Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: Cin\iHURİYET \4KFI adma İLHA> SELÇUK Genel \a> m v onetmenı Ibrahırtı Yüdız • 'tazıışlen Mudunı SaMm Alpaslan # Sorumlu Mudur Fikret Ilkiz • Haber Merkezı Mûduru Hakan Kara ^tıhbarat Cengız \ ıldırım # Ekonomı ÖzlemVü- \ avın Kurulu İlhanSelçuk(Ba^- \nkaraTeniMİci:>ı Mustafa Balba\ MaturkBuKarıNo Muessese Muduru Erol REKL\M PM Ltd Ştı • Genel zak • Kultur Egemen Berköz • Spor Abdülka- kan), EmreKongariDaru^man) dır Y ucelman 0 Makaleler Sanıı karaoren 9 Orhan Erınç. Hıknıet Çetın- Duzeltme \bdullah \azıcı O Bılgı-Belge Edıb« ka\a, Şukran Soner. tbrahım 12* Kat4 Bakanhklar--\nkara Tel 419^020 C hatı Fakb 419502" 7 »!zmırTem! ,ıluM Serdar Kızık. H Zı\a BK H52S 2 ^Tel 4411220 Faks 4 4 1 9 1 T * Adana Buğra • \ urt Haberlen Mehmet Faraç • A\ rupa \ddiz. Orhan Bursalı, Musta- Temsıicısı Çetın N ığenoğlu, InonuCd 119S No 1 Kat 1 Idare Husevın Gurer Çetın Erdunuı Tel 0:12 ı Temsılusı Gürav Öz fa Balba\, Hakan Kara. Tel 16112 11 Fak* ^6^ 121^ • Satış Fazılet Kuza M18460-61 Falü,o:i2^P Erkut 0 Koordınator MudurGulbın Erduran#kooninaıor \hmet Korulsan 0 \lu- Reha Işıtman • Genel Mudurt rd hasebe Bülent \ e n e r 0 Se\da Çoban • Fınansman Mudüru 141T33 \ıvımla'aıl Ven Gun Haber \ ansı Ba^m \e >a\ıncıhk \ Ş Baskı Sabah \ avınalık \ Ş Turknagıfad '4 41 Caialoelu ' H i t Isıanbu! PK 246 Sırkec l-t-l'Mbtanbul Tel 10 212ı M2 05 05 (20 hatı Faks 10 212(513 8- 9> 12NISAN20O2 İmsak 4 50 Gune* 6 24 Oğle 13 12 Ikındı 16 51 .\k*aml9 48 \atsı 21 14 İLK ÇİNLİ TURİST KAFİLESI CELIYOR ANTALYA(AA)- Çın'ın Turkıye'yı "resmi tatil iUkesr ılan etmesının ardından, "ilk nesnıi ÇinH turist kafifesi" 28 Nısan'da Turkıye'ye gelecek. Çın'den Türkıye'ye en fazla tunst getıren şırket olan Ansto Tur Yonetım Kurulu Başkanı Sema Bakacak. Çıa'ın Turkıye yı resmı tatıl ulkesı ılan etmesıne ılışkın karann 1 Mayıs 2002 tanhınde yunırlüğe gıreceğını bıldırdı Bu tanhten once Çın'den Turkıye'ye gelenlenn, "işgeasi" statusuvle geldığını anlatan Bakacak. "Arük ÇinBIer, Türkiye'ye tatil amacıyla girtiğiııi beyan ederek gelebüecek" dedı Çın'de, Tûrkıye'ye tur dûzenlenmesıne ılışkın ılan ve reklam vasağının da kalktığını scnleyen Bakacak, "Yasağm kalkmasının arttından Çin'de yayımlanan 7 ayrı gazeteye Türkiye turuna iĞşkin ilan ve reklam verdik. Bu Uanlarm ardından. 78 kişilik Çinli turist gnıbu. flk resmi turist kafılesi oiarak 28 Nisan'da İstanbul'a gelecek. ÇinK turisttere İstanbuTun \anı sıra İzmir, Kuşadası. Efes ve Pamukkak'yi göstereceğjz. Bu kafile 7 Mayıs'ta Çin'e dönecek" dıye konuştu Demirel'in isteğiyle 2000'de çıkarılan ikinci yönetmelik de Danıştay'dan döndü Yargı devlet sanatçılığını sevmediB4HAR TANRISEYTR ANKARA - Devlet sanatçılığına ılışkın 1998 tanhlı ılk yönetmehğın yargı tarafin- dan ıptal edılmesı uzenne donemın Cum- hurbaşkanı SüleymanDemirel'ın ıstemıy- le 2000 yıluıda çıkanlan ıkıncı Devlet Sa- natçılığı Yönetmelığı'nın de Danıştay'dan donmesı tartışma yarattı Yonetmehğe da- yanılarak devlet sanatçısı unvanı venlen ancak bunu reddeden ressam Fîkret Ot- yam, de\ let sanatçıhğının değerının duşü- rülduğunü belırterek "Es- kklen sanatçdan cmıbız- la seçiyorlardı. Herkes birbirine düştü. sanatçı- lanrezüettiler"dedı Tı- yatro sanatçısı Nedret Gihenç, dev let sanatçıh- ğının maddı hıçbır yönu bulunmadığına ışaret ede- rek, "Alttaranbirunvan. Zaten halk sanatçıya hak ettiği unvanıveriyor" dedı. • Sanatçılar ardı ardına gelen Danıştay karariarını haklı buluyor. Kapsam genişletilmişti De\ let Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlana- caklar ıle Bunlann Nıtelık- len ve Seçımlen Yonet- melığı'nde 7 Kasım 1998'de yapılan değışık- lıkle daha oncekı düzenle- me genışletılerek "ulusal düzeyde yetenegini kanıt- bnuş" sanatçılara da bu un- vanın \enlmesı yolu açıl- mıştı Seçıcı kurul kaldın- larak devlet sanatçılanmn "GuzdSanatiar Genel Mü- FiKret otyam: Eskiden sanatçılar cımbızla seçilirdi. Sanatçılığı rezil ettiier. Değerini düşürdüler. Nedret Cüvenç: Alt tarafı bir unvan. Gerçek sanatçıyı halk seçıyor zaten. Atıf Yılmaz: Danıştay'ın karan haklı. Bu kadar çok sanatçıya verilmemeliydi. Bır yanlıştan dönüldu. dürlüğü'nün değerlendirmesi ve Kültür Bakam'nmönerisi ifc belirleneceği'" hukmu- nu de getıren değışıklığın ardından 89 sa- natçıya devlet sanatçısı unvanı verılmıştı Demirel: Hemen çözün Sanatçı MehmetGüleryüztaranndan açı- lan dava uzenne Danıştay, yönetmelığın "Bakanlar Kurulu verine Kültür Bakanb- ğı'nca yürürlüğe konulnıasınr y asay a ay- kın bularak yonetmelığı ıptal etmıştı Cumhunbaşkanhğı Genel Sek- reten Necdet Seçkmöz, 9 Kasım 1999'da Başbakanlıka gonder- dığı yazıda, Cumhurbaşkanı Demırel'ın konuya buyuk onem verdığını vurgulayarak konunun ıvedılıkle çozüinlen- mesı ve çıkanlacak yonetme- hğe bır geçıcı madde eklene- rek geçmışte yapılan ışlemle- nn de hukukı dayanağının oluş- turulmasını ıstemıştı •Yanlış düzeltildi' Kültur Bakanlığı'nın bu- nun uzenne 2000 yılında çı- kardığı yonetmehk üe 1998 yı- lında 89 kışıye "de\1etsanat- çıhğı" unvanı v enlmesıne üış- kın ışlem de Danıştay 10 Da- ıresı'nce ıptal edıldı Yıne 1998'de unvanı redde- den Anf Y ılmaz, Danıştay'ın karannı doğru bulduğunu be- lırttı Yılmaz. "Bu kadar çok sanatçıya verflmemeliydL 140 sanatçıya verince değeri kal- mryor. Bir vanhş duzeltilmiş oknı" dedı HAZIR KART Sadrı AJışık Ovııncu \e OnurOdullen'nın sahıplerine verildiği geceye çok sayıda sanatçı katıidı. i ıvatro dalında Onur Odulu'ne lajıkgorulen Melih Ce\ det \ndav 'ın odulunu yeğeni Prof. Dr. Fuat Andav aldı. ı CANER OZTL RK ı Onur ödülü Anday'ın tstanbul Haber Servisi - "Sad- ri Ahşık Oyuncu ve Onur Ödül- leri" duzerilenen torenle sahıple- nnı buldu Sadri Ahşık'ın olu- munun vedıncı yılında Akatlar Kultur Merkezınde gerçekleştı- nlen torende "Tiyatro" dalında "Onur Ödülü" MeühCevdet An- day'avenldı Anday'ın adına odulunu. ye- ğenı Prof Dr Fuat Anday aldı Yıne tıyatro dalında "En İyi Ka- duı Oyuncu Ödülü"ne "Küçük Adam Ne Oldu Sana" adlı yapıt- takı oyunuyla Işıl V ücesoy değer gorulurken "En İyi Erkek Ovıuı- cu Ödülü"nu "Dünya'nnı Baş- kenti Speer" adlı oyundakı ro- luyle Mehmet Ali Kaptanlar ve Nihatİleripaylaştı "Sinema" da- lında "Onur Ödülü"nu senaryo yazan Bülent Oran, "En İyi Ka- dm Oyuncu Ödülü"nu "O da Be- ni Sniyor" fılmındekı oyunuv la Lale Mansur, "En İ\i Erkek Oyuncu ÖdüKTnu "Şenale" fıl- mıyle Tuncel Kurtiz alırken "En İyi Yanhmcı Kadm Oyuncu Odü- hî", "Son" fılmıyle Sermin Hür- meriç v e "Şarkıcr fılmıyle Nur- seli İdiz'e, "En İyi Yardımcı Er- kek Oyuncu Ödülü rı , "Son" fıl- mıyle Sümer Tilmaç a, "Lmut VferenOyuncuÖdülü" "Yazgı" fıl- mıyle Serdar Orçin'e verıldı Tuncel Kurtiz "En İyi Erkek Oyuncu Odülü"ne layık göruldu \jda Pekkan, Erol Ev gin, Mu- SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN 'Kemalizm', 'Sosyalizm' Için Yeni Bir 'Ufuk'!.. Dr. Herbert Melzıg'ı acaba hatırlayan çıkar mı'' 40 lı yılların, 'karanlık' Istanbul una sığınmış o Alman hocalarından bırısıydı yanılmıyorsam, Tarıh okutundu oğrencılerınınunutmamışolmasıgerekır en azından, Gâzi'nın 'buyuk bır mutefekkır olduğuna' ılk dıkkatı çekenlerden olduğu ıçın 1 0 krtabını Sahaflar Çarşısı ndan almıştım 5O'lı yılların başı Pans'ten ılk donuşum 'Kemalizm Fıkriyatı' uzerınde çalışıyo- rum 'resmı yayınlar' eksık yetersız dolayısıyla yan- lış, kamuoyuna, -maksatlı seçılmış- vecıze/sloganlar benımsetılmeye çalışılıyor Gâzi nın Ihtılâl ve Inkılâp hakkındakıgoruşlerını.açıklamıyorlar oyuzdenkay- nak anyorum Dr. Melzig'ın kıtabı, bu kaynaklardan bırı benım krtaplığımdakılerın belkı de ılkı "Ataturk'un Başlıca Nutuklan (1920-1938)" Yayınevı yazılı de ğıl, -acaba Hoca mı bastırmıştı- "Ülkü Matbaası, 1942/lstanbul" Bazı sayfaları ışaretlemışımdır bazı satırların altı çı- zılmış o zaman benı allak bullak eden inkılâp tarıfını ılk defa o kıtapta okuyorum, Ankara Hukuk Fakül- tesı'nın açılışında, Paşa bır 'nutuk ırâd etmış', orada dıyor kı " Bu Inkılâp, kelımenın vehleten ımâ ettı- ğı Ihtılâl manasından başka, ondan daha vâsı bır ta- havvulu ıfade etmektedır, bugunku devletımızın şek- lı asırlardan berı gelen eskı şekıllerı bertaraf eden, en mutekâmıl tarz olmuştur1 " tanhı, 5 Teşrinisâni (Ka- sım) 1925! Yirmıbeş yıl sonrasında, o ınkılâbın ulke- sınde, ne ınkılâp lafı kalmış ne ıhtılâl, artık, telâffuzu tehlıkelı kelımeler bunlar, yıllarca sonra bıle, Sabahat- tin Selek'ın 'Anadolu İhtılâli' başlığı, dupeduzcur'et sayılmayacak mıdır'' 'Millı Şef ve 'rejımının' ortalıktagezdırdığı 'Atatürk' ıle Anadolu ihtilâl ve İnkılâbı'nın lıderı Gâzi Mus- tafa Kemal Paşa nın tek ve aynı adam olduğunu soylemek mumkun değıldır mukayeselı bır ıncele- menın bu ıddıayı doğrulayacağından, kuşkum yok1 Hadı, yok mu bır meraklısı1 Ters akıntı' Turkiye'yi nereye suruklemişti? ( O osyalist Sol', 'Anadolu İhtilâlı'ne daıma say- O gılı olmuş, anti/Emperyalist vasfını, -sesını faz- la yukseltmeden, mahcup ve çekıngen de olsa- da- ıma hatırlatmış, lâkın dıyalektık ve kapsamlı oiarak bu araştırmayı maalesef yapmamıştır Niyazı Ber- kes ve Râsih Nuri beyler'ın, cıddı, onemlı ve ıhata- sı genış çalışmalannı, mınnetle hatırlıyorum, çok ay- rıntılı ve derınlemesıne olmasa da, Şevket Süreyya Bey de haylı çalışmış H. I. Dınamo, "Kırtsal Isyan/ Kutsal Banş" dızısınde, -yer yer muhayyeleye de ımkân tanıyarak - Gâzi'nın ve Müdafaa-ı Hukuk ın- kılâpçılannın yaptıklannı. anlatmayagayretetmıştır Bun- lar ılk aklıma gelenler unuttuklarım bağışlansın1 'Kurtlar Sofrası' da, bır romandır o yıllarda, Ke- malizm'ın fıkır tahlılını yapmak depeduz belâ sayıl- dığından yazar, bır roman atmosfennde 'yarıda bı- rakılmtş bır inkılâbın hıcranını' anlatırken, sorunun ve olayın onemıne, kapsamının genışlığıne dıkkatı çekmıştı Duşunmelısınızkı, 'erken' Cumhuriyet do- nemıne art bır tek eser tekrar basılmıyordu, Gâzi'nın 'Söylev ve Demeçleri' eksık ve yanlıştı, butun 'kul- lıyatını' yayınlamak kımsenın aklına gelmıyor 1 Mus- tafa Kemal'e sadakat, heykellenne saldıran 'mec- zupları' cezalandırmaktan aleyhıne atıp tutanlan ur- kütmek amacıyla, yasa çıkarmaktan ıbaret sayılıyor- du Oysa, 'CumhuriyetHukumetı'nınDışışlenBaka- nı Bandung 'da, Uçuncu Dunya murahhaslarının goz- lerının ıçıne baka baka Emperyalızm ı adeta savu- narak, Gâzi'nın hatırasına en buyuk tecavuzu yapı- yordu Hıç unutmam 1 12 Mart sıkıduzenınde, yapılmış ola- nın adına yapılanla hıçbır munasebetı olmadığını, us- turupla anlatmak ıçın, Demokrat Izmır de bır koşe yapmıştık 'Gâzi Diyor kü' Her gun o koşede 'keli- menin vehleten ima ettiği ihtilâl manasından baş- ka, ondan çok daha denn bır tahavvulu ıfade eden' Turk Inkılâbı na daır Paşa'nın soyledıklerını yayınlıyor; onu nasıl yorumlamak gerektığını belırtıyorduk ga- zetemız önce bır hafta kapatıldı; yetmedi, bır ke- re daha, bu defa on gun kapatıldı. Ters akıntf Turkıye'yı Kemalizm ın guvenlı sula- rından, artık çok uzaklara suruklemişti Kim nedersedesin!.. ' C 8 Kuşağı' ve sonrası, başlı başına bır dram yu- D reklı, gozu pek bır kuşak, doğru şeyı yanlış yer- de, yanlış yontemle arayan' Hatırlarım 'Devrımcı lı- der' dıye Ernesto 'Che' Guevara'ya heveslenıyor- lardı bunun uzerıne, Gâzi yı ornek alabıleceklerını soylemıştım handıyse gulduler Tuttum Paşa nın, Hatay seruvenı sırasında duğumu çozmek ıçın Cum- hurbaşkanlığı'ndan ıstıfaedıp 'guvendığı arkadaşla- rıyla, sınırı gızlıce geçerek, Fransız Emperyahzm'ıne karşı Suriye'de halkı orgutleyıp ısyan çıkarmayı du- şunduğunu anlattım, utandılar (Meraklısı Hasan Rı- za bey'ın ve Fahrettin (Altay) Paşa'nın Hatıralan nı okusun, gorecektır Bu karar sırasında, ustelık Gâzi ellı yaşının uzerındeydı, ve bır yıl sonra olecek kadar da hastaydı '68 Kuşagı da, Sosyalıst Sol'dakı bazı -post/mo- dernıst- gençler de Emperyalızm 'ın, kendısıne en ke- sın ve kararlı dırenışı başarabılecek, ıkı cereyanı, Sos- yalizm'ı ve Ulusalcılığı (Kemalizm'ı) -bu arada Islâm- cılığı da-, ınatla 'ılımlı olmaya yonlendırırken en az- gın ve kustah bır lıberallığı, burunlarına dayadığını, acaba gormuyorlar mı? Yoksa nıye, çıkar yolu -Tan- zimatçı takımı gıbı- 'dışarıda arasınlar 7 Istısnalar el- bette var çunku bu toprak Türkiye toprağıdır Gâ- zi'nın eylemlerı kadar eserierının de, Sosyalıst Sol ıçın ne derın, ne kadar manalı ve gerçekçı dersler ıçer- dığını, ılk anlayanlardan bınsı -kım ne derse desın- Doğu Perinçek olmuştu yaklaşık yırmı yıl kadar on- ce bır gun, 'SanatOlayı'ndaçalışıyoruz, hıçbeklen- medık bır telefon, hattın otekı ucunda o, bana dıyor kı "- 'Hangı Atatürk'u okudum, haklısın, Kemalizm Sosyalıstler ıçın engın bır ufuk1 ." Pennçek'ı taramazdım tanımış oldum' e-mail:tilahan a isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 rat Evgin. Rıza Silahhpoda'nın ezgılenyle katıldığı geceye Yıl- maz Erdoğan ve Cem Yılmaz şov lanyla renk kattı Torenı sunan HaJit Kıvanç. to- ren suresınce Sadri AJışık ıle tem- sılı oiarak cep telefonuy la konuş- tu Geceye Türkan Şorav, Hal- dun Dornıen. Nurseh Idız, De- met Akbağ. Kultur Bakanlığı Musteşan Hasan Hüseyin Akbu- lut'un da bulunduğu çok sayıda da\ etlı katıidı Gecenın sonunda sahneye çı- kan sanatçılar, Sadn Ahşık ve yaşamını yıtıren dığer sanatçıla- nn anısına Ajda Pekkan'ın soy- ledığı "KimlerGekliKimlerGeç- ti" şarkısuıa eşlık ettı _J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog