Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

••2WİSAN2OO2CUMA CUMHURİYET SAYFA J l i J v U İ ı UİTİJ. ekonomi(acumhuriyet.com.tr 11 Kıvun-karpuz satılamayınca... • KÖNYA(AA)- Korya'da bir alışvenş merkezınde daha önce kilosu 12 milyon liraya satışa sunulan ithal karpuz ve kavun, astronomık fîyatı yüzünden bütün olarak alıcı bulamayınca, dilımlenerek satılmaya başlandı. tthal karpuz ve kavunu istek olduğu için getıren ancak satamayan esnaf. "Karpuzla ka\wıun elde kalmaması ıçin dilimleme yoluna gittik" dedi. Arçşlik'te ihracat sevinci • İSTANBUL(AA)- Arçeük Genel Kurulu'nda açıkJanan faalıyet raporunda. şırketin ihracatının geçen yıl yüzde 21 oranında arttığı. ihracat cirosunun 251 milyon dolar sevıyesıne ulaştığı büdınldi. Şırketin 2001 yılı net kânnın 21 tnlyon 360 mılyar lıra olduğu, kayıtlı sermaye tavanının ise 100 tnlyon liradan 500 triryon liraya çıkanldığı belirtildı. Turkcefl yine tahkim yolunda • Ekonomi Senisi - Turk- cell, Telekomünıkasyon Kurumu tarafindan şirkete 30 gün içinde ulusal dola- şım (roaming) anlaşması tesis edilmesinin şart ko- şulması nedeniyle yine tah- kim yoluna baş\*uracağıru bildirdi. Turkcell, rakibi Aria'ıun, başta ulusal dola- şırn aıüaşması olmak üzere bazı konulardakı iddia. eleştin ve saptamalanna bugüne kadar Türkiye'de denenmemiş bir yöntemle "'Burian Biliyor musu- nuz? r başlığıyla hazırladı- ğı ma.i renkli kıtapçıkla aynnth olarak yanıt verdi. Devalüasyon sıfırlanıyor • A>KARA (AA) - ABD Dolar'nda21 Şubat 2001Jedalgalıkura geçilnesinden sonra yaşaran yüksek oranlı devaliasyon, son aylarda dolam genlemesi nedenyle sıfirlanıyor. 21 Şuba:2001'denbuyana TEFFde yüzde 98.2. TÜFFde yüzde 76.5 artış oldu.Dolann reel değeri (dalgJıkuröncesi) TÜFI'ye göre 1 milyon 215 bn 23 9, TEFE'ye göre milyon 365 bın 69 lira odu. Avrupa'daki Türk işadamlannın 30 milyar Euro'luk cirosu Türkiye'nin GSMH'sine yaklaşacak UmutAvrupa'daki sermayedeEkonomi Servisi - Ekonomik krizi aşmak için dış kaynağa yönelen ve yabancı sermaye yatınmlanna umut bağlayan Türkiye'nin yurtdışındaki Türk işadamlannı çekmesi duru- munda milli gelirine yakın oranda kaynak sağlayabileceğı belirrildi. Si- yasette, ekonomide güven ve istikra- nn sağlanması durumunda Türki- ye'ye gelebilecekleri bildirilen Türk işadamlannın A\-rupa'daki cirosu 30 milyar Euro. Bu rakamın 2010 yıhn- ia 150 milyar Euro'ya çıkacağı, ya- ıi Türkiye'nin bugünkü GSMH'sine • Ekonomik krizi aşmak için dış kaynağa yönelen Türkiye'nin yurtdışındaki Türk işadamlannı çekmesi durumunda milli gelirine yakın oranda kaynak sağlayabileceğı ve IMF kredilerine gerek kalmayacağı belirtiliyor. yakın bir büyüklüğe ulaşacağına dik- kat çekiliyor. Türk işadamlannın yurtdışındaki isrihdamı ise 300 bin. Bunun da 650 bine yükselteceğı bil- dirilıyor. Zaman zaman Türkiye'ye yönelip yönelmeyecekleri tartışma konusu olan Türk işadamlannın yatınm or- tamının iyileştirilmesiyle ilgili bek- lentileri yüksek. Bürokrasiden yakı- nan Avrupa'daki Türk işdamlannın, aksaklıklan gidermek üzere çıkan- lan Endüstri Bölgelen Kanunu'nun ne getıreceğinden emın olmadığı be- lirtiliyor. Türkiye'nin bir dezavanta- jının da enflasyon muhasebesinin uygulanmaması olduğunu belirten Dünya Türk Işadamlan Vakfi Başka- nı Ertuğrul Önen, Uluslararası Da- nışmanlık Şırketı KPMG'ye yaptın- lan araştırmanın sonuçlanna göre, 1999 yılında Almanya'da bulunan Türk işadamı sayısının 55 bin oldu- ğunu ve bu rakamın 2010 yılında 100 bıne ulaşacağını söyledi. Ertuğrul Önen, yurtdışındaki Türk işadamlannın Türkiye'ye çe- kilmesi durumunda Türkiye'nin IMF ve Dünya Bankası gibi kuru- luşlardan kredi kullanmasma gerek kalmayacağının söylenebileceğini de kavdetti. tSTANBUL YAKLAŞIMI Yönetineliğivar, kendisiyok Ekonomi Servisi - Yasal altyapı- sı bu yıl ocak ayı sonunda oluştu- rulan, ancak henüz hayata geçiri- lemeyen "İstanbul YakJaşımTnın uygulama yönetmehği Resmi Ga- zete'de yayımlandı. Yönetmelik- le sadece borçlannı geri ödeme yeteneği kazanabilecek finansal darboğazdaki şirketlerin borclan- nın yeniden yapılandınlması ya da yeni bir geri ödeme planına bağlanması öngörüldü. Yönetmeliğe göre. borçlularda, borçlannı geri ödeme yeteneği ka- zanabileceklerinin tespit edilmiş olması koşulu aranacak. Bu tespi- tın yapılmasına ilışkin esaslar çer- çeve anlasmalannda gösterilecek \e borçlannı geri ödeme yeteneği kazanamayacağı belirlenen borç- lar, finansal yeniden yapılandır- madan yararlanamayacak. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalan, Türkiye Bankalar Birliği tarafindan hazır- lanacak. Banka, özel finans kuru- mu ve diğer mali kurumlann yet- kilileri tarafmdan kabul edilerek iınzalanacak. TMSF ve tasfiye balindekı emlak bankası ise çer- çeve anlaşmalan kapsamında borçlularla ımzalanacak sözleş- melere ek finansman sağlama- mak koşuluyla taraf olabilecek- ler. Ziraat Bankası \e Halk Ban- kası ile TMSF bünyesindeki ban- kalar ise borçlularla yapılacak sözleşmelere. kredileri tamamen veya kısmen iştirake çevirmek, ayni bir bedel karşılığında devir ve temlık etmek işlemleri dışında taraf olabilecekler. Çerçeve anlaş- malan, BDDK'nüı onayına sunu- lacak. Hakem kuruiu Finansal yeniden yapılandırma- da, taraflann yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde uyuşmazlıklar için bir hakem ku- rulu oluşturulacak. Hakem kuru- lu, Bankalar Birliği'nin göstere- ceği tarafsız ve görevin gerektir- diği bilgı birikimine sahip üç ki- şiden oluşacak. Hakem kurulunun çalışma esaslan ve usulleri ile al- dığı kararlann hüküm ve sonuçla- rı çerçeve anlasmalannda gösteri- lecek. Hakem kurulu, en az ikı üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek. Ahnanya ve VenezüeuVda grevler yaşanırken Japonya'da da binlerce çahşan kemer sıkma politikalanm protesto ettL Uç kıtada îşçfler ayaktaEkonomi Servisi - Küresel ekono- mide geçen yıl başlayan daralmay- la birlikte kemer sıkma politikalan- na başvuran ülkelerde hükümetler, çalışanlann sert eylemleriyle sarsı- lıyor. Bu hafta içerisinde üç ayn kı- tada grev ve protesto gösterileri dü- zenlendi. Almanya ve Venezüella'da eko- nominin can damarı sektörlerde grevler yaşanırken Japonya'da bin- lerce çahşan, parlamento binası öniinde toplanarak Başbakan Junic- hiro Koizuminın reform politika- lannı, "yoksullan hedef aküğı'' ge- rekçesiyle protesto etti. Almanya'da 3.6 mihyon kişinin is- tihdam edildiği metal sektöründe örgütlü IG Metal Sendikası, işçi üc- retlerine yüzde 6.5 zam yapılması isteğiyle uyan grevine çıktı. Greve 100 binden fazla işçinin katıldığı bildirildi. Venezüella'da ise ülkenin ihracat gelirinin yüzde 80'ini oluş- turan petrol sektöründe önceki gün başlayan iki günlük grevin, süresiz greve dönüştürüleceği açıklandı. İşçi sendikalan ve işverenlerce ortaklaşa örgütlenen ve Devlet Baş- kanı Hugo Ctaavez'in politikalanna yönelik olarak baslahlan grev, pet- rol üretiminin tamamen dunnasına yol açtı. Enron yolsuzluğunda suçlanan şirket yargıyla anlaşacak Andersen suçluyum diyecekEkonomi Servisi - Amerikan ener- ji devi Enron'la ilgili yolsuzluk da- vasında, şirketin hesaplanm gizle- mek ve yanlış yansıtmakla suçlanan Arthur Andersen firması, soruşrur- manın bitmesi için yargıyla anlaşma hazırlığı yapıyor. The New York Times ve Wall Street Journal gazetelennde çıkan habere göre, anlaşma doğrultusun- da Arthur Andersen, Enron bağlan- tılı belgeleri geçen yıl yasadışı ola- rak yok ettiğini kabul edecek. Bu- nun karşılığmda, mahkeme soruş- turmayı önümüzdeki yıllar için as- kıya alacak ve benzer olaylann tek- rarlanmaması durumunda iddiana- meyi tamamen geçersiz sayacak. Anlaşma çerçevesinde Ander- sen'in Enron davasında süren soruş- rurma için mahkemeyle tam işbirli- ği içerisinde da\Tanmayı taahhüt et- tiği de ifade ediliyor. Ancak Wall Street Journal. hükü- metin hâlâ anlaşmanın pek çok maddesinde çekincelen olduğunu ve Andersen'in planlannın bekle- nildiği gibi gerçekleşemeyebilece- ğini belirtti. Gazete, Arthur Ander- sen'in böyle bir gelişmeye karşı ikinci bir plan hazırladığını da be- lirtti. Plana göre, anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda, şirket 6 Mayıs'ta yapılacak olan duruşma- da, kendisine yöneltilen suçlamala- n hükümetin bir numarah tanığı ve firmanın eski ortağı David Dun- can'ın üzerine yıkmaya çalışacak. Tansaş Alman disiplini ile büyüyecek Birincisigarasından Tansaş ambalajı • Yüzde 8 olan pazar payını yüzde 1 l'e çıkarmayı hedefleyen Tansaş'ın yeni sloganı: "Taze üründe kalite, toptan sepette hesaplılık." Bunu başarmanın yolu ise önce uzmanlaşıp ardından standartlaşmak. ÖZLEMYÜZAK "Önce uzmanlaşmak, en iyi yöntemi bulup burada standartiaşmak ve ardından bu standartı çoğalrmak." Gerçek bir Alman disiplini ile Tansaş mağazalan yeni- lenmeye hazırlanıyor. Tan- saş markah ürünler, artık tek tip. Ister deterjan olsun ister margarin ambalaj aynı. Bir dönemin meşhur Birinci si- garasının paketinden esinle- nerek tasarlanmış. Macro- center'm adı Tansaş Exclusi- ve olarak değiştiriliyor. Ge- lir düzeyi yüksek müşteriyı hedefliyor. Diğerleri ise mi- ni, midı ve maxi Tansaşlar. Raflar da hizmet de artık standartlaşıyor. Üstelik sorgusuz sualsiz müş- terinin geri getirdiği mal ya değiştirilecek ya da parası geri iade edilecek. Işin miman, uzun yıllar önce Sı- emens'in, sonra Türk Mercedes'in üst düzey yöneticiliğini üstlenen, ardından 5 yıl boyunca yine Alman Real'in Genel Müdürü olarak görev yapan Servet To- paloğhı. Şimdi ise Doğuş Grubu bünyesindeki Tansaş'm çiçeği bur- nunda yeni genel mü- dürü. Sohbet toplantı- sında Tansaş'ın yöne- tim kurulu başkanı Ac- lan Acar ile birlikte pe- rakendecilik sektörü- nün 2005 yılına projek- siyon tutuyorlar. Acar'a göre "eski hata- lar arük tekrarlanma- yacak Bu bir anlanuy- la da Ayhan Bey döne- mine geri dönüş. Hesap kitap yapılarak büyü- necek". Daha önce hi- permarketi de, disco- unten da, sanal marke- ti de toptan satışı da hepsini hedeflej'ip bü- yüme stratejisini belir- miş olduklanm, ancak bunun yanlışlığını an- ladıklannı ve artık yal- nız süpermarket ala- nında faalıyet göstere- ceklerini anlatıyorlar. Bugün toplam gıda perakende pazannın yüzde 25'ı, organize gıda perakendecileri- nin elinde. Semt pazar- lannın payı yüzde 24, bakkallann yüzde 33, yöresel marketlerin ise yüzde 10. Topaloğlu, 2005 yilında organize gıda pera- kendecilerinin payının yüz- de 37'ye çıkacağını bakkal- lann payının ise yüzde 25'e gerileyeceğini öngörüyor. Yüzde 8 olan pazar payını yüzde 11 'e çıkartacak olan Tansaş'ın yenı sloganı: "Ta- ze üründe kalite, toptan se- pette hesaplıük". Hedef, perakende sektö- ründe en büyük olmak değil, süpermarket alanında en iyi olmak. Bu doğrultuda kobi- lerle işbırliğinin geliştirilme- sı hedefleniyor Topaloğ- lu'na göre, bakkalann uzun vadede yaşamım sürdürme- si için ya birleşmeleri ya da ihtisaslaşmalan gerekiyor. Tekstilciler: tthalat denetlensin Ekonomi Servisi - Türkiye Tekstil îşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı HaHt Narin, Uzakdoğu ül- kelerinden gemilerle dene- timsiz yapılan tekstil %ekon- feksiyon ithalatının fabrika- lann kapanmasuıa ve işsiz- liğe neden olacağmı bildirdi. Sendika merkezinde basın toplantısı düzenleyen Narin, Türkiye'ye giren tüm mal- larda orijin belgesinin aran- ması gerektiğini söyledi. Halit Narin, gözetim ted- birleri, kota ve antidamping uygulamalanna karşın özel- likle Uzakdoğulu üreticile- rin emsal pazar fiyatlannın altuıdaki ürünlerinin Türki- ye'ye denetimsiz bir şekilde girdiğini anlattı. Bu şekilde hem yerli üre- timin zarar gördüğünü hem de devletin vergi gelirlerin- de kayıplar oluşruğunu kaydeden Narin, şunlan söyledi: "Bir gemide4 milyon met- re kumaş var. Bu orta öiçek- li bir fabrikanın >ilbk üreti- minin yansına eşk." Bu gemilerin Türkiye'de- ki fabrikalann kapanmasına, insanlann işsiz kalmasına neden olacağını belirten Na- rin, "1 aya kadarönlemalm- mazsa zaten dörtte biri çah- şan tekstil sektörünün yansı daha gider" uyansında bulundu. EYLT 2. SIILH HUKLTC MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dos\aNo 2001 12 --aöıda nıtelıklen >azılı taşınmazın satılmasına karar \erılmıştır -ipü Kaydr Ey-üp Esentepe Mah. Pafta 246 D\'1B. Ada 875. Parsel 7"de kayıtlı 214.00 m2nıktarlı arsa cınsı olup. 161 '214 hissesı üzennde ıntıfa hakkı mevcuttur. har Durumu: İlgili beledıye başkanlığı ımar müdürlüğünden alman ce\abı yazılarda, sa- tışi'.onu parselin blok nızam, 2 katlı konut alanında kaldığı bildınlmıştır. \â\ Hazır Durumu: Parsel üzerinde 93 m2 taban alanlı. bodrum^zeraın-1. normal kat olrni üzere üç katlı betonarme karkas bir yapı meıcuttur. Zemın dık eğımlıdir. Çe^Tede yoöa bir şekılde gecekondular vardır. Bodrum kat 62 m2 alanlı olup, 2 daire me\cuttur. He iaırede 1 oda. hol. mutfak ve W'C mahallen bulunmakta. hol ve oda zemınlen ahşap. ıslahacimler çını. duvarlar sıvah \e badanalı. kapılar ahşap, sol daıre pencere doğramalan P\ sağ daıre pencere doğramalan ahşap. soba ile ısıtılan konuttur. ;_min kat 110 m2 alanlı iki daireden olu^makta her daırede 2 oda, hol. mutfak ve WC maJleri bulunmaktadır. Diğer niteliklen bodrum kat daırelen ile aynıdır. normal kat 110 m2 alanlı. zemın kat ile aynı nıteliklere sahıptır. Tüm kamu hızmetle- nnaı yararlanmaktadır. Ulaşım ımkânlan eKerişlıdır. I:*en: Taşınmazın değenne etkı edebılecek tüm faktörler göz önünde bulundurularak topım 5^.060 000.000.-TL. değer konulmuştur Mış Şartlan: 1- Taşınmazın binncı satışı 17.05.2002 günü saat 14.00'ten 14.20'ye ka- daı \üp 2. Sulh Hukuİc Mahkemesi kalemınde açık arttırma usulü yapılacaktır. Bu arttır- maatahmin edilen kıymetin yüzde 75'ıni \e rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unı i satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çolırttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 27.05.2002 günü saat 14 OO'ten 14.20'ye kadar avı>erde a\nı ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edileme- rrıiv* gajnmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösteri- ler'üddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedelımn malın tafcın edilen kıjmetımn \iizde 40'ını bulması \e satış ısteyemn alacağına rüçhanı olan ala- calnn toplamından fazla olması \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraf- lan geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır 2- Arttır- rrısı ıştırak edeceklenn. tahmın edilen kıymetın >üzde 20'n rıspetınde pey akçesı veya bu mııar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu \ermelen lazımdır Satış, peşin para ıle- diı ıcı istedığınde 20 günü geçmemek uzere mehıl venlebılir. Tellaliye resmi, ıhale pulu, tajrıarç \e masraflan alıcıva aıttir Bırıkmiş vergıler satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sa- hîrJacaklılarla diğer ılgılilenn (*) bu ga\rımenkul üzenndekı haklannı hususıvle faız ve mısıfa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün ıçınde daıremıze bıldirmelen lEi_rdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- calıdır. 4- thaleve kalılıp daha sonra ıhale bedelını >atırmamak suretıvle ıhalenm feshıne >el: olan tüm alıcılar ve kefillen, teklıf ettiklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı fark- taıe diğer zararlardan 1e avnca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale faıve temerrüt faızı ayrıca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. \aîöncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şarrname. ılan tarıhınden ıtıbaren herke- sia-jrebılmesi ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdirde ısteyen alıcıva bır örneğı gösnlebılir. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı görmüş ve münderecatını kabul etmiş saıcaklan. başkaca bılgı almak ibteyenlenn 2001 12 Satış sayılı dosya numarasıyla mü- dö-jümüze başvurmalan ılan olunur. 20 03.2002 Ilgililer tabınne ırtıfak hakkı sahipleri de dahıldir. Basın: 20445 ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No. 2001 342 Davacı Alı Çatalkaya vekilı Av. Mehmet Tunca tarafindan davahlar Isıyak Katı Yakıt Paz. lth. Ihr. Ltd. Ştı. vs. aleyhine açılan borçlu bulunulmadığınm tespiti-takıbin ıptali da\ası nedeniyle: Araştırmalara rağmen adresı saptanamayan davalı Isıyak Katı Yakıt Pazarlama Itha- lat İhracat Limited Şırketi'nı temsıle yetkili şahıslann yargılamanın bırakıldığı 30.04.2002 günü saat 09.00'da mahkememız duruşma salonunda hazır bulunmalan ya da şırketı bır vekılle temsıl ettırmeleri, aksı halde yargılamaya \okluklannda devam olunup karar ve- rileceğı. dava dilekçesi ve meşruhatlı duruşma günü davetiyesi tebliğı yenne geçmek üze- re ilanen tebliğ olunur. Basın: 16123 BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/179 Karar No: 200P355 Ayla Yetimoğlu vekilı tarafindan Hikmet Demır vs. aleyhine açılan ortakhğın gide- rilmesi davasının yapüan duruşması sonunda: Mahkememizin 1997179 esas-2001 355 karar sayılı ve P.4.2001 tarıhli ilamı ile. davalılar M. Fikri Konaklı. Seyfullah Ertürk. Alı Uğur \e Rafet Özsoy'un dava açıl- dıktan sonra paylannı devir ettıklennden bu davalılar hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine. diğer davalılar hakkındaki davanın kabulü ile. dava konusu Bev- koz ilçesi. Çubuklu Mahallesı. 180 ada. 2 parsel sayılı taşınmazın ortakhğın umum arasında açık arttırma ıle satış suretıvle gıdenjmesıne. satış bedelı üzennden binde 9 oranında harcın paydaşlardan paylan oranında tahsıli ile Hazine'ye ırat kaydma. satış memuru olarak Beykoz Hukuk Mahkemelen Yazı Işleri Müdürü Alı Galıp Sezgın'ın tayınine. davacı vekili için dava tanhınde ylirürlükte bulunan AAÜT tarifesı uyannca belirlenen 7 .500.000.-TL.sı vekâlet ücretının paydaşlardan paylan oranında alınarak davacıya verilmesıne, davalı SS Şışe Cam Konut Yapı Kooperatıfi vekilı ve davalı Vahap Alan vekilı ıçın 7.500.000.-TL. vekâlet ücretının pavdaşlardan pavlan oranın- da alınarak bu davahlara verilmesıne. bu da\a nedenıvle davacı tarafindan yapılan 1.089.147.500.-TL.sı yargılama gıdennin pavdaşlardan paylan oranında alınarak da- vacıya verilmesine davacı payına ısabet eden kısmın davacı üzerinde bırakılmasına. satış bedelinden harç vekâlet ücretı ve diğer yargıiama gıderleri çıktıktan sonra gen kalanın paydaşlar arasında tapu kavdındakı pavlan oranında pa\laştınlmasına daır mahkememızce karar verılmış olup: hükmün adresınde bulunamayan ve tüm arama- lara rağmen yenı adresı tesbıt edilemeyen davalılar Ömer Acarkuş'a (Alkuş) Rasım- paşa Mah. Rıhtım Iskele Sok. No: 81 2 Kadıköv. Mustafa Berber'e Çubuklu Taşoca- ğı Yolu No: 45 Beykoz. Melahat Berber'e Çubuklu Taşocağı yolu No: 45 Beykoz. Kuzey Tekin'e Ortabayır Menekşe Sok No: 8 Gültepe Istanbul. Rafet Özsoy'a Halıt Tahsın Sok. No: 5 Beşıktaş adreslennden adı geçen davahlara tebliğı ıle 15 gün ıçen- sınde hükmün temyiz edilmedıSı takdirde kesinleşeceğı hususu ılanen teblıg olunur. 2.4.2002 Basın: 20452 KARŞIY4KA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dos\aNo:200l 503" Tal Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cınsı. kıymetı. adedı, evsafı. tzmır Ili. Karşıyaka llçesı. 1. Bölge, Bahanye Mahallesı. 17 pafta. 179 ada. 88 parsel. 212 cılt, 25538 sahıfesınde kayıtlı, 34 1 no'lu gınş, 420 17430 arsa paylı 6 no'lu Bağımsız Bölüm mesken Adresı: 1671 Sok. No: 34/1 K: 3 D: 6 Karşıyaka Borcun konusu taşınmaz 7 katlı zemın katında dukkânlar. zemın \e normal katlarında ıkışer mesken bulunan bınanın üçüncü katında yer almıştır. Bağımsız bolüm yaklaşık brüt 140 m2 alana sahıp olup. sobalıdır. Bağımsız bölüm salon. 3 oda. antre. kondor. banyo. mutfak. \VC, depo \e 1 balkondan ıbaret olup. salon döşemesı ahşap parke. oda döşemeîen PVC, koridor ve mutfak döşemelen mermer, diğer mahallenn döşemeîen seramık. banyo ve VVC duvarlan tavana kadar seramık kaplı, diğer mahallenn duvarlan sıvalı ve badanalı- dır. Bağımsız bölüm bınanın arka tarafvnda bulunmaktadır Mutfağında mermer banko. sun- tadan yapılmış banko altı \e asma dolaplan. banyosunda küvet, klozet, lavabo. WC"de ala- turka hela taşı ve lavabo mevcuttur. Bağımsız bölümde ginş kapısı. ıç kapılan ve pencerele- n ahşaptır Taşınmaz Alaybey çarşılanna. Alaybey tren ıstasyonuna. Karşıyaka lısesıne ya- kındır. Taşınmazın demıryoluna cepheli olması, tren gürültüsüne süreklı maruz bulunması gibi dezavantajı değennı de menfi yönde etkılemektedir. Sonuç olarak günün ekonomik ko- şullan. paranın satm alma gücü. bulunduğu mevkıı, özellıklen. vapı tarzı, imar durumu ve çevresındekı olaean raıçler ıtıbanyla. kıvmet îakdın ıstenılen taşınmazın arsa payı dahıl de- ğen 2 n 000.000.000.-TL "dır. İmar Durumu. 5.00 mt. ön ve arka bahçe. 4 00 mt. yan bahçe mesafelı bıtışik nızam 6 v e- >a 7 kat H= 18.80 mt. gabanlı konut odasına ısabet etmekte olup. parsel üzerinde 198" ruh- satlı 7 katlı bına mevcuttur. Muhammen Bedelı: 27.000.000 00O.-TL (yirmiyedımılyar) Sahş şartları: I- Satış. 21.05.2002 günü saat 1 1.00-11 10 arasında Karşıvaka 1. lcra Müdurlüğü'nde açık arttırma suretıvle yapılacak Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin yüzde 75'mı \e rüçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ıhale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 31.05.2002 günü aynı yerde aynı saatte ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını. satış masraflannı le kıymetin o o40'mı geç- mesı şartı ıle en çok artırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı \eva bu miktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 20 gunü geçmemek üzere mehil venlebılır. Ihale pulu. K.D.V.. tapu alım harç ve masrafları ıle tahlıye ve teslim masrafları alıcıya ait olup. tapu satım harcı. Tellalıve Resmi \e Bınkmış Emlak Vergısi borçlan satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılilenn (*) bu gayn- menkul üzenndekı haklannı hususıvle faız \e masrafa daır olan ıddialarını davanağı belge- leri ıle on beş gün içinde daıremıze bıldirmelen lazımdır. Ak>ı takdirde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen \eya venlen mühlet ıçınde ödenmezse. lcra ve Iflas Kanunun 133. maddesı gereğınce ıhale feshedılır. İkı ıhale arasındakı farktan ve >asal faızden alıcı ve kefillen mesuT tutlacak \e hıçbır hükme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5- $artname. ,|a n tarıhınden ıtıbaren herke- sın görebılmesı için dairede açık olup masrafı venldığı takdirde ısteven alıcıva bır örneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgi almak ısteyenlerın 2001 503 7 Tal. sayılı dosva numarası>la mü- dürlüğümüze başvıırmalan ılan olunur (*) Ilgililer tabınne ırtıfak hakkı sahiplen de dahiidır. Basın: 20422
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog