Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Gt ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ^CHP kuputtayı toplanmak' • İZMİR(AA)-Esk] CHP genel başkanJanndan gazeteci-yazar Altan Oymen, CHP'nin olağanûstü kurultayının toplanması ve seçim sonuçlanıun kurultayda degerlendirilmesı gerektiğini söyledi. Izmir'de "Bir Dönem Çocuk' adlı kitabını imzalayan Oymen, gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Oymen, seçimlerden ikinci partı olarak çıktıklannı, sol bir parti olarak bu koşullarda birincı olmalan gerektiğini belirtti. Ağar: Hukuki problemim yok • tZMtR(Cumhuriyet EgeBürosu)-DYP'nın genel başkan adaylanndan Mehmet Ağar, partisinin Izmir il başkanlığında katıldığı bayramlaşmada, kendisiyle ilgili olarak kimsenin aklında bir soru olmaması gerektiğini belirterek "Benim hiçbir hukuki problemim yok. Beni kimsenin savunmasına da gerek yok. Banka soymadım, hortumlatmadım, de\'letin bir kuruşunu kimseye vermedim. Milletimizle beraber hukuki yollarla mücadelemi verdim" dedi. Ağar, genel başkan adaylığı için hiç kimseden 'icazet' almadığım. 'icazetli siyasetin' DYP'yi hiçbir yere götüremeyeceğini söyledi. ANAP'ta gazete kısrtlaması • BALKEStR (Cumhuriyet)- ANAP Balıkesir İl Yönetim Kurulu, genel merkezin tasarruf önlemleri doğrultusunda yerel gazete abonelıklerini kesti. ANAP Basın sözcüsü Hulusi Yılmaz, Balıkesir'de günlük olarak yayımlanan 8 gazeteden bir ya da ikisinı alacaklannı belirtirken bu uygulamanın geçıci olduğunu vurguladı. Yümaz, gazete sahiplerinden anlayış ısteyerek, tasarruf önlemleri doğrultusunda yerel gazetelerle, radyo ve televizyonlara da bayram kutlaması vermediklerini açıldadı. İHD'den savaş karşıtı eylem Süleyman Yeter davası sanığı polisler zamanaşımmdan yararlanıp görevlerine dönecek İşkence engellenemiyorANKARA (ANKA) - Türki- ye'nin "ild admı Deri bir adım geri" gitmesine yol açan işken- ce olaylannın, AB tarafindan bir engel olarak ortaya konma- sı idarenin daha sert yaptınm- lar alma arayışını gûndeme ge- tirdi. Artık Içişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksunun dahi işken- ce suçundan hüküm giyen sa- nık polislere verilen cezamn ertelenmesine şaşırmasma yol açan karan alan tstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Yargı- tay Ceza Genel Kurulu ile Ana- yasa Mahkemesi'nin örnek ka- rarlanndan habersiz olduğu an- • Kopenhag Zirvesi öncesinde tarihi bir dönemden geçen Türkiye tüm yoğunluğunu uyum paketlerine vermişken işkence davasına bakan îstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar üzerindeki tartışmalar sürüyor. laşılıyor. Bilindigi gibi Yargı- tay 'bozma karan' verse dahı, zamanaşımı 16 Arahk'ta do- lacağı için Süleyman Yeter'e işkence yapanlar, bundan ön- ce iki kez daha yaptıklan gibı. görevleri başına dönebilecek- ler. Kopenhag Zirvesi öncesinde tarihi bir dönemden geçen Tür- kiye tüm yoğunluğunu uyum paketlenne vermişken işken- ce davasına bakan Îstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin al- dığı karar da gündemdeki ye- nnı aldı. Sendikacı Süleyman Yeter, 1999'da gözaltına alın- masmdan 48 saat sonra yaşa- mını yitirince 14 samk polis hakkında dava açıldı. Mahke- me 2 Aralık'ta aldığı kararla Bayram Kartal Sedat Selim Ay,YusufÖzve Erdoğan Oğuz isimli komiserlere 11 ay 20'şer gün hapis cezası verdi. Ancak sanık polislerin "sabıkalan- nm" olmaması nedeniyle bu cezalar ertelendi. Mahkeme üyesi MehmetUysal ise kullan- dığı karşı oyda, sanıklann ken- di mahkemelerinde daha önce de benzeri şekılde yargılanarak, aym şekilde aldıklan cezalan- mn ertelendiğim, ancak bu du- rumun sanık polislerin işken- ceyi "biryöntemolarakkuDan- dığını" gösterdiğini bildirdi. Yerel mahkemenın bu kara- rı almasına karşın, Anayasa Mahkemesı, işkence suçunun Şartla Salıverme Yasası kap- samına almmamasmm anaya- sa ve yasalara uygun olduğu- nu geçen temmuz aymda karar- laştırmıştı. Yüksek mahkeme karannda, işkence suçunun, "koruduğu hukuki yarar bakı- mmdan diğer tüm suçlardan farkh nhetikte olduğu" bildi- rilmişti. Ceza davalannda en üst organ olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun daha geçen ay gerekçesı yazılan bir kara- nnda da "Işkence, insantağa karşı işlenen bir 'ınsanlık su- çu'dur" denılmışti. İnsan Hakları 2002' Sanatçüar çocuk hakları için el ele verdi tstanbul Haber Servisi - "10 Arahk Dünya İnsan Hakları Günü"nün ülkemizde daha etkin biçimde tanıtılması ve insan haklan ka\Tamının sanat etkinlikleri aracılığıyla yaygınlaştınlması amacı ile SODEV'in koordınasyonunda düzenlenen "tnsan Haklan" etkinlikİerine bu yıl 58 kuruluş katılıyor. Katılımcı kuruluşlar arasında Îstanbul Valiliği insan Haklan II Kurulu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi resmi kuruluşlann yanı sıra însan Haklan Derneği, Türk Psıkologlar Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, 78'liler Vakfi Gınşımi, Özerk Sanat Konseyi, Banş Girişımi gibi çok sayıda denıek ve sivil inisiyatifin yanı sıra Çocuk Vakfı, ÇtKORED, Umut Çocuklan Derneği, Özlenen Çocuk Derneği gibi çocukla ilgili çok sayıda sivil toplum kuruluşu yer alıyor. 9-15 Aralık tarihlen arasında Kültür Bakanlığı, Heinrich Böll Vakfi, Hollanda'nın îstanbul Başkonsolosluğu ve îstanbul Bilgi Üniversitesı'nin katkılanyla gerçekleştirilecek olan "Insan Haklan 2002" etkinliklerinin ana teması "Çocnk Haklan*. Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak izlenebileceği hafta programında konser, sergi, panel, tiyatro ve fılm gösterileri yer alıyor. Koordinasyonu üstlenen SODEV adına Aydm Cıngı, Erol Kızıldma, Aşkuı Topuzoğtu ile PPR adına Ozdem Petek ve etkinliğin Genel Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar'dan oluşan Düzenleme Kurulu'nun yaphğı açıklamaya göre, 9 Aralık Pazartesi saat 11 'de Pera Palas'ta düzenlenecek basın toplantısı ile başlayacak etkinlikler, aynı gün saat 12'de, Tepebaşı Ingiliz Konsolosluğu karşısındaki Fotoğraf Vakfi Gırişimi Salonu'nda u Haa Süleymanbey, Çay ve Aksu Köyfcri Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi Fotoğraf Sergisi n nın açıhşı ile devam edecek. Saat 15.30'da "Çocuk Haklan ve Sinema" başhğı alttnda gösterilecek bir dizi fılmin ilki Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasmlar"ı, AKM Sinema Salonu'nda izlenebilecek. insan Haklan ve Sanat 9 Aralık akşamı 19'da AKM'de sergi açıhşı, saat 20'de ise Konser Salonu'nda "İnsan Haklan 2002 GecesP düzenleniyor. Programda Derya Alabora, Onur Bayraktar, Mazhım Çimen. Nükhet Duru. Haldun Ergüvenç, Fatih Erkoç - Serra Erkoç, Yasemin Göksu, Mahir Günşiray, Gülcan - Murat Güner, Şenay Gürler. Ufuk Karakoç, Muammer Ketencoğju, Başak Köklükaya. Lale Mansur - Kubilay Tunçer. Vedat Sakman, Sema, Suavi, Ahye Uzunatağan, Ece Ülker. Nejat Yavaşoğullan, ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART VERSENIL. musakart@yahoo.com Prof. Şen, Türklerin toplumdan giderek dışlandığını söyledi Almanya'da ayrnncıbk artb Îstanbul Haber Servisi - Türki- ye Araştırmalar Merkezi'nce (TAM) Almanya'daki Türk göç- menlerin uyumunu teşvik etmek amacıyla Federal Almanya Içişle- ri Bakanlığı adına yürütülen "Çok Kültürtü Çaüşma Çözümleri" pro- jesi. Almanya'da yaşayan Türkle- rih toplumdan giderek dışlandığı- nı ortaya koydu. Merkezi Almanya'da bulunan nucunda 1999 yılmdan başlaya- rak Almanya'da aynmcılığın gi- derek arttığımn belirlendiği kay- dedildi. Projenin yöneticisi olan Dr. Dirk HaJmde 1991 ile 2001 yılıarasın- daki on yıllık dönemde aynmcılı- ğa uğradığını belirten Türk göç- menlerin oranmın yüzde 51 'den yüzde 59'a çıktığmı belirtti. Genç- Ierin daha fazla aynmcılıktan şi- ri ve üniversitelerde aynmcıhğm daha yoğun olarak gözlemlendiği- ne dikkat çekti. Halm. "Son dönem- de körü giden ekonomik durum nedeniyle mevcut aynmcıhk dene- yimleri ve toplumlar arası çanş- malar daha da artabiKr" uyansı- m yaptı. Prof. Dr. Şen de iİd top- lum arasmdaki ilişkinin 11 Eylül saldınlanndan sonra giderek azal- dığını ve bu durumun sürmesı du- luuıuuJa Alıııaııya'da yaşayaıı POLİTİKA GLOVLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kiiçük Bir Şehrin Tren Saatleri... Yüreğımin içinden bulutlar geçıyor; renkli birge- cenin sabahında umutiar ve sevdalar çoğalıyor... Kış bahçeleri hüzünlü!.. Boşverin, aldırmayın, ilkbaharda yine canlana- cak çiçekler, sanyla kırmızı, yeşille beyaz el ele tu- tuşacaklar!.. Kayısı dalında açan çiçek, ıhlamur ağacının yal- nızlığı, çocuklann gülüşü, aydınlık sabahlann ha- bercisi olacak... Inanın, derin gecelerde karanlık golgeler olma- yacak, gizli guçler çocuklanmızı ışkenceden ge- çirmeyecek... Ben pazar sabahlannda hep böyle düşler kura- nm... Yaşamın delip geçtiği o dipsiz avuntularla yeni- den yolculuğa çıkarım... Küçük bir şehrin tren saatlerinde kendi çocuk- luğumla buluşur, kış yağmurlannın yalnızlığı için- de, eski oyuncaklarımı aranm!.. Kimi zaman Sanyer'de bir balıkçı lokantasında kimi zaman Foça'da siren kayalıklannda, damar- dan boşalan ılık kan gibi esen lodosatutulurum... Toprağın veyıldızlann kokusunu duyanm!.. Alaşağı edilmiş bir gecede, sabahın son perde- sini açanm... Çok eskilerde Afyon Garı'nda belki de sabaha karşı, Afyon-Basmane treninı beklerim!.. Dışarıda kar yağıyordur bilirim!.. Içimde derin bir sızı vardır!.. Ağlamak ıstenm, ağlayamam!.. On yedi yaşında 'yatılı okul' öğrencisiyken, ba- bamın kara gözlerinde sevginin nakşını ışlerim yü- reğimde!.. • • • Bir gökyüzü aranm, tren Kocatepe'den geçer- ken!.. Beyaza küsmüş, maviyi terk etmiş bir gök- yüzü, ama bulamam!.. Ege'nin o küçük şehrinde, güz yıldızlannı ara- nm, uyutulmuş güzellikler içinden gelincikler toplanm, yannlar için!.. Karlı dağlarda, buzul tutmuş ovalarda 'hayatm sayfalannı' kanştınrken Radovan Pavlovski'nin kor- ku yollannda dolaşır, Melih Cevdet Anday'ın di- zelerinde kaçak düşieri kovalanm!.. Solgun kamelyalar kış güneşinden kalan günle- rimin, yatılı okul serüvenlerimin adsız kahra- manlarıdır!.. Anılarımisebirığnebatışıdırdudaklarındaki;ha- yatımın masallanysa bir gökyüzü kadar geniş ve Çocukluğumda duyduğum o yanık aşkı anım- sadım, dün sabah Kireçburnu'nda dolaşırken!.. O küçük şehrin tren istasyonundaydım yine!.. Karyağıyordu!.. Bakır gulüşlu bir çocuk geçti önümden, sonra uçup gitti bulutum, gülün kokusu gibi... Içkıyle stzılmış uykulan düşündüm, kanımın geç- mışınde bir bahar havası sezdım; karanlığı bir alev gıbı delen gülüşünü gördüm... Ellerim ceplenmde deniz kıyısında yürüdüm... Tam o sırada aklıma geldi "Içinden doğru sev- dim seni" demek... r| Hanı o Edip Cansever'in şiiri vardı ya, bağıra bağıraokudum... "İçinden doğru sevdim seni Bakışlanndan doğru sevdim de Ağzındakı ıslaklığın buğusundan Sesini yapan sözcüklerden sevdim bir de Beni sevdiğin gibı sevdim seni Kar bırakılmış karanlığından." Kış bahçelerinde gezindim, ters akan bir ırma- ğa benzeyen sularda dolaştım!.. Küçük şehrin tren istasyonunda ağladım!.. • • • Kaç yıl geçmiş aradan bılmiyorum, o çocuk kaç yaşında şimdı, öğrenemedim!.. Kim demiş gözyaşı ve coşkular biter diye!.. Kim demiş aşk masalmış diye!.. Benım masallanmda hep göçmen kuşlar vardı, yalansız bir evren vardı!.. O küçük şehır ki şimdi çok uzak benden!.. Babam ve annem yaşamıyoriar artık!.. Hayatın o eski sayfalarında, saçlan simsiyah, sıyah gözlü o yakışıklı adam, kahverengi paltosu- nun yakalannı kaldırmış, hâlâ o delişmen çocuğu izliyor!.. Annem ise elinde yün örgüsüyle, gece yansı benim gelmemi bekliyor!.. On yedi yaşındayım, tren istasyonundayım... Son tren beni Haydarpaşa'ya götürecek!.. Haklan Derneği'nin Ankara Şubesi üyesi bir grup, öğle saatlerinde Yüksel Caddesi'ndeki insan Haklan Anıtı önünde toplandı. Ellerinde "ABD askeri olmayacağız", "Savaşa ha>ir", "ABD'nin petrol düşieri için ölmeyeceğiz, öldürmeyeceğiz", '"Iraklı çocuklann bombalara değil, süte ihtiyacı var" yazılı dövizler taşıyan grup oturma eylemi yaptı. Afet İnan Ödülü 10 Aralık'ta • ANK\RA (Cumhurivet) - Afet Inan Tarih Araştırmalan 2002 yılı ödülünü Doç. Günay Göksu Özdoğan ve Dr. Çağn Erhan paylaştı. Tarih Vakfı ve Afet Inan Aılesi'nin işbırliğiyle iki yılda bir verilen Afet Inan Tarih Araştırmalan Ödülü, bu yıl Doç Dr. Günay Göksu Özdoğan tarafından kaleme alınan "Turan'dan Bozkurt'ajTek Parti Döneminde Türkçülük" ve Dr. Çağn Erhan'ın "Amerikan Ih'şkilerinin Tarihsel Kökeni" adlı eserlerine verildı. Ödül töreni, 10 Aralık'ta TÜBlTAK Mustafa tnan Salonu'nda yapılacak. Beuııu Yıkuı uıılar, Sdyuk Yüutetn, Levent Yflksel ve tstanbul De\let Senfoni Orkestrası Çok Sesli Çocuk Korosu yer alıyor. Şen'in yaptığı TAM'dan yapılan aynmcılığın asıl kaynağınm eko- Türklerin toplumdan giderek ko- yazılı açıİdamada, araştırma so- nomik rekabet olduğuna, işyerle- pacaklannı belirtti. Yine yüreğım pır pır ediyor... Renkli bir gecenin sabahında kariı bozkırlardan geçerken dipsiz avuntularda sevdamı çoğaltıyo- rum... Söylemez de aday oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP'de kongre sürecine az bir süre kala genel başkanlık yanşı hız ka- zandı. DYP Genel Başkan Yardımcı- sı UfukSöykmezde adayhğını açık- larken aday sayısı 7'ye çıktı. Söyle- mez, genel başkan adaylan ÎDıan Ke- sici ve Mehmet Ağar'ı üstü kapalı eleştirerek "3 Kasım seçimlerinde DYP'ye oy bile vermemiş kişflerin genel başkanhğa talip olmasını DYP'Uler içine sindiremiyor ve nza göstermiyor" dedi. DVT Genel Başkan Yar- dımcısı Ufuk Söylemez, dün parti genel merkezin- de düzenlediği basın top- lantısmda, 14-15 Aralık tarihinde yapılacak kong- rede genel başkanhğa aday olduğunu açıkladı. DYP'nin 3 Kasım seçimlerinde hak etmediği bir sonuçla kıl payı barajm altnıda kaldığmı belirten Söylemez, bu sonucun yamızca DYP için değil demokrasi ve millet açısmdan da üzü- cü ve talihsiz bir gelişme olduğunu belirtti. Kongrenin DYP için tarihi bir firsat olduğunu vurgulayan Söy- lemez, partinin bu kongreden yeni- lenerek ve revizyonunu gerçekleştı- rerek çıkmayı başarması gerektiğini söyledi. Söylemez, şu görüşleri dile getirdi: "DYP'tiler olarak her şerden bir havn*çıkarmasını bflmelhiz. Bazenye- nflgüer gelecekteki zafeıîerin müjde- cisi de olabiür. DYP sahipsiz değiklir, D\Tteşkilatlan,detegele- ri ve tabanımızdan gelen yoğun istek ve tweccüh nedeniyle partimizin ge- lenekten geleceğe taşrva- cakbir anlayışjagenel baş- kanhğa adâ> bğımı koyu- yorum. DYP'ye 3 Kasım seçimlerinde oy bile ver- memiş kişikrin. bu kong- rede genel başkanhğa ta- Utuk Söylemez lip ohnasnu, içine sindi- remeyen ve nza göstermeyen, binler- ce DYP'Knin sesi ve wdanı olarak bu zorfakat şereffi görevetaKp ohnayı ka- çmdmazbir sorumluluk olarak görü- yonım." Söylemez, DYP'nin kısır çekişme- leri, statükocu ve hantal yapıyı, liste kavga ve pazarlıklannı toptan tasfi- ye etmesi gerektiğini anlattı. hikmet.cetinkaya(â cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Dokunulmazlığını kaldınn ANKARACCumhum-etBürosu)- Işçi Partisi, AKP'lı Maliye Bakanı Kemal Unalatan'm hayali ihracatçı olduğunun, Orümcek Ağı soruştur- masım yürüten müfettişlerin rapor- lanyla belgelendiğini ileri sürdü. Par- ti Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin. Unakıtan'ın Al Baraka Türk'te yönetim kurulu üyesi ve or- tak olduğu dönemde, şır- ketin 800 bin marklık hayali ihracat yaptığını öne sürdü. Suça ilişkin tüm belgelerin Orümcek Ağı soruşturmasını yü- rüten Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılı- ğı 'nda bulunduğunu be- lirten Gültekin, Unakı- tan'm dokunulmazlığı- nm derhal kaldınlması- nı istedi. Parti genel merkezinde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Gültekin, AKP çevrelerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın kasası olarak bi- linen Kemal Unakıtan'ın adının Orümcek Ağı Operasyonu'nda geç- tiğini belirtti. Orümcek Ağı Operasyonu kapsa- mında hayali ihracat yaptığı belirle- nen 647 firma arasında Al Baraka Türk adlı özel finans kurumunun da bulunduğuna dikkat çeken Gültekin şöyle devam etti: "Şirketin 22 Temmuz 1997-1 Ağus- tos 1998 arasında 779 bin 240 mark- hk ihracatmın gerçek ohnadığL, ma- Bye müfettişlerinin incelemesiyle or- taya çıkarıldı. Al Bara- ka'nm bu tarihler arasın- da 5 a\-n işleminin hayali ihracat olduğu saptandı. Ha> r ali ihracat işlemlerine konu olan döviz ahm bel- geteri,gümriik çdaş beyan- nameleriveAlBaraka'nm kestiği faturalar müfetfjş- lerin haarladığı raporun ekleri arasında bulunuyor. M. Bedri Gültekin. Hayali ihracaün yapıldığı dönemde MaliyeBakanı Kemal Una- krtan ise şirketin hem yönetim kuru- luüyesi hem deortağıdurumunda gö- revyapryordu.'' Mehmet Bedri Gültekin, AKP'li Maliye Bakam Kemal Unakıtan'm dokunulmazlığının hemen kaldml- ması ve hakkında Meclis soruştur- ması açılması gerektiğini ifade etti. Hikmet ÇETİNKAYA 68den 78e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar e ü f l i Z İ ı A Y ı n C ı L ı ı( Tel: 0212-5124219 Faks: 512 11 72 ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog