıy: konuştu. Çalışmalar bittiğın- de ren yolunun sağında ve so- lunla üçer şeritli yollar olacağı- nı e trafiğin rahatlayacağını söjeyen Yılmaz. Istanbul'da böyesi çalışmalar için geç ka- lınağuıı da ifade etti. aksiler trafiğin kâbusuYblcu alabilmek >a da indirmek için hiçbir kuralı tanımaksızın hareket eden taksicikr. tstanbul trafi- ğinin içinden çıkilmaz hak gelmesinde önemli etkenlerden. Kavşak girişindc, sağ şeridin en sohında, yaya geçidinde, trafik ışıklaruun alünda ışıklaruı 'dur' \wa 'geç' sinyali vermesini önemsemeden yol- cu indiren, bindiren ya da müşteri bekleyen taksiler trafıği kilitli\or. Trafik pofislerinin bulunmadığı kav şaklarda birçok taksinin doğaçlama oluşturduğıı "durak"lar bile görülebiliyor. Ö/elükJe ana cad- delerin civannda kurulmuş mcrkezi bölgelcrde ise park sorunu daracık sokak ve caddelerin kilitlen- mesine neden oluyor. Eminönü, Beşiktaş, Taksim gibi işlek scmtkrdc mal \ ükJenıe. boşaltma gibi ne- denlerle kaldınmJara park eden araçlar ya>a alanlannı işgal ettiği gibi trafiğin akışııu da zorlaşbnyor. 232 KİLOMETRELİK YENİRAYLIHAT YAPILACAK Ulaşımda çözüm zor Istanbul Büyükşehir Belediyesf nın Istanbul Teknik Üniversitesi (ÎTU) ile hazırladığı "Ulaşım Ana Planı"nda (ÎUAP) yer alan hedeflerin gerçekleşmesi mevcut raylı sistem hatlannın yapım hızı göz önüne almdığmda uzak görünüyor. Kentin ulaşım sorunlanna çözüm üretmek amacıyla 5 yıl önce hazırlanan ve 2010 yılını hedefleyen ÎUAP'de, gelecekteki kentsel ulaştırma ağının omurgasuîi, yüksek kapasiteli raylı toplu taşıma sistemlerinin oluşrurması gerektiğine dikkat çekiliyor. Planagöre, Istanbul'da 72.5 kılometre banliyö, 17.7 kilometre hafıf metro, 10.8 kilometre tramvay ve 7.6 kilometre metro olmak üzere toplam 108.6 kilometre raylı sistem uzunluğu bulunuyor. Bunlara ek olarak 93 kilometre banliyö. 36 kilometre metro, 96 kilometre hafif metro ve 7 kilometre tramvay olmak üzere toplam 232 kilometre yeni hat öneriliyor. tstanbul Haber Servisi - Türkiye Denizciük İşletmeleri (TDl), ülkemizin tek kruvaziyer yolcu gemisi "TDİ Karadeniz" ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz'e turlar düzenleyecek. TDl Genel Müdürü Erkan Ankan, engin denizin keyfini çıkarmak, yunuslar ve marhlarla yol arkadaşlığı yapmak, farklı kültürleri tanımak isteyenlere riiya gibi bir tatil hazırladıklanru söylüyor. TDl, 2002 turizm sezonunda Karadeniz, Ege ve Akdeniz'e fiyatlan 475-1755 dolar arasında değişen tur paketleri hazırladı. Türk-Yunan dostluğunu perçinlemeyi amaçiayan "Ege Dostluk Seferleri"ne katılanlar Rodos, Mykanos, Santorini, Girit ve Pire limanlan ile Türkiye'nin antik kentleri Marmaris, Göcek, Bodrum, Fethiye, Kuşadası ziyaret edecek. 14-21 Haziran, 15-22 Eylül, 24 Haziran-1 Temmuz, 5- 12 Eylül, 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında beş farklı seçenek sunan TDl, yolculanna Ege kıyılannda keyifli anlar yaşatmayı vaat ediyor. TDl Karadeniz Gemisi yolculannı, Mykanos'ta büyüleyici plajlar, antik kalmtılar. Santorini'de sardunyalar. bembeyaz evler, Rodos'ta tavernalar, Fethiye'de Ölüdeniz, Bodrum'da dantel gibi koylar bekliyor. Kent yasamından bunalanlara Mavi ve yeşilin bütünleştiği Karadeniz gezisi de 5-13 Temmuz, 9-17 Ağustos olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kent yasamından bunalanlar için tarihi ve doğal güzellikler sunan Karadeniz turunda, Istanbul, Köstence, Odessa, Yalta, Sochi ve Trabzon limanlanna demir atılacak. Gezi, otantik Rus kültürüyle tanışma ve eşsiz Tuna Nehri Deltası'nı görme olanağı sağlayacak. TDl, 18-28 Temmuz ve 21 -31 Ağustos tarihleri arasında da Jstanbul, Pire, Dubrovnik, Venedik, Korfu ve Mykanos'a turlar düzenliyor. Gezi, gondollar ve katedraller kenti Venedik'i gezmek, görmek isteyenler için güzel bir firsat sunuyor. 2. Turizm Şûrası ANKARA (AA) -Turizm Bakanı Mustafa Taşar. 2. Turizm Şûrası"nın Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler çerçevesinde turizm sektörünün durumunu tespit etmek. eksiklerini belirlemek, çözümler bulmak amacıyla bugün Ankara'da toplanacağını bildirdi. 14 Nisan'a kadar Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek Turizm Şûrası'nm Türk turizmine yeni bir boyut kazandıracağını ifade eden Taşar, şûrada görüşülecek konulann, Tirizm sektörü. üniversıteler, sıvil toplum örgütleri ve medyadan alınan görüşler doğrulrusunda, belirlendiğini ifade etti. Eski Maltepe Belediye Başkanı usulsüz imar işleri yapmaktan yargılanıyor Bahtiyar Uyaııık'a rüşvet suçlaması tstanbul Haber Servisi-Maltepe Beledi- yesi nde "çete oluşturularak usulsüz imar işleri yapddığT iddiasıyla ilgıli açılan da- \ada savcı, Bahtiyar Uyanık'ın 2000 yı- lında çete lideri Mehmet Konandan kaçak binalara ve katlara karşı 2 milyar 750 mil- yon lirayı rüşvet aldığını iddia etti. Istanbul 1 NoMuDGM'dekiduruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Bahtiyar Uyanık ile Vedat Erten, Abdurrahman Şa- hin, Gamze Cimir, Özden Eroğlu ve Cemil Sançam katıldı. Oturumda esas hakkında- kı görüşünü açıklayan DGM Cumhuriyet Savcısı Sefim Berna Altay, sanık Mehmet Konan'ın kaçak inşaat işiyle uğrasan kişı- lerle anlaşarak kat başına 600 milyon lira ile 1 milyar 200 milyon lira arasında para aldığını dönemin belediye başkanı olan Bahtiyar Uyanık ve diğer belediye görev- lisi olan sanıklann da kaçak ınşaatlara göz yumarak rüş\ etin ağırlaştınlmış suçunu iş- lediklerini kaydetti. Savcı. "Cürüm işle- mekamacıyla teşekkül ohışturmak", "Rüş- vet almak". "Kaçakçıhgın Men ve Takibî- ne Dair Kanun'a munalefet ctmekk" suç- lanan ve aralannda Uyanık"ın da bulundu- ğu 39 sanık hakkındaki dosyalar için "gö- revsizfik" karan vererek Kartal Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Duruşma son savunmalar için ertelendi. DUZYAZI ORHAN BÎRGİT Bostancıoğlu'nu Kutlamak Gerekiyor Metin Bostancıoğlu'nu Yüce Divan'a gönderme- yi mi amaçlıyorlar, yoksa yılgınlık vererek istifaya zor- lamayı mı? AKP'nın başını çektiği son soruşturma önergesine, elbette Saadet Partisi mılletvekilleri destek verecek- ti. Diyelim ki Tansu Çiller'ın milletvekillerinin de, Bos- tancıoğlu'na arka çıkmasını beklemek, fazla iyimser- lik olacaktı? Pekı ama, koalisyonun MHP'li ve ANAP'lı bazı mil- letvekillerinin de Metin Bostancıoğlu'nun "Keyfi ve ideolojik uygulamalanyla eğıtım ve öğretimde huzur- suzluğayol açtığı, görevini kötüye kullanması" gibi an- Jaşılmaz bir Türkçe ile yazılmış sonjşturma önergesi- ni desteklemesinin anlamı ne? Galiba dün Oktay Ekşi'nın de yazdığı gibi tek ke- lime ile "şaşkınlıkl" Çünkü, MHP Gaıp Başkanvekili Ismail Köse, ken- di arkadaşlannın AKP'yi destekleyen oylannı savun- mak amacı ile önceki gun kameralann önüne geçe- rek "Vekil biryerde patlar. Bu kez, bu oylamada pat- ladı. Gizli oylamada sübjektif olarak değerlenme ya- pılır. Milletvekillerinin talepleri karşılanmadığı sürece, seçmen karşısında zor duruma düşen vekil, burada tavnnı koyar" diyor. Ama aynı Köse, bir gün sonra anlaşılan genel baş- kanı tarafından uyanldığı için, yıne aynı kameralar kar- şısında, durumu idare etmeye yönelik geri adımlar atarak tam anlamı ile çelışkıler sergiliyor. Deviet Bahçeli'nin, Bostancıoğlu hakkında alın- mış karara. özellikle bazı MHP'lilerin de katkıda bu- lunmasını, "rezalet"olarakmtelendırdiğinı vesınirlen- diğini yazan gazetelenmızde, acaba Mesut Yılmaz'ın düşüncelerine neden yer verilmemişti? ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı'nın, benzer bir ko- alisyonu AKP'li, SP'Iİ ve DYP'lı Bostancıoğlu karşıtla- n ile yapan kendi milletvekillerinin hareketi karşısında ne düşündüğünü öğrenme şansımız olmadı. Ama ken- disinin bu oylamadan önce mi, yoksa sonra mı çekil- diği belli olmayan iki karelik bırfotoğrafını, "Milliyet"ten izledik ve anlattıklan karşısında Yardımcısı Erkan Mumcu ile Grup Başkanvekili Beyhan Aslan'ın gül- mekten, oturduklan sıranın ustüne kapanmak zorun- da kaldıklarını görduk. Demek başkentte, en azından ANAP cenahında iş- ler, Yılmaz ve kurmaylanna kahkahalar attıracak ka- dar dört dörtlük gidıyor! Tabii, onlann bu kahkarıa his- terisi, bir şaşkınlık sonucu değil ise? Yine takıyyecilik Bostancıoğlu'nu Yüce Divana göndermek isteyen önerge sahiplerınin de, onlara destek veren kimi ikti- dar milletvekillerinin de bir türlü vazgeçemedikleri ta- kıyyecilik gereği, üstünü örtmeye çalıştıkları girişimin asıl nedeninin Metin Bostancıoğlu değil, laik cumhu- riyet oldugunu Başbakan Ecevit dün DSP Grup ko- nuşmasında söylüyor. Ecevit, Milli Eğitim Bakanının tcraatının satır başla- nnı "Çağdaş eğitimyolundahızlı adımlaratıldı. Kızöğ- rencisayısında büyükartış sağlandı. Imam-hatip okut- lannda, Kuran kurslannda, öğrenci yurtlarında laiklik karşıtıakımlarbüyükölçüde geriledi"diye sıralıyor, "bu gelişmeden rahatsız olanlann hınçlannı bakandan ve hükümetimizden almaya kalkıştılar" diyor. Gerçi Başbakan, "çağdaş eğitimi ve laik cumhuri- yeti yolundan saptıramayacaklar" sözleri ile dünkü konuşmasında, aynı doğrultuda düşünenlenn yılma- malannı söylüyor; ama popülizm uğruna, yani çocuk- lannı başörtüsu ile ortaöğretim okullarına göndermek- te ısrarlı kimi seçmenlerin oylarını kapma uğruna ha- rekete geçenlerin arasında, koalisyon partilerinin mil- letvekillerinin de bulunması karşısında ne düşündü- ğünü, herhalde suyu dahafazlayokuşa sürmemek ama- cı ile açıklamıyor. Ama biz sade vatandaşlann boğazları, elbette so- rumlu bir başbakanınki gibı, bu son olay karşısında do- kuz boğumlu olmayacaktır. Onun için. özellikle çevremizde her türlü fanatizmin doruğuna tıımandığı -buna radikal Islam ve yine ra- dikal Siyonizm de dahıldir- bir dönemde, yara kaşı- maya kalkışmanın vatanseverlikle bağdaşmadığını bıldirelim. Hele şu malum önergenin sahibi Irfan Gün- düz'ün, bu tür önergeleri takıyye ile sarmalamakta nasıl deneyim sahibi oldugunu, daha birkaç ay önce milletvekillerinin odeneklerinde Başbakanlık Müsteşa- n'nın ücretınin olçüt alınacağı hükmünü, sözde bırtek kelime ile "Genelkurmay Başkanı" yapma mahareti- ni de hatırlatalım. Bu hatıriatmaya, bu sayın milletvekilinin, Bostancı- oğlu'nun istifasını sağlamak için "mağdur insanlan il milli eğitim müdüriüklerinin kapısına yığacağız" biçi- mindeki dünkü açıklamasını da ekleyerek, ülkeyi cep- helere bölme tehditleri karşısında, sağduyuyu göre- ve çağıralım. Ve Bostancıoğlu'nu da kutlayalım. Sadece Başba- kanın yinelediği gibi çağdaş eğitimin arkasında oldu- ğu için değil. Aynı zamanda, laik cumhunyete yöne- lik bir şaşkınlar gınşımınin daha ortaya çıkmasına ne- den olduğu için de. Faks: 0212- 677 07 62 obirgit@e-kolay.net Boğazda korkulugün tstanbul Haber Servisi - Tramit geçiş vapmak üzere girdiği Istanbul Boğazı'nda motoru bozulan Malta bandırah boş kuru yük gemisu dün Boğaz'da (ehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Karadeniz'e çıkmak üzere İstanbul Boğaa'na giren41 bin342 grostonluk 230 metre uzunluğundaki Malta bandıralı ^e.ıandıra Polues" adlı boş kuru yük gemisinin motoru, Üsküdar Paşalimanı önlerinde durdu. Bu nedenle bir süre kontrolsüz olarak sürüklenen gemL demir atarak durduruldu. Kıyı Emniveti ve Gemi Kurtarma İşlenneleri Genel Müdüriüğü'ne bağb -Kızkulesi". "Pbvraz" \e "Söndüren 11" adlı römorkörler eşliğinde yeniden hareket ettirilen gemi, geri dönerek Ahırkapı açıkiarmda demirletildL Kıjı Emniveti ve Gemi Kurtarma işletmeleri Genel Müdürü Hücum TuJgar. geminin anzasının giderilnıesi anıacn la gerekli bakımın burada yapüacagını belirterek deniz rrafigınin nonnale döndüğıinii söyledi. Gemi nedenhle. Boğaz trafiği bir süre transit geçişlere kapabldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog