Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 8 ARALIK 2002 PAZAR OLAYLAR V E O O R U S L E R olay.goaıs@cumhuriyet.com.tr EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Laîk Cumhuriyeti Korumak... Nelerle karşılaşacağımızı onceden bılmıyor muyduk9 Mıllı Nızam, Selamet, daha sonra Refah Ne oldu bu partıler1 ? Onde gelen yandaşlan, yonetı- cılen şımdı nerde9 Bu partılenn kapatılma nedenlerını herkes bılıyor Ul- keyı ırtıca cehennemıne sokmak heveslen gınşımlen1 Anayasajn 'tağyırve tebdıl' nıyetlennı turiu yollardan açı- ğa vujmalan Her seçımde belııiı bır oyları vardı Kımı zaman hu- kumetlereortakolarak katılmışlardı Hattabaşbakan bı- le olmuşlardı Ârşa sonunda kafalannı Cumhunyet ya- salarına vurdular Derken yenı bır partı AKP 'Bız artık değıştık" alaatmacalan' Geteceğı onceden goımek o kadar zor muydu1 ' Ka- patılan butun bu partılenn Cumhunyet, daha doğrusu Mustafa Kemal Ataturk karşıtı kışıler gafletımız, al- dırmazlığımız sonucu şımdı ıktıdar koltuklannda hem de tek başlanna1 3 Kasım oncesı yazdıklanmızı anımsayın Şu yuzde on seçım barajı kalkmalı dıye yazıldı konuşuldu Kus- künler' seçım ertelensın, seçım ve partıler yasalan ye- nıden duzenlensın, seçım barajı ya kalksın yada en az yuzde beşe ınsın dıyenler ne denlı haklı çıkö Yuzde beş çızgısını geçen, ama yuzde dokuz, sekız, yedı, beş oy aldıklan halde Meclıs'e bır tek mılletvekılı sokamayan partıler bu sonuçtan sorumlu değıller mı'> llle de yuzde on dıye tutturanlar koriuklennın bencıl- lıklennın cezasını çektıler Yalnız kendılen değıl bızler de' Kırk mılyon seçmenın dortte bın oy vermeye gıtme- mış' On mılyon oy da yuzde onluk barajı yuzunden ço- pe atılmışi Seçmenın dortte bır oyunu alan AKP "mıl- ///rade'nın sahıbı olarakortayaçıkıp, hukumetolmuş Karşısında muhalefet, CHP Son seçımde ırtıca tehlı- kesını goren seçmenlerın, ancak yuzde 19 oyunu alan CHP1 Ataturk devnmının başlıca savunucusu olması gereken CHP, neden seçmenın oyunu alamadı ya da "kerhen" alabıldı? Bugun bu konuyu açıklıkla hesap- lamak gerekmıyor mu'? Daha ılk gunden saklı nıyetlerı ortaya çıktı Luks otel- lerde toplu ıftariar, namazlar, başortulu eşıyle cumhur- başkanını uğurlamak, anayasayı kendı ısteklenne go- re değıştırmek Mahkeme sanıklannı bakan yapmak Hıçbır srfatı gorevı, hatta bılgısı ve devlet gorgusu ol- mayan bınnın devlet parasıyla uçağıyla Avrupa gezı- sı 1 Karşısına çıktığı deneyımlı devlet adamlan karşı- sında ne denlı guç duaımda kaldığı bellı olmadı mı? Ne- yı kurtardı, neyı ıspatladı, neyı savundu 1 ' O da bellı de- ğıl 1 Gızlı goruşmelerde nelere soz venldı"? Şunu kımse unutmasın Turkıye'nın uyanık halkı var- dır, aydınlan, bılınçlı yurttaşlan Ataturk devrımıne go- nulden bağlı ınsanlan vardır, en onemlısı Ataturk asker- len vardır Meclıs'te onemlı bır ağıriığı olan CHP'ye de buyuk sorumluluk duşuyor Kemalıst devrım ılkelerını, laık Cumhunyetı ozenle korumak, savunmak Arkasında halkın neredeyse dortte uçunun bulunduğunu bılerek Mıllı Nızam'lar, Selamet'ler, Refah'lar vb Nasıl tan- hekanştı'? Şımdı sıradaTayyip'lenn Annç'lann Gül'le- nn partısı olmasın olmamalı Bunu onlemek gorevı bu partının onde gelen sorumlulannda Yine Kandınlıyoruz Çok zor bır doneme gırdık Laık Turkıye Cumhunyetı'ne yonelık ıçerden ve dışardan tehdıtler artıyor Içerde Cumhunyetın temel ılkelen, dışarda ıse ulusal çıkarlanmız, yardım ısteyen gözlerle ulusal solun gözlenne bakıyor Prof. Dr. Suat ÇAĞLAYAN Ege Umversıtesı Oğretım Uvesı ve Eskı Kultur Bakanı A vrupa Bırlığı (AB) Turiaye ıçın ınsan haklan ve ozgurlukler açı- sındanbırçağdaş- lık, ekonomık kalkınma yonun- den ıse bır umut projesıdır AB beklentımız yülarca Ban tarafin- dan somurulmuş ve bu yonde- kı odunlenmız Batılılarda ade- ta vermeden alma alışkanhğı yaratmıştır Haksız da değıllerdır hanı Hep umarak. hep buyûk sozu dınleyerekvermışız 1980'lerde Yunanıstan'ın NATO'ya don- mesı ıçın onayımız ıstendığın- de asker selamı venp "Başüstü- ne" demışız, 1990'larda •'Bir koyup beş alacaksnnz" dıye kan- dınlmış ve Korfez Savaşı son- rası 50-60 mılyar dolar yıtırmı- şız 1995'te AB umudumuzu körukleyıp gumrük bırhğıne sokmuşlar \e bılmem kaç mıl- yar dolar da oylece uçup gıtmış Şımdı sırada daha buyuk şey- ler var, Kıbns var, Ege'nın ege- menlığı var, unıter devletın goz- den geçınlmesı var, (dınsel) aan- lıklann beklentılen var Şu bır gerçek kı AB Turkı- ye'yı evıne almak ıstemıyor Bır yandan AB umudunu venp ıs- tedıklennı almaya çahşırken dı- ğer yandan buyuk bır pışkınlık ve ıkıyuzlulükle Turkıye'yı ne- den ıçlenne alamayacaklannı anlatıyorlar Ama bız bır turlu Giscard d'Estaing'ın, Verhe- ugen'ın soyledıklennı duymuyo- ruz Papa'nın 14 Kasım'da Ital- yan Parlamentosu'nda "Hnis- tiyanhk Avrupa'nın damann- daki kandır" derken ne demek ıstedığını anlamıyoruz Oysa kı AB ulkelennde temel uzlaşı, Turkıye'yı umutsuz bı- rakmamak ve bu umudu alabı- dığıne somurmek olmuştur Şımdı oynadıklan en buyuk oyun ABD'yı de yanlanna ala- rak Kıbns ıçın Turkıye ıle pa- zarlık yapmak "Önce sen Kıb- ns'ı AB'ye tesHm et, sonra senin AB işini nasüsa (!) çözeriz" dı- yorlar Turkıye'yemuzakereta- nhı vennek yenne "şarthtarüı" veya "taıih için tarûr gıbı be- lırsız umutlar venp en buyuk kozumuz olan Kıbns'ı almak ıstıyorlar Bellı bır oyalama surecınden sonra alınacak muzakere tanhı- nın AB 'ye gırmek anlamına gel- medığını herkes bılmelıdır Ucu açık \e uzun yıllar sure- bılecek bır goruşme surecınde Turkıye -eğer ısyan etmezse- bır yandan onune konan sorun- ları çozmeye çalışırken dığer yandan AB' ye yenı gıren 10-12 ulkenın yaratacağı engellerle de karşılaşacaktır Butun bunlann yanı sıra AB'ye gırmek ıçın sı- rada bekleyen Makedonya, Hır- vatıstan. Bosna-Hersek, Yugos- lavya ve Arnavutluk'un "Avru- pahhklannın" sağlayacağı on- celıklen de unutmamak gerek- mektedır Avnıpa'nın sınırlannın Kaf- kasya'ya kadar genışledığını du- şunursenız yakın gelecekte Uk- rayna, Gurcıstan, Azerbaycan ve Ermenıstan'ın da AB bek- lentılen doğal karşılanacak ve belkı de Turkıye ıle bırlıkte de- ğerlendınlmelen duşunulecek- tır Yam Turkıye her zamankı gı- bı AB umutlannı gonışmelerle surdunırken hem onundekı en- gellere yenılen eklenecek ve hem de AB 'nın aşın genışleme- sının olumsuzluklannı yaşaya- caktır Bu bağlamda gıttıkçe beklen- tılere yanıt veremeyecek han- talhğa kavuşacak olan AB'nın, kendı ıçıne aldığı veya almayı duşunduğu ulkelen kendı olçut- len doğrultusunda sınıflamaya tabı tutması da buyuk bır olası- lıktır O zaman, AB'ye gırsek bıle Avrupa'nın ıkıncı sınıf ulkesı olmanın bugunku durumumuz- dan ne farkı olacaktır kı 7 Butun bunlann yanı sıra AB ulkelennde yukselen koktencı ulusal akımlann yakın gelecek- te oluşturacağı tehhke de AB'nın butunluğu açısından goz ardı edılmemelıdır AB bugun Turkıye'de kendı yonunden çok onemlı bır ortam yakalamıştır Kendı laıklık kar- şıtlığını AB'nın ozgurlukler soy- lemıyle ortuşturmeye çalışan, dış polıtıkada deneyımsız hu- kumete sahıp çıkmakta \ e bun- dan yararlanmak ıstemektedır- ler Bunun ıçın de AB, ABD ıle el ele vererek Kıbns ıçın bastır- dıkça bastırmaktadır Ne yazık kı ulkemızdekı ba- zı ver-kurtulcu yazarlardan da buyuk bır destek goruyorlar Lnutulan ya da gormezlıkten gelınen çok onemlı bır konu da- ha var Hangı pazarhk yapılır- sa yapılsın. ne elde edılırse edıl- sın Kuzey ve Guney Kıbns bır- leşerek AB'ye gırdığı takdırde, artık orada AB' nın mevzuatı ve yasalan geçerlı olacaktır Ku- rulacak ortak meclıs tum anlaş- malan ıstedıklen şekılde yenı- den gozden geçırecek \ e bırleş- mış Kıbns'takı Turk varlığı eko- nomısıyle, kulturüyle \e kımlı- ğıyle zayıflayarak Rum varlığı yanında enyıp gıdecektır Çok zor bır doneme gırdık Laık Turkıye Cumhunyetı'ne yonelık ıçerden ve dışardan teh- dıtler artıyor Içerde Cumhun- yetın temel ılkelen, dışarda ıse ulusal çıkarlanmız yardım ıste- yen gözlerle ulusal solun gozle- nne bakıyor. 3 Kasım Depremi... Av. Burhaneddin AKDAG Eskı Sakarya Mılletvekılı B ütûnpartibaşkan- cısı,"Benimmemunımişi- nmlerekarşıdmücaretı,bu larını Turkıye Bu- yuk Mıllet Meclı- sı'nın dışına atan bu büyük deprem, halkta uzun yıllar boyunca buTkmış olan of- kenın sonucudur Bu ofke, 1983 yıhnda ıküdara gelen lıberal ekonomı (') temsıl- ni bfflr" dıyen, "Bir koy, jirmi al" zıhnıyetlı, de- miryoOan için "komünist fcadı" dıyen ve Tommiks okuyan özal iktidan ile başbmışOr.Aslında 14 Ma- yıs 1950 DP ıktıdanyla başlayan yozlaşma, dev- donemde hız kazandı Bu donemde dın, sıyaset ve tıcaret kardeş olmuştur Partı başkanlan, muflıs tuc- carlann yatlan ve helıkop- terlen ıle gezmeyı âdet edınmışler, bu tuccarlann kendılenne ve partılenne IttiSTANBUL DİYEN HERKESİN yaptıklan yardımlar kar- şıhğında da dıyet borcu olarak devlet bankalannın ımkânlannı bu kışıler ıçın seferber etmışlerdır Bu donemde Turk mılletı Amenka'dan ıthal edılen okumuş, kıbar hırsızlara sıyası otontenın hımaye- sınde soydurulmuştur Ha- yalı ıhracat teşvık edılmış, lımanlar kullanılarak yat ve helıkopter sahıbı olan, Rolex saatlı, arsız ve şı- mank turedı zengınler ye- tiştınlmıştır Bu saltanat 1991 yüına kadar surmuş- tur 1991 >ilından sonra Nec- meOinErbakan, Mesut Yi- maz, Tansu ÇiDer donemı başlamış \e bu donemde de Istanbul Bankası, banker olaylan, Teksülbank, 143 küo alnn, Morümek olay- lan ve servet beyanJan or- taya saçılmışnr Bu servet- ler, bır partı başkanı tara- findan "anasının çıkını" ıle ızah edümeye çabalan- mış ve sonuç olarak uç par- tı lıden kendı seçürdıİde- n parmaklar ıle kendılen- nı aklamışlardır Bu olaya kızan Cumhunyet Halk Partısı Başkanı DenizBay- kal hukumetten aynlmış, Mesut- Tansu zıtlaşması devam etmış \e hukumet ış yapamaz hale gelmışnr. lan ıle kurulan ve tnlyon- lan hortumlayan ınşaat şır- ketlen ve sağlık vakıflan- nın Ecevıt hukumetı tara- fından hımaye gormesı, halkın nefret ve kınını tör- puleyen nedenlerdır Ataturk ve tsmet Inö- nü'den sonra, de\ letı de\ - let gıbı yoneten Cumhur- başkanı AhmetNecdetSe- zer'e yapıian saygısızlık ve huzurunda gerçekleşen olaylar, uç devlet banka- sından turemış özel banka- lann guvenlık kameralan önunde ehnde çuvallar olan kışılerce soyulması da Tur- kıye'nın malı ıflasma ne- den olan olaylar zıncınnı başlatmıştır Yuzbınlerce okumuş genç ışten atılmış, müyonlarca vatandaş ışsız kalmış, yuzbınlerce ışyen kapanmış ve Başbakan'ın onune yazarkasa aülmışûr Köylunun, ışçının, memu- run ve emeklının haykınş- lanna polıs coplan ıle kar- şüıkvenlmıştır Sağlık ne- denıyle ıkı payanda ıle ayakta durabüen, polıhk hırsı nedenıyle ısüfa etme- yen ve yennı tsmafl Cem gıbı genç bır paruhye bı- rakmayan Ecevıt, hem par- tısının hem de kendısının ıntıhanna neden olmuştur Sayın Inonü'nun Termal Otfil'rie hana snylfidigi ta- PENCERE Ne Hukuk, Ne Yasa.. Başıboşluk, Kargaşa.. Bugun pazar Ne yazmalı'7 Ne Kıbrıs sorunu Ne Irak Savaşı NeAB. Aklım fıknm dunden ben Cumhurıyet'ın akıl al- maz manşet haberıne takılı Turbanlı avukatların duruşmalara gırmesıne kar- şı çıktığı ıçın oldurulen Gumuşhane Barosu Baş- kanı Ali Günday'ın katılı izzet Kıraç, ŞartlaTahlı- ye Yasası gereğınce salıvenlmış Cınayet tanhı 25Temmuz1995 Daha dun gıbı • Her sabah bızım eve bır tomar gazete gelır, ara- dım, taradım, sayfalan çevırdım, evırdım, bızden baş- ka hıçbırınde bu çarpıcı haberı bulamadım Cumhunyet bır garıp gazete oldu, zaten otekı- lerden ayrıydık, ama, ozellıkle 3 Kasım dan bu ya- na "refıklenmıze" hıç mı hıç benzemıyoruz Medyada ırtıcaya ılışkın ne bır ses ne de bır ne- fes duyuluyor, yalakalık ıse gııia Basınımızın dıncılere gonullu dalkavukluğu ga- zetecılıktanhımızdeşımdıyedeğıngorulmemışbır ornek oluşturuyor • Olay nedır'' Gumuşhane Barosu Başkanı Alı Gunday, Gülay Yıldız ıle Derya Şımşek adlı ıkı hanım avukatın du- ruşmalara turbanla gırmelenne karşı çıkmış, gerı- cı gazetelerde hedef gostenlmış, şerıatçı İzzet Kı- raç olayı basında okuyunca Osmanıye den kalkıp gelmış, yedı kurşun sıkarak baro başkanını oldur- muş Cumhurıyet'ın dunku sayısında katılın fotoğrafı yayımlandı Tam murtecı suretı Çember sakallı Takkelı Salıvenldıkten sonra Osmanıye'de aılesının ya- nına donen İzzet Kıraç, Trabzon Gazetecıler Ce- mıyetı'nın yayımladığı Bayram Gazetesı'ne açıkla- ma da yapmış "- Allah'ın şenatından başka hıçbır şeye ınan- mıyorum Alı Gunday'ın şahsında kurşunları sıs- teme sıktım Bu olay basıt bır cınayet değıl, ınan- cıma yapıian saldınya karşı gosterdığım tepkıdır Yaptığımdan pışman değılım " Vah zavallı İzzet Kıraç 1 Ama daha zavallı olanlar bızlenz, çunku boyle bır katılı afla sokağa salan bır ulkede, hukuktan soz açmak tam bır zavallıhktır • LaıkTurkıye'nın ılkelen uğruna can veren Gumuş- hane Barosu Başkanı Alı Gunday'ın eşı Türkan Gün- day'ın konuya ılışkın açıklaması ıse bılgelığın er- demını ozunde taşıyor Turkan Gunday, eşının katılını sokağa salanların gerçek katıl olduklarını soyledıkten sonra dıyor kı "- Katılı sokağa saldılar Belkı yakında başka Alı 'lerkurban seçılecek Kıraç'akın duymuyorum O bır zavallı 1 Bır hıçi Ucuz ve satılmış bır tetıkçı Eğer gerçekten ınanıyorsa, onu Allah 'a havale edı- yorum " • Turkıye'de kırtsal Muslumanlık, murtecı polıtıka- cıların ehnde kullanılıyor Tum dunyada Islamın yucelığını duşkunluğe çe- vırenler, Anadolu'yu da yabancı patronun elınde pe- rışan edecek sıyasetı guduyorlar Gumuşhane'dekı cınayet bu buyuk filmınıçedö- nuk bır fotoğrafından başka şey degıl 1 CEM RADYO GemlRodyo Tûrk rjulh HLteıjıne Yenı Sesler Kozandmyor YAKIŞMACIMR ~ BiR TANE KARTI OLMALI Kırmızı Lale kartı ıle îstanbul'un en onemlı festıvallerınde ındırımlı, taksıtlı ve oncelıklı bılet alma fırsatı. (0216) 556 98 56 I istanbuldostlan.org Bu ılan Cumhunyel'm katkılarıyla yayınlanmıştır Medyapatronlan, hırsızlar, banka hortumculan, ture- dı hberal ekonomı zengın- len bu olaydan CHP ve Denız Baykal'ı sorumlu tutmuştur Halk da, haksız yere CHP'yı Meclıs dışın- dabırakmışnr Hıçbırpar- tı hden, 40 yıllık bır par- tının Mechs dışında kal- masına uzulmemış, bıla- kıs sevmmışnr Son Ecevit kabınesı de halkın bu tepkı oylannın esendır Hırsız olmayan Ecevıt, seçımlerde tayın etnğı mılletvekıllen ıle en çok oyu alarak bınncı par- tı olmuştur Devlet Bahçe- li'nın partısı de Doğu'da- kı terör olaylan nedenıyle ve şehıtlenn kanı uzennden polıtıka yapmak suretıyle ıkıncı partı olarak Mec- lıs'e gırmıştır Halk, DYP ve ANAP'ı da barajın bır mıktaruzennde tutarak on- cu bır deprem gıbı buyuk depremın ışaretlennı ver- mıştır DSP, MHP ve ANAP ortaklığında da Mechs'ten pıs kokular gel- meye devam etmıştır Ma- vı Akım, otoyol ıhalelen, devlet bankalannın partı- ler arasında boluşum kav- galan, de\ let genel mu- durluklennın (kapılannda tos vuran şahıslar tarafin- dan) ışgal edılmesı ve en çırkını de bakan ortaklık- nısı (teşhısı) doğru çıkmış- nr "PaşamsizCHPyiterk ettiniz, Biz şimdi ne yapa- cağız?" demem uzenne "CHP içinde mücadekve devamedeceksiaSizlerpo- lkfl<ayibırakırsanız namus- suzveşerefeiderdoldunır" demıştı Kendısıne "ŞimdiCHP, Ecevit'in eüne geçti" de- mem uzenne "Ben Ece- vtt'ineündekipartmmala- betini tahmin edemem. Kendisi çok hırsh" demış- nr Bütün vatandaşlar, ay- dınlar, sıvıl toplum orgut- len, yazarlar ve çızerler, anayasanın, seçım yasala- nnın ve partıler kanunu- nun değıştınlmesını ıste- melenne rağmen Ecevıt ve ona ortak olan partı başkan- lan sankı uzerlenne olu toprağı serpılmış gıbı bu ıs- teklere topyekûn duyarsız ve tepbsız kalmışlardır 3 Kasım buyuk depremı ıle hepsı parlamentonun dışı- na ıtılmış ve demokrank laık Turkıye Cumhunyetı *nurtopu"(') gıbı venı do- ğan AK Partı yoneömıne teslım edılmıştır Bunun onumuzdekı yıllardakı ta- nhı sorumluluğu, polıtık hırslan akıllanndan çok ustun olan ve buyuk dep- remde enkaz altında kalan sıyası partı başkanlanna aıttır KADES* NecmlyeBAL-GülayDEDE-FıgaıŞAHÎN Tûrkan GENÇ - fcyhan ANLAMA Cdafcttm BAYM - Atanur KARATAŞ • MTܧ YûceiDEMİR AydmEROĞLU Ceyda Evrim ÇAM - Onur GÜGERCINOĞLU ErmanSARI-ÜmitDİKEN KONSER Erol PARLAK ve Bağlaına Beşllsi Aynur HAŞHAŞ, Şehnaz Sema YÂDİGAR CEMKOITDRSAJUT TARİH 15 ARALIK 2002 SAAT: 1900 YER' AÎATÖRK KOLÎOR MERKEİ (AKMj KONSER SALONÜ-TAKSİM BİIUÎEMİNYERIERİ CB^RADYOÎel 6397431 CEM KÜUÜR SANAT MERKSİ Tei 6397491 KÜLTÜK « SAMAT tiyatrooyunevi B K B j , f Ş ENZO CflfflMNN, JMUARMMM > B K ^ K OUHF, ŞtnmH 0KUUI > BUC-EMMANOa SOMITT, İKHA IBDNAnfitf «MİZBMHflMMV OKTMHOC O VD*ETH MAHIR GâHfaiAT ( SAHHE TAUHM CUUBE UOtl 10AralıkSalıSaat:20 30 İnsan Haklan 2002 çerçevesınde Frınffi Kulnjt Merken TEJ 0212 i52 02 62 / ls*la, Cd «o 8 Tatom fıyatm Oyunnı Tel 0212 251 60 60 / wwwtyatrt>syun«u:*!i JPrançaı E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artaraksürecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog