Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

8 ARAUK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DKI İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK DÜRÜST lASÎAÎir İSCAN3Ü1 ıs EA3ÎKTJLADS TJEKMÎI-İ BîîîDEff Üniversiteliler, entelektüeller, sanatçılar Greenwich Village ve JSotf Village'i mesken tutuyor Bohemhayatınmerkezi'afeleri, dükkânJan, gay barlan, caz kulüpleri, her tür müziği bulabileceğiniz mekânJan ile gece hayatının nabzının attığı başlıca yerlerinden biri olan Village. geçmiş yıllarda birçok ünlü sanatçıya da ev sahipliği yapmış. Örneğin Jimmi Hendrix ve Rolling Stones albüm kayıtlannı burada gerçekieştirmişler. - I ^ /pe/c Yezdani 4 reenvvich Village Ortaköy'e, East Village Beyoğlu'na benzetilmeli. 1960'larda sanatçılar, müzisyenler ve yazarlar için çekim merkezi haline gelen East Village, kitapçılardan plakçılara, iki-üç masadan ibaret dükkân önierinden Hint restoranlanna kadar tam bir 'kültür sentezi'ni içinde banndınyor. f ğ Türklerarasında "New York'un / Ortaköy'ü 1 ' olarak bilinen ve JL şehrin en canlı barlannın bu- lundugu "Vübge" bölgesi, lOOyüıaş- kın bir süredir New York'un sanat ve eğlence merkezi olma özelliğini ko- ruyor. New York Üniversitesi 'nin de sınırlan içinde bulunduğu Greenwich Village, çoğunlukJa üniversite öğren- cileri, entelektüeller, sanatçılarveeş- cinsellerin yaşadığı kentte "bohem" vaşanörun merkezi olarak biliniyor. Kafeleri, dükkânlan, gay barlan, caz kulüpleri, dinlemek istediğiniz her für müziği bulabileceğiniz gece kulüpleri ile gece hayatuun nabzının attığı başlıca yerlerden biri olan Vil- lage, geçmiş yıllarda birçok ünlü sa- natçıyada ev sahipliği yapmış. Örne- ğin JimmiHendm ve Rofling Stones albüm kayıtlannı burada yapmışlar. Çevresi üniversite binalan ile çevril- miş olan Washington Squara Park'ta her zaman sokak sanatçılanrun gös- terilerini izlemek mümkün. Öyle ki, BobDybn bile 6O'lı yıllarda folk şar- kıJannı Washington Square'de söyle- miş. Greenwich Village, Ortaköy'e benzetiliyorsa, East Village de "Be- yoğlu''na benzetilmeli. Greenvvıch Village'in ardından 1960'larda sa- natçılar, müzısyenler ve yazariar içın çekimmerkezi haline gelen East Vil- lage, eski kitapçılardan plakçılara, iki-üç masadan ibaret dükkân önie- rinden tüm bircaddeyi kaplayan Hint restoranlanna kadar tam bir "kültür sentea"ni içinde banndınyor. st. Marx Cafe NewYork'un göbeğindeki East Vil- lage'de, sosyalızm kuramcısı, ünlü düşünürKariMars'uı adı ise sol gö- rüşlü Türkler tarafindan yaşatıhyor. Village'deki onlarca değişik kafe ve bardanbiri de Serdarİlhan,JVurettin Çaüskan ve Osman Aroymak'ın or- takiaşa açtıklan •'St Marx Cafe". Mımar Sinan Üniversitesi Grafık Böiümü mezunu olan Serdar tlhan, Amerika'ya 1989'da öğrenci olarak gelmiş, daha sonra çahşmaya başla- mış. Aynı zamanda grafikerlik deya- pan îlhan, New York'ta olduğu süre- :e "Türkiye'deki ortanıdandoiayıge- ridöome>idüşünmediğini'' söylüyor. lhan, eşi Gü^gün Ühan ın East Vil- age'deki butiğini 11 Eylül'den son- a kapatmakzorundakaldıklanm an- ıhyor. Daha sonra Nurettın Çalış- an'la birlikte butıği kafeye çe\Trme- e karar verdiklerim söyleyen Ilhan, ifenin ısmini nasılkoyduklannı şöy- anlatıyor: "Kafenin bulunduğu sokagın isnıi .MarksSokak.BırgünGüngör Mı- îroğlu, İlhan Mimaroğlu, Nurettin bensohbetederkenGüngörHanım, iagmismindendeesinlenerek Ka- « Marx'ın adını verin' dedL Bo- de zaten sol görüşteinsanlaroldu- nuzdanbKecokuvgungekübuşe- le kafenin ismi kontılmuş oldu." t. Marx Cafe, yaklaşık yedı ay ön- çılmış. ancak çalınan müzikler, sı- ortamı ve haftada birdüzenlenen ya müziği dınletıleriyle kısa za- da hem Türkler hem de yaban- arasında East Village'deki en pdilen mekânlardan biri haline gelmiş. Ilhan, kafeye, Türklerinyanı sıra New York Üniversitesi 'ne yakın olduklanndan doiayı en çok ögrenci- lenn ve sanatçılann geldiklerini söy- lüyor. New York'ta yaşamarun maddi ola- rakzorolduğunu veher geçen gün da- ha da zorlaştığıru ifade eden îlhan, New York'tald yaşarru şöyle anlatıyor "Vaşamın korkunçbirtemposu\ar, ber şe\- okadarhıziı ki, hiçbirşeyeza- man yetmrvor. Ancak burada aradı- ğımızber şevı bulabilrvtıruz. £n güzef tarafi da burada dünyadaki tüm kül- tûıieri tanıma şansuuzın olmaa." Ilhan, ayru zamanda 1998 yılında kurduklan prodüksıyon firmasıyla Türkiye'den New York'a sanatçılar getirtmeye ve sanat etkinlikleri orga- nize etmeye başlamış. Tiyatro sanat- çısı GencoErkalın "Nâzîm-lnsanJa- nm" adlı oyunuyla başlayan gösteri- ler, Nâzım Hikmet'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Nâzun HikmetYıta EtkiniikIeri T 'yle sürmüş. cadılar Bavramı New York'taki en görkemli pana- ya-lardan biri de Halloween (Cadılar Bayramı) Village'dedüzenlenen "kos- tümİB yürüyüş." Bu sene en çok •Bush" ve "üsame binLadta" mas- kelerinin saöldığı Halloween'de, meş- hur kosrümlü yürüyüşü izlemek üze- re soluğu Village'de alıyorum. Hal- Ioween'in simgesi olan *kabak"tan yapılmış kocaman kafalı adamlar, rengârenk kostümleriçindeki gayler, lezbiyenler, vampirler, kuklalar. can- îı mumyaJar, hayaletler, cezaevi kaç- kınlan, cadılar, eli bıçaklı katiller, sır- tuıa balta saplanmış yan ölüler, çıp- laklar, hastasını öldürmüş eli kanlı doktorlar, vahşi hayvanlar, kısacası anlatmakJa bitmeyecek çeşitlilikte, rengârenk bir "korku panayıru" Tam bir "festival ve panayır" şehri olan New York'ta, en izlenmeye de- ğer festivallerden bir tanesi de her yıl ekim ayının ikinci pazartesigünükut- lanan "Cotombus Gönü". Kentin orta kesiminde düzenlenen bu yılki panayır yine rengârenk gö- rüntüleresahneoluyor. OrtahğınAme- rikan ve îtalyan bayraklanndangeçil- mediği Colombus Günü'nde bando- Iar, askerler, lisehler, güzellik krali- çesikıyafetiylehalkı selamlayan genç kızlar ve askeri kıyafeth çocuklar, ço- ğunluğunu Itaryanlann oluşfurdugu kalabalık tarafindan coşkuyla kar- şılanıyor. Bfttl Easf V ıUage'deki St Manc Cafc. Burmi 3 Türk işktiyor. Kafwe cn çok ögrencHer w sartatcılar gdrvor. Çınfi,Tah\anlıwVîemaniMan.\ew York'ta kendflerine ait bir dünya kurmuşlar. Ingiüzcenin büinmediğiyer: ÇinMahollesi New York'un en görülmeye değer ve "en civcivii'' yerlerinden biri, tt Cbinatown", yani Çin Mahallesi. Çin Mahallesi, zamaıunda Amerika'ya kaçak olarak gelıp sonradan buraya yerleşen Çinli, Tayvanlı ve Vietnamlıiar tarafindan oluşturulmuş. Bunca yıldır burada olan birinci ve ikinci kuşak Çinlileruı çoğu öylesine kolonileşmişler ki, Ingılızce öğrenme ihtiyacı bile duymadan yaşamlanm sürdürmüşler. Öyle ki, New York'un göbeğindeki Çin Mahallesi'nde Amenkan hamburgerinin dev firması McDonald's bile tabelalannı ve mönülerini Çince yazmak zorunda kalmış. Çin Mahallesi 'nin bulunduğu Canal Street'e girdiğinizde önce tezgâhlannda saatten çantaya kadar her türlü ucuz Uzakdoğu malını New York'taki en görkemb* panayırlardan biri de Cadılar Bayramı'nda düzenlenen "kosfümlü vürii\Tiş r Üniversitelilerin yeri VVashington Square Park'ta, sokak sanatçılaruun gösteröerini izlemek mümkûn. bulabileceğiniz Çinli satıcılar karşıla sizi. Ucuz fiyata taklit markalann satıldığı dükkânlarda, dünyanın en pahalı saat markasının taJdidini 10 dolara bulabilirsiniz, yani bir tür "Mahmutpaşa" durumu söz konusu. Pazartik serbest Her yerde sahte markalı saatler, şapkalar, çantalar, hemen her düickânda bulunabilen ve bu yüzden de "farklı'' olma özelliğini çoktan yirirmiş olan geleneksel Çin elbiseleri... Çin Mahallesi'ndeki yaşlı Çinli satıcılar, bir şeye bakıp da almadıgınız zaman arkanızdan kötü kötü bakıp söyleniyorlar. Ama buradan bir şey alrnaya kalkarsanız mutlaka pazarlık etmelisiniz, çünkü ilk etapta söyledikleri fiyah kabul etmediğiniz takdirde Türkiye'deki "Sen vabancı değilsia havdi senin için şu kadar olsun" söylemi burada da geçerli, ikinci girişimde fiyatı indiriyorlar. Çin Mahallesi'nde sokaklarda canlı yengeçten kurbağaya kadar her türlü deniz ürününü bulabileceğiniz balıkçılar, dolup dolup boşahyor. Balıkçı tezgâhının önünde duran eli sopalı Çinli, kovadan aşağıya atlayan yengeçleri sopasıyla toplayıp, ileri- geri kıpırdanıp duran yuzlercesinin arasına geri koyuyor. Çin mutfağtndan özgün yemekler yiyebileceğiniz Çin lokantalan ile Uzakdoğu mallannın satıldığı marketler manzarayı tamamlıyor. • KEMER(AA) - Merkezi Antalya'da bulunan Noel Baba Vakfı 'nca düzenlenen "NoeJ Baba ile Dünya Banşına Çağn Etkinlikleri" ödül töreniyle sona erdi. Merit Limra Oteli'nde düzenlenen törene. çeşitli dinlerin temsikileriyle çok sayıda konuk katıldı. Gecede, Noel Baba Vakfı tarafından verilen "Banş Ülkesi" ödülü, 2002 Dünya Futbol Şampıyonası'nda gösterdıği dostluk ve banş gösterileri dolayısıyla Güney Kore'ye verildi; yaptığı uluslararası çahşmalardan ötürü Uluslararası Lıons Birliği de "Banş Ödülü"ne layık görüldü. Dupsun ve Ayhan adları • GA2İANTEP (AA) - Dursun ve Ayhan, kadrnlar ve erkeklerde en çok kullanılan ortak isimlen oluşturuyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye'de 119 bin 946 erkek ve 24 bin 238 kadın, Dursun ismıni taşıyor. 128 bin 903 erkek ve 14 bin 472 kadın Ayhan, 117 bin 350 erkek ve 23 bin 655 kadın ise Ismet adıyla nüfusa kayıth. Bu arada, 1 milyon 508 bin 846 kişinin soyadı da Yılmaz. Doping ilaçlarının zarapları • KAYSERİ (AA) - Ercıyes Ümversitesı Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travınatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Baktır, sürekli kullanıldığmda bağımlılık yapan doping ilaçlarının, psikolojik ve bıyolojik bitkinlik ile erken yaşlanmaya ve ani ölümlere neden olabileceğini bildirdi. Baktır, doping etkisi veren ılaçlann sporcular tarafindan bilinçli olarak kullanıldığını, hiçbir yiyecek ve içecegin yüksek oranda •»• • •»•»« tüketihnediği takdirde doping etkisi göstermeyeceğini söyledi. Memelilerin nesli tükeniyop '' • SAMSÜN (AA) - Türkiye'de son 50 yılda aralannda Anadolu parsı, panter, vaşak, kunduz ve sırtlan gibi memelilerin de bulunduğu çok sayıda hayvanın neslinin ya tükenmek üzere olduğuya da tükendiği bildirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Böiümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu, dünyada 4 bin 629 memeli türü bulunduğunu, Türkiye'de ise 134'ünün yaşadığının tespit edildiğini söyledi. Köylüler yof kesti • GEYVE (AA) -Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Karaçam köyündeki hemzemın geçitte makinist Gürkan Kır idaresindeki 11002 sefer sayılı Ankara Ekspresi, Haluk Maluç'un kullandığı 41 F 8117 plakalı özel otomobıle çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü iJe yanında bulunan Memnune ve Kazım Aydoğan ağır yaralandı. Halk, kaza sonrasmda, önlem alınması istemiyle D-650 karayolunda ulaşuna izin vermedi. Öcna için olay yerine gelen Geyve Kaymakamı Celalettin Yüİcsel'e de saldırmak isteyen öfkeli grup, sağduyulu köylüler ve jandarmamn araya girmesi sonucu yolu boşalttı. Diana ve ölen bebek • LONDRA (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 1997'de geçirdiği trafık kazasında hayatını kaybeden Prenses Dıana'nın yakın arkadaşlanndan birinin, ölü doğan bebeğinı Kensıngton Sarayı'nın bahçesine gömmesıne ızın verdiği ileri sürüldü. The Daily Mail gazetesindekı habere göre Diana, yakın arkadaşı Rosa Monckton'ın 6 aylıkken ölü doğan bebeğıni \isan 1994'te uşaklan Paul Burrell ve Harold BrowTi tarafindan sarayın bahçesinde kazılan bir rnezara gömmesine izın verdı. Haberde, ölü bebeğin defhedilmesi sırasında Rosa Monckton. Sunday Telegraph gazetesınin editörü olan kocası Dominic Lavvson ve Prenses Dıana'nın yani sıra bir Katolik rahibin de hazır bulunduğu belirtildi. Her iki uşak daha önce Dıana'nın özel eşyasını çalmakla suçlanmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog