Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bakanlık içi interaktif ağ e-MEB projesi tamamlandı • Milli Eğitim Bakanlığı 7 yıldır üzerinde çalıştığı e-MEB projesini internet sitesi üzerinden veli ve öğrencilenn ziyaretine açıyor. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ÎVLAHMUTGURER .ANK4RA - Milli Eği- tim Bakanlığı (MEB) 7 yıldan bu yana üzerinde çalıştığı bakanlık ıçi inte- ralctif ağ projesini tamam- ladı. İLSİS adı verilen sis- temin öğrencı v e v elılerin de ziyaretine açılmasına çalışılıyor. Böylece iste- yen her velı çocuğunun ders programını, notlannı ve devamsızhk sayısını öğ- renebılecek. MEB. kurum içı bilgi ağını arttırmak ve bilgiye kolay ulaşımı sağlamak amacıyla 1995'te çalışma- lanna başladığı projeyi tüm fonksiyonlanyla kul- lanmaya başladı. Ankara ve ilçelerinin pi- lot bölge olarak seçildiği programa göre her okula bir bilgisayar venldı \e okullann kayıt, demirbaş ve öğrencı bılgilerini doğ- rudan MEB' e gönderme- si sağlandı. Program sa- yesinde TIR lar dolusu kâ- ğıdın tek tek değerlendi- rilmesinin sona erdirildi- ğini söyleyen yetkililer şunJan söylediler: "Böylece her okul bil- güerini doğrudan Bakan- hk'a gönderiyor. Eskiden okullar ilk önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne, ilçe milli eğitim 0 milli eğitim müdürlüğüne. il milli eği- tim müdürtüğü de Bakan- hk'a yoUuyordu. Bu ne- denle sonuçlarda birçok yanhşhk ohıyordu." 8 yıllık zorunlu temel eğitimle birlikte öğrencilenn smıf geçme oranı yüzde 96'ya çıktı Eğitimdekaliteartü• Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim öğrencilerinin son 5 yıldaki başan durumlannı tespit etti. Öğrencilenn en başanlı olduğu bölgeler yüzde 99'luk sınıf geçme oranıyla Karadeniz ve Iç Anadolu bölgeleri olurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 91 'lik sınıf geçme oranıyla en başansız bölge oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bün>- su) - tlköğretim okullannda eği- tim-öğretim süresinin 8 yıla çıka- nldığı 1997-1998 eğitim ve öğre- tim yılından bu yana öğrenci sayı- sı artmasına karşın, sınıtta kalan öğ- renci sayısı azaldı. Öğrencilerin, en başanlı olduğu bölgeler yüzde 99'luk sınıf geçme oranıyla Kara- deniz v e lç Anadolu bölgeleri olur- ken Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 91 'lik sınıf geçme oranıyla en başansız bölge oldu. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 1997-1998 eğitim-öğretim yıltnda 8 milyon 420 bin 947~ilköğ- retim öğrencisinden 682 bın 800' ü, 1998- f999 öğretim yılında 9 mil- yon 69 bin 292 öğrenciden 685 bin 67O'ı, 1999-2000 öğretim yılmda 9 milyon 630 bın 566 öğrenciden 644 bın 83'ü. 2000-2001 öğretim yılmda 10 milyon 47 bin 628 öğ- renciden 465 bın 989'u, 2001 -2002 öğretim yılında 10 milyon 157 bin 910 öğrenciden 359 bın 991 "i sı- nıf tekran yaptı.Son 5 yılda 2 mil- yon 238 bin 533 öğrencı sınıf geç- me başansını gösteremedi. Sınıf tekrarlayanlann 935 bın 487'sini köylerdeki öğrenciler oluşturdu. Son 5 yıhn verileri, öğrencilerin en fazla 1. sınıf ve 6. sınıfta zor- landıklannı ortaya koydu. Bölgelere göre başan durumu- na bakıldığuıda. Güneydoğu Ana- dolu Bölgesi'nde sınıfta kalma ora- nının diğer bölgelerden daha yük- sek olduğu belirlendi. Geçen öğ- retim yılında ilköğretim okullann- da sınıf geçme başansı Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 96, Ege ve Mar- mara bölgelerinde yüzde 98, Ka- radeniz ve Iç Anadolu bölgelerin- de yüzde 99, Doğu Anadolu Böl- gesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yüzde 91 olarak tespit edildi. , • Lise düzeyindeler Hukuk fakülteleri yetersiz • Antalya Barosu Başkanı Mehmet Zeki Durmaz, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle bazı fakültelerde eğitimin lise düzeyinin bile altında olduğunu vurguladı. ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Antalya "da düzenlenen bir panelde biraraya gelen hukukçular, üniversitelerde hukuk eğitiminin yetersiz olduğuna dikkat cektiler. Alman Friedrich Naumann Vakfi ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nce düzenlenen "Hukuk Devleti Hukukçulannı Yetiftiriyor'' konulu panelde, konuşan Antalya Barosu Başkanı Mehmet Zeki Durmaz, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle bazı fakültelerde eğitimin lise düzeyinin bile altmda olduğunu vurguladı. Durmaz, "Hukuk fakühelerinin yansı kapaübnah, yansı modernleştirihnelidir" dedi."Önce hukuk devleti yaratılmah, ardından hukukçu yetiştirmehyiz" diye konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok da Türkiye'dekı 74 üniversitenin 33'ünde hukuk fakültesi bulunduğuna dikkat çekerek, bunun yüksek bir rakam olduğunu vurguladı. Yargıtay 14. Hukuk Dairesı Başkanı Mehmet Handan Surlu'nun bir an önce Adalet Akademısi kurulması gereğine dikkat çektiği panelde. Danıştay Başsavcısı Harun Çetintemel "Asistanlann ders verdiği bir sistem kabul edilemez" diye konuştu. YÖK Üyesi, Ankara Üniversitesı Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Ramazan Aslan ise, kalabalık anfiler, ezbere eğitim. bilgiyi ölçmeyen smav sistemi nedeniyle öğrencılenn teknisyen gibi yetiştirildiğini ıfade etti. Diyarbahr'da boyu YıDardan sonra sağlanan huzur ve güven ortamıyla Diyarbatar hemen her gün yeni bir etkinüğe sahne oluyor. Kuğu Bale Piyano Diksiyon SanatMerkezTnde, hem çocuklar hem de anneleri bale öğreniyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Kuğu Bale Piyano Diksiyon Sanat Merkezi'ndeki bale kursuna çocuklannı götüren anneler de bale öğrenmek isteyince, büyükler için de kurs açıldı. Çocuklannı getiren anne- lerin ısranyla açılan ve 10 kişhtebaşlavan kursiyer sayeı30'a çıkü. (Fotoğraf: AA) Arastırma Oğretmen gazete okumuyor İSTANBUL(AA)-Tür- kiye nin geleceği ellerin- de şekillenen öğretmen- lerinin yüzde 26.6'sının yılda bir kez tiyatroya gi- debildikleri, büyük bö- lümünün de günlük gaze- te okuyamadığı belirlen- di. "www.ogretmenler- sitesi.com" adlı sitenin 5 bin 400 öğretmenle yaptığı anketten derlenen bilgiler, öğretmenlerin kültürel ve sosyal aktivi- telere katılma oranlan açısından ilginç sonuç- lar onaya koydu. Anke- Emniyet'te suçunu itiraf etti 'Umraniye sapığı' yakalandı • Anadolu yakasında küçük yaştaki kız çocuklanna tecavüz eden 30 yaşmdaki zanlmın evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu açıklandı. İstanbul Haber Senisi - İstanbul 'un Anadolu Ya- kası'nda çok sayıda kü- çük yaştaki çocuğa teca- vüz eden sapık yakalandı. "Umraniye sapığı" olarak bilinen zanlının emniyet- teki sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi. Umraniye. Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar'da küçük yaştaki çocuklara teca\aiz eden sapık yaka- landı. Kadıköy'de bir kız çocuğunun kaçınlmak is- tendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis, çe\Tede operasyon başlattı. Arama çalışma- lan sırasında polis ekiple- ri şüpheli görülen 30 ya- şındaki Y.O. adlı kişiyi. Mustafa Kemal Mahalle- si girişinde gözaltına aldı. Önce Örnek Polis Karako- lu'na götürülen zanlı, da- ha sonra Asayiş Şube Mü- dürlüğü'ne gönderildi. Y.Ö. burada dünkü olayın mağdurlan M.Ş. (9) ile M.Ş.(10)adhçocuklarla yüzleştinldı. İstanbul Emnıyet Mü- dürü Hasan Özdemir, zanlının. sorgusunda 1.5 yıl önce intihara kalkıştı- ğını anlattığını belirterek * Yaptığı işten pişman, an- cak' Yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum" diyor. Görünen, bir psikolojik rahatsızlığı var" de- di.Y.Ö'nün, 11 yıllık ev- li. 3 ve 5 yaşlannda 2 kız çocuk babası olduğu be- lirtildi. te katılan öğretmenlerin yüzde 36.7'si "her gün düzenli gazete okuyama- dığını" belirtirken yüz- de 34'ü " ayda bir kez ki- tap okuduğunu" yüzde "' 1.8'i kitap okuyamadı- ğuıı" söyledi. '"Tiyatro- ya gitme sıklığı"' da so- rulan öğretmenlerin yüz- de 26.6'sı yılda bir kez gittiğini dile getirirken yüzde 24'ü de hiç gitme- diğini belirtti. HAVA SICAKLIĞI 8-10 DERECE AZALACAK Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı Haber Merkezi - Meteoroloji Ge- nel Müdürlüğü, hava sıcaklığının bu- günden itıbaren tüm yurtta 8 ile 10 de- rece azalacağını bildirerek kar yağı- şı beklendığini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "Meteorolojik Uyan" başlığıyla dün yapılan açıklamada. yağışlann, Ak- deniz Bölgesi'nde yeryeretkiliolmak üzere yağmur ve sağanak, hava sı- caklığının azalması ile birlikte Trak- ya'dan başlamak üzere yurdun ku- zey, ıç ve doğu kesimlennde karla kanşık yağmur ve kar şeklinde ola- cağı bildirildi. Salı günü yurdun do- ğu kesimlerine hareket edecek olan soğuk ve yağışlı havanın, bu bölge- de yoğun olmak üzere kar yağışlan- na neden olacağı bildirildi. Bu arada, Edirne'nin Kapıkule Sı- nır Kapısı'na dün yılın ilk kan düş- tü. Kar yağışı saat 14.15'te başladı ve aralıksız 10 dakıka sürdü. Niğde'nin Çamardı ılçesindebirkişi, ılçeyakın- lanndaki Aladağlar'a yılkıya bırak- tığı atlannı getirirken donarak öldü. ITALYAN VE TÜRK TASARIMCILAR BULUŞUYOR Türkiye'de dizayn semineri Kültür Senisi - Tophane-i Amire Bınası, 12-13 -Aralık tarihlerinde Ita- lian World Commission (İtalyan Dış Ticaret Enstitüsü) tarafından düzen- lenen 'İtalyan Dizayn Semineri'ne ev sahipliği yapacak. Semınerle bağlan- tılı olarak 14-15 Aralık tarihlerinde bi- nada 'İtalyan Tasanmında Son Elli Yd'ı konulu bir de sergi düzenlenecek. Seminere, İtalya'dan ve ülkemiz- den tasanm alanında birçok yetkin isim katıhyor. Mımar DenisSantachi- ara, Prof. Marco Bonetto. mimar Al- berto M. Prina. Doç. Dr. Cinzia Pag- nL Dr. Vıtaliano de FilippL Prof. Antyr Pansera ve Prof. ÖnderKüçükermaıı, DeftıeKoz, Derin San>er, Dr.Oya Şe- nocakAkman. Ganıze Türkoğlu Gü- ven, Prof. Dr. Nigan Bevazıt Yrd. Doç. Dr. Hakan Ertem, ZeynepBodurOk- yay, Doç. Dr. Gülay Hasdoğan ve Re- nin Gökj'ay- gibi önemli temsilcilerin kahlacağı etkinlikte, ağırlıklı olarak 'tasanm tarihi, tasanm ve endüstri arasmdaki iüşkiveendüstmeJ tasanm' konulan ele alınacak. Tekne battı, 2 balıkçı kayıp • ECEABAT(AA)-Çanakkale'nin Eceabat ilçesıne bağlı Beşyol köv-ünden denize açılan ve içinde 4 kişi bulunan balıkçı teknesi Saroz Körfezı'ndebattı. Balıkçılardan2si kurtulurken 2'si kayboldu. Beşyol köylinden balık yakalamak amacıyla önceki gece denize açılan Osman Ersöz (53), Tuncay Ersöz (33), Ergün Ersöz (25) ve Macit Doyuran (34) adlı balıkçılann bindiği tekne, şiddetli fırtına nedeniyle alabora olarak battı. Balıkçılardan Ergün Ersöz ve Macıt Doyuran, saatlerce dalgalarla mücadele ederek karaya çıkmayı başanrken yapılan aramalara rağmen denizde kaybolan Tuncay Ersöz ve Osman Ersöz bulunamadı. Soba parladı: 9 asker yaralı • tPSALA (A.\) - Edirne'nin İpsala ilçesindeki 12. Hudut Tabur Komutaniığf nda, bir sobada meydana gelen parlamada 9 asker yaralandı. Sobanın parlamasına yanık madeni yağ dökülmesinin yol açtığı bildirildi. Parlama sırasında yaralanan askerlerden 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Askeri Hastane'ye kaldınlırken 5 kişi de İpsala Devlet Hastanesf nde tedavi altına alındı. BURSARAY'da tartışma büyüyor • BURSA/SAMSUN(Cumhuriyet)- Bursa Hafıf Raylı Sistem'le (BURSARAY) ilgıli tartışmalar giderek büyüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser, 350 milyon dolar harcanarak ilk etabı devraya sokulan BURSARAY'da yüzde 99 başan sağlandığını savunurken eski başkan Erdem Saker, 90 trilyon lıralık işin yapılmadığını iddia etti. Frigtere ait yeni anıtlar bulundu • ESKtŞEHİR (AA) - .\nadolu Ünı\ ersıtesı Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Taciser Sivas başkanlığında Eskişehir, Kütahya ve Afyon bölgesinde yapılan yüzey araştırmasında. ilk defa arkeoloji literatürüne gırecek Friglere ait anıtlar bulundu. Sivas. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Tanh Bölümü öğretim elemanlan ile ögrencilerden oluşan ekiple, Frig kaya anıtlannda geçen yıl başlattıklan yüzey araştırmalanna bu yıl arkeolojik değerlerin saptanıp bilimsel açıdan değerlendirilmesine yönelik çahşmalarla devam ettiklerinı sövledi. Tanhi eserler ziyaretçi bekliyor • ŞIRM\K (AA) - Şırnak Turizm İl Müdürlüğü yetkilılen. ıl genelinde yer alan tarihi eserler, doğal güzelliİder ve turistik olarak görmeye değer diğer yerlerin. yeterli altyapı bulunmaması ve turistik yatınmlann yeterli olmaması nedeniyle gerektiği gibi değerlendirilmediğinı söylediler. Yetkililer, "İlin turizm merkezlerinin başında Nuh Tufanı sonucu, Hz. Nuh'un gemisinin konduğuna inanılan Cudı Dağı gelir. Kasrik Beldesı'ndeki Gutilerden kakna köprü, taştan yontulmuş sulama kanalı, ata bınmış adam resmi, Besta Meryem Kaphcalan, Cizre ilçesindeki Hz. Nuh Türbesi, Mem-u Zın Türbesi, Kırmızı Medrese, turizm açısından büyük önem taşımaktadır" dediler. Endeavour dünyaya döndü • CAPE CANAVERAL (AA) - Elverişsiz ha\a koşullan nedeniyle dünyaya dönüşü defalarca ertelenen Amerikan Uzay \ e Havacılık Dairesi'nin (NASA) uzay mekıği Endeavour nihayet dünyaya döndü. NASA yetkilileri. Endeavour'un üç günlük bır gecikmeden sonra dün TSİ 21.37'de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi 'ne güvenli biçimde indiğını belirttiler. Mekikle, 6 aydır uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUÎ) görev yapan 3 astronotla birlikte yerviizüne toplam 7 astronot döndü. 6 bilen 1 kişi 537 milyar kazandı • Haber Merkezi - Sayısal Loto çekilişınde kazanan numaralar 1,15, 25, 29, 31 \e47'yi bilen 1 kışı. 537 milyar 323 milyon lira ıkramiye kazandı. Çekılışte, 6 bilen talihlınin, kuponunu Ordu Fatsa'da yatırdığı bildirildi. Çekilişte 5 bilenler 1 milyar 480 milyon 450'şer bın, 4 bilenler 13 milyon 300'er bin, 3 bilenler 1 milyon 200"er bin lira ikramıye alacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog