Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yönetrneni: tbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Safitn Alpaslan#Sonımlu Mikiür Mehmet Sucu • Haber Merkezi Müdürü: HakanKara Cumhuriyet tndyaz Sahibi: COIHURÎYET VAKFI aiıa İLHAN SELÇUK Istıhbarat: Cengiz Yıldırım • Ekonomı Öz- lem Yüzak • Kültûr: Egemen Berköz 9 Spor: \bdülkadirVücelman»Makaleler Sami Ka- raören 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- gı-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlen- Meh- met Faraç # A\rupa Temsılcısı Güray Öz YayınKurulu tihanSetçuk(Baş- kan"), Emre Kongar (Danışman), Orhan Eriırç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursah, Mtısta- fa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No. 125,Kat:4, Bakanlüdar-Ankara Tel 4195020(7 hat), Faks 4195027 •iznurTemsılcısıSerdarKızık, H ZıvaBlv. 1352 S 2'3 Tel 4411220. Faks 44187 45 • Adana Temsılcısr Çedn Yiğenoğlıı, tnönü Cd. 119 S.No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü Erol Erkut # Koordınatör Ahmet Korulsan 9 Mu- hasebe Bûlent Yener9 Idare Hüsevin Gûrer • Satış: Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Lld. Şti. • Genel MüdurGüIbin ErduntnÂkoordmatör Reha Işıtman • Genel MüdurYıd Sevda Çoban 0 Fınansman Müdüıü Çetiıı Erduran Tel 0212 514 07 5 3 - 513 84 60-61. Faks 0212 513 84 63 YlY-unUyın \ enı Gûn Haber \jansı Basm ve Yavıncıhk A Ş, Baıkı: Sabah Yayıncılık A.Ş Türkocagı Cad '9 41 Cağaloglu 34334 Isanbul PK 246 - Sırkecı 34435 tstanbul Tel (1X212) 512 05 05 (20 hatl Faks (0/212)513 85 95 8ARALIK2002 Imsak:5.34 Güneş: 7.09 Öğle 12.03 Ikındrl4 22 Akşam: 16.44 Yatsı: 18.11 Acil eylemplanı açıklandı; 2003 yılında 13 milyar dolar gelir elde edilmeye çalışılacak TuriztndehedefbüyüdüANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Turizm Bakanı GûldalAkşit, bakanlığının hazırladığı "eylem planı" çerçe\'esinde, 2003 yılın- da 15 milyon tunst ve 13 milyar dolar rurizm gelin elde etmeyı he- deflediklerini bildirdi. Akşit, dün yaptığı yazılı açık- lamada, tunzm sektörünün, üstlen- diği ve üstleneceğı fonksıyonla- ra göre, uluslararası planda karşı- laştırmalı üstünlüğe sahip olduk- lan en önemli ve rekabetçi ürün olduğunu kaydettı. Türkıye'nin, elindekı runzm ımkânlannı hare- kete geçırerek orta ve uzun vade- li pek çok hedefım gerçekleştıre- bilecek durumda olduğuna kayde- den Akşıt, rurizm sektöründeki • Turizm Bakanı Güldal Akşit, Türkiye'nin elindeki imkânlan harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. Akşit, "2020 yılındaki hedefimiz, her yıl 60 milyon turist, her yıl 50 milyar dolar gelirdir" dedi. dinamizmı harekete geçirmek ıçin lışmalara yönelik eylem planı he- hükümetin eylem planının haya- tı önem taşıdığıru savladı. Yaptsal çahşmalar Akşit, Turizm Bakanlığı olarak yapılandırdıklan eylem planlan- nı da "yaptsalçalışmalara vönelik eylem planı önerUeri" ve "destek- lemeye Uişkin eylem planıönerile- ri" olarak ıkı başlık altında top- ladıklarını vurguladı. Yapısal ça- deflenni, sektörün güçlendirilme- sı, bakanlık olarak sektöre yöne- lik çahşmalann hızlandınlabıl- mesi için yasal bazı düzenleme- lenn hayata geçinlmesı olarak sı- ralayan Akşit şunlan kaydettı: "Yasalyöndenydardfr sektörün talebi ve ihtiyacı oian bu düzenle- meterin gerçekleştirihnesL, sektör üzerinde önemli bir motivasyon etkisiyapacak, sektörün bir bütün halinde işlemesine katkı sağjaya- cak ve sektörün önümüzdeki yü- larattjşkinhedeflerini büyütmesi- ni sağlayacaknr. Desteklemeye uiş- kin eylem planı önerilerine gelin- ce; 2003 yıhndaki turizm hedefi- miz lSmflyon turist 13 milyar do- larturizm gefiri ekleetmektir. 2002 yıhndaki bdgeti yatak kapasite- miz395 bindir. 20Ö3 yıhnda 420 bi- ne çıkanlması öngörülmektedir. Bu hedefimiz,2020 yıhnakadarbe- lirtediğimiz gelecek vizyonu içeri- sinde, sürekti büyümeyi öngör- mektedir. Buna göre, 2020yuı Tfir- Idyesi'ndeki turizm hedefimiz, her yü 60 mflyon turist, her yıl 50 mil- yar dolar turizm geüri ekle eden birTürldye'dir.'' licole KiAnan aşk peşmde • NE\V YORK (AA) - Eskı eşı Tom Cruıse ile aynhğı medyada büyük ilgi gören sinema oyuncusu Nicole Kidman, yeni bir aşk macerasına hazır olduğunu söyledi. CBS televızyonunda yayımlanan "60 dakıka" programında Kjdman, "herhangı binsıyle karşılaşmak ve ayaklan yerden kesılerek âşık olmakistediğini" anlattı. Kidman, evlıliğinin bitmesıyle ılgih olarak da "Elbette burada suçlanacak iki kişı vardır. Her şeyın arkasında bütün bir bikâye vardır" dedı. Antatya'mn müdavhnleri • ANTALYA (AA) - Turizmde Türkiye'nin bir "markası" haline gelen Antalya'yı, en fazla Alman ve Rus turistler ziyaret ediyor. Bu yılın ocak-kasım aylan dönertıinde Antatya'ya gelen 4 milyon 812 bin 61 turist çoğunluğunu Alman ve Rus tunstler oluşturuyor. Ocak-Kasım dönerründe Antalya'yı 2 milyon 270 bin 885 Alman, 531 bin 313 Rus, 346 bin 794 Hollandalı, 223 bin 677 Avusturyalı, 131 bin 656 Fransız, 119 bin 957 Belçıkalı, 112 bin 918 îsveçlı, 111 684 Israılh, 108 bin 653 Ingılız, 84 bin 424 Isviçrelı, 77 bin 442 Danimarkalı, 52 bin 565 Norveçli, 47 bin 918 Fın, 44 bin 762 Italyan ve 6249'da ABD'li turist ziyaret etu. Kc Kulesi'nde bale gösterisi • ANKARA (ANKA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Remzı Buharalı, Kız Kulesi'nde bir opera ve bale gösterisi sergılemeyı planladıklannı belirttı. Buharalı, Tunzm Bakanlığı'na çağnda bulunarak bu etkinliklenn ancak Tunzm Bakanlığı ile ışbırhğı halinde gerçekleştınlebıleceğını söyledi. Edebiyat, müzik, sinema, spor, üp ve moda gibi pek çok alanda Türkler, başanlanyla adını dünyaya duyuruyor. Türkiye'nin adını duyuranlarm başmda Yaşar Kemal. İdil Biret Fazıl Say, Tarkan. AMüliFutbolve basketbol takımlan gehy or. Birçokgençbu başanh Turkleri örnek ahyor, onlar gibi olmak istrvor. OnlariANKARA (AA) - Müzik, sinema, spor, hp, edebiyat gibi pek çok alanda Türkler, başan- lanyla adını dünyaya duyurdu. Tüm dünyanın tanıdığı isimler arasında Türk edebıyatınm önemli yazarlan da bulunuyor. Yaşar Kemal ve Orhan Pamukbu yazarlardan ıkısı 1999 yıhnda çektıgi "Harem Suare" ile Cannes Film Festivalı'nde ödül alan Ferzan Öz- petek, bu filmle Italya'da gışe rekorlan kırdı. Rıfat Özbek, Hüseyin Çağlay an, Aol Kutoğlu, Dice Kayek, Cemil İpekçi gıbı modacılar dün- yacaünlüsanatçılangıydinyor. Pop müzik sa- natçısı Tarkan, parçalan ve khpleriyle dünya gençliği tarafindan tanınıyor. Fazıl Say, Meh- or veş Emeç, Aysegül Sanca, Gülsin Onay, Bur- çin Büke, İdil Biret, Güher-Süher Fekmel kar- deşler, Vferda Erman, Suna Kan, Ayla Erdu- ran, ŞefikaKumıer, operanın divası LeylaGen- cer, Belçika Kraliyet Balesi Başdansçısı Ay- şem SunaL orkestra şefı Betin GüneşTürkiye'nin yurtdışındaki sanat elçileri... Caz müziğının iki önemli isrru Kerem Görsev ve Ühan Erşa- hin, "DJArkmADen",nam-ıdiğer''Mercan Dede" ıse dünyaca tanınan isimler. Dünya Kupası'ndaüçüncülüğu elde eden A Milh Futbol Takımı, günlerce spor kamuoyu- nu meşgul etti. Takımın Hasan Şaş'tan Rüştû Reçber'e. Ühan Mansız'dan Emre Belözoğ- hı'na kadar tüm yıldızlan bugün dünyaca ta- nınıyor. Basketbol dünyasının "Oniki Dev Adam"uıdan tbrahim Kutnıay Yunanıstan'm Panaminaikos takımında oynarken, d NBA'de Hidayet Türkoğlu Sacramento Kings, Meh- met Okur ise Detroit Pıstons'ın formasını gı- yiyor. Milli atlet Süreyya Ayhan atletızmde, Yasemin Dalküıç dalmada, Nasuh Mahruki dağcılıkta, Semih Saygmer bilardoda Türki- ye'nin gururlan... ABD'nin önde gelen kalp cerrahlanndan Mehmet Öz ile ABD'de yaşayan nöroşırürjı uzmanı Prof. Dr. Gazi Yaşargflde, alanlannda rakipsiz kabul edılıyor. AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Bayram sonu kahvesi Tüm Bellona takımlar hediyeli Bu yılın ılk bayTamı ansı- zın geldı. Ben tam bu bayram hıç yazı yazmayacağım ne guzel derken. yanlış hesap yapüğıma, bayramın uçüncü günü. yanı ben tznık yollann- dayken yazımın gazetede ol- ması gerektığıne ansızın uyandım ve tabiı yola çıkma- dan önce, bayramın bınncı günü. hepımız rehavet içın- deyken yazı masasının başı- na geçnm Şımdi bırbavTam sonu kah- vesi herkese ıvi gelir. Bayram öncesı günlerce televızyonda her sefennde benı çok rahatsız eden birrek- lam vardı. Mahmutpaşa'da alış\erişyapan yaşb ıkı ınsan. hıkâye sankı KemalettinTuğ- eu romanlanndanfirlamışgı- bı, npler de.. Reklam ıyı nı- yetle yola çıkmıştı ama işı öylesine abartmıştı la, sonun- da açıkça zorlayıcı, hükme- den bir bayram reklamı ol- muştu. Bırakın msanlar can- lan istediği ıçın bırilenru zi- yaret etsınler. canlan ıstedı- ği ıçın binlenne sanlıp "Se- ni seviyorum" desınler Bu ışler öyle zorlamayla olmaz. Böy le dıyorum ya, gene de Mahmutpaşa'da alışveriş eden ınsanların telaşı, büt- çelerinı zorlayarak aldıkla- n tatlılan kıymetlı bir eşya gıbı sımsıkı kucaklamalan, o anda gözlenndekn parlak- lık hoşuma gıdıyor. Ve an- sızın televızyona mıhlanıp kalıyorum. Bir telev ızyon muhabırıyle, bir kamera- man Mahmutpaşa'da dola- şıyorlar. Herkes telaşh, her- kes bir şeyler almaya bakı- yor. Birara kameramanın d- gısını o kalabahk ıçınde yaş- lı. tek başına yurüyen bir kadın çekiyor. Lacıvertpar- dösü gıymış. başına gene lacıvert- sanlı bir eşarp tak- mış, elinde bastonu vakurbir biçimde ılerleyen yaşlı birka- dın. Kameramanla telev ız- yon muhabın. vaşlı kadının ayaklanru u>'gun buluyor, üst- te demir korunaklarvar. uzat- mayayım sonunda ora>r a yer- leşıyor. sepetı de yanıbaşın- da. Benım ev çıçek dolu ama nergıs kokusu başımı dondü- rüyor \e çok yakında yıtırdi- ğimiz MelihCeN'det And»'ın dızelen gelıv or aklıma. "Nergis'in ölüsü buluna- madı? Düştüğü suda şimdi safran rengi? Bej-az bir çjçek- tiartıkadL" Durup bakıyorum. genç adam "Hayııt bayramlar ab- la" dıyor. "buyur'" Ona ha- yırlı bayramlardıhyorum ama aksilık bu ya. yanıma sadece sıgara parası almışım. canım ıstese de nergıs kokusu başı- mı döndürsedealamam Böy- le düşünürken nergısleri kok- lamaya başhyorum, ardından "Yazık, yanıma para ahna- nuşun" dıye bir şeyler geve- lıyorum. Genç adam eğihp nergis demetlennden ıkı ta- nesını seçıyor ve acele bırkâ- ğıda sanp bana uzatıyor. -Parayı bosver abİa. bav- ram günü lafi mı oiur. Bu ben- den sana bir hedive. bir bay- ram şekeri oisun." Ne yapacağımı bılmeden nergıs demetımı elıme alıp. ev e doğru yürüyorum. Ve ga- np bir şey, her şeyden tümüy - le umudumu kestigım birza- man > aşadıktan sonra, ehm- alunu kesıp soruyorlar deta neıgısleı baıu maıulıııaz BELLONÂ "Teyzeciğim çocuklannız için mi bir şeyler alacaksı- nız?" "Hayır" dıyor yaşlı kadın. "benimçocuklanm Marma- riste oturuyorlar.ben kapnnın önündekiyoiu büyıik birözen- k yapan işçiler için çorap al- mayagddün. İşlerini öylegü- zel yapıyorlar kL.." Böyle bır yanıt kamera- manla, telev ızyon muhabıri- nı şaşırtıyor. ben de şaşınyo- rum. Kalabalık ıçinde kay- bolan kadını ızlıyorum ve gözlenm doluyor. Bu ülke hâlâ neden batmadı. bunun sağlam bırnedenı olmalı? Ta geçmışten gelen, hâlâbızı bı- rakmayan bır nedenı. Yazımı yazarken bakıyo- rum sıgaram bıtmış, tamam içınizde 'K^enemisigara?'' dı- yenleri duyar gıbıyım. bırak- madım ama ıyıce azalttım. öyle kı yedek yapmamışım: bayTamın ilk saatlerinde hem de bilgısayann başmda siga- rasLzkaldım. Çaresız üstüme bır şeyler gıyınip yakındakı markete yollanıyorum Odane.yolu- mun üstünde gencecik bir adam. elinde nergis dolu bir sepet. Bu sera ışı çıktığından ben çıçeklenn de mevsımi kahnadı. bu benim bıldığım nergis baharda olmaz mı? Neyse.. belkı de ben vanıh- yorum. Genç adam ılerleyıp kendıne uygun bır yer anyor. Yağmur da var, hemen orada bır demıryolu köprüsünun g gelıyor. Hayda yeniden ağla- maya başhyorum. Bayramın bu ilk günü ol- dukça sulu gözlü bir başlan- gıç yapıyorum ve akhma ha- yatımda artık gidılecek bir büyük evinın kalmadığı ge- liyor. Annem ve babam yok artık, mezarhk zi>r aretlerini de hıç sevmem. Yani dostlar, ba>Tamın bırinci günü, yola çıkmadan önce bayağı bir ağ- lavıp, ıç çekiyorum. Bu arada kardeşlenm te- lefon edıv orlar. "Eh aWa_ ar- ük ailenin büyüğü sensin. bi- ze bir sofra kur" dıyorlar. "annemizin sofralanna ben- zesia'' "Öyie mi?" diyorum ve hemen en yakrndaki paza- ra koşuyorum. Balıkçı açık. Hamsi bıle var. Hadi IŞJL kı- zım üşenme.. Ve iki kılo ham- si alıp tek tek kılçıklannı çı- kanyorum ve kardeşlenm ka- pıyı çahyor Hay aÛah, ne biçimbırbay- ram yazısı bu Oldukça hü- zünlü ve ne çok kendımden söz ettım. Ne yapalım sevgılı okur, bu yazıyı bayTamın ilk günü yazdım. Bazılannız henüz uyanmadı bile ve bır başka grup arkadaşım da Kaş"ta da- lıyor Bakmayın sız benım bu ka- dar ağladığıma.. ben de Iz- nık'e çınilen ve ören yerlen- nı görmeye ve sazan balığı yemeye gıdıyorum. Tabıı bir ara onlan da anlatınm. sevTe>leisfl(fl vahoo.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog