Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

12 NİSAN 2002 CUM-A •••*• CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Isknbj PB 15 Sınop Ed'ne B 12 PB 16 Samsun PB 14 PB 16 Trabzon PB 13 Oaaatoole PB 14 Gıresun B 13 İzrvr PB 20 Ankara B 18 N/4aiısa PB 20 Eskışehır B 19 A y o n PB 22 Konya B 18 Perulı PB 21 Sıvas B 15 Zorguldak PB 13 Antalya B 22 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlfurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van B B B B B B Y Y 24 22 20 22 16 20 14 13 Doğu Karadenız n ç kesımlen OoğuAiado- lu nun doğusu sağanak yağışlı >urdun bat ke sınlen parçalı bulutlu d ğer yer% az buiutlu ve açık geçecek Haıa sı caklığı artacak Ruzgar guney ve batı yurdun kuzeybatı kesımlennae kuzeydoğu yonlerden hafif ara sira orta kuv vette esecek DIŞ MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y B B B B B B B 7 7 9 12 14 14 16 15 Munıh B 15 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd viyana Belgrad Sofya Rorna Atına Y Y Y Y Y Y Y Y 1/ 9 8 11 14 13 21 18 Y 13 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Trfhs Kahıre B Y K Y B Y B B / 12 2 17 12 17 12 28 B 28 Parçalı Ss 2? BulJÎJu k Çok bulutlu » YağmurİL Kart > Sulu kar t Gok gumltulu C r L N C E L CİINEYT 4RC4YLREK • Baştarafı 1. Sayfada d e çağaaş dunyada yer alması. Recep Bey'ın 'bu yof"u, anayasa olanaklanndan yara'lanarak Atatürk 'un gosterdığı aydınlık yolda la- ık ınsan ve ınsanlığa hızmet verenlerı gızlı oy kullanı- lan cnergelerle zora sokmak, gucu yeterse bu nıte- lıkte ve kımlıkte ınsanlan devırmek1 Mılı Eğıtım Bakanı Metın Bostancıoğlu olayı, ru- hu ve yureğı dınsel yoldan zaferlere ozlemle kayna- yan Recep Bey ıçın ne ılk ne de son Acaba ıktıdar partılerını yonetenler Bostancıoğ- lu'na reva gorulen ış/emın sıyasal, ustelık gerıcılığe pnm veren sıyasal bır taktığın eserı olduğunun farkı- na vardılar mı? Asıl hedef, laık eğıtım sıstemı DSP ve lıderının bu yargıda olduğuna kuşku yok MHP lıden Bahçeli'nın "mılletvekılı arkadaşlarının, muhalefetın oyununa bı- le bıle alet olduğundan" soz ettığı soylenıyor ANAP lıder kadrosundan Bostancıoğlu'nu soruş- turmaya goturen gızlı oy rezaletıne, asıl amacın uzum yemek değıl laık sıstemı savunan bağcıyı dovmek ol- duğuna değınen tek soz yok1 Turbanı gelecek seçımde oy malzemesı yapanla- nn ağızlan muhurlu, gozlen gerçeklere kapalı Oysa Recep Bey'ın "bu yol"u, turbanın ırt/ca pa- zannda bır sımge, bır bayrak olduğunun hâlâ ayırdı- na varamayan ANAP ve MHP mılletvekıllerını kullan- maya hazır/andığının, asıl amaçlarını saklayarak gen- soru-gızlı oy kuralını başka hedeflere kaydıracağının ışaretı Recep Bey yargıya teslım olarak temıze çıkacağı- na, tam tersıne yasal olanaklara sığınarak suçlama- lardan arınmaya çalışıyor. Fakat Mılh Eğıtım Baka- nı nın "soruşturmanın selametı ıçın" ıstıfa etmesını ıs- temek gıbı kendı tutumuna aykırı bır onerıde bulun- maktan da çekınmıyor Ya Bostancıoğlu ıstıfa etmezse 1 ? Başbakan'ın, ıs- tıfasını ıstemesını'şartkoşuyor"'. Unuttuğu bır uçun- cu olasılığı anımsatırken araya bıraz olsun gulduru oğesı katmalı Istıfa etmedı, etmesı ıstenıldı de dıren- dı mı Bakan azletmelı Başbakan Bostancıoğlu'nu azletmelı 1 Okullarda turban yasağını kaldıramayanların asıl amacı MEB değıl, hukurnet de değıl Asıl amaç laık cumhurıyet rejımı 1 Yazıkolan nedır? Bu kafalarayarınları hesaplama- dan, duşunmeden (ANAP ve MHP'lı mılletvekıllerı gı- bı) yardımcı olmak' Yenisi eskisi Bır başka konu bır başka ornek "Reıs-ı Vuzera-ı Sabık" Necmettin Erbakan 'ın (avukatı yazılı bır açık- lamayla yalanladı ama) cıhat bıldınsındekı ımzası Imza atmadığını kabul etsek bıle, radıkal Islam gruplarının nasıl olsa cıhat çağrısında bulunan bır bıldırıyı ımzalayacağından kuşku duymadıkları ıçın Erbakan adını kullanmalan guçlu bırolasılık değıl mı? Dun de bugun de Islamcılığı sıyasette kullanmayı meslek halıne getırenlerde yalan ucuz Bını bır para- ya Lıbya'dakı çadır rezaletını ızleyen, Refah'lı gunler- de (Kaddafi'nın komutanı) Erbakan ın sağ kolu ko- nurnundakı Abdullah Gül, bugun Recep Bey'ın ya- nı başında, ustelık o gunlen yadsıyarak sıyaset yap- mi)or mu? Antılaık gerçeklere karşın; sağduyulu olduğu sanı- lan çevrelerde 28 Şubat'ı karalamak bır suredır ge- çerı bır konu Eu çevreiere oy kaygısıyla lıderler de katılıyor Orneğın, Mesut Yılmaz, 28 Şubat ın ızlennı sılme- ye :abalıyor Eaşbakan Ecevıt, "28 Şubat'ın artık deften kapan- •Tdedı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Huseyin Krvn- koglu uç-beş gun once ırtıca ıle savaşımda 28 Şu- bat ın gereklı gorduğu ıçın yasalaşmasını ıstedığı (ne- recfeyse 5 yıldır komısyonlarda toz/anan) uç konunun hâla TBMM'den geçmedığınden yakınmıyor muy- du' Eu ızlenımler "nereye" sorusunu guncelleştırıyor 1 Türk-lş ile hükümet uzlaşamadı AVKARA (Cumhu- riytf Bürosu) - Başba- kanıkMusteşan 4hmet Şa^r başkanlı|ında Tur.-I} Yonetım Kurulu ıle iazıne Musteşarhğı, Vfaıve Bakanlığı, Dev- let Planlama Teşkılatı bürfkratlannın katıldığı topkntıda, resen emek- lılıl konusunda uzlaş- may vanlamadı Ancak ozeleştınlen kurumlar- dan çıkanlan ışçılenn karrı kumm ve kuruluş- lanıa daımı ışçı olarak ıtaımasinı talep eden rür-Iî'ın ısteğı kabul •dılrek bu konuda bır .armame hazırlandı "ür-1} Başkanı Bay- aıırMeral, tek sevındır- ı gaşmenın bu olduğu- u r-lırtırken IMF tara- ndnTürkıye'ye daya- 1 aımgulamalan kabul J e ı biikumetın şımdı i k sayun arasında alcşuı ve sıkıntılı ol- uğnıı" soyledı Başbakanhk"ta yalda- şık 3 saat suren toplantı- da resen emeklılık. mev- sımlık ışçıler ve KlT'ler- dekı uygulamalar ele alındı foplantının bazı bolumlenne Başbakan Yardımcısı Hüsametfin Özkan da katıldı Ancak tartışılan konularda uz- laşmaya vanlamayınca Hazıne burokratlan ıle Turk-IşYonetım Kurulu uyelennın onumuzdekı gunlerde yenıden bır araya gelmesı kararlaş- tınldı Toplantı sonunda açık- lama yapan Türk-lş Baş- kanı Meral. "V'atandaşı sokağa dökeceksiniz. IMF bunu istiyor" dıye tepkı gosterdı KİT"ler- den çıkanlması duşunü- len ışçı sayısı konusunda çelışkılı rakamlar venldı- ğını soyleyen Meral, "Bir faesaba göre 60 bin, bir hesaba göre 139 bin 800" dedı T1LIK AVRUPA YAKASI CÜMÜŞSUYU'NDA H r Katta Muhteşem Deniz Manzaralı 900 m 2 Komple Bına IROLA / O 2 1 6 . 3 O 2 0 1 8 2 Ecevit: Museviler hedefîm değil ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kan Bülent Ecevit geçen haftakı grup konuşma- sında soyledığı "soykı- nm" sozcuğuyle ılgılı olarak, "Bazı Musevi kuruluşlarında alın- ganlığa neden olan o sö- zümiin bedefî Musevi- ler değildi, İsrail de de- ğildi" dedı "Arap âle- mindeki bazı çağdışı unsurların, çağdaş ya- pılı. demokrasive. laik- liğe yatkın bir Filistin istemediğini" kaydeden Ecevıt, "Batı ve Doğu karşıtbğı, din ve uygar- lık karşıtlığı bölgemizi ve giderek bütun dun- yayı alev alev sarmaya başlıyor" açıklamasını yaptı Partısının geçen hafta- kı grup toplantısında yaptığı konuşmada "Fi- listin halkjna karşı dün- vanın gözleri önünde soykınm uygulanmak- tadır" dıyen ve tepkıler Hedeflaik cumhuriyet I Baştarafı 1. Sayfada Bostancıoğlu gazetecılenn sorula- nnı yanıtlarken "Söylenecek ber şey söv lendi. Siv asette her şey olur. Hiç kiınseve bir kırgınlıgım yok" dedı Başbakan Ecevıt de salona gırdı- ğınde alkışiarla karşılandı Ecevıt, konuşmasının başında soruşturma- ya değınerek şunlan soyledı "So- ruşturmanın hedefi Milli Eğitim Bakanı Sayın Merin Bostancıoğlu değildi. Bu soruşturraanın hedefi laik cumhuriyetri. 1997'nin ikin- ci yarısında uygnlamava konan eğirim reformu, 57. hükümet dö- neminde de karariılıkla uygulan- dı. Çağdaş eğitim >olunda hızJı adımlar atıldı. Kız öğrenci sayı- sında bfiyük artış sağlandı. fmamhatip okullarında, Kuran kurslarında, öğrenci yurtlannda laikük karşıtı akımlar büyiik öl- çüde geriledi. Bundan rahatsız olan kimi çevTeler ve takıyjeciler de hınçlarını bakanınuzdan ve bükümetimizden almava kalkış- tılar. Fakat amaçlarına ulaşama- \acaklar. Çağdaş eğitimi ve laik cumhuriyeriyolundan sapbrama- yacakJar." Ecesat, daha sonra ıçınde bulun- duğunıuz haftanın' tnternet Hafta- sı' olduğuna dıkkat çektı ve partıle- nnın ınternet adresının vvvvvvdsp org tr olduğunu açıkJadı Bu arada dılı surçerek " t r " yenne "trt" demesı dıkkatı çektı uzenne bu konuda gen adım atmak zorunda ka- lan Eceut, dunku grup konuşmasında da aynı konuda değerlendırmeler yaptı Ecevit, "Bazı Mu- sevi kuruluşlarında alınganlığa neden olan o sözümun hedefi Mu- seviler değildi, İsrail de değildi. Ben, bugünkü tsrail vönetiminin bü- tun dünvada tepki uyandıran tutumundan ve gerek tsrail halkının. gerek Filistinlilerin son haftalarda çektikleri acılardan. uğradıkları can kayıplanndan duy- duğum üzüntiiyü dile getirmiştim" açıklama- sını yaptı Ecevıt, sozlen- nı şoyle surdurdu "Biz yüzjillardır Musevile- rin en içten dostuyuz. Lğradıkları felaketler karşısında daima yan- larında olduk. Orta- doğudki şiddetin dışa- rıdan kavnaklanan ne- denleri vardır. \rap âle- mindeki bazı çağdışı unsurlar ise aralannda böyle bir Filistin devle- ri bulunmasını istemez- ler. Bövle bir Filistin devletinin halklarına örnek olmasından kor- karlar." Ece\ ıt, sonucun ıkı ta- rafa da yıkım gerırdığını vurgularken, sozlennı "Batı ve Doğu karşıtlı- ğı, din ve uygarlık kar- şıtlığı, bölgemizi ve gı- derek bütûn dünvavı alev alev sarmaya başlı- yor" uyarısıyla nokta- İadı Hatipoğlu'ndan 'Arapça notla' tepki ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Başbakan Bülent Ece- vit'ın partı grubunda turban so- ruşrurması konusunda "Hedef, laik cumhuriyet" açıklaması yapması, TBMM genel kurulun- da tartışmaya yol açtı SP'lı Ya- sin Hatipoğlu, Başbakan Ece- vnt'ın TBMM'den ozurdılemesı- nı ıstedı Tartışmalar sırasında SP'h Sacit Gdnbev 'ın DSPIıIe- re "terbiyesizler" dıye bağır- ması, gergınlıgı buyutru Yasm Hatıpoğlu'nun daha sonra du- zenledığı basın toplantısında ıse ılgmç bır goruntu ortaya çıktı Hatipoğlu, "Kimsenin TBıVlM üvelerini laik cumhuri\ete karşı olmakla suçlamava hak- kı yoktur. Defalarca dinledim ve kufakJarıma inanamayarak not aldım" derken Turkçe alfa- be yenneArapça kullanarak yaz- dığı notlan kameralara gosterdı SP Grup Başkanvekıh Hati- poğlu, genel kurulun açılışında soz alarak "Bir ülkenin başba- kanının, bir ovlamadan dolayı TBMM üv elerini töhmet altın- da bırakacak bir beyanda bu- lunma hakkı yok. Savin Baş- bakan, Meclis'ten özür dile- melidir" dedı DSP sıralanndan gelen tepkı- ler uzenne Hatipoğlu. sozlennı "Sayın Başbakan'ın oyunun rengini kim tespit edecek?" dı- ye surdururken SP sıralanndan DSP'hleresataşmalaroldu SP'lı Sacit Gunbeyın "Susun be, terbiyesizler" dıye bağırması- na karşı DSP Grup Başkanvekı- lı Aydın Tümen "Bakanlık yapmış bir kişi burada küfre- demez. Küfrediyor. Bir de ba- kandk yaptı" dıye tepkı goster- dı DSP sıralanndan "Yarası olan gocunur" dıye bağınlırken Aydın Tümen. "Bu önerge so- nuç olarak Türk siyasetini Türk parlamentosunu yarala- yıcı bir kapı açmıştır" dedı Daha sonra soz alan AKP Grup Başkamekılı Mehmet Ali Şahin ıse tstanbul Unıversıtesı Rektoru Kemal Alemdardoğ- lu'nun "soruşturma kararını kınadığına" ılışkın demecını eleştırdı Şahın, "Kimsenin TB- MM'nin şu veya bu yöndeki kararını kınamava hakkı \ok- tur. Buna hiç kimse cüret ede- mez" dıye konuştu Türban raponında ^orta yoF formülü ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Insan Haklannı Inceleme Komısyonu'nda alt ko- mısyon kurarak [stanbul'dakı tur- ban eylemlennın ıncelenmesını sağlayan sağ ıttıfak, ıstedığı ra- poru kabul ettıremedı 4ncak D- SP'lı Alt Komısyon Başkanı Burhan Bıçakçıoğlu tarafından hazırlanan \e ust komısvonun kabul ettığı raporun bazı bolum- len ıse ANAP ve DYP'lı uyele- nn ıstemı doğrultusunda değıştı- nlerek "orta yol formûlü" uy- gulandı AKP'lıMustafaBaşıle SP'lı Bahri Zengin'ın "Uygula- ma insan hakkı ihlalidir. eği- tim ve Öğretim hakkının engel- lenmesidir" yonundekı tumce- sını rapora ekleme yonundekı gı- nşımlen başansız oldu Alt ko- mısyonu bır metın uzennde uz- laşamayınca konu dun ust komıs- yonda değerlendınldı Komıs- yon Bıçakçıoğlu'nun hazırladığı metneoyverdı SP'lı Zengın ıle AKPIı Baş'ın muhalıf kaldığı raporun oylamasında ANAP'lı Haşim Haşimi çekımser kaldı Bazı ANAP \e DYP'lı uyele- nn ıstemı uzenne kabul edılen son rapora, sağ tabana mesaj ve- recekıfadelerdekonuldu Taban kaygısı uzenne raporun sonuç bolumunde şu ıfadeler yer aldı "Nedeni ne olursa olsun, öğ- rencilerin okul idaresinin ver- diği bir karar olmaksızın oku- la alınmaması haksız ve ke.vfi bir uygulamadır.Toplumda in- fial uyandıran bir kararla öğ- renci-öğrenci velisi ve vatan- daşları devletin kolluk güçleri ile karşı karşıya bırakan Istan- bulValisi hakkındaidarivead- li soruşturmanın başlatılması hususunun ügililere duvurul- masını teklif ederiz." Prof. Bican: Çağdaş eğitim devam edecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mılh Eğıtım Bakanlığı musteşar \ekıllığı gorevıne başlayan Prof Dr fsnıail Bican. eğıtımde çağdaş hedefler ve laık eğıtımden tavız venlemeyeceğını belırterek "Cumhuriyetin 100. yılı hedeflerine ulaşabilmemiz için çağdaş ve daha etkili bir eğitim yapmalıvız. Çağdaş eğitim devam edecek" dedı Mılh Eğıtım Bakanlığı musteşar \ ekıllığı gorevıne 8 Nısan Pazartesı gunu atanan Bican, salı gunu gore\ ıne başladı Bakanlıkta tanışma toplantılanna devam eden Bican, goreve başlaması nedenıyle Cumhuriyet'e yaptığı değerlendırmede, eğıtımde oncelıklı hedefın çağdaşlık olması gerektığını dıle getıren Bican, "Atafürk ilke ve inkılaplan, çağdaş hedefler ve laiklikten taviz vermeyiz" dıye konuştu Bostancıoğlu 'na destek yağıyor Kanadoğhı: SPY tümden değişmeli ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesı Başkanı Mustafa Bumin. sık sık partı kapatılmasının Tur- kıye'yı Avrupa'da zor durumda bıraktığına dıkkat çektı Bumın. anayasada değışıklık ya- pılmasına karşın Sıyası PartılerYasası'nın (SPY) anayasaya uyumunun sağlanmamasını eleştır- dı AlHM Başkanı Lu- ziusk Wildhaber ve AlHM'nın Turk yargıcı Rıza Türmen. Bumın'ı makamında zıyaret ettı VVıldhaber aynı aılenın mensubu olduklannı du- şunduğunu belırtırken Anayasa Mahkemesı ıle AIHM'nın aynı dılı ko- nuşmasının onemlı oldu- ğunu anlattı Sık sık partı kapatıl- masının Turkıye'yı Av- rupa'da zor durumda bı- raktığını vurgulayan Bu- mın, "Anayasada deği- şiklikler yapıldı. An- cak, SPY'de anayasada yapılan değişiklikler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıla- madığı için halen SPY'de anayasadan çok parti kapatma ne- denleri bulunuyor" dı- ye konuştu fstanbul Haber Ser\isi - TBMM'de- kı sağ ıttıfakın oylany la Mılh Eğıtım Ba- kanı Mefin Bostancıoğlu hakkında Mec- hs soruşturması açılması, sn ıi toplum or- gutlerınce laık cumhunyete, çağdaş eğı- tıme ve 28 Şubafa karşı bır tertıp olarak değerlendınldı Sıvıl toplum örgutlen, gencılığe venlen her odunun, parlamen- ter rejımın geleceğı açısından ınhhar an- lamına geldığını vurguladüar Hukumet ortaklanndan MHP ve ANAP'tan da kımı mılletvekıllenjıın des- teğıyle, Bostancıoğlu hakkında açılan Meclıs soruşturmasını eleştıren Sıvıl Top- lum Kuruluşlan Bu-lığı Derneğı (STKB- DER) Genel Başkanı Haşmet Atahan, asıl amacın laık cumhunyet ve Devnm Yasalan olduğuna dıkkat çektı Atahan, demokrasının kokleşmedığı bır ortamda, sıyası partılenn gencıhğe odun verme konusunda adeta yanştıklannı vurgula- yarak, "Seçim ortamına girilince, 8 yıl- lık temel eğitimden öç almak, türbanı seçim malzcmesi yapmak, laik cumhu- riyete karşı gelmek için atılan adımlar, yapılan kirli pazarhklar ve varılan uz- laşmalar da arttı. Bu gelişmeler laik cumhuriyetin ve parlamenter rejimin geleceği açısından intihar niteliğinde" dedı Istanbul Kaduı Kuruluşlan Bırhğı (IKKB) adma açıklama yapan Prof Dr Necla Arat da ulkemızdekı gencı akım- lan destekleyenlenn ve bunlann sıyası partılerdekı uzantılannın, laık cumhun- yete >onelık adımlarının surduğunu be- lırttı İKKB olarak Bakan Bostancıoğ- lu'nu destekledıklennın altuıı çızen Arat. "Hükümet ortaklarını da, siyasi etik ve koaüsyon adabına uyma konusun- da, daha dikkatli davranmaya çağın- yoruz" dıye konuştu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı (ÇYDD) Genel Başkanı Prof Dr Tür- kan Saylan ıse Bostancıoğlu'nun gore- ve geldığınden bu yana, Atatürk ılkele- n, anayasa, temel değerlenmız ve çağ- daşlaşma yolunda bılımsellık ışığîyla ve ekıp ruhuyla çaiısan bır bakan olduğunu soyledı Bostancıoğlu donemınde Mılh Eğıtım Bakanlığı'nın kaydettığı gelışme- lenn, polıtık beklentıler ve çıkarlar nede- nıyle engellenmek ıstenmesmı Turk hal- kının ıbret ve uzuntuyle ızledığuıı ıfade eden Saylan, "TBMM'yi ve partileri, sıyasal hesaplaşmalar yerine, ileriyi ve geleceği görerek, değerli bakana sahip çıkmaya çağınyoruz" dedı Istanbul Unıversıtesı Senatosu ıse Bos- tancıoğlu'na yonelık salduının gencı ve bolucu akımlann ışbırlıkçılenne cesaret verecek boyutlara ulaştığına dıkkat çek- tı Senatodan yapılan açıklamada. TB- MM uyelen,Ataturk'un kendılenne ema- netı olan laık cumhunyete sahıp çıkma- ya. ulusal butunluğe veAtarurkçu duşun- ceye yönelık saldırılara dayanışma ıçın- de karşı koymaya davet edıldı Açıklama- da, lU mensuplannın Turk ulusunu ka- ranlığa goturmeye çalışanlara karşı ka- rarh mucadelesının her ortamda ve koşul- da surduruleceğı \ r urgulandı Pır Sultan Abdal 2 Temmuz Kultur ve Eğıtım Vakfı da açıklamasında, "çağdı- şı kutsal ittifakın" hortladığını savuna- rakozetleşugoruşlere>er\erdı "Amaç, laik eğitim konusunda atılan adımları püskürtüp eğitim alanındaki cgemen- İikJerini sürdürme çırpınışıdır. Milli Eğirim Bakanlığı ve üniversiteJer onla- rın ureme alanı ve varlık nedenidir. Türban ise inançsal bir örtünme aracı değil, bir simge olarak çağdaş Türldye hedefine karşı kullanılan siyaset bay- rağıdır. KaranJık sev da peşinde koşan- ların kazanımı geçici, aydınlık ise hep kalıcı olmuştur. Bostancıoğlu'na deste- ğimiz ve güvenimiz tamdır." ADD Genel Başkanı Halil Ibrahim Şahin de Bostancıoğlu hakkında soruş- turma açıhnasının aydınlığa karşı karan- lığın geçıcı bır zafen olduğunu belırterek, "Bu bir türban ittifakı ve 28 Şubat'a karşı devam eden birikimin dışa vur- masıdır" dedı G U N D E M mSTAF4 BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada nye'den Bulgarıstan'a, Ermenıstan'dan Yunanıs- tan a tum komşulanmızda ortalama eğıtım 5 yılın altında değıl Sekız yıllık kesıntısız eğıtımın 11 yıla çıkarılması ıçın daha cıddı adımlar atmak gerekı- yor 2- Eğıtımın suresını uzatmak yetmez bunun ıçını doldurmak da onemlı Ders kıtaplanmızdakı toplam sozcuk sayısı bıle Turkçemızın onda bırı kadar ilkoğ- retım okullarımızdakı ders kıtaplarında yer alan top- lam sozcuk sayısı 7 bin 200 Bu rakam ABD'de 70 bin ingıltere'de 65 bin, Almanya'da 44 bin1 3- Yukarıda sıraladığımız sorunlann aynntılarına ınıp çozum yolları aramaya çalışmak varken Bos- tancıoğlu hakkında soruşturma açılmasına neden olan "turban sonınunu" Turkıye'nın gundemıne oturt- mak, almamız gereken yolun uzunluğunu gosten- yor Laıklığın rayına oturtulması ıçın Koy Enstıtulerı hangı ışlevı ustlendıyse, laıklığın raydan çıkarılması ıçın ımam-hatıp lıselen de o ışleve suruklendı 4- 1996-1997 oğretım yılında ımam-hatıplerdekı oğrena sayısı 550 bin dolayındaydı Bu rakam 2000- 2001 oğretım yılında 71 b/neduştu Turkıye'de yılda 2000-2500 yenı ımama gereksınım olduğuna gore, kapasıtede hâlâ şışkınlık var Bu rakamlan alt alta ko- yunca malum çevreler hemen saldırıya geçıyorlar "Bakın bunlardın duşmanı, ımam-hatıp duşmanı'" Palavra Bır ulke eğıtım sıstemını, hangı alanda ne kadar yetışmış ınsan gucunegereksınımı olduğu- nu hesaplayarak kurar Dıyelım kı yılda 10 bin yenı doktora gereksınmen var, sız 50 bin doktor mezun edersenız bu, ulke olanaklarını ısraf değıl mıdır'? 5- Yerı gelmışken vurgulayalım, ımam-hatıplerın gereksınım duzeyıne çekılmesı sırasında otekı mes- lek okullan da okkanın attına gıttı Bu okulların uğra- dığı haksızlığın gıderılmesı gerekıyor Öğretmen kalitesi 6- 80-90'lı yıllarda turbanı bayrak yapmaya gınşen sıyası hareketın başlıca yardımcısı merkez sağ oldu Seçmenımı kaptırmayayım sığlığıyla hareket eden bu partıler, "Taklıt aslını guçlendınr" ılkesını gore- medıler Kıyısından din bezırgânlığı yapmanın, bu ışı temel amaç edınmışlerın ekmeğıne yağ surduğunu hâlâ anlamamış gorunuyorlar 7- 28 Şubat surecınden sonra gerıleme donemı- ne gıren din bezırgânlığı şımdı hangı aşamada 7 özet yanıt şu Başlangıçta sendeledıler Zamanla yenı duruma ayak uydurmanın yollarını aradılar Okul çağındakı çocuklar ıçın açılan yurtlara el konunca, devletınkı- lere sızmaya çalıştılar Adı kolej olan, ımam-hatıp ru- huyla yonetılen eğıtım kurumları oluşturmaya gırış- tıler Yurtlar konusunda uygulanan bır yontem de tan- kat yurtlarını kışılerın uzenne geçırme Boylece sı- radan ınsanlar yurt açmış da ışletıyormuş susu ven- lıyor 1 8- Ylne yerı gelmışken tarıkat orgutlenmelennın seçtığı yolları aktaralım Eskısı gıbı Mıllı Goruş ve benzer adlar altında, yurt genelınde adı ortak orgut- lenmeler yenne, yerel ozellıklen one alan adlar kul- lanılıyor Bu derneklere oğrencı çekmenın daha ko- lay olacağını duşunuyorlar 1 9- Eğıtımın tum sorunlarını sıralasak, bınncı sıraya şunu koymamız gerekır Öğretmen Öğretmen kalıtesını yukseltmek herşeyın başı Ör- neğın, kımı ımam-hatıp okullarındakı oğrencılerın "Ben başımı açmak ıstıyorum, ama oğretmenım kar- şı çıkıyor" dedığı bılınıyor 1 Açığı kapatmak ıçın heralandan rasgele öğretmen almak yenne, öğretmen yetıştıren kurumlara ağırlık vermek ve onların laık, çağdaş, Turkıye Cumhunye- tı'nın oğretmenlen olmasını sağlamak gerekıyor 1 ankcum@ttnet.net.tr 6 Bayar'm 4 aydır istifasuıi istiyordıım' BAINUS4LMAN/ EBRL TOKTAR ANKARA -De\let Ba- kanı Yılmaz Karakoyun- lu. OIB Başkanı üğur Bayar'ın 4 av dır ısüfasını ıstedığını soyleyerek "Çalışacağım ekip arka- daşımda cesaret v e neza- ket isterinı. Bayar'da bu- nu göremedim" dedı Karakoyunlu, OÎB Baş- kanı Bayar'ın gorevden alınmasına ılışkın surecın de 4 ay oncesıne dayandı- ğınıbelırttı Karakoyunlu, "Izmir'deki bir konfe- ransta ÖÎB'nin özelleş- firme konusunda sıfır başarı gösterdiğini, ça- hşmalannın fiyasko ol- duğunu açıkça belirttim. Ama Bayar buna rağ- nıen isfifa etmemekte di- rendi" dedı Karakoyun- lu, danışmanı Hakan Yıl- dız'ı OÎB Başkan Yardım- cıhğı'na getırmek ısteme- sıyle ılgılı olarak şunlan soyledı "Ancak kendisi bana bir mekfup gonde- rerek yakın çahşma ar- kadaşiarını kendisinin seçmek istediğini söyle- di. Ben de ona dedim ki. o zaman sen de bana say- gı göster, ben de kendi çalışma arkadaşlarımı kendim seçmek isterim. Beraber çahşacağım ekip arkadaşlanmda ce- saret ve nezaket isterim. Bu da Bayar'da yoktu." OYK toplantısında özel- leşhrmeye ılışkın bılgılen gızledığını ve bunun med- yaya sızacağı endışesı ıle bılgılen dosyaya koyma- dığını soyledığınde ıplenn koptuğunu savunan Kara- koyunlu, "Artık buna ta- hammülümüz kalma- mıştı" dedı 'Devletin takdiri' Bayar ıse ıddıalara yanıt vermezken "Devletin takdiridir" dedı Bayar, neden Ozelleştırme Idare- sı Başkanhğı gorevı yen- ne Telekom \e THY'dekı gorevlennden aynldığına ılışkın soruya, "O görev- ler buradaki görevim- den geliyor. Buradaki görevimden ahnma ka- rarı açılınca oralardaki görevimde durmam söz konusu değildi" yanıtını verdı Ozelleştume Idare- sı Başkanlığı ıçın ıse 2 a- day ısmı ağırlık kazandı Sabancı Holdıng Genel Koordınatoru Hazım Kantarcı ve eskı Koç Holdıng Başkan Yardım- cısı Hasan Subaşı'ya tek- lıfgoruruldu Nufus cuzdanımı, kredı kartımı SSK kımlık belgemı kaybettım Hükumsuzdur PINARYAYLA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog