Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei k ı t a p 1 a r ı DEĞİŞÎK GÖZLE Necati Cumalı Ça| PazaıiamaA-Ş Türkocağı Cad \ o 39'4I .. kitap kulütoû (--i'MıCagaloöu-faanhJjTd [212)51401 % Currthünyrt . kitap kulübü Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÎSLAMİYET GERÇEĞI2 (tslamıyet veBılım) Erdoğan Aydın C u m ^ i y e l Çag Pazarlama VŞ Turkocağı Cad No 39'41 kitap kulübü (W34lCagaloglu-taanbuJTel (212)5140196 78. YIL SAYI: 27945 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 NİSAN 2002 PERŞEMBE Kendini değil düşüncelerini ortaya koyan bir ses Nazan Ipşiroğlu Oanatve sanateğitımi için hazırlanmış 10'un üzerinde kitap. Yirmincı yuzyıl sanat düşüncesini oluşturan düşunur ve sanatçılarla yoğrulmuş bir yaşam. Atatürk ve ilkelerine sonsuz bır bağlılık. Nazan ipşiroğlu'nu tanımlayabılmenm temel özellikleri yukarıda sıraladıklarımız. Onu biraz daha yakından tanımak gerek diye düşündünüz hemen. B u g ü n C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . Albayraklar davası savcısı: Başkan da yakında ek iddianame ile sanıklar arasında yer alacak Gürtunayargılanacak htanhul I e b i r l i k t e . Büyükşehir yolsuzluklarını araştıracak Başkan hâlâ yerinde oturuyor Başmüfettiş Eren döndü Gürül Gürül Gürtuna Içişlen Bakanlığı, ıhalelerinde usulsüzlük tespıt edılen Istanbul Büyükşehır Beledıyesi'nı mercek altına aldı. YolsuzJuklan araştırmak için bır ekip görevlendırildi. İGDAŞ yolsuzluğunda 83, belediyeden Albayraklar'a venlen usulsüz ihalelerle ılgıli de 67 kışinın yargıç karşısına çıkmasını sağlayan Bakanlık Başmüfettışı Candan Eren de bu ekıple birlikte tstanbul'a döndü. ECEVİT KILINÇın haberi • 3. Sayfada # Başkanı olduğu Istanbul Anakent Beledıyesf nin, kendi altında çalışan 16 yüksek görevlısi, açılan 2 yolsuzluk davası sonunda görevlennden uzaklaştınldılar. Gürruna'nın birlikte iş yaptığı en üst kadroyu oluşturuyor bu insanlar. Beledıyenın 4 mılyar dolarlık bütçesınin sorumluluğunu ustlenmiş kadro .. Gürtuna, hiçbir şey olmamış gıbı, gürül gürül susarak oturuyor. NECATÎ DOĞRU'nun yazısı • 8. Sayfada ı tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Albayraklar Şirketi'ne verildiği ileri sürûlen usulsüz ihalelerle ilgili davaya devam edildi. Belediyenin hukuk müşaviri Ali Çolak, "Onayladığımız ihalelerin hepsinde Başkan Ali Müfit Gürtuna'nın imzası var" dedi. • 70 sanıkh davada görüş bildiren Savcı IlkerYaşar, Gürtuna ve eski Başkan Tayyip Erdoğan hakkında Istanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülen soruşturmayı kastederek "Zaten Başkan hakkında da ek iddianame hazırlanıyor" dedi. • 3. Sayfada Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu, hakkında açılan Meclis soruşturmasının nedenini açıkladı: Asıl hedef eğitiıııBenimle ilgisi yok tstıfa etmeyeceğıni kesın bir dılle tekrarlayan Bostancıoğlu. çalışmalannı daha yoğun bır şekılde sürdüreceğıni belırtti Hakkında Meclis soruşturmasına karar venlmesinın kendısıyle ilgili olmadığını belirten Bostancıoğlu. "Savaş \erenler bunun dışındaki özle savaşıyor" dedi I 4. Sayfada Hütiimette soğukluk AKP nienn ^erdiği soruşturma önergesinin kabul edılmesi, hükümet ortaklan arasında gerginliğe yol açtı. DSP yöneticileri 'Bizden fıre yok, kullanılmayan oylan topladık" dediler. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, oylamanın sonucuna özel bır anlam yüklenmemesi gerektığini belırtti. TtHEY KÖSE/EMİNE KAPLAN'm haberi I 4. Sayfada LÂTKLÎK KARŞITLARI IŞBAŞINDA 28 Şubat'ın Rövaıışı... # Bostancıoğlu hedef göstenlse bile din :azarlamacılannın asıl amacı laık, lemokratık cumhunyettır... AKP, SP, 3YP, MHP, ANAP içindeki laık sısteme' urşı çıkanlar, önceki gece yatakJanna nrdıklerinde şöyle düşünmüş olabilırler: Eh, 28 Şubat'ın rövanşmı almak için ilk plü attık.. " Önergeyı \eren AKP'nın raşında kim var? Tayyıp Erdoğan!.. Hanı .amileri kışla. kubbelen miğfer, mnarelen süngü olarak gören Erdoğan... H1KMET ÇETİNKAYA'mn y ansi • 5. Sayfada Özelleştirme Idaresi Başkanı Bayar THY'den ve Telekom'danistifa etti Bardağı taşıran 7unsur # Bayar'ın görevden alınmasına uzanan gerginliğin nedenleri: ^ Atama kavgası. • Özelleştirme Yasası. • Mehmet Ali Bayar'ın DTP Genel Başkanlığf na adaylığı. ^ POAŞ'ın halka arzı sırasındaki tartışma. •" Bayar'ın Karakoyunlu'yu eleştiren mektuplan. • THY'nin yer hİ2metlerine yatınmı. • Özelleştirme Yüksek Kurulu'nda yaşanan tartışma. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Özel- leştirme tdaresı Başka- nı Uğur Bayar'ın gö- revden alınmasına ılış- kın kararname, Çanka- ya Köşkü'ne gönderil- di. THY Yönetim Kuru- lu üyeliği ve Türk Tele- kom Ihale Komisyo- nu'ndan da dün istifa e- den Bayar'ın görevden alınmasında. Deviet Bakanı Yılmaz Kara- koyunlu ile bırçok ko- nuda görüş ayrılığına düşmesı etkılı oldu. THY'nın yer hizmetle- ri işine girmesinden, ağabeyi Mehmet Ali Bayar'ın DTP Genel MArkasıSa.l7,Sü.3'te Rahmi Koç: Artıkgüç kalmadı Koç Holding Yönetim KuruJu Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'nin yoksullaştığmı belirterek "Aranuz komşularla açılıyor" dedi. Devletin hâlâ para kaybettif inı vurgulayan Koç, Türkiye'de artık yatınm yapacak mali güç kalmadığını söyledi. • 11. Sayfada BİR ZAMANLAR OKULDU - İsrail ordusunun ezip geç- tiği Tulkarim kentinde çocuklar enkaz haline gelen okulla- rına son kez geldiler. Bu arada, Cenin'de toplu mezarlar ka- zıldığı öne sürülürken İsraiTin Ha> fa kentinde düzenlenen inrihar saldınsında 9 İsrailli öldü, 20 İsrailli de varalandı. Saldınyı Hamas'ın silahlı kanadı tzzettin El Kassam Tugay- ları üstlendi. İsrail'le Hizbullah arasındald şiddetli çatış- malar 2. cephe kaygılarını arttırdı. (Fotoğraf: REUTERS) • ORTADOĞU'DAKİÇATIŞNL^LARVEGELlŞMELERLEÎLGİLlHABERLERB^v^.say/a/ar^ Bakan Cem davetini yineledi Erivan 'a zeytin dalı # Ismail Cem, Ermenistan'a diyalog çağnsında bulundu. Ermeni ve Azeri meslektaşlanna Kafkaslar'daki anlaşmazlıklan görüşmek üzere bir araya gelme davetini yineleyen Cem, "Bölgede sağlanacak banş, hepimizin menfaatma" diye konuştu. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Ermeni dias- porasının sözde soykmmı andığı 24 Nisan yaklaşu1 - kenAnkara, Erivan'a diya- log çağrısını yineledi. Dı- şişlen Bakanı İsmail Cem, diplomasi muhabirlen ile yaptığı sohbette, sorular üzerıne geçen yıl mart ayında yaptığı daveti tek- rarladığını söyledi. Cem, Kafkaslar'daki sorunlan ele almak üzere Azeri ve Ermeni meslektaşlanna Türkiye'de ev sahipliği mArkasıSa.l7,Sü.6'da HARJTA BUNALıMı M 8. Savfada tR\N'DAN ILK BAYIK YANITI M 17. Savfada DERBÎ ÖNCESI IOSTLUK RÜZGÂRI D>1ET SANATÇILIĞI OMŞTAY'A TAKILDI MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Vazgeçilmezliğe Inanmak Dibe vurdu, şapa oturdu, karaya oturdu ve ben- zerı söylemlere bır yenısı eklendı: "Sistem yerıne oturdu." Ödullere layık gorulen kurtancılanmızdan Bay Der- viş'ın, genç ışadamlarının "Sızdensonra neolacak?" sorusuna yanıtı böyle. Hangı sistem; sıyasal mı yoksa ekonomık sistem mı diye sormaya gerek yok. Söyleyene bakmak ye- WArkasıSa.l7,Sü. l'de Dünden bugüne, bugünden yanna Avrupa bütünleşmesi AB'ııiıı düşünsel altyapısı GUNDEM MUSTAFA BALBAY # Tarihın tüm zamanlannda Avrupa'nın kıtasal bir deviet olması düşüncesi hep var olagelmiştir. Birlik düşüncesının kökenini, ortaçağa, hatta antik Yunanistan'a dek götürmek olanaklıdır. Hınstıyanlık dıni, Avrupalılann ortak dinı olmuş; onlan kılısenin çatısı altında, ortak ınanç ve bu ınanç temelinde oluşan ortak kültürel değerler etrafında toplamıştır. # 19. yüzyıl Avrupa'nnı birliği için en zengin düşünsel önenler yüzyıhdır. Sanayi devrimi ve burjuvazının güçlenmesi, milliyetçilik akımlan, o dönemde Avrupa kazanını kaynatmıştır. Manzını, Vıctor Hugo, Rousseau, La Martın, banş ve sosyal adalet ısteklerinin yanıtını Avrupa'nın bırlık ütopyasında bulmuşlardır ENİS COŞKUN'un yazı dizisi • 6. Sayfada Terorle Mucadelenin Yaman Zorlukları! Ortadoğu'da yaşananlar terorle mucadelenin sa- nıldığından da zor olduğunu bir kez daha ortaya ko- yuyor. İsrail, Filıstinlilerin terör eylemlerini önlemek için şiddetli bır teror eylemıne girmış durumda. Yahudi lobısı, gelen tepkılere karşılık Türkiye'nin de terör or- UArkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog