Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 ARALIK 2002 PAZAR 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Demir LeUebi 15.00 TGRT Duygusal • Kartal Tıbet'in yönettiğı fılmde, mahallenın sert ve gûzel kızına aşk olan, ikı arakadaşın öy- küsü arlatılıyor. Fılmın başrollerinde ıse Sibel Tur- nagöl, Tamer Karadağlı, Serpil Tamur var. Her Şey Ogjum~ 15.35 atv Dram • Tîm gelırlennı çocuklannın eğitimı ıçın har- cayan anne-baba, aılenin geleceğıru ofullan- mn başinlanna bağlamaktadırlar Ancak işler plan- landığı gibi yüriimez... Aile içindekı sevgılenn na- sıl uzlaşmaz çehşkilere dönüştüğü ve bu çelışkile- rin yine sevgıyle nasıl mutluluğa ulaştıgının anla- tıldıgı fılmde Fikret Hakan, Selma Güneri, Toprak Sergen rol alıyor. Yönetmen: Şahin Gök (1998). Söt Kardeşler 17.00 Sfartaüldürü • 19OO'lü yıllann Istanbulu'nda ikı deniz eriy- le bır süt kardeşin gülünç öyküsü. Sadık Şen- dil'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğıni Ertem Eğilmez'ın üstlendığı fılmde, Kemal Sunal, Hale Soygazı, Miinır Özkul, Şener Şenoynuyor (1976). ÇölKartah 17.00 Show TV Duygusal • Genç Osmanlı subayı. savaş ıçin Yemen'e gı- derken, arkasında sevdıği kızı bırakır. Ancak genç adatnın başına öyle ışler gelır ki. sevgılisiru ara- yamaz duruma gelır. Bu arada, öldüğu sanılan su- bayın arkadaşı, bılmeyerek onun sevgilisine gönlü- nü kaptınr... Yön. Halıt Refığ. Oyn: Cüneyt Arkın. Meral Zeren, Bahar Erdenız (1972). Bir 7-amaniar _ 21.00 CINE 5 Dram ©fWe Were Soldiers) - Yıl 1965... Hal Moore Amerikan ordusunda görevli başanlı bir al- baydır. Moore'a vietnam"a gıtmesi ıçın emır gelir. Görevi, Vietnam Sa\aşı"nda büyük önem taşıyan ve Ölüm Vadisi olarak da bilinen Drang Vadisi'ne gıdecek askeri güce komuta etmektir. Vietnam' a va- nr varmaz kendileriru baüyük bir çatışmanın için- de bulurlar.. Yönetmen: Randall Wallace. Oyn: Mel Gison. Madaleine Stovve (2002 ABD, 145 dk). 21.50 / TRT 2 / Vatansız... Aynrrtı yanda Dmvnhill City 22.00 CNBC-e Dram (Downhill City) - Berlırn'dekı Downhill City Otelı'nde buluşan bır grup insanın yaşadıkla- nnı anlatan fılm, yönetmenliğıni Hannu Salonen'in üstlendiğı güçlü bir yapım. Üne kavuşmak hayalı ile Berlin'e gelen ve Dovvnhıll Oteli'ne yerleşen Art- si'nin ilk hedefi, müziği içm bır pa2ar bulmaktır. Otelin bir başka sakinı ıse yazar olmak ısteyen Fa- bien'dir. Oyn Franka Potente, Teemu Aromaa. And- reas Brucker (1999 Almanya-Fınlandiya, 102 dk). thtiras Rüzgârian 22.15 Kanal D Dram tv8 12.05İ Milton S.Gelman 'ın romanından sinemaya uyaHananyapım 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında ekmna geliyor Türkiye'de sağlıksektörü TV Servisi - "Türki- ye'nin sağük sektöründe- ld sorunlarve bu sonınla- nnçözümü", "TıpGezgi- ni"nin bu haftaki konu- sunu oluşturuyor. Sunuculuğunu Prof. Dr. Mehmet Binnet'ın üstlendiği yapıma katılan yeni Sağhk Bakanı Re- cep Akdağ; sorunlann çözümü için planlanan politikalar, sağlık perso- nelinin özlük haklan, aı- le doktorluğu, sosyal gü- venlik kuruluşları, sağ- lıkla ilgüi meslek örgüt- leri, koruyucu hekimlik hakkında bılgiler veriyor. 'Vatansız' Mandalılann savaşı cgr TRT 2 21.50 Vatansız Kahramanlar- One Man's Hero / Yö- netmen: Lance Hool / Oyuncular: Tom Beren- ger, Joaquim de Aime- ida, Daniela Romo, Patrick Bergin, James Gammon, Mark Mo- ses/1999 ABD yapımı, 120dakika TV Servisi - Rekm Teksoy'un hazıriayıp sunduğu "Sinemave Edebiyat" kuşağında, Milton S.Gelman'ın yapıtından sine- maya uyarlanan " Vatansız Kab- ramanlar" gösteriliyor. Filmin gösteriminden önce îeksoy, Ca- nan Balan ile btr tanıtım söyle- şisi yapacak."Vatansız Kahra- manJar", ABD'nın 1846 da anı- den genç Meksika Cumhuriye- ti'ne saldırması ile başlayan sa- vaşa eğiliyor. Savaşın sonunda Kaliforniya, Teksas ve yeni Meksika ABD topraklanna ka- tılmıştı. Film, savaşa katılan Ir- landa kökenli San Patricio bir- liğini konu edinıyor. Irlanda'da yaşanan ünlü patates kıtlığın- dan kaçan bir grup Irlandalı Amerika'ya gelir. trlandalılara asker olmalan koşulu ile Ame- rikan vatandaşlığı sözü verilir. Ama 500 kadar Irlandalı verilen sözden yararlanamayınca Mek- sika sınınna yerleşırler. ABD Meksıka'ya saldmnca, bu kez Meksika hükümeti trlandalıla- ra, orduya katılmalan koşulu ile vatandaşlık önerir. Irlandalılar yüzbaşı John Reilky komuta- sında ABD kuvvetlerine karşı kahramanca savaşırlar.Savaş sona erdiğinde hayatta kalmış olan trlandalılarm bir bölümü vatana ihanetle suçlanır. Fılm, yüzbaşı Reılley'in bir gönül macerasına da yer verirken taş yürekli general Scott ile insan- cıl general Taylor'un karşılaş- tırmasını da yapıyor ve Holly- wood belki de ilk kez ABD- Meksika savaşuıa nesnel bir yaklaşımla eğiliyor. Tv PROGRAMLARI 02.10 Anday'ın yaşamı TV Servisi - Geçtiği- miz günlerde yitirdiği- miz ünlü şair, denemecı ve yazar Meüh Cevdet Anday, Hikmet Altmkay- nak'ın hazıriayıp sundu- ğu "Yüdız'da Sohbet" programmda anılıyor. Altınkaynak, program konuklarndan Doğan Hızlan ile Anday'ın şiiri- nı, Demirtaş Ceyhun ile de denemeci yanını ele alıyor. Anday ile ilgili ilgınç anılann anlatıldığı ya- pımda usta şairin şiirleri de okunuyor. "Yüdız'da Sohbet" yeni çıkan ki- taplann değerlendirmesi ile sona eriyor. 10.00 Mutluluğun Anahtan Küçuk Şeyler 10.40 Pazar Panorama 11.25 Belgesel: Buyuk Kedılenn Gunlüğü11.55Türkıye2 Ug Futbol Karşılaşma- sı: Çaykur Rızespor-V.Manısaspor 14.00 Yaban- cı Fılm: Komançi Bölgesi 15.15 Bay Şaşkın'ın Maceralan 15.30 Tele Pazar 18.00 Haber 18.05 Meraklısına 18.35 Çocuk Deyıp Geçme 19.05 Dizi- Kalabalık ve Mutlu 20.00 Haberler 20.30 Çı- çek Taksı 21.25 Dızı. Mıhnban 22.20 Dızı Kanrt Peşınde 23.10 Spor Studyosu 00.50 Yabancı Film: Gururiu Erkekler 02.25 Muzık 02.50 Ya- bancı Film: Cehennem (0 212 490 43 00). 11.10 Yarının Dınamiklen (Can- lı) 12.00 Haber 12.10 Pazar Soyleşılen 13.10 Şiir... Her Za- man 13.25 Resım Sevıncı 13.55 Hava Durumu 14.00 Haber 14.10 Sozün Büyüsu 15.00 Ha- berler 15.10 Yarım Elma Gonül Alma 15.40 Sı- nema Rehben 15.50 Gune Düşen 16.00 Ha- ber 16.10 internet TV 17.00 Efes Pılsen - Fe- nerbahçe Basketbol 1. Lıg Karşılaşması (Can- lı) 19.00 Haberler 19.55 Ispanya Lıgı Mallor- ca-R.Madrıd 21.50 Yabancı Film: Vatansız Kahramanlar 23.50 Ingılızce Haberler 23.55 Pazar Konsen (0 212 259 72 75). 07.00 Çizgı Fılm Kuşağı 09.35 Dızı. Mahallenın Muhtarlan 10.45 Hanka Pazar 13.00 Gün Ortası 13.30 Baş Tacı 14.25 Dızı: llışkıler 15.35 Yerii Rlm: Herşey Oğlum Için 17.15 Mujdat Gezen'le Pazar Şölenı 19.30 Haberler 20.15 Spor Haberlen 20.20 Çoçuklar Duymasın 21.35 Dızı: Reytıng Hamdı 22.50 G.A.G 23.35 Magazın Keyfi 01.05 Gece- yarısı Haberlen 01.45 Habercı 02.20 Uzaklar 02.50 Gecenin Içinden (0 212354 30 00). 06.30 Film: Acemi Çapkın 08.30 Yabancı Rlm: Görünmez Anne 10.30 Polrtıka Durağı 12.15 Sınyal 13.00 Pazar Suprızı 15.00 Bızım Mutfak 15.45 Film: Kız Evliya 16.30 Evlıyalar 17.00 Film: Çöl Kartalı 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 SporSayfası 19.50 Maraton 22.00 Magazın: Pazar Key- fi 23.45 üg Pazarı 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film: Sona Doğru 03.00 Evliyalar (0 212 355 01 01) 07.00 Tatil Sabahı 08.30 Çocuk Kulubü 09.40 Po- vverpuff Gııis 10.20 Dıgımon 10.50 Nınja Kaplum- bağalar 11.20 Yasemıne 12.00 Evim Evım Guzel Evim 1Z30 Aılem ve Yaşam 13.00 Artı Moda 14.00 Ha- ber 14.05 Dızı: Zeyna 15.00 Pazar Magazin 17.00 Haber 17.10 Dızı: Çarlı Iş Başında i a i 0 Dızı: Biz Sıze Aşık O(- duk 19.30 Ana Haber 20.20 Spor 20.30 Şahane Pazar 22.15 Yabancı Rlm: Ihtiras Rüzgârian 01.30 Gece Ha- berlen 01.40 Erken Baskı 02.40 Yabancı Fılm: Kentaki- li 04.30 Trafık 05^0 Sıgaranın Zararlan (02122155111). 11.30 Mıcrosoft Lrfe 12.05 Eko Dıyalog 13.10 Futbol Aktüel 14.00 Haberler 14.10 Basketbol Panorama 15.00 Haberler 15.10 Olıpsmotor Spor 16.00 Haberler 16.10 Futbol Aktuel 17.00Haberler 17.10Avrupadan Futbol 18.30 Performans 19.05 Goodyear Racıng 19.35 NBA Jam 20.00 Haber 20 20.35 Spor 21.05 E-Donuşum 21.30 Intematıonal Herald Trıbune 22.05 Futbol Pazarı 23.05 Vıdeo üg 00.30 Futbol Mundıal (0 212 335 00 00). 07.00 Çızgi Rlm Kuşağı 09.30 Yerli Film: Keloğ- lan Aramızda 11.10 Magazın' Paparazzı 13.00 ZTTl Gün Ortası Haberler i a i 0 BırSevdaMasalı 14.00S I d r Spor Magazın 15.20 Pazar Yıldızı 17.00 Yerii Fılm: Süt Kardeşler 17.40 En Buyük Yanşma Bu Yanş- ma 19.00 Ana Haber Bultenı 19.30 Yabancı Film: Prob- lem Çocuk 3 21.15 Ibo Show 22.45 Telegol 01.00 Gece Hattı 01.10 Bın Bızı Gözetlıyor (Canlı) 04.50 Muzık 05.10 Yerli Rlm: Ayşecik Cimcime Hanım (0 212 448 80 00). 008.30 Şımdı Reklamlar 10.35 Ozel Sektor 11.05 Kafe Sıyaset 12.05 Sesler ve Renkler 12.45 Belgesel: Zamana Dırenenler 13.10 Frenkans 14.10 Dunyadan Spor 14.30 Spor Özel 15.10 Pıvot 16.30 Avrupa'dan Futbol 17.10 Super Lıge Bakış i a i 5 Maç Başlıyor 19.15 Belgesel1 Zamana Direnen- !er 19.30 3 Kusak 20.30 Spor Ana Haber 21.10 Karalama Defterı 22.10 CNN Turk Perspektıf 23.05 Super üg Pazar 23.30 Fre- kansOO.30 3 Kuşak(0 212 478 5000) 09.00 Huzura Doğru 09.30 Haydı Çocuklar 10.30 Çızgı F. 11.00 Gu- neşe Doğru 12.00 Haber 12.30 Başbaşa 13.30 Derya ile Denız 14.00 Evımız Olacak mı? 15.00 Rlm: Demir Lebtebi 17.00 Sıbel Tumagöl Show 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Magazın Ruzgan 21.15 Yabancı Film: Beşinci Güç 23.15 Gol 7 Show 23.45 Dızı. Gızlı Dosyalar 00.30 Gece Haben 01.00 Sıbel Tumagol Show (0212454 56 00). 08.30 Dızı VVorkıng 09.00 Çızgı Dızı: The Sımpsons1 0 0 ° Yabancı Film: 8 Se- conds 12.00 Dızı: Mad Abo- ut You 13.00 Dızı. Angel 14.00 NBA'de Haftanın Maçı 16.00 Dızı. Just Shoot Me 16.30 Dızı. Dharma and Greg 17.00 Dızı Mıllennıum 18.00 It's A Mans Worid 18.30 Info 19.00 Çızgı Dızı. The Sımpsons 19.30 Dizı: Seınfeld 20.00 Dızı Angel 21.00 Dı- zı: 24 22.00 Yabancı Film: Downhill City 24.00 Yabancı Film: Primary Suspect 02.00 Dızı. Angel 03.00 Dızı 24 04.00 Dı- zi: Southpark (0 212 330 01 01). 07.15 Fılm: Aılede Ihanet 08.45 Fılm. Kardeş Kavgası 10.10 Fılm. Mutluluğun Pe- şınde 11.40 Film- Gosford Park 14.00 Fılrrv Sayı Kralı Buddy 15.30 Fılm: Paranın Pe- şınde 17.20 Fılm. Rennıe'nın Yen 19.00 Soprano 20.00 CINE Haber 21.00 Film. Bır Zamanlar Askerdık 23.25 Hayalet Hı- kayelerı 24.00 Fantasy (0 212 336 15 15). FUTBOL PAZARI 23:05 VİDEOÜG Okay Karacan Süper Lıg'de 16. hafta Maçların görüntulen ve yoaımları ^ ^ Ş I V www.ntvmsnbc.com www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 (Legendsofthe Fall)- Acımasız dunyadan ailesini korumaya çalışan Ludlovv, üç oğluyla birlikte duzenlı bir yaşam sürerken, genç ve güzel bir kadın ara- lanna katılır. Evin erkeklen aynı kadına âşık olunca tra- jik olaylar meydana gelme- ye başlar. Yönetmen- Ed- wardZwıck. Oyn: Brad Pıtt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn (1994 ABD, 134 dk). Primary _ 24.00 CNBC-e Macera ISTAMBULBÜYUKSEHİRBELEDİYESİJ , (Primarj Suspect) - Chnstian, eşinın ölü- müyle sonuçlanan bır ope- rasyonda görev aldıktan sonra kendim toparlayamaz ve polislık görevınden ayn- lır. Partneri Nemanski'nin Chnstian'a, kansının ölü- münden sorumlu olan Re- uben'ı bir oparesyonla yaka- lama şanslan olduğunu söy- lemesı üzerine Christıan ye- niden görevinın başına dö- ner... Yönetmen. Jeff Celen- tano. Oyn: William Bald- win, Bngıtte Bako, Lee Ma- jors (2000 ABD, 86 dk). Sona Doğru 01.00 Show TV Bilimkurgu (L.I.NJ0-Bır grup bı- lım adamı. insanlıgın sonunu hazırlayacak üç ro- bot yaratır. Zamanı ıstedık- leri gibi kontrol edebılme gücüne sahip bu robotlar. üs- tûn bır teknolojmin ürünü- dûr. Her bin zamanı farklı şekillerde etkilemektedir ve eğer bır araya gelirlerse za- manın yönetimı onlann elı- ne geçecektır.. Yönetmen: Bryan Bagby. Oyn. Regan Gurr? Adam Joseph, Kenn Bartlett (2000 ABD, 90 dk). Izleyin Orta Değmez O Yabancı % Yerli TIYATRO HAYATIN AYNASIOIR HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUl SAHNCSİ TBL:(0212) 240 77 20 4 5,6.7,8 ARALIK HASIR SAPKA Yoan: Eugm UIICHF /Yon«en. Ai UYGUN 7.1 »RAUK KNİM KÜÇÜK Y1UXZIM (C0.) YoMn: N GIKAY C 02EK / YootlKi Ctugc OZEK FATİH REŞAT MURİ SAHMESİ TEL :(0212) 526 53 80 4,5.6,7,8 ARALIK KANU NİGAR (M.O.) Yojtr Sadık SENOIl / Yâneled: Enoın GURMEN / 8 ARALİK GÜNESİN O Ğ I U ( Ç 0 . ) Vtuan Bctul AVUNC / Yamten Hikmt KÖKMÜKOI ÜSKÜDAR M. CELÂL SAHNESİ TEL:(0216) 333 03 97 4,5.6,7.8 ARALIK UNUTULANADAM Vazm (tazm HIKMT / Vonefcfi: HmAm KIPER KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ Ta.:(0216) 349 04 63 4,5.6,7,8 AKAUK UÇURTMANIN KUYRUĞU Yazan Yoneteı Soro Dll«n 71 ARAUK KARAGOZUM İKİ GÖZÜM (ÇO.) Yamn Itiın OZERTIM / Yonettn jWanKAU« GAZİOSMANPASA SAHNESİ TEL.I0212) 578 60 67 4,56,7,8 ARALIK HÜRREM SULTAN \mm Orta» ASEHA / roneten: bıgin UlllMC 7.8ARMIK DÜŞUR SİRKİIAŞUYOOOR (ÇO.) Ynzon ümran İNCEOĞIU / YMKIMI Efid GUJUOAK ÜMRANİYE SAHNESİ TEL (0216) 461 85 22 4.5.6,7.8 AMUK DÜĞÜN YA DA DAVUl Yoran Hcrcrw ÎÎYBEK / Yonsten: frof Dc. Nurlmn IÜUUMG 7 i AIMLIK KURŞUN ASKERİN UTANa (ÇO.) Ymon H tSIK/Yon*n Mriyor ENCIh HARBİYE CEP SAHNESİ TEU0212) 240 77 20 3.6ARMIK SENEYEBUGÜN Yaran I SUDE / Yontl-n MekVnt ABIASOVA «Saalleıifmırt» ':! 00-1830Sc* ü 00 lt00»^W KBI S.0O0.0O0 - 4.000.000 TL (Möıikal Oyunlar) 4.000.000 - 3.000.000 TL (Normal Oyunlor} 2.000.000 TL (Cocuk Oyunlan) ayatı Değiştirm Etkinlikleri BORUSANKültür ve Sanat IstıkJaJ Cad. No: 421 80060 Tunel-Beyoğlu-lstanbul Tel: 0212 292 06 55 Faks: 0212 252 45 91 www.borusansanat.com onser Lütfi Kırdar Konser Salonu 20:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 20:3019 aralık 2002 ıçın 0Z1Z293 89 78: Gürer Aykal : Gheorghe Zamfir (pan Program: G. Zamfir Pan Flût Konçertosu R. Korsakov: Ispanyol Kapriçyosu H. Alfven: Isveç Rapsodisi No. 1 op.19 J. Strauss: Mavi Tuna Baruean Kûltûr ve SanM Martcm «Ozfc KOtüpharwsL p«zw hw gûn1 OO0-19 00 saattoı araonds tOrr mC Borusan İstantx> FTtermor» unai otkmtı^nder ûcrebsız Bu Akşam Televizyonda Bol Bol Orman Yangını Haberi Izleyeceksiniz Ormanlarımız Yanıyor. Seyirci Kalmayın. Fidan Dikim Hattı: (0 212)284 80 00 www.tema.org.tr Türkıye Gazetecıler Cemıyeti'nin yayınladığı günlük Bizim GazeteÜlke soaınlanna ilışkın raporanyla, araştırmalarryta, köşe yazılanyla, tarafsız haber- lenyie srvıl toptumlann gazetesi. Düzenli okumak ıçin abone olun. Tel: 0212.5110675 Degişti Etkinlikleri BORUSAM<ültür Sanat 12 aralık 2002 Perşembe 18:30 Türkıye'de Hif>-Hop AlperMaral anat galerisi 13 arahk 2002 Cuma 18-30 "Kendı Portresı" Sergısı Uzenne Söyleşi Beral Madra (kurator) , Antonıo d'Avossa (sanat eleştırmeni) ve sergıye katılan sanatçılar 12 arahk 2002 - 8 şubat 2003 Kendı Portresi" Kûratör Beral Madra Luchezar Boyadjıev ŞeydaCesur Oanıca Dakic Aslı Erdoğan Mano Botınellı Montandon Ethem Özguven Ina VVudtke Borusan Kultıx ve Sarat Merken M'jzık KütuDr-^r«s, psuaı hanç her gün 10 0O-19-00 saaöep arasmda tum müzıkseverterr hızmeftndodr Bonjsan btanbul Fılarmont On^estrası konserien d^ınoata her turtu sarat etklnlıSlnden ucretslz faydalanat»»snız. BOBUSAN HOLDİHG KURULUŞUOUR Nazım Hikmet İSTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 2S1 18 IA4A FAX: (0 212) 244 43 27 ww w. ortaoyuncultr.com Ferhan Şensoy'un BIRI BİZİ DİKİZLIYOR RÖNTGENCİLERE %IO İNDİRİMLİ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTESİ 20.00 / PAZAR IS.OOve 18.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLEI PERŞEMBE 20.00 E F E S Püsen-in küitür ve sanata katk.ian artarak sürecek. • B j |e t Satıs/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gişesi / 0 212 25118 65-66 İNSANLARIMUyarlayan-Yöneten ve Oynayan GENCO ERKAL 13 Aralık Cuma 20.30 19 Aralık Perşembe 20 30 M. Karaca Tiyatrosu Akatlar Kuttur M. Gişe: (0212) 252 59 35 (0212) 351 93 84 " 21 Aralık Cumartesi 20.30 ^Prr( Kadıkoy Halk Eğitim M. BİLGİ TEL I t r c . Gise: (0216) 330 10 27 2915196 \k .Pilsen İRS-1885 ORTAOYUNCULAR KUSLHR mFCLISİ Yazan FendudcÜn-ı Atar Uyarlayan Zeyorp ATCI - Yina Pekman Yonetea I§ıl Kasapoğlu - İCarıîU Oıeres Mask, KukU, Defcor, Kostum Tasarım. Karina Cheres GeceCEVRE TİYATROS. KOCAAAUSTAFAPASA Shakespeare \ oaeten I51I Kasapoğiu ( \ ooeten I51I Kasapoğiu . j emın ıgus bu diinya bir pencere CD VE K A S E T "Dereler akar gıder Taşlan yıkar gıdcr Bu dünya bır pencete Her geien bakar gıder" JiSVİÇREHASTANESI İlanlarınız İçin (O2 12) 293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog