Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

•m 2 <4SAN 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA J v U J L l . LJ J \ kutturföcumhuriyet.com.tr 13 5 yıl aradan sonra aykın yönetmen David Lynch'in görkemli dönüşü: 'Mulholland Drive' ! ÇDSO'dan Cumhuriyet Konseri Çıkmaz sokaHarbirbirine çıkar KJıfornıya'nın 'Melekler Ken- t i ' n i L 'rüya fabrikası' Hollywo- od'dı, Santa Monıca tepelennden kenî denıze bağlayan unlu MuLhol- land yolunda sevreden bır araba Holl/vvood'un panoramık manzara- sınicoya doya ıçe çekme fırsatını su- nan *ol ve doğal yeşıl alanlarla kap- lı çeTesi. sınemada sayisiz kez an- latılnış aşk hıkâyelerıne dekorluk et- mekıçın bıçılmış kaftan Fılmın tanıtma vazılan akarken. tabanca çekılmı^, esmer guzelı, çe- kıcı ^ırkadınla 2 erkeğın bulundu- ğuarabaya dağıtmış, şamata yapan, hızlızamane gençlennın bağnş çağ- n ş doluştuğu bır başka araba çarpar son surat Fecı kazanın şokuyla ken- dınden geçmış gorunen esmer guze- lı, zar zor arabadan çıkıp kaza ye- nnden uzaklaşır şaşkın, sersemle- mış. ağır aksak bır halde Hafızası- nı kaybettığını. geçmışının sıhndı- ğını kımlığını unuttuğunu anladığı- mız adını bıle hatırlav amayan ka- dın, surune surune sığındığı bır ev - de saklanır Bu sırada bır kafede otunnuş konuşan 2 arkadaşı, Herb'leDan'ıgoruruz Bırgece on- ce gorduğu kâbusun şımdı oturduk- ları kafede geçtığını hararetle arka- daşına anlatır Dan ve dışan çıktık- larında da, kâbusundakı cana-van gorduğunu zannederek amden fe- nalaşıp arkadaşının kollanna yığılır Oysa gorduğu, sadece mahallenın ganban kloşandır tki genç, güzei, seksi katlın... Daha sonra, fılm artıstı olma ha- yallenyle Los Angeles a gelıp sme- ma sektorunde çalışan Ruth teyzesı- nın evıne yerleşen, Kanadalı, seksı sanşın genç kızı, alımlı, bakımlı Bet- ty'yı (Yenı ve daha enerjık bır Meg Ryn hav asındakı 'NaomiWatts) tanı- nz Apartman yonetıcısı Coco (1950'lenn muzıkal yıldızı Ann Mil- ler ne hale gelnıış) gıdınce, duştakı saklanan, hafıza kaybına uğramış es- mer kadınla karşılaşır Betty Duvardakı "Gflda" afışrnden esın- lenerek adının Rıta olduğunu soyle- yen. hıçbır şey hatırlamayan, penşan durumdakı esrarengız kadına (yenı, ınkıyım esmer bomba Laura Elena Harnng, eskılerden Jane RusselTı andınyor) acıyan Betty, yardım et- meye kararlıdır Bırlıkte Rıta'nın unuttuğu geçmışının ızlennı surme- Mulholland Drive / Yönetmen, senaryo: David Lynch / Kamera: Peter Deming / Muzık: Angeto Badaîementi / Oyuncular: Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Dan Hedaya, Robert Forster, Brent Brisco, Michael J. Anderson / Fransa-ABD ye, Rıta'nın. mav ı bır anahtar ve pa- ralarla dolu çantasındakı ıpuçlann- dan başlar ıkı genç, guzel kadın Bu sırada kentın bu- başka koşesın- dekı bır fılm şırketınde yönetmen Adam Kesher'e (Bağımsız fılmler- den yetışen, Wım Wenders'ın genç- lığıyle. L2 solıstı Bono'yu andıran Justin Theroux) baskı yapılmakta- dır, fılme sermaye koyan, "mafVozo' Castıglıanı kardeşler tarafından Castigliani'ler ıstedıklen Camilla Rhodes u başrolde oynatması ıçın dayatırlar Şırket yonetıcılennın de, sermave koyan Castıglıanı lerden yana ta\ ır alıp yalnız bıraktığı, evı- ne donduğunde kansını temızlıkçıy- le >atakta yakalayan, banka hesabı da 'süineıT yönetmen Adam, teslım bayrağını çekıp tavızı venr mecbu- ren Bır başka yerde, kara kaplı tele- fon deften uğruna îşlenen bır cına- yetı, becenksız tetıkçımn neden ol- duğu 2 pısı pısıne cınayet daha ızler Betty'nın başanlı deneme çekımı, sureklı bızans entnkalanrun çevnldı- ğı, castıng'cısınden sesçısıne herke- sın bırbınnı çekıştırdığı sektorden manzaralar sunar Konusundan dem vurduğumuz -Mulholland ÇıkmazT. 1999 \apı- mı "StraightStorV'sını (1999) gor- medığımız, 'buhnaca gıbı kapalı, be- lırsız, karanhk fılmlerın kafa kanş- tıncı yonetmenı' David Lynch'e, 2001 Cannes festıvahnde eni>i yö- netmen ödülü'nu kazandıran son fil- mı 1980'lenn başında "Eraserhe- ad","Fil AdanT gıbı kult fılmleny- le adını duyurup, oncu, yenılıkçı nı- telığı, bıçım ve ıçenğıyle, seyırcıyı bellek bulvanndan sokarak bılınçal- tı kulvanna çıkaran "Blue Vehet" başyapıtıyla unlendı Lynch 'Enlcın- sel şıddete dayalı ıktıdann ırdelendı- HOLLpVOOD'UN LÇBEYİ- 'İkiz Tepeler'in beklenmedik başansından sonra, sipariş üzerine kolları sıvayan ama çektiğipilotfîlm ABCtelevizyonunca ağır, sıkıntılı bulunarak reddedilen Lynch 'in ek çekimlerle tamamladığı filmde, yönetmenin ikiyeni 'keşfi'gö'zalıyor: Sanşın Naomi Watts ve esmer Laura Elena Harring. ğı, Amenkan orta sınıf değerlennın eleştınldığı \ e yonermenın o v ıllar- dakı gozdesı Isabella RosseÛini'yı başrolde oynattığı "Mavi Kadife" 1986nın postmodern sinema ola- >ı'ydı 1990'lara damgasını \urmuş "WTld at Heart-Vahşi Du>gular", "Twin Peaks, Fire W}th Me^Ikiz Te- peler". u Lost Highwa\-Ka\ıp Oto- ban" gıbı kolay kolay anlaşılmaz, farklı, gızemlı, kapalı fılmlenyle sı- radan seyırcırun mıdesuıe otururken, ozel hayranlar da edınerek Holly^o- Festival pusulası Kültür Servisi - Muzık ağırlıklı kulturdergısı RoO'un. İstanbulFUnı Festivali ıçın hazırladığı ozel sayı- sında, bu >alkı festıvalın ağır topla- n Nanni Moretti, Shoei Imamura \e Stephen Frears ıle yapılan soy- leşılenn yanı sıra Ken Loach v e Ar- tur Aristakis>'an'ın makalelen \er alıyor Aynca. Roll'un seçtığı fılm- ler, yonetmenlen \e oyunculanyla yapılmış soyleşılerle değerlenduı- lıyor Ozel sayıda 'Kamerah Adam' (Dziga Yertov), k Demirvokular' (Ken Loach). % \bk, Zaman Çok' (Laurent Cantet). 'Boğa' (Akk- sandr Sokurov), 'Düny-ada Bir \er' (Artur Aristakis>'an). *POrnografi' (Betrand BoneDo), 'Yeni Başlavan- lar İçin İtahanca' (Lone Scherfıg), 'İnşallah Pazara' (\amina Bengu- igui), k Tez' (Alejandro Amenabar), 'Hiçbir \ferde' (Tajiün Pirsehmoğ- lu) \e *9' (t'mit Unal) adlı filmlen one çıkanyor Roll'da aynca Alain Delon ve Christopher Lee uzenne yazılarla bırlıkte kapsamlı bır De Sica ve İtahan Yeni Gerçekçiüği ı' da bulunuvor od sınemasının son donemdekı onemlı uçbeylennden ve populer kulturun demırbaşlanndan bın halı- ne gelen Lynch, yenıden ışbaşrnda' Alışıldığı uzere, yıne mantığa, olay orgusune, kronolojıye boş venp bır- takım paralel ılışkılen yumağı halın- de gelışen malum kılı kırk yaran tı- tızlığıyle kotardığı "Mulholland Çıkmazf, cınsellık, hafıza kaybı, kımlık arayışı ve fılm ıçınde fılm te- malanyla, "îkız Tepeler"le "Kayıp Otoban"ı anımsatıyor Kahraman farkh role girince.. Bu kez Hollyvvoodun 'arka bah- çesi'ne bakmayı deneyen Lynch'in sınemanın Kâbesfne ılışkın, dene- yımlennın urunu duşuncelennı, (ozenle kullanılmış beylık motıf \e klışelennın yanı sıra), sahne araları- na da sıkıştırdığı filmde, paralel an- latılmış oykulenn, anladığımızı, be- nımsedığımızı sandığımız kahra- manlan. Rıta'nın anahtannı uydu- rup mav ı kutuyu açmasıyla, değışık rollere burunuyor \e fılm bırtakım değışıklıklerle, "surdurulegelen ha- yatlanmızın butunuyle farklı seyır- ler ızleyebıleceğıne' ılışkın bır me- saja bağlanıyor Gıderek farklı kılıklara gırerek ba^kasına donuşen kahramanlan, za- man-mekânda sıçramalan. grotesk ımgelen, metafor ve sembollen, ışık- la, renklerle oynayan uslubu ve oz- gun atmosfenyle, meraklısınca ılgıy- le seyredılen. 'takınûh' Lynch'in tam anlamıyla dalgasını geçtığı " Mul- holland Çıkmazf, deneysel tatlar da ıçenyor Montana, 1946 doğumlu, Amen- kalı 'hanka çocuk' sınemacılar ku- şağının kusursuz prototıpı olan, gor- duğu resım eğıtımınden kaynakla- nan plastık zev kıyle son çeyrek yuz- yıldır ruyalan, hayallen, saplantıla- n, ruh hallenru, sannlan goruntule- dığı, alışılmıştan farklı fılmler ya- pan Lynch'in meraklısını ıçıne çekı- veren bu son esen, gızemlı, usta ışı bır 'kara fiün'den, kapalı, kaygı \e- ncı, gorunme> en bır dunyaya açıldı- ğımız genlımlı, esrarlı bu 'psjcho- thrilkr'e dumen kırıyor Bestecı Angelo Badakmenti, ka- meraman Peter Deming, dekorator JackFisk, montajcı- yapımcı ve yo- nermenın son gonuldeşı \lar\ Swe- ene\ 'den oluşan, her zamankı ekıbıy- le çalışmış Lynch, Rıta'yla Betty'nın sevıştığı. antolojılere geçecek duzey- dekı lezbıyenlık ya da Betty'nın de- neme çekımı gıbı kımı gorkemh sah- neler çekmış yıne İZLEYİCİ GÖZÜYLE ERDAL ATABEK • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Çutcurova Dev let Senforu Orkestrası, bu haftakı konserlennı gazetemız aduıa gerçekleştırecek ÇDSO'nun her hafta duzenlı sunduğu konserlenn bu haftakı bolumunu Cumhunyet gazetesı adına y apacağını anımsatan Mudur Yardımcısı v e Basın Sorumlusu G Pelın Ayhan, "Her hafta sunduğumuz konserlenmızm bu haftakı ıki bolumunu, ÇDSO'va katkılanyla destek olan Cumhunyet gazetesı adına vereceğız Bulgar Şef De>an Pavlov'un yoneteceğı konserlenmızuı solıstı ıse Azen pıyano sanatçısı Ferhad Bedelbeylı olacak Sanatseverlennbeğenıyle ızleyeceğı konserlenmızde Amırov Schubert ve Lutoslav, skı'nın eserlennden parçalar seslendınlecek" dedı Her ıkı konsenn de Buyııkşehır Beledıyesı Tıyatro Salonunda gerçekleşeceğmı belırten Pelın Ayhan, konserlenn bugun saat 20 00, v ann ıse 11 00 "de yapılacağını kaydettı Türk sineması üzerine söyleşi • Kültur Servisi - Kadırga Kultur Merkezı'nde bugun saat 18 00'de Turk sınemasını yıllarca yakından takıp ederek sorunlannı dıle getıren kıtaplar yazan gazetecı Abdurrahman Şen'ın Turk Sineması' uzenne soyleşısı yer alacak Son kıtabı olan 'Renk, Renk Sıneması'nın da ele alınacağı soyleşıde Şen Turk sınemasının dunden bugune gehşmesını ve sorunlannı ele alacak ve kıtabını ımzalavacak (0 212 638 56 63) 'Süslenmenin Ötesinde' • Kültür Servisi - Platform Garantı Guncel Sanat Merkezındekı 'Süslenmenin Otesınde' sergısı kapsamında bugun ve yann îsveç Araştırma Enstıtusu'nde bır sempozyum duzenlenecek Tum konuşmalann tngıhzce yapılacağı sempozyumda bugun, saat 13 OO'te Dın Felsefesı Profesoru Johan Modee'nın katıhmıyla 'Vucut Suslemesının Estetığı', saat 14 15'te Sanat Tanhçısı Annıe Geelmuyden- Pertan katılamıyla 'Cazıbe, Tılsım ve Ernık Takılar' ve 15 30"da sanat tanhçısı Sylvıe Lambert'ın katılımıyla Yuzuk-Yuzuk Kullanımının Tanhçesı' konulu toplantılar gerçekleştınlecek gerçekleştınlecek Sempozyumun saat 10 00'da başla>acak yannkı bolumunde ıse Asa Skogberg, Ruudt Peters, Kathv Davıs ve Gulsun Karamustafa yer alacak (212 293 23 61) Bir sergi bir kîtap: Bruno Schutz • Kültür Servisi - Yapı Kredı K.ultur Sanat Merkezı Kazım Taşkent Sanat Galensı'nde 'Bır Sergı ve Bu- Kıtap Bruno Schulz' başlığı altında 12 Nısan - 18 Mayıs tanhlen arasuıda Bruno Schulz'un "Sıyah Guneş' adlı sergısı ve butun oykulennden oluşan 'Tarçın Dukkânlan' adlı kıtabı yer alacak Sergıde, sanatçının Varşova Adam Mıckıevvıcz Edebıyat Muzesınden getınlen 71 desen ve 1 adet yağlıboya tablodan oluşan eserlen sanatseverlere sunulacak Sergı, hafta ıçı saat 10 00 - 19 00, cumartesı gunu saat 10 00 - 18 00 ve pazar gunu saat 13 00 - 18 00 arasında gezılebılır Yapı Kredı Kultur Merkezı Istıklal Cad No 285 Beyoğlu (0 212 249 0^54) Amerika 'da Ali olmak... \ 12 Nisan-18 Mayıs 2002 Yapı Kredı Kultur Merkezı, Kazım Taşkent SanacGalerısı \menka'da "zenci" olmak. kendı başına bır sorunla doğmaktır WASP, yanı Whıte-Anglosakson-Protestan çoğunluğun ıçınde "Black" olmak, dışlanmak, toplumun ust katlanna çıkamamak demektır Onun ıçınde "zenciler" kendılenne toplumsal yuksekne basamaklan ıçınde yeteneklı olduklan alanlan seçtıler Muzık, dans ve boks Bedensel yeteneklennın ustunluğu onlan bu alanda tartışmasız başanlara ulaştınyordu Onlar da bır yandan bu yeteneklennı gelıştırerek kullanırlarken bır yandan da haklarının mucadelesını yaptılar. Afnka'dan getırılen kolelenn torunlan Amenkan çoğunluğunun baskılarına karşı mucadele ettıler "Ali" fılmmde yönetmen Michael Mann, bu mucadeleyı eksen yaparak genç bır karadenh boksorun azmmı, yukselışının ^ e engellenışmın oykusunde anlatıyor Doğduğu kasabadan kendıne yenı bır gelecek kurmak ıçın aynlan genç, Dunya Ağır Sıklet Boks Şampıyonluğu'nu kazanmıştır Sonnj Liston gıbı bır de\ı yere sererek elde edılen bu şampıyonluk \onetmen Michael Mann, baslalara karşı mucadelevı eksen \aparak genç bir ka- radenh boksorun azminı, yukselişinin ve engellenişının oykusunde anlaüvor. buyuk bır geleceğm umudunu taşımaktadır Ancak Cassius Cla> T , kendısıne atalannın kolehğmı anımsatan bu adı reddeder, "Beyaz Efendiler"ının dınmı terk ederek Islam dınını kabul eder \e Muhanımed Ali adını alır Afro-.\merikan protesto... Bu tutum Afro-Amenkahlann seçtığı İ>ır protesto yoludur \e Alı'nnı bundan sonrakı yolu engellerle dolu olacaktır Buna ek olarak Vıetnam Sa\aşına asker olarak katılmayı reddeder \e Amenkan yonetımının duşmanlığını uzenne çeker Butun bunlar olup bıterken genç boksor kanyerının zın esındedır v e butun geleceğını tehlıkeye attığını bılmektedır Gerçekten de şampıyonluğu gen alınır ve boks lısansı ıptal edılu" Bu durum karşısında bıle genlemez, tutumunu surdurur On yıl boyle mucadeleyle geçtıkten sonra gene bır mahkeme karanyla Ali boks yapma hakkına kavuşur Dunya Ağır Sıklet Boks Şampıyonu olan George Foreman'la Zaıre'de, Kınhasa'da karşılaşır Bız bu maçlan sabaha karşı 04 00 sulannda canlı olarak TVde ızledık Gerçekten de Ah bu maçta uzun raundlarda savTinma > aparak rakıbını yordu ve bız onu sev enlen de kaygılandırdı Ama maçta da çok guzel venldığı gıbı beklenmedik bır anda ust uste yaptığı ataklarla Foreman'ı manılması guç bır nakavtla yendı Ah, buyuk bır strateıı ustasıydı, rakıbıne karşı yenı taktıkler gelıştınrdı ve psıkolojık savaşı da başanylayonetırdı Gunumuz gençlerının bu fılmden alacaklan çok onemlı mesajlar olduğunu duşunuyor, gormelennı, uzennde duşunup tartışmalarmı onenyorum Bu fılm aynı zamanda 11 Eylul olaylan ıçın de ortuk bır mesaj taşıyor Gorulmesı gereken fılm Tarafsız Bölge Ijgınç Bu- Fılm Tenenbaum Ailesi. r BRUNO SCHULZ Desen Sergisi N, '^ YAPI^KREDİ KULTUR SANAT YAYINCIUK \API KRE6I KÜLTUR MERKEZt htıklat Caddeu, No 285 SOO'İO Be>oğlu | Bu sergı Yapı K.rcdı Kultur Sana Yaymolılc i ^ ta ahndan "I ap > c Krcd BankasıA^rlçın dâunlenouftır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog