Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12NİSAN2002CUMA HABERLER DUNYADA BUGTJN ALt SİRMEIN Hacı Fışlış'ı Tanıyın! Hacı Fışfış'ı tanır mısınız? Hayır mı' Olamaz, onu tanıyorsunuz, göruyorsunuz, ama ıçyuzunu bılmıyorsunuz Oysa Hacı Fışfış'ın sıntkan, suretı haktan go- -ünen maskesını ındınp, arkasındakı gerçekyu- runu goremezsenız sıze ralıat huzuryok demek- ır. Gerçı maskeyı ındırsenız bıle, ardında gerçek Diryuzgormeyeceksınız Çunku maske yuzu de- gıl, yuzsuzluğu saklamak ıçın takılmıştır Hacı Fışfış, Cumhunyet' in okullarını ve unıver- îrtesını bıtırmıştır Ama o Cumhurıyet'ın kendı- sıne sunduğu olanakları, rejımın onsuz olmazı aıklığı yıkmak ıçın kullanmayı şıar edınmıştır Hacı Fışfış'ın yaşamı ıkbal peşınde geçer, ık- bale gıden yol polıtıkaya atılmaktır ve polıtıka- da kendısı açısından en verımlı gorduğu alan la- Kİık duşmanlığıdır, o yuzden de kendısı yermın- I bır laıklık duşmanıdır. Ama Hacı Fışfış, gerek- tğınde laıkrejımıkoruyacağına daır, uzenne ye- mın eder Ama yemınını keenlemyekûn, yanı hıç edılmemış, var olmamış sayar Belkı de hak- sız değıldır, çunku yemını var olmayan namus \e şerefıne, yanı boşluğa dayanır Hacı Fışfış, yoksulun, mazlumun hakkını sa- \unduğunu ılerı surer ve polıtık yaşamı boyun- ca, mark, dolar, TL bırıktırir, altın alır, gayrımen- kul edınır, onun da değerını, duşuk gosterır Kılolarca altını neden bıriktırdığı sorulur Kım- se bılmez kı, o başı sıkışınca altını bozduracak- tır. Hacı Fışfış, servetının nereden geldığının he- sabını veremez, yaşadığı sanal demokratık or- tam da ondan bu hesabı soramaz ••*- Hacı Fışfış dın satar, ıkbal yakalar, para top- lar, altın toplar Hacı Fışfış kendısıne rtıbaretmeyenı dınsız ılan eder Hacı Fışfış, yoksula, ganbana cennet vaat eder obur dunyada, mahdumun altına gıcır gı- cır Mercedes çeker bu âlemde. Hacı Fışfış yardımsever gorunur, yedı dağ ar- dındakı "dın kardeşlerı" ıçın yardım toplar, son- rayardımlarfasulye ve mercumek ıle hoplar kım- se bılemez nereye gıttıklerını Hacı Fışfış oyununu buyük yuzsuzlukle oynar, yasalara çarpar Yargı karariannda Hacı Fışfış'a evrak sahtekâ- rı derler kımı yargıçlar, bununla yetınmez, onun dolandırıcı olduğunu soyler, ak kâğıt uzenne ka- ra kayıt duşerler Hacı Fışfış'ın, kurduklan ya batar, ya çoker, ya kapatılır Ama onun servetı etkılenmez bunlardan • • • Hacı Fışfış'ın gozlen fırfır doner, hesapları tu- tar, ıkbal koltuğuna oturur. Sonra kımı dış yardımcılarının elini opmek uzere yola koyulur Hacı Fışfış'ı paylarçol bedevılerı, ulkesını aşa- ğılarlar, onun kılı bıle kıpırdamaz, gıkı bıle çık- maz. Hacı Fışfış ıkbale erınce, koşeye de sıkıştı mı, onune getırılen kararı tartışmaz, hemen ımza- lar, adamlarını satar Hacı Fışfış'ın yanlış hesapları ayağına dola- nırsa eğer, yerıne bır emanetçı koyup yıne yo- luna devam eder Hacı Fışfış sıyası hesapları ıçın butun ulusla- rarası kaşgarıkolara gırer, gencecık ınsanları te- rore, ıntıhara ıter, hıçbır sıfatı olmasa bıle Halı- fe yetkısıne burunup Cıhat ılan eder Hacı Fışfış hep helalden soz eder, kaynağını gosteremedığı aslında sızın benım paramla ha- ram polıtıka yapar Hacı Fışfış bır prototıptır, bır değıl, bırçoktur Takıyye yapar perende, zaman zaman da bır- bırierıne kazık atarlar Hacı Fışfışlar ıkbal yarışın- da Şımdı tanıyabıldınız mı Hacı Fışfış'ı? Evet odur, onlardır Hacı Fışfışlar, onlar mulev- vestırler, mustekrehtırler Hacı Fışfışlardan gozunuzu ayırmayın! Çunku onlar bır gaflet anınızda ustunuze çul- lanıp, kanınızı emmek ıçın pusuda beklıyoriar. Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar TSK'den dosdara 'mobil eğitim' ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Turk Sı- lahlıKuvvetlen(TSK) oluşturduğu mobıl tım- lerle Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar'da- kı dost ulkelere eğıtım vermeye başladı Ilk aşamada Azerbaycan, Gurcıstan. Kazakıstan, Kırgızıstan v e Arnavut- luk'ta venlecek mobıl eğıtımde "NATOveya- pısı, banş destekleme harekârJaniksüarıhça- tışnıa hukuku" dersle- n \enlecek Genelkurmay Baş- kanlığı'ndan yapılan açıklamaya gore TSfC'den dort subay, Kı- zılhaç ve Kızılay'dan bırer sıvıl olmak uzere, toplam altı personelden oluşan mobıl tım, Ka- zakıstan'da başladığı eğıtımın ardından, Kır- gızıstan'da 15-19 Nı- san, Azerbaycan'da 22- 26 Vısan, Gurcıstan'da 29\ısan-3 Mayıs, Ar- navutluk'ta da 6-10 Ma- > ıs arasında. bırer haf- ta sureyle eeıtun vere- cek TSK Banş Içın Or- taklık Merkezı (BÎ- OEM) Komutanlığı 'nın gerçekleştıreceğı eğı- tım faalıyetlenyle, BÎO ulkelennın boluk tabur sevıyesındekı bırlık ko- mutanlanna ve planla- ma bınmlennde gorev- lı karargâh subaylan- na, "NATO'nun yapı- sı, BİO Konsepti, Ban- şı Destekleme Harekâ- üfleTaktik/Operatif Se- vivede Silahh Çatışma Hukuku" derslen ve- nlecek 5 ulkeden top- lam 40 personel bu programlara katılacak Mobıl eğıtım prog- ramı ıle, BÎO faalıyet- lerınde lıder olmayı amaçlayan TSK'nın ta- nıtımının yapılması ve ıkılı asken ıhşkılenn gelıştınlmesı amaçla- nıyor Karann AKP lideri Tayyip Erdoğan için örnek olup olmayacağı henüz netleşmedi Kutlular 312 'den beraat ettiANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Ankara 1 No'lu DG\1, Yenı Asya gazeteMnın sahıbı Mehmet Kutlular ın TCY'nın 312 maddesınden hukum gıy- dığı 2 yıl 1 gunluk hapıs ceza- sını ortadan kaldırdı 312 mad- dede yapılan değışıklık uzen- ne yenıden yargılanan Kutlular, yenı suçlamadan ıse beraat et- tı Bu karar, 312'den mahkûm olan Recep Tayyip Erdoğan ıçın umut gıbı gorunse de ınfazı bı- tenler açısından yargılama yo- lunun açılıp açılmayacağı he- nuz netleşmedi Gelecek gun- lerde, DGM'lerde verılecek farklı kararlar sonucunda, Yar- • Gelecek günlerde, DGM'lerde değışen 312 madde ıçın venlecek farklı kararlar sonucunda, Yargıtay'da oluşturulacak ıçtıhat, duruma kesınlık kazandıracak gıtay'da oluşturulacak ıçtıhat. duruma kesınlık kazandıracak Ankara 1 No'lu DGM'de go- rulen Kutlular'ın yenıden yar- gılanmasma ılışkın ılk otunım- da karar çıktı Oturuma, Kutlu- lar'ın avukatlan katıldı Erdoğan da başvuracak Sav cı Ömer Suha 41dan. esas hakkındakı goruşunde, geçen hafta ıadeı muhakeme ıstemı- nın kabulunu ıste>en sa\ cı Ha- kan Kızılarslan'ın tersı yonde goruş bıldırdı Aldan TCY'nın 312 maddesınde yasal değı- şıklığe gıdıldığını. ancak du- zenlemenın genış bır yorum ge- rektırdığını belırttı Yasal duzenlemenın sanık le- hıne olmasına karşın Kutlular açısından olağan ve olağanus- tu hukuk yollannın kapandı- ğını belırten Aldan, mahkeme- nın kesınleşmış karara ılışkın yenı bır hukum vetme yetkısı olmadığını vurguladı Aldan, davanın yenıden gorulmesıne ılışkın ara karardan donulme- sını ve hukumlunun ınfazınuı devamına karar venlmesını ıs- tedı 1 No'lu DGM'ye başkanlık eden Süreyya Gönül, v enlen aradan sonra Kutlular'a yıne kendı mahkemelennce 2OOO'lı yıllarda venlen 2 yıl 1 gunluk hapıs cezasının ortadan kaldı- nldığını, yasal duzenlemeden dolayı TCY'nın 312 madde- sıne muhalefetten ıse beraatına karar venldığını bıldırdı \KP hden Erdoğan, Kutlu- lar karanndan hareketle yenıden yargılanmak ısterse Dıyarba- kır DGM'ye başvuracak ÎĞNELÎ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN TBMM 'Bölücülük'ten kapatılmasına karar verilen ABKB, karan temyiz etti Dernekler Yasası anayasaya aykırı ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu)-"Böiüculuk" suçlamasıy- la Ankara 2 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın kapatılmasına kararverdığı Alevı Bektaşı Ku- ruluşlan Bırlığı Kultur Derne- ğı (ABKB), avukatlan aracılı- ğıyla yerel mahkemenın kara- nnı temyıze gıttıler Temyiz başvurusunda, Ana- yasa Mahkemesının "değisik sosyolojik oJgulan, dJDeri, inanç- larin örgutlenmesini ve kendi- leriniifadeetmelerini demokra- tik düzenın alev hine kullanıl- madığı sürece buniann yasak- lanamayacağını" vurguladığına ışaretedıldı Dılekçede kapat- maya dayanak oluşturan Der- nekler Yasası 'nın anayasaya ay- kın olduğu sav landı Yüksek mahkeme karan Denıeğın kapatılmasına ka- dar uzanan surecın ırdelendığı dılekçede, Anayasa Mahkeme- sı'nın bır kulturun, ınancınve- ya oğretının araştınlmasının yasaklanamayacağına ılışkın karanna yer venldı Yuksek mahkemenın "Günümüzdedev- let. vicdan hiirrtvetine olabüdi- ğince sav gıh, bünvesinde çeşitii din ve mezheplere inanan ve bunlara ait teşekküllere ver ve- ren bir kurumdur. Laik deviet- te herkesin dinini seçmekte ve seçtiği dinin inançlanm ozgür- düşer" behrlemesının yapıldı- ğı karara yer v enldı Ulusal programda da dernek kurma ozgurluğu, toplanh hak- kı \e sıvıl toplumun gelıştınl- mesı, guçlenmesıyle ılgılı mev- zuatın değıştınlmesının ongo- nılduğune dıkkat çekıldı Yerel mahkemenın gerekçe- lı karannda, "Alevi v^e Bektaşi- • ABKB avukatlannın temyiz dilekçesınde, Anayasa Mahkemesı'nın bır kültürün, ınancın veya öğretrnuı araştınlmasının yasaklanamayacağına ılışkın karanna yer venldı. ce yerine getirmekte, tamnnuş otan din vcvicdan özgurlüğünün smnian içerisinde serbesttir. La- ik toplumda herkes istedigi di- ne va da inanca sahip olabiMr. Bu husus >asa koyucunun her tür- lü etki ve mudahalesinin dışın- dadır. Dinlerden birini devlet olarak tercih fikri, ayn dirdere mensup vatandaşlann kanun öniınde eşitlik ilkesine aykın ligin öğretide mezhep ve kiilrür olduğu görüşünü" benımsedı- ğıne ışaret edılen dılekçede, ka- rarda Alevı v e Bektaşılığın mez- hep olarak kabul edılmesınde hangı oğretının esas alındığına ılışkın açıklık bulunmadığı be- lırtıldı Dılekçede, "Alevi-Bektaşi inancını yaşayan insanlar. Ale- vi-Bektaşi kuruluşlan, yani so- runun gerçek sahipleri kendile- rini mezhep olarak tanımlama- maktadır" denıldı Dernekler Yasası'nın 55 maddesının "Bölge, ırk, sosyal sınıf, din. mezhep esasına veya adına dayanüarak faaüvette bu- lunmak" hukmu ve "Türk di- K veva kulrurunden avn dil ve kultiuieri konımak, geliştirmek veya yaymak" fıılını duzenle- yen 6 fıkrasmın anayasaya ay- kın olduğu sav landı 'Anadolu kültür mozaiği' Anadolu'nun bır kultur mo- zaığı olduğuna ışaret edılen temyiz dilekçesınde. "Bu kül- türleri yok saymak mümkıin degildir. Bu külrürier \nado- lu'da diğer kültüıieıie buieşe- rek özellikle sanayileşmeden sonra ulusal kultüru mevdana getirmiştir" denıldı Dılekçe- mn sonunda, yerel mahkeme- nın kapatma karannın bozul- ması ve anayasaya aykınlık ıs- temının kabulu ıstendı Cezalarda fahis artıs RTUK Yasası basını boğacak ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Basın yoluyla ışlenen cezalan fahış oranlarda arttıran RTUK Yasası'na tepkıler çoğalıyor RTUK Yasası'ndakı basın cezalannı arttıran duzenlemelerden bazılan şöyle v* Basın yoluyla ışlenen suçlarda uygulanacak en duşuk para cezası 10 mılyar lıra, en yuksek para cezası 150 mılyar lıra olarak belırlenıyor. Para cezalannın buyuk bolumu ertelenemeyeceğı gıbı her yıl arttınlacak Sorumluluk, yazıyı veya haben yazan, sorumlu mudurun yanı sıra, şırketın yonehm kurulu başkanı ıle en ust yonehcısıne de aıt olacak V Tekzıp koşullanna uyulmazsa, 5 mılyar lıraya kadar para cezası venlecek Yargıç karanna karşın tekzıp yayımlanmazsa, 10 mılyar lıradan 20 mılyar lıraya kadar, yayımlanan metın bıçım ve koşullara uygun olmazsa 10 mılyar lıraya kadar ağır para cezası venlecek Tekzıp yayınından kaçınılması. bıçım aykınlığında ısrar edılmesı durumunda ceza 150 mılyar lıraya kadar arttınlacak Yayının gecıktığı her sayı ıçın gunluk 500 mılyon lıra ıle 3 mılyar lıra arasında aynca ceza venlecek V Basılı esenn yayın yen, yılı, yayıncı adı v e ışlen adresını gerçeğe aykın şekılde gosterenler veya mahkeme kararlannın uygulanmasını guçleştırenler, 30 mılyar lıradan 90 mılyar lıraya kadar ağır para cezasına mahkûm edılecek Basılı esenn 2 adedını gununde cumhunyet savcılığına veya mulkı amırhğe teslım etmeyen gazete sahıbı 100 mılyar lıraya kadar ağır para cezasına çarptınlacak K" Yasada sayılan nıtelıklen taşımayan muhabır çalıştınlması dunımunda 175 mılyon lıra ıle 15 mılyar lıra, ozel haber ya da resmın ızınsız yayımlanması halınde 142 mılyon lıra ıle 100 mılyar lıra arasında para cezası venlebılecek \* Yasada, ust kurulun gelır fazlasının, yıl sonunda, Kultur Bakanlığı adına bır kamu bankasında açılacak hesaba aktanlacağı belırhlerek yenı bır fon yaratılıyor Bu hukum, hukumehn fon yonetımının sona erdınlmesını ongoren ekonomık programıyla bağdaşmıyor Beyin göcü hızlanacak' İnternetsüeleri eylem başlattı ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Hukumehn, RTÜK Yasası ıçınde yer alan Basın Yasası değışıklığıyle yalan haber, hakaret ve benzen fhllere yonelık ceza hukumlennı bılışım teknolojılen ve internet ortamına da uygulama hazırlığı internet sıtelennın sert tepkısıne yol açh Elektronık gazete ya da bultenlerde yayımlanan her turlu yazı ve resım ıçın mılyarlarca lıralık tazmınat davalan açılmasına neden olacak ve ınternetı RTUK'ün ıznı ve denetımıne tabı talacak yasaya karşı internet sıtelen protesto kampanyası başlattı 'Genç beyinler kaçacak' İnternet Servıs Sağlayıcılan Derneğı. yasaya karşı bır protesto kampanyası başlattı Protesto kampanyasına çok sayıda internet sıtesı de katıldı Dernekten yapılan açıklamada, yasa ıle ıntemet sayfalannın RTUK ıznı ve denetımıne tabı kılındığına ışaret edılerek şovle denıldı "Böyle bir uygulama, yurtiçinde faanyet gösteren dürtist ve saygın internet kuruluşlannın etini kolunu bağlav^cak bir Demokks kıhcı gibi durmaktadır. Sonucuise zaten birçok teknik ve ekonomik sorunla boğuşan Turkive internet sektörünün ve her nasılsa ülkede kainuş olan genç beyinlerin toptan yurtdışına kaçuıbnası olacakür." IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Ozgurluk ve Dayanışma Partısı'nın geçen pazargunu duzenledığı mrtıng, Turkıye'de belkı de bır ılkın gerçekleş- mesıydı Bu mıtınge solcu olmayan bır topluluk da katıldı Sayıları bıne ulaşan bu topluluk 'Islamcı" dıye ta- ntmlayabılecegımız bırgoruntu ıçındey- dı Mrtıng meydanının başka alanların- da da tek tek boyle ınsanlara rastla- mak mumkundu ODP'lı arkadaşlarla konuşurken hak- lı bır sıtemde bulundular Dedıler kı "Mı- tıngı yazarken bır Islamcının pankar- tını one çıkarmışsın, halbukı mıtıng farklı kesımierden ınsanlann bır ara- ya gelmesı bakımından dıkkat çekıcıy- dı Bırsolpartının mıtıngıne onlardan birçok konuda farklı duşunen kışıle- rın katılması Turkıye'de sıyası ıklımın yumuşaması ve çokseslılık açısından onemlıydı " Ben de mıtıng alanında benzer duy- gular ıçındeydım Ancak bır oncekı gun bırTV kanalındakı tartışma ve "Pıs Yahudı" başlıklı pankart canımı sık- mıştı Şaron yonetımındekı saldırgan • • ODP Mitingi, Filistin'le Dayanışma Israıl vahşetıne tepkı gosterırken baş- ka bır uca savrulma endışemı dıle ge- tırmek ıstemıştım Irkçı, mezhepçı, dın- sel fanatızme açık bır havanın ortaya çıkmasından duyduğum endışe ne- denıyle boyle bır yazıyı tercih etmış- tım ••• ODP mıtıngındekı tablo onemlıydı Zaten ondan sonra başlayan "Fılıs- tın'de Aydınlık Içın Bır Dakıka Karan- lık" eylemı de farklı kesımlerın katılımı açısından başlayan surecın olumlu yonde gıttığını kanrtlıyor Rlıstın'dekı aa, tum dunyada bır bırlık oluştururken Turkıye'de de yenı bır kulturun yara- tılmasına katkıda bulunuyor Bunu de- ğerlendırmelıyız ÖDP mıtıngıne solcu olmayan dın- dar kesımlenn de katılması ryı bır adım- dır ODP, bu konuda ılımlı tutumuyla farklılıklara guven verecek bır perfor- mans gostenyor Sol ıçınde bunca kar- gaşanın yaşandığı donemde bır sol- cu partının, toplumun çeşıtlı sıyası ke- sımlennı bırleştırecek bır platform ya- ratmasıbırbaşandır Mıtıng meydanın- da yalnızca Islamcılar yoktu ODP'lı- lerın dışında "olum orucundakı"\er\e dayanışma ıçınde olan sol gruplar da pankartlarıyla alandaydılar ÖDP'den yakın bır zaman once ıstıfa edenler de oradaydı Son derece rahattılar ODP'lı- ler de bundan memnundular ••• ÖDP mıtıngı çok kalabalık değıldı 5-6 bın cıvannda bır ınsan katılmıştı Önemlı olan Fılıstın gıbı krıtık bır ko- nuda ortak bır eylem zemınının yara- tılmasıydı ÖDP'lılerıde onlardan fark- lı goruşlere sahıp olduklan halde mı- tınge katılan grup ve kışılerı de kutla- mak gerek. Bu yenı bır dıyalog ve uz- laşma kulturu ıçın başlangıç sayılabı- hr Uzlaşma", solun pek alışık olma- dığı bır deyım Yalnız sol değıl Turkı- ye'nın sıyası ıklımı çok uzun zaman- dan ben uzlaşmaya kapalı Her sıya- sı grup, karşısındakıneduşmanlıkte- melınde kendısıne bır yer edınıyor Bu, sıyası çatışma ortamı ıçın elverışlı bır zemın hazırlıyor Sıyası çatışma orta- mı ıse her zaman ozgurluğu, demok- rasıyı, çokseslılığı yok edecek bır su- recın onunu açıyor Unutmayalım kı, bu ulkedekı aske- rı darbelerın temel gerekçesı, 'Kar- deşkavgasına son "olmuştur Demek kı bır ulkede kardeşlenn kavga etme- sı o kavga edenlerın değıl başkaları- nın ışıneyanyor Geçmıştanhımızı şoy- le bır hatırlayın Kavga ortamları, hep kavga edenlerın tasfıye edılmesıyle ve toplumun ezılmesıyle sonuçlandı Bugunku orgutsuzluğumuz 12 Ey- lulcu sıstemın hâlâ ayakta kalması top- lumdakı sıyası guçlerın bırbırıne duş- man edılmesı temelınde sağlandı Hâ- lâ da bu kamplaşma sayesınde des- potık yapılar ayakta kalabılıyor ••• Sıyası guçler arasında uygar ılışkı- lerın gelışmesı bellı noktalarda ortak tepkılerın oluşturulması, sıyası muca- deleye engel değıl kı Butun sorun, farklılıklann duşmanlığa donuşturul- memesı Turkıye'detoplumsal guçle- rın, sıvıl guçlerın başaramadığı da bu Sorunları tartışarak ve uygar bır or- tam ıçınde çozemeyınce uygar olma- yan yontemler devreye gırıyor ODP mıtıngı bu nedenle lyı bır baş- langıç olabılır "Bır dakıka karanlık' eylemı de bu şekılde surdurulurse ye- nı bır toplumsal kultur ıçın bazı dene- yımlerelde edebılırız Dunya, yenı bır kamplaşmaya zorlanıyor Bush ve Şa- ron, yenı bır çatışma kulturunu yaygın- laştırmak ıstıyorlar Buna karşı dun- yada yenı bır banş eğılımı de gelışıyor Dunyanın dort bır yanında Fılıstın'e destek ıçın yapılan eylemler, ınsanlı- gın olmedığını, her şeyı elınde sılah olanların belırlemeyeceğını kanıt- layabılır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog