Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı • a p 1 a r ı İSKELE SANCAK İlhan Selçuk O? Pazarlına A4 Tjkoeagı Cad No 39 41 ._ kftap kulûbü 134=34 ıCagalogh-lsCL-buITel C12)5'40196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı ı a p 1 a r ı \ -GüMHURÎYET'lN BÎREYÎ OLMAK Türkan Saylan Çaj Pazariama A-5 Tüıtocagı Cad No 39 41 . kitap kulûbü r,4134|CaSıloi!u-tsmbulT<rI ı212l 51401 Q* 78. YIL SAYI: 27944 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; 10 NİSAN 2002 ÇARŞAMBA 8 yıllık eğitimi sindiremeyen sağ partiler, Bostancıoğlu hakkında soruşturma açılmasını sağladı Türban ittifakıkurSU İntİkami AKP tarafından Bostancıoğ- lu hakkmda verilen önerge, 209 ret oyuna karşılık 230 oyla kabul edildi. 80'i aşkın iktidar milletvekili muha- lefet önergesine destek verdi. SP'liTurhanAlçelik, "Ku- ran kurslanm kapatan kararlara destek verenler, bunun altından kalkamaz'" sözleriyle soruşturma istemindeki asıl amacı da ortaya koydu. Bazı milletvekilleri de ba- kanı, "milletin mukaddesatına savaş açmakla" suçladı. 'İStîf a etmeyeceğİITI1 Bostancıoğlu, iddiaların tümü- nün asılsız olduğunu vurgulayarak istifa etmeyeceğini belirtti. Bostancıoğlu, bilim ve aklm aydınlattığı yoldan aynlmadığını kaydetti. Başbakan Ecevit "Önemli olan, Sayın Bostancıoğlu'nun şimdiye kadar vermiş olduğu hizmetler ve bundan sonra da vereceği hizmetlerdir" de- di. DSP Grup Başkanvekili Aydın Tümen, oylama so- nuçlarını "Hoş olmadı" diye değerlendirdi. Bostancıoğlu'nun "Okul Öncesi Eğitim >e Ortaöğrerim Yö- netmeliği*nde \aptığı değişiklikler ve u\gulamaları"hak- kındaki iddiaları soruşturmak için komisvon kurulacak. HÜKÜMETTE GERGİNLİK Vurgunun rövanşı # Bahçeli, oylama öncesinde "Bu. siyasi bir önergedir. Eğer kabul edılırse bunun yolu açılır. Arkası gelir" dıye milletvekillenni uyardı. Ancak sonuçlar, MHP'den muhalefetın önergesine büyük ölçüde destek verildiğini ortaya koydu. Kulislerde gizli oylama "MHP, \wgun komisyonunun rövanşını aldı" diye yorumlandı. ANAP'ın da önergeye destek verdiğıne dikkat çekılirken MHP ve ANAP'hlar, DSP'den de fire olduğunu öne sürdü. • 19. Sayfada AİHM BAŞKANI Tokat gibiyanıt • lÜ'de "Yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü bağlamında devletlerin yükümlülükleri" konulu toplantıda konuşan AlHM Başkanı Prof. Dr. Luzıus Wıldhaber, "tfade özgürlüğü, demokratik toplumun ılk ve temel kuralıdır" dedı. Toplantının ardından durumlannı anlatan türbanlı öğrencilere Wildhaber "Burada benimle tartışabıldığinıze göre o kadar da kötü durumda değilsinız. Toplantıyı da izlediniz" şeklinde yanıt verdi. • 9. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - tmam hatıp liselennde "türban ser- bestisi" için baskı grubu oluşturan sağ partiler, Mil- h Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Meclis soruşturması açıl- masını sağladı. AKP'li tr- fan Gündiiz ve arkadaşla- rının "Okul Öncesi Eği- tim ve Ortaöğretim Yö- netmeliği'nde yaptığı keyfi değişiklikler ve par- tizan uygulamalarf' ge- rekçe göstererek verdıği soruşturma önergesı genel kurulda kabul edıldı Görüşmeler sırasında muhalefet sözcülen. Bos- tancıoğlu'na "Milletin mukaddesatına savaş aç- tınız. Militan kadrolaşma yürüttünüz" suçlamasını yöneltti. Bostancıoğlu ise iddialann tümünün asılsız olduğunu \ r urgulayarak "Bilim ve aklm aydınlat- tığı yoldan ayrılmadım" dedi. Görüşmeler sırasında önerge sahıplen adına söz alan AKP'li trfan Gün- diiz, Bostancıoğlu'nun "görevi ihmal ve kötüye kullanma suçu işlediğini, bakanlıktaki uygulama- ların sosyal bir sancıya dönüştüğünü" söyledi. Milli ve manevı değerle- rin öne çıkanldığı kitaplar- la ilgili tavsiye kararlannın kaldınldığını kaydeden Gündüz, Bostancıoğlu'na "Siz ateist ve satanist gençliğin yetişmesine ze- min mi hazırlamak isti- yorsunuz" dıye seslendı. SP'h Turhan Alçelik. "ba- kanın hukuk tanımaz, materyalist bir eğitim an- layışı olduğunu" ılerı sür- dü. Alçelik. "Kuran kurs- lanm kapatan kararlara destek verenler, bunun al- tından kalkamaz. tnsan haklarına aykırı uygula- M Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Türk ve Yunan dışişleri bakanlan, PoweH'ın ziyaretinin ardından Arafat ve Peres'le görüşecek Ortadoğu'da barış için el ele Görüşmeler 16 NİSan'da Ankara ve Atina, I999'dan bu yana başlattıkları yakınlaşma süreciyle ulaştıklan banş ve istikrar ortamını, Ortadoğu'ya da taşımak istiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun önerisine Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in olumlu yanıt vermesi üzerine geliştirilen düşünceye, Arafat ile görüşme koşulu getirildi. Bakanlann 16 Nisan'da bölgeye gitmesi bekleniyor. İStanbUİ mhU' VanSiyacak Dışişleri Bakanı ismail Cem'in, İsraıl Dışışlen Bakanı Şimon Peres ile yaptığı telefon görüşmesinden Filistin lideri Arafat ile temasın gerçekleşeceği izninin alındığı izlenimine vardığı öğrenildi. Türkiye, Türk-Yunan girişiminin, AB-İKÖ Ortak Forumu toplantısında geliştirilen "fstanbul ruhu"nun bir yansıması olabileceği ve bölgede banşın sağlanmastna katkıda bulunabileceği görüşünde. • 9. Sayfada ŞlMON PERES'İN CENİN RAHATSIZLIĞI Israilli bakandan katliam iti ıafi 100 FİIİStİnlİ ÖldÜrÜldÜ Şimon Peres, İsrail crdusunun Cenin'de yaptıklannı "kıyıma" benzetti. Dışişleri Bakanı, Cenin kampında yapılanlann İsrail'in imajına büyük zarar vereceğini söyledi. İsrail birlikleri, l haftadır yaklaşık 100 Filistinlinin öldürüldüğü kampı önceki gece ve dün sabaha kadar helikopter ve tanklarla füze yağmuruna tuttu. 11 îsrail askerinin öldüğü öne sürüldü. • 11. Sayfada Işıklar Filistin için söndü Türkiye Barış Girişimcileri'nin başlattığı, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ı ve Filistin'i kuşatan "karanlığı pay- laşmak ve Filistin'de aydınlık için bir dakika karanlık" ey- lemi büyük katılımla başladı. Türkiye'de dün akşam saat 21.00'de ışıklar 1 dakika süreyle söndürülüp yakılırken Ku- düs, Paris ve Sydney gibi dünya kentlerinde de yerel saatle- re göre eylemin gerçekleştirildiği öğrenildi. tstanbul, Anka- ra ve İzmir'de eylenı özel toplantılaıia başlatıldı. İstanbul'da- ki eylemde Nâzım Hikmet Vakfı Lokali'nde, aralannda Atıf Yılmaz, Prof. Gencay Gürsoy,Vedat Türkali, Ufuk Uras,Yü- cel Sayman,\ejatYavaşoğullan, EdipAkbayram, Ersin Sal- man, Ataol Behramoğlu, sendika başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık bir ay- dın grubu ışıkları bir dakika süreyle söndürüp yaktı. Banş Girişimcileri'nin sözcüsü Prof. Gencay Gürsoy, dünyada sö- nüp yanan ışıklann, insanlığın vahşete olan tepkisi olarak al- gılaıîması gerektiğini belirtti. (Fotoğraf: ALPER ÎZBUL) Cumhuriyet. lömaddelik ortaklık önerisini açıkhyor Denktaş çozum planını sundu• KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, U "konfederasyon tezinden" farklı ve yenı unsurlar içeren öneriler, sınırlı da olsa yeni açılımlar gündeme getirdi. Denktaş, Klerides'e "eşit statü" temelinde "Kıbrıs Ortaklık Devleti"' kurmayı önerdi. "Ortak çıkarlan" ıçın mevcut bölünmüş siyasi yapılanmaya son verilecek ve ortaklık yapısına geçilecek. # Devletlerın bazı yetkileri merkezi otonteye devredıhrken "'güvenlik ve hukuk" gıbı konularda ortak devletlerin kendi yönetimleri sürecek. Ortaklık devletinin uluslararası alanda ıse tek bir hukukı kişıliği olacak. Çözümün ardından, birlıkte AB üyeliği gündeme gelecek. Adada bulundurulacak asker sayısı, Ittifak i^nlaşması'na göre güncellenecek. • 9. Sayfada Fiyatlar düşüyor Petrolde fiyat savaşı # Filistin'e destek olmak amacıyla bir ay süreyle petrol ihracını durduran Irak, OPEC'ten de üretimi arttırmamasını istedi. Ancak bir yandan Israil'in Batı Şena'dan çekilmesinin ardından petrol fiyatlan düşerken diğer yandan Suudi Arabistan, Ortadoğu'daki krizin dünya petrol arzını tehlikeye sokmayacağını belirtti. Türk sanayicileri ve işadamlan, "Dünya pıyasalanna bir şey olmaz, kabak yine bızim başımızda patlamıştır" yorumunu yaptı. • 12. Sayfada Faturalar ödenecek Vekile telefon kolaylığı • TBMM'de mıllerv ekillerinden, bir yıllık telefon konuşma ücretleri iki maaşlannın toplamını geçmedikçe telefon parası kesilmeyecek. Karar uyannca milletA'ekillerinin yıllık telefon konuşma ücretinin yaklaşık 8.5 milyar lirası TBMM bütçesinden karşılanacak, bu rakamı aşan miktarı ise milletvekili kendi cebinden ödeyecek. • 5. Sayfada Uğur Bayar görevinden alınıyor # Ozelleştirme Idaresi Ba«anı Uğur Bayar'1 TÜR Hava Yollan'nın yer hıznetleriyle ılgılı yatınm yapıa karan göre\r ınden ettıDevlet Bakanı Yılmaz Kaakoyunlu, kararnameyi Ba'bakanhk'a göıderdi. • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK TUP Nur Olan Bir Mevki' Yok Gibi... Mektup sayısı önceki gün bırdı, dün ikıye çıktı. Başbakan Ecevit'in artık yadsınamayan sayısız gaflarından bırı olan "soykırım"sözcüğu ile başlayan tepkıler hâlâ alev alev. Ikı mektuptan bıri onemli. Ecevit'in üç kez (birı ya- MArkası Sa. 19,SiLVde DALYAN-KÖYCEĞİZ ÇEVRE PROJESt Caretta Carettalar kurtuluyor # ÇevTe Bakanlığı'na bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından yürütülen projenin önemli bir kısmı tamamlanarak hizmete açıldı. Bu proje kapsamında Köyceğiz ve Dalyan bölgesi tam biyolojik antma tesislerine kavuştu. Atık su ve kanalizasyon tesislerinüı yanı sıra içme suyunu iyileştirme ve katı atık düzenli depolama tesisleri de hizmete girmiş Oİdu. MtYASE İLKNLR'un haberi • 19. Sayfada ETA'NIN ÖLÜM LÎSTEStNDE 'Süper yargıç' Nobel adayı # Baltasar Garzon sürekli yer değiştirerek yaşıyor. tki kez evine mafya girmiş. Birinde yatağına muz kabuğu bırakmışlar. "Mafyanınmesajıdırbu"diyor, "Istediğimiz zaman seni öldürebiliriz anlamma geliyor. Ama ben işime gittim. Eğer bir yargıç boyun eğerse toplum tamamıyla korunmasız kalır. Benim korkma hakkım yok" diye konuşuyor. GÜRHAN UÇKAN'ın haheri MArka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog