Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

8ARAUK2002PA2AR CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Papandreu'dan kpiznesti • ATİNA(AA)- Yunamstan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Kıbns Rum kesiminin AB'ye alınmaması halınde'AB'yigen götürecek büyük bir siyasi ve kurumsal kriz çıkacagını" söyledi. Papandreu, Imerisia gazetesıne verdiği demeçte, Rum kesiminin Kıbrıs sorunu çözülmese de AB'ye üye olacağına inandığını belirtti. Papandreu, "Eğer Kabns sorununun çözüknemiş olduğu bahanesiyle alınmama yoluna gidilirse AB'nin ıtiban ve stratejısıne ilişkin büyük bir kriz çıkar" dedi. ABD'li senatörlep K.lrak'ta • ERBtL(AA)-ABD Senatosu'nun önemli iki senatörü Delaware'den Demokrat Senatör Joseph Biden ile Nebraska'dan Cumhunyetçi Senatör Chuck Hagel, Kuzey Irak'ı ziyaret ederek buradaki 'bölge parlamentosunda' konuşma yaptılar. Senatör Biden, "Birleşik bir Irak ınşa etme çabanızda sizinleyiz" dedi. Associated Press ajansının haberine göre Biden ve Hagel, Kuzey Irak'a dün gece Türkiye sınınndan geçerek ulaştı. hfaiyecilepe destek yürüyüfü • LONDRA(AA)- tngiltere'nın başkenti Londra'da itfaiye çalışanlannın ücret artışı taleplerine destek için yürüyüş yapıldı. ttafiye çalışanlan üe sendikalardan on binlerce kişinın yürüyüşü, sıkı güvenlik önlemleri altında Thames Nehri kıyısında başladı. Hükümeti kınayan pankartlann taşındığı ve sloganlann atıldığı yürüyüş. yapılan konuşmalarla sona erdi. Ögrencilere polis müdahaiesi • TAHRAN (AA)- Iran'da dün "Öğrenci Günü" törenlerinde başkent Tahran'data Tahran Üniversitesi'nde yapılan toplantıya 1000 kişı kahlırken toplantıdan sonra polis ünıversite dışında toplanan kalabalığa müdahale etti. Iran Öğrenci Haber Ajansfna göre, toplantıdan sonra öğrencıler Tahran Üniversitesi'nin ana kapısına kadaı yüıudüfcr— Öğrenciler burada da "Kabil ve Tahran'da Taleban'a ölüm". "'Hatemi istifa " ve "Referandum" sloganlan atarken, polis kalabalığa müdahale etti. Ftfdişi Sahirnde toplu mezap • MONOKO-ZOHI (AA) - Afrika ülkelerınden Fildişı Sahili'nde Monoko-Zohi köyünde meydana gelen olayda görgü tanıklan, askerlerin, çoğu komşu ülkelerden gelen yabancı işçi ve işadamlan olmak üzere 120'denfazlakişiyi katlettiklerinı ve cesetleri toplu mezara gömdürdüklerini belirtti. Israire kısıttama • BERL£S(AA)- Almanya Savunma Bakanı Peter Struck. Israü'e, "Fuchs" (Tilki) tıpı personel taşıyıcılanndan venlmeyeceğinı söyledi. Struck, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, tsrail'e personel taşıyıcısı veremeyeceklerini belirterek buna karşın patnot tipi 2 hava sa\aınma fiizesi bataryası vermeyi kararlaştırdıklannı kaydetti. Iki ay sonra adaya dönen KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, ödün bekleyenlere yanıt verdi: İstenenbedeli ödemeyeceğiz• Geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle çok kritik bir dönemde iki aydan fazla bir süre New York'ta kalan Denktaş, görüşmelerin ancak eşit şartlarda süreceğini söyledi. REŞATAKAR LEFKOŞA-Kuzey Kıbns TürkCum- huriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş, uzun bir yolculuktan son- ra dün geldiğı ülkesinde, ödün bekle- yen herkese "tstenflen bedeli ödemeye- ceğiz'' diyerek önemli bir mesaj gön- derdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sek- reteri Kofi Annan'ın sunduğu çözümpla- nıyla ilgili yoğun tarttşmalann sürdü- ğu bir dönemde geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle 2 ay KKTC'den uzak kalan Denktaş, adada coşkulu törenlerle kar- şılandı. KKTC Cumhurbaşkanı dün sa- bah önce THY uçağıyla New York'tan Istanbul'daki Atarürİc Havahmanı'na geldi. Denktaş, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde askeri törenle kar- şılandı. Karşılamada Başbakan Abdıd- lah Gül, tçişleh Bakanı Abdülkadir Aksu ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da hazır bulundu. Gül ve Erdoğan 'la bir süre görüştük- ten sonra adaya giden Denktaş, Geçit- kale Havaalanı'nda büyük coşkuyla karşılandı. BM belgesine karşı çıkan milliyetçi örgütlerin duzenlediğı karşı- lama törerunde ılgınç pankartlar dikkat çekti. Pankartlarda, "BM planı değişti- rilecek, çözüm gekcek"; "Çözüm adı- na testimiyet yok";"Yeni tophı göçe ha- yn-"; "Topraktavizine hayır"; "Gelece- ğimiz olan toprağımıza sahip çıkaca- ğız"; "Egemenlikten taviz verilemez"; "Dava öoderimiz davanuza hoş geldin, sefalar getirdin'' ifadelen dikkat çekti. Denktaş, halka yaptığı konuşmada, önümüzdekı günlerde yeni bir belge r tTÎRAZLAR RUM BASININDA İki tarafingörüşü taban tabana zrt • Klerides'le Denktaş'ın BM planına verdiği yanıtlar Politis gazetesinde yayımlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Konukevi'nde AKP öderi Erdoğan ve Başbakan Gül ile bir süre göröştü. (AA) sunulmasının gündemde olduğuna dik- kat çekerek halkın birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istedi. "Biz ancak eşit şartlarda görüşürüz. Eşhüğimizi AB da tannnah ve esit mu- amekyapmabdır'' diyen KKTC Cum- hurbaşkanı, Rum lıder Gfarikos Kfcri- des'in. Annan'a verdiği yanıtı incele- diğini ve daha da umutsuzluğa düştü- ğunü söyledi. Rum yöneriminin "Kıb- ns Cumhuriyeti" üzerine bir gelecek kurmak istediğini, Kuzey'e gelecek Rum sayısını az bulduğunu, Türk tara- fının kabul etmediği haritalan birleşti- rerek kantonlar oluşturmak istediğini açıklayan Denktaş, "Tümiyiniyetimiz- le yeni bir ortakhk devleti kurulması için yapûğnnız girişimler, bir yana itfli- yor" dedi. BM Kıbns Özel Temsilcisi Arvaro De Soto ile bugün bir araya geleceğini söyleyen Denktaş, "Kıbns Türkü ege- men bir halkür. Şirndi egemenKklafi bi- le yok, KKTC yok" diyerek, Rum li- derliğine sert tepki gösterdi. 'Yeni göçler insanhğa aytan' Göç sorununu çözmek ıçın yeni göç- ler yaratmanın insanlığa aykın olduğu- nu vurgulayan Denktaş, Rumlann baş- vurusuyla Kıbns'ın tümünü alelacele AB'ye taşıma girişünlerinin kimseye yaran olmayacağmı kaydetti. Denktaş şöyle devam etti: "Acele Rumlann yapüğı bir müracaatla Kıb- ns'ı AB'ye alacaklar drye bir heyecan yaraükh. Ama bunun bedeJminne oMu- ğumı herkes görmektedir. Bu bedeli ve- remeyiz, venneyeceğiz,'' Denktaş daha sonra sağlık ekibi ve ai- lesiyle birlikte Girne,_Yılanadası'nda- ki yazlık evine gitti. Ünlü kalp dokto- ru Prof. Derviş Ond da Denktaş'ı kont- rol etmek amacıyla dün öğleden sonra Ankara'dan KKTC'ye geldi. LEFKOŞA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan ve Kıbns Özel Temsilcisi Aha- ro De Soto'nun, Türk ve Rum tarannın, An- nan'rn 11 Kasım'da sunduğu plana itirazla- nnı oluşturan yanıtla- rmın içeriğinin açık- lanmamasını istetne- sine rağmen Rum ba- sını, KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denk- taş'ın BM'ye verdiği yanıtı yayımladı. Rum Poütis gazete- si, Denktaş'ın BM'ye verdiği yanıtuı 3 say- fa ve genel ilkelerle il- gili olduğunu belirte- rek ortaya konulan asıl konunun ayn egemen- lik olduğunu yazdı. "Kıbns Rum VE Türk taraflannın görüşleri- nin 180 derece zrt" ol- duğuna işaret eden ga- zete, Denktaş'ın, her- hangi bir anlaşmamn iki eşit devlet temelin- de yapılmasını ve "son anda büe olsa KKTC'nin tanmması- nı" istediğini belirtti. Denktaş'ın, sundu- ğu belgede, merkezı iktidarda yüzde 50- 50'hk bir oran ve ortak devletin kararlannın alınması için ayn ayn oylamanın güvenceye alınmasını talep ettiği- ni kaydeden gazete, toprak konusunda cid- di itirazlann ortaya konduğunu yazdı. Tehükeli geüşme Güzelyurt bölgesi- nin, su kaynaklan olan tek bölge olduğu için iade edilemeyeceğine işaret edilirken Kar- paz'ın güvenlik konu- sunda stratejik önemi olduğu vurgulanıyor. Rum göçmenlerin Türk tarafına dönme- sine de itiraz edilirken Denktaş, "böylebirşe- yinortavadedeçoğun- luklan tersine döndü- rebilecegine" dikkat çekiyor. Bağdat yönetimi, silah programıyla ilgili belgeleri denetçilere teslim etti Binlerce sayfahk döküm BM'de Dış Haberler Servisi - Bağdat yöne- timi, kitle imha silahı programının dö- kümünü içeren binlerce sayfalık belge- yi dün Birleşmiş Milletler (BM) silah de- netçilerine sundu. Belgede, Irak'ın silah programnun dökümü yapılıyor ve ülkede kitle ımha silahı olmadığı bildiriliyor. Binlerce sayfahk belgeyi içeren res- mi bildirim önce dünya basınrna sunul- du. Bağdat'ın merkezindeki Irak Ulu- sal Denetim Kurumu'nda gazetecilere göstenlen, Irak'uı kitle imha silahı bil- dinmi, 11 bin 807 sayfa olarak hazırlan- dı. Binlerce sayfanın yanı sıra 520 me- gabaythk veri içeren 2 CD-Rom da bu- lunuyor. 2 düzine dosyayı dolduran bel- gelerin bir kısmının Arapça, çoğunun üı- gilizce olduğu görüldü. Belgeler dün akşam 20.00'de Bağdat'taki BM yetki- • 11 bin 807 sayfalık belge önce dünya basınına gösterildi. ABD, Irak lideri Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahı bulunduğunda ısrar ediyor. Bush, savaşın önlenmesi için dökümün güvenilir olması gerektiğini bildirdi. J Irak' ın elındeki kitle imha silah progra- mıyla ilgili bıldirimin hazırlanmasuıı izleyen General Hüsam Muhammed Emin, basına, kesinlikle kitle imha si- lahına sahıp olmadıklannı ve bunun bil- dirimde kanıtlandığını söyledi. 'EKmizde yasak silah yok' lilerine teslim edildi. Belgelerin bugün New York'taki BM merkezıne ve Viya- na'daki Uluslararası Atom Enerji Ajan- sı merkezine ulaştınhnası beklemyor. ha silahı olmadığı yolundaki açıklama- lan yineledi. Irak'ın kitle imha silahla- nna sahip olmadığını, her şeyin imha edil- diğini ve bunu tekrarlama eğilıminde ohnadıklann] defalarca yinelediklenni anımsatan El Duri, ABD'nin kanıt bul- mak istiyorsa bunu Irak'taki denetçile- re anlatması gerektiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin 1441 sayılıkara- n uyannca, Irak'ın kitle imha silahlan- Irak'ın BM Büyukelçısi Muhammed El Duri, önceki gün New York'taki BM merkezınde, gazetecilere yapngı açık- fla sahip olup ulnıadığıru belirtcceğı lamada, bıldinmın bazılaruun kamu- kapsamlısilahprogramılistesinı8Ara- oyuna aktanlamayacak önemli bilgiler hk Pazar gününe kadar sunması gere- içerdiğini belirtti ve ülkesinde kitle im- kiyordu. BM Silah Denetim Komisyonu (UN- MÖVIC) Başkanı Hans BKx önceki gün yaptığı açıklamada, Irak'ın raporuna BM Güvenlik Konseyi'nin hiçbir üye- sınin, öteki bir konsey üyesinden önce ulaşamayacağını bildirdi. Bugün BM Güvenlik Konseyı'ne sunulacak rapo- run kamuoyuna daha sonra açıklanaca- ğı behitüiyor. Belgelerönce BM Güven- likKonseyi'ne üye ülkelerin dülerine çev- rilecek. ABD, Irak'ın elinde kitle imha silah- lan bulunduğunda ısrar ediyor ve savaş söylemini sürdürüyor. Başkan George Bush, bir savaşın önlenmesi için dökü- mün güvenilir, kesin ve tam obnası ge- rektiğini bildirdi. Bush, "Bfldûimin dü- rüsttüğünü ve kesinligmi ancak i>ice in- celedikten sonra anlayabiteceğiz. Bu da zaman alacak" dedi. tngltfp- PfişhalfüTn TnnyRlair Tralf'ın açıkladığı kitle imha silah programına ilişkin büdırimin, *tamohnaavçgerçek- lere dayanmasıru ümh ettiğini'' söyledi. MUHALEFETtN EYLEMtNDE 3 ÖLÜ Venezüella'da sular durulmuyor EYLEMDE KAN DÖKÜLDÜ - Başkent Caracas'ta muhalefetin önceki gün düzenlediği gös- teride güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 3 Idşi öldü. 28 eylemci de yaralandı. Ateş sırasm- da göstericüer arasuıda bü\lik panik yaşandı. Binlerce kişi kurşunlardan korunmak için ken- dini yerlere atü. Muhakfet, Devlet Başkanı Cbavez'in istifası talebiyle 4 gündür genel grev sür- dürüyor. Grev yüzünden petrol fîyaüan da artü. (Fotoğraf: AP) Diş Haberler Servisi-Vene- züella'da muhalefetin, Devlet Başkanı Hugo Chavez'in isti- fası isteğiyle önceki gece baş- kent Caracas'ta yaptığı göste- ri sırasında ateş açılması sonu- cu 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede geçen pazartesi baş- latılan genel grev sürerken Al- tamira bölgesinde çıkan olay- larda güvenlik güçlerinin ateş açüğı ve 3 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı bildiril- di. Altamira bölgesinde yaşa- yan çok sayıda Chavez muha- İifi, kendilerini ''Chavez'e is- yan eden ordu güçleri" olarak adlandıran darbeci subaylarla 22 Ekim tarihinde ittifak kur- duklannı açıklamış ve bu böl- ge, muhalefetin kalesi olarak anılır olmuştu. 3 kişinin ölümüyle sonuçla- nan kanşıkhğın ardından Dev- let Başkanı Yardımcısı Jose Vlcente Rangel. düzenlediği basıntoplantısında, "Herhan- gibir konuyu ele almak. şidde- ti, krizi tarüşmak üzere müza- kere masaana hazınz'' dedi. Rangel, hükümetle muha- lefetin 8 Kasım'da görüşmele- re başladığını, ancak bu süre- cin muhalefetin genel grev başlatmasıyla yanda kesildi- ğini hatırlatarak "Hükümet, diyalog isteğini bir kez daha açıkhyor. Biz Venezüellalılar arasuıda anlaşma olmasını ve şiddetin sona ermesini istiyo- ruz" diye konuştu. 4 üye istifa etti Devlet petrol şirketi PDVSA'nın yönetiminden 4 üyenin genel grevin petrol sek- törüne de sıçramasının ardın- dan istifa ettiği açıklandı. Mu- halefetin Chavez'i istifayazor- lamak için 4 gündür sürdürdü- ğü genel grevin petrol fıyatla- nm yükselttiği bıldirihnişti. Filistinli çete yakalandı El Kaidecilerİsraü Dış Haberler Servisi- Israil'in Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde bulunan Bureyc mülteci kampına yaptiğı operasyon uluslararası alanda ağır eleştiriler alırken, Filistinli güvenlik güçleri Gazze'delsrail ile ışbirliği yapmakla suçladıklan silahlı bir çeteyi gözaltına aldı. tsrail'in, Usamebin Ladin'üı El Kaide örgütünün Gazze Şendı'nde etkin hale geldiği yönündeki suçlamalannın ardından neden oldu. Operasyon. Avnıpa Bırliği (AB) ve BM tarafından ağır bir dille kınanırken ABD tarafından da eleştınldı ABD Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Richard Boucher, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonla ilgili yorumda bulunmadı, -- ancak "Israfl'in eviemlerinden dolavi özellikle srvil kayıpİar konusunda endişderini açıkça orta>a koyduklannT söyledi Bangladeş gerçekleşen tutuklamalarla ilgili olarak Filistin güvenlik yetkililerinin yapüğı açıklamada, yakalanan çete üyelerinin El Kaide adına etkinlik gösteriyor gibi gösterilen ve îsrail ile işbırliği içinde bulunan Filıstinliler olduğu bildirildi. Çete üyelerinin îsrail adına çahştıklannı ve El Kaide üyesi gibi davrandıklannı itiraf ettikleri belirtildi. îsrail Başbakanı ArielŞaron 3 gün önce, El Kaide'nin Gazze Şeridi ve Lübnan'da faaliyette bulunduğunu söylemişti. tsrail'in Bureyc kampına dönük olarak gerçekleştirdiği ve içinde 2 Birleşmiş Milletler (BM) görevlisinin de bulunduğu 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyon, uluslararası alanda yoğun tepkilere Dakka kana bulandı Dış Haberler Servisi- Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün art arda patlayan bombalar en az 13 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol actı. Dakka'daki Mymen- şingh semtinde 4 ayn kalabahk sinemada pat- layan bombalar Şeker Bayramı'nı kana bula- dı. Bir yöre sakini, pat- lamalardan birinin ger- çekleştiği sinemada 13 ceset saydığını söyledi. Enformasyon Bakanlı- ğî'nın bir sözcüsü de bir sinemanın boş olan flrinci katma bomba ko- yan iki kişinin patlama sonucu öldüğünü bil- dirdi. Yöre halkı, bomba- lann sinemalarda 5 ila 10 dakika arayla patla- dığını, sinemalann bay- ram tatili nedeniyle do- lu olduğunu anlattı. Sal- dınlan henüz üstlenen olmadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog