Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

7 ARAUK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Aygün: Saatji maarittakvimi • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Almanya ve Frama'nın Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlaması içın 2005 yılının verileceği yönündeki açıklamalanna tepki gösterdi. AB'nin takvimini "saatli maarif takvimi" olarak nitelendiren Aygün, "AB son olarak ağzımızla lcuş tutmamızı isteyebilir" dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik dunımun kullanıldığını söyleyen Aygün, "Türkiye'ye sopaya takılı ha\iıç gösteriyorlar, bu havucu çekerek arkalanndan gelmemizi istiyorlar. Havucun bittiği yer denizin bittiği yerdir, sabnn tükendiği yerdir" diye konuştu. kutulan • ANKARA (ANKA)- Insan Haklan II Kurulu'nun, Ankaralılann hak ıhlalleri konusundaki şikâyetlerini anında bildırebilmesi için kentin 16 farklı noktasına yerleştirdiği "insan hakJan kutulan", farkJı şikâyetlerin yeni adresi oldu. tnsan Haklan tl Kurulu Başkanı ve Ankara Vali Yardımcısı Ismail Özdemir yaklaşık 2.5 ay önce, Ankaralılann hak ihlallerini gündeme getirmesi amacıyla konulan kutulara, "iş istiyorum" ya da "tayinimi yapın" gibi taleplerle dolduğunu söyledi. Hastane ya da kamu kurumlanndan görevlilerin kendilerine kötü davTandığı konusunda şikâyet mektuplan da kutuya atılırken şehirdekilerin bazılan özgeçmişlerinin de anlatıldığı dilekçelerde ış istedi. Atatürk resjmleri alınacak • ANKARA (ANKA)- Devlet Malzeme Ofisi (DM0) çeşitli boyutlarda 5325 adet Atatürk fotoğraf ve resmi satın almak için harekete geçti. DMO'nun 20 Aralık'ta yapacağı ihalelere katılmak isteyenlerin Atatürk resim ve fotoğraflanndan birer örneği kuruma teslim Siirt'te Nakşibendi tarikatının önemli merkezlerinden biri olan Tillo ilçesine ağırlık veriyor AKP şeyhlere güveniyorBÜLENT SARIOĞLU ANKARA - AKP ıktıdan, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oy ora- nıyla milletvekili seçtirebil- mek amacıyla Siirt seçimi için seferberliğe hazırlaruyor. Nak- şibendi tarikatının önemli mer- kezlerinden ve Emine Erdo- ğan'ın doğum yen olan Si- irt'in Tillo ilçesındekı şeyh- lerin de AKP'yi destekJediği belirtiliyor. Siyasal Islamı ırdeleyen kay- naklara göre; Siirt, Emine Er- doğan'ın memleketi olması- mn yanı sıra siyasal Islamda simge merkezd olan Tillo Med- resesi ile de AKP yönetimi açısından önem taşıyor. Osmanlı Imparatorluğu dö- neminde Tillo ve Norşin med- reseleri, Şii tran yönetimine karşı padişah tarafından des- teklenen iki önemli medrese • Recep Tayyip Erdoğan'm eşi Emine Erdoğan'm da doğum yeri olan Siirt'in Tillo ilçesi, siyasal Islamda özel yer tutuyor. Nakşibendiliğin önemli merkezlerinden olan Tillo Medresesi, cumhuriyet döneminde fiilen kapatılmayan ender medreselerden biriydi. Nurculuğun önderi Saidi Nursi de rejimle çatıştığı dönemde Tillo'ya sığınmıştı. olma özelliğini taşıyordu. Tillo Medresesi, daha son- ra Nakşibendi tarikatının mer- kezlerinden biri haline geldı. Gelişen süreçte Osmanlı 'daki işlevinden farklı bir konuma oturan Tillo Medresesi, cum- huriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına da- ir devrim yasalannın yürürlü- ğe girmesinden sonra fiilen kapatılmayan birkaç medre- seden biri oldu. Saldl Nursi de Tlllo'daydı Nurcu yayınlarda, Nurcu- luk tarikatının önderi Saidi Nursi'nin de cumhuriyet reji- miyle ters düşmesinin ardın- dan Ankara idaresinin gözün- den uzak kalmak için Tillo'ya sığındığını ve birkaç yılını Kubbeyi Hasiye Türbesi'nde geçirdiğini belirtiyor. Geçmişte belde olan Til- lo'nun adı, ilçeye dönüşmesi- nin arduıdan "Aydınlar" ola- rak değiştirildi. Milli Görüş partilerinin başında oldugu dönemde Necmettin Erba- kan'ın Tillo bölgesinden al- dığı oy oram yüzde 90'a ya- kındüzeydeydi. Nakşicema- atinin önemli dergâhlan ara- sında Tillo başı çekiyor. Diğer dergâhlar Menzil, Is- mailağa, Iskenderpaşa, Eren- köy olarak sıralanıyor. AKP'nin milletvekili, kabine ve parti yönetimi kadrolann- da. Ismailağa ve tskenderpa- şa dergâhından önemli isim- ler yer alıyor. Tayyip Erdogan da, 3 Ka- sım'dan sonraki ilk cuma na- mazını tskenderpaşa Dergâ- hı'nın kurucusu Mehmet Za- hit Kotku adına yaptınlan ca- mide kılmıştı. Tayyip Erdo- ğan ın eşi Emine Erdoğan'm da Tillo'da bir şeyh ailesinin kızı olduğu, Siirt'te yaygın olarak dile getiriliyor. AKP lideri Tayyip Erdoğan, Türk Ceza Yasası'ndan mah- kûm edilmesine neden olan 1997'deki şiirli konuşmasım da Siirt'te yapmıştı. Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart 1994 seçiminde Istanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanlı-" ğı"nı kazandığı dönem, basın- da, Fatih semtinde Kadiri ta- rikatından Tillo şeyhlerinin Erdoğan'ı desteklediği yönün- de yorumlar yer almıştı. Aşiretlerin istemleri bellrlenlyor Siirt'te tüm aşiretlerin istek- leri ile kentte beklenen hiz- metler ile ilgili bilgilerin AKP Genel Merkezi'nde değerlen- dirildiği öğrenildi. AKP yö- netimi, kampanya sırasında, Van ve tran'a ulaşım yollan- nın yeniden açılması, maden ocaklannın işletmeye alınma- sı, fen-edebiyat fakültesi ve havaalanı kurulması gibi is- tekJeri karşılamaya dönük va- atlerde bulunacak. ALEVİLERDEN AKŞİT'E TEPKİ tran rejim ihraç etmek istiyor ı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Aleviler, Turizm Bakanı Güldal Akşit'in "Hacı Bektaş VeKeddntikleriniİranik birtikte düzenlemeyi dü- şünüyoraz" sözlerine sert tepki gösterdiler. Hacı Bektaş VeliAna- dolu KültürVakfi Başka- nı AH Doğan. Iran ile or- tak etkinlik düzenleme- si durumunda tepkileri- nin "çokserf olacağını belirterek "Bunlannal- tmda yatan şey AleviHği ve Alevileri asimile et- meknr" dedi. Hacı Bek- taş Belediye Başkanı Mustafa Ozcivan. tran'ın Hacı Bektaş'a "adrnıat- mak" isteğini belirterek "Amaçlan rejim ihraç etmek" diye konuşru. Turizm Bakanı Güldal Akşit. Zaman gazetesi- ne verdiği demeçte "Ha- cı Bektaş Veü etkinGkle- rini İran ile birtikte dü- zenkmeyi düşündükle- rini" söyledi. Bu yolla 3 milyon turist hedefledik- lerini vurgulayan Akşit, Hacı Bektaş Veli'nin, İran halkı için manevi öneme sahip olduğunu ileri sürdü. Bakan Ak- şit'e, Alevilerden sert tepki geldi. Hacı Bektaş Veü Anadolu Kültür Vakfi Başkanı AJi Do- ğan, Hacı Bektaş Ve- li'nin Iran'la hiçbir ilgi- si olmadığını belirterek, -Hacı Bektaş felsefesi tranla zıt düşüncede bir ohışumdur" dedi. Hacı Bektaş Veli felsefesinin dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkesi olduğu gi- bi, insan olarak kabul et- tiğini anlatan Doğan, "Oysa İran dini bir taas- suba dayahdır. Evet Eh- B Beyt'i seviyorlar, ama bir tek birbirlerine ya- kın olan Ehli Beyt ismi- dir. Uygulamada tama- men birbirinin zıttıdır. Tersidir'' diye konuştu. Hacıbektaş Belediye- si Başkanı Mustafa Oz- civan, anma törenlerini belediye ve Alevi örgüt- lerinin ortaklaşa düzen- ledıklenne ışaret ederek "EtkmlOderinorganizas- yonu bize aittir. Buna ne Turizm Bakanı kanşa- bflirnedeBaşbakan. Biz ilkemize, töremize kim- seyikanşnrmayız" dedi. rdoğan, katıldığı bir televizyon progranunda "Başörtüsü bu ülkenin gerçeği değüdir, bir sorun degUdir diye bir ifadem hiçbir zaman yok. Başörtüsü meselesini yok farz edemeyiz" dedi Erdoğan: AB sürecinde bütün haklar güvenceye alınmalı Başörtüsünü yok farz edemeyiz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, türban sorunuyla ilgili olarak "toplumsal mutabakat" kavramını tanımlarken, eski lideri Necmettin Erbakan'a gönderme yaptı. Erdoğan, Tophımsal mutabakat dediğimiz, geçmişte birflerinin yapüğj gibi bu işin alünda istismar kokmaması lazun, hassasiyetimiz budur" dedi. Erdoğan, CNN Türk'te "Soru/Cevap" progranunda, "Yargı bağunsıznğına inanıyor musunuz" sorusuna "Yargı bağımsızlığma inanmryorum. Onun için kuvveüer aynmı ilkesinin Türkhe'de uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bunun mağduru olarak zaten ben karşınızdayıın" yanıtını verdi. Telefonla programa katılan bir yurttaşın türban konusunda "Saym Erdoğan öncefikti sorun kabul etmiyor" yorumuna tepki gösteren Erdoğan. şunlan söyledi: "Neyin benim öncelikli meselem olup olmadığını da çok iyi biliyoriar. Başörtüsü bu ülkenin gerçeği değildir, bir sorun değödir div'e bir ifadem hiçbir zaman yok. Başörtüsü meselesini yok farz edemeyiz. Bunun bir gerginfik meselesi olduğu ortaya çıkryor veya bazı çevreler bunu sorun olarak çıkanyor. Eğer AB'ye gjrme sürecinde düşünce hürriyeti ifade. örgütJenme özgürtüğü diyorsak, siz vatandaşuuzın bütün haklarmı güvenceye ahnak zorundasmız. Laiklik nedir? Her inanç grubunun inananı yerine getirmesinin güvence alüna ahnması o bük yönetimin görevidir. Laikiğin güzelliği bu." Yolsuzlukla mücadeleye eski dosyalan açarak başlayan AKP, 'devr-i sabık' sürecini başlatıyor İlk hedef Ydmaz ve MHP• AKP iktidan Enerji ANKARA (CumhuriyetBü- ANAP''ta bulunduğu dönemde Istanbul Belediyesi ndeki ope- rasyonlara karşı intikam seçe- nekleri" konuşuluyor. îktidara geldiklerinde ilk iş- lerinden birinin genel merkez- de "BeyazMasa'' kurmak ola- cağını söyleyen Tayyip Erdo- ğan, hesaplaşmaya geçmiş dos- yalarla başlayacaklannı belir- terek "Ekibimiz yolsuzluğun damarlanna girnıiş vaziyette. Bunlan kısa zamanda ifşa ede- ceğiz" sözleriyle dile getirdi. Tatil döneminde dosyalarüze- rinde çalıştığım açıklayan Baş- bakanGülde"-Yapılan>anlısis- nı, örtülü bicünde ANAP yö- POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Karanlık Bir Dönemin Fotoğrafları... Zamanın saatleri durmuş, ellerimiz rüzgârla unu- tulmuştu. Kaçyıl geçti aradan anımsamadım. Saati- me baktım, gece yarısını çoktan geçmışti... Koltuğun üzerinde uyuyup kalmışım... Kalktım, perdeleri açtım!.. Inceden biryağmuryağıyordu... Tam o sırada kuşlar kırmızı kiremftli evin çatısına kondu... Renkleıie parlayan yıldızlı bir gece uçup gitmiş, ye- rini yan aydınlık gri bir sabah almıştı... Hümyet'te Ertuğrul Özkök'ün yazısı yüreğimi de- rinden vurmuştu... Ben de görmüştüm Bedrettin Cömert'in katılini... Uzun boyluydu, saçları dökülmüştü, iki sivil poli- sin arasında yürürken. "Bir komünisti öldürmekten asla pişman değilim" der gibi bir halı vardı... Dalıpgittım!.. Başka iklimlerde, o hüzün ve acı vefBn öykülerin içinde kayboldum... Kurulan pusulardaalçakçakatledilen Doğan Öz'le konuştum; mavisi çalınmış denizlende Cevat Yurda- kul'u gördüm, Manisa'nın Spil Dağı eteklerinden Gediz Ovası'na bakarken eczacı Mete Erdem ve Ne- şe Gülersoy'la buluştum!.. Kaçak düşleri kovalayan ben, acının ve hüznün ço- ğalan fotoğraflannda bulanık ırmaklara bakıyor, sır- tından vurulmuş Mete ve Neşe'nın çığlıklannı duyu- yordum... Yüreğim eski bir vardiya yalnızlığıyla kuşatılmıştı... Mavı bir ışık demeti içinde Clmit Doğanay ve Bed- ri Karafakioğlu çıktı karşıma... Gülümsüyorlardı... Baktım. Bedrettin Cömert de oradaydı... Cömert, "Ben katilimi tanıyorum" deyip ekledi: "Abdullah Çatlı 'nın arkadaşıydı o!.." Bedrı Karafakioğlu, sozunü kesti Bedrettin'in: "Ben de konuştum onunla, bizi öldürenlerin ad- lannı tek tek açıkladı... Manisa'da öldürülen Mete ve Neşe'nın katillerini de tanıyor Çatlı..." • • • Yılgınlığın ve sessizliğin örtüsünü kaldırmak top- lumun elinde değil miydi? Karanlık bir dönemi aydınlatmak, katilleri tek tek yakalayıp hesap sormak bizlerin elinde değil miy- di? Bir yas kalabalığı içinde akıp gidıyordu yıllar... Pencereden gökyüzüne baktım!.. Sevecenlığın tıtrek kumaşında ıçini urperten. be- ni oldukça etkıleyen Ertuğrul Özkök'ün yazısını bir kezdahaokudum... Bir acının kısa öyküsünü, yıkılmış anneleri, baba- lan, kardeşleri, eşlerı, çocukları düşündüm... Aradan 24 yıl bıle geçse bazı fotoğrafları hiç unut- muyorum!.. Esmer, orta boylu, zayıf, düz siyah saçlı Mete, Ma- nisa'nın en işlek caddesinde, PTT'nın tam karşısın- dakı eczanesınin önünde gülümsüyor bana... Izmir'den Manisa'ya geldım, eski dostlarla buluş- makiçin... Mete, gözlerini kısarak uyanyor "Buralarda kan gövdeyi götüriıyor, aman dikkat et!" Eczaneden içeri giriyoruz biriikte... ' '• Çay içip sohbet ediyoruz... O akşam Öğretmen Okulu'nun arkasında, öğret- men Hayrettin Karademir'in evindeyim, Neşe Gü- lersoy ve bir grup arkadaşla... Hayrettin Abi, Köy Enstitülü, Fakir Baykurt'un ar- kadaşı... Mavi gözlü, san saçlı Neşe, ben, Hayrettin Kara- demir'le tartışırken sessizce izliyor, sonra atağa kalkıp oklarını bana atıyor... Sabaha dek sürüyor sohbet... Ben geldiğim gibi Izmır'e dönüyorum... öğle saatlerınde ıse acı haber geliyor: "Neşe öldürüldü!" KahroluyorumL Bir hafta sonra mı, şimdi tam anımsamıyorum, Mete'nin ölüm haberini alıyorum: "Mete eczanede silahlı saldınya uğradı..." 24 yıldır şu soruyu soruyorum hep: "Manisa'nın en işlek yehnde öldürülen Mete ve Neşe 'nin katilleri bugüne dek neden bulunamadı?" Mete ve Neşe CHP'lıydi... Aynı yıl CHP iktıdar olmuştu!.. 24 yıl sonra dün sabah Ertuğrul özkök'ün yazısı- rw okuduktan sonra, Bedrettin Cömert'in katili Rıfat Yıldınm'ın fotoğrafına baktım... Pişmiş kelle gibi sıntıyordu!.. • • • Pencereden dışanyı seyrediyorum... Artık başka iklimlerdeyim!.. —Tüm bunlara karşın içimde bir nefret duygusu etmesi gerekiyor. Teklif ıstenerek satın alınacak 3 bin Atatürk resminin mareşal üniformalı olması gerekiyor. Çeşitli boyutlardaki Atatürk fotoğraflannın ise Cumhurbaşkanı ve TBMM reisliği dönemlerine ait çerçeveli, yağlı boyalı ve stüdyo baskılı olması gerekiyor. Mayına basü ağr yaralandı • TUNCEÜ(AA)- Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çobanlık yapan bir kadın, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Mazgirt'in Ataçınar Köyü'nde çobanlık yapan Hatun Yeşiltepe (34), jandarma karakolu yakınında askeri yasak bölgedeki mayınlı alana giren hayvanlan çıkarmak istedi. Bastığı ma>Tnın patlaması sonucu bir ayağı koparak ağır yaralanan Hatun Yeşiltepe, askeri helikopterle Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, askeri yasak bölge olan bu alana mayın döşendiğinin köydeki vatandaşlara daha önce bildirildiği, alanın mayınlı olduğunu gösteren işaret ve yazılann da bulunduğunu kaydettiler. Bakanlığı'nda yolsuzlukla mücadele çahşmalannda önceliği ANAP'la bağlantıh gösterilen 'Mavi Akım* ve BOTAŞ projelerine verdi. Bayındırlık Bakanlığı"nda da "Vurgun" operasyonuna ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi. rosu) - Yolsuzlukla mücadele- ye eski dosyalan açarak başla- yan AKP iktidan, geçmişle he- saplaşma olarak değerlendin- len "de\T-4sabık r sürecini baş- latıyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Baş- bakan Abdullah Gül'ün ağır suçlamalanyla başlatılan çalış- malar kapsamında "siyasi he- deP gözetilmesi dikkat çekiyor. Öncelik ANAP'la bağlantıh gösterilen "MaviAknn" ve BO- TAŞ projelerine venlirken AKP kulisinde "İçişleri Bakanhğı'nın lerortaya çıkanlacaktır. Burdar- la mücadele görevimizdir" di- yerek ellerindeki verileri yargı- ya ileteceklerini bildirdi. Erdoğan'ın eski bürokratla- nndan olan Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Hilmi Güler de dos\ a çalışmasına "BeyazEner- ji Operasjonu" ve "Mavi Akon" ile ilgili iddialardan başladık- lannı açıkladı. Güler'in yargıdaki dosya- lara karşın yeni bilgiler orta- ya çıkaracaklannı vurgulama- sı dikkat çektı. Enerji Baka- netünini hedef alırken "Bu- rada neler olup bittiğini tek tek ortaya çıkaracağtz" görü- şünü dile getirdi. Enerji Bakanhğı BOTAŞ pro- jeleri üzerinde dururken Ba- yındırlık Bakanlığı'nda da "\urgun" operasyonuna ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi. Vurgun operasyonunda birçok eski bürokrat yargılanırken es- ki MHP'li bakan Koray Ayduı bakanlıktan istifa etmek zo- runda kalmış ancak soruştur- ma komisyonunca aklanmışh. yok!.. Geleceğin rengini çiçekie önmek ısteyenler, sev- giyi yaşama katanlar neden, niçin öldürüldüler? Dalıp gidiyorum!.. Bugün7 Aralık2002... Karanlık bir dönemin eski fotoğraflanna bakarken Cavrt Orhan Tütengil'le karşılaşıyorum... Alçakça katledilışınin 23. yılı bugün!.. Kanlar içinde yatıyor Tütengil, üzerine gazete say- falan örtülmüş!.. Karşı evin çatısından kuşlar havalanıyor!.. Yağmur diniyor, gökyüzü mavilerini kuşanıyor!.. hikmet.cetinkayaıy cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 .NAP'TA LİDERLİK YARIŞIBAYRAM SONH4SI Adaylar nabızyokluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Seçimlerde baraj altında kalmasının ar- dından yeni yönetimin 11 Ocak 2002 tarihinde belirlenmesi karan alınan ANAP'ta adaylar nabız yokluyor. Adı adaylar arasında ön plana çıkan AB Ta- lip Ozdetnir'in bayram sonrasında aday- lığını açıklamaya düşündüğü bildirildi. Son günlerde genel başkanlık yanşına katılacağı yönünde mesajlar veren es- ki Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın da bayram sonrasını beklediğı dile geti- rildi. Partiyi kongreye götürmek ama- cıyla genel başkanvekili seçilen Ekrem Pakdemirti'nin de kendi ismi üzerinde uzlaşılması durumunda aday olmayı düşündüğü. bu yönde kulis çahşmala- n yürüttüğü kaydedildi. Baraj altında kalmasının ardından olağanüstü kongre sürecüıe giren mer- kez sağ partilerden ANAP'ta, adaylık yanşı bayram sonrasına kaldı. Seçim- lerden sonra genel başkanlık için dele- geler ve partinin önde gelen isimleriy- le görüşmeler yapan Ali Talip Özdemir, bayram süresince de çalışmalannı sür- dürdü. Özdemir, delegeleri telefonla arayarak hem bayramlannı kutluyor hem de kendisine destek istiyor. Özde- mir'in bayram tatilinden sonra adaylı- ğını açıklayabileceği bildirildi. Eski Turizm Bakanı Mustafa Taşar da önceki gün tzmir'de partililerle bay- ramlaşırken genel başkanlık yanşına katılacağı yönünde mesajlar verdi. Ta- şar'ın bayram tatilinden sonra yapaca- ğı değerlendirmeden sonra karannı ke- sinleştireceği dile getirildi. İJYPADAYIKEStCt'DENPARTtlÇİMÜCADELE UY.4MSI Kan davasına dönüşmesin İSTAIVBUVANTALYA (Cumhuri- yet) - DYP Genel Başkan adaylanndan Hhan Kesici îstanbul îl Merkezi'nde partililerle bayramlaşırken diğer iki ge- nel başkan adayı Mehmet Ağar ve Ha- san Subaşu Antalya il örgütünün bay- ramlaşma törenine katıldı. îlhan Kesi- ci, kongreden "bir merkezsağvebirbü- yük Türkhe Kdertiği çıkması gerektiği- ni" söyledi. Ağar ise "Susurluk" ola- >inı kast ederek "3 Kasını 1996'da bir trafik kazasıru suiistimal ederek hükü- metimizi düşürenler, bir başka 3 Ka- srnı tarihinde millct tarafından tasfîye edildiler. İlahi adalet bu" diye konuştu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ufiık Söylemez, bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile genel başkanlığa adaylı- ğuıı açıklayacak. Söylemez, DYP'nin 6. genel başkan adayı olacak. Kesici, tstanbuFda sabah saatlerin- de eski başbakanlardan Adnan Men- deres ve eski bakanlardan Hasan Po- latkan, Fatin Rüştü Zorlu ile 8. Cum- hurbaşkanı TurgutÖzal'ın Vatan Cad- desi üzerindeki anıt mezarlannı ziya- ret etti. Kesici daha sonra katıldığı DYP Is- tanbul tl Başkanlığfndaki bayramlaş- ma töreninde yaptığı konuşmada, se- çim sonuçlannı değerlendirdi. Kendisiyle birlikte hareket edecek- lerin işlerinin sadece gelecekle olma- sı gerektiğini ifade eden Kesici, "Ak- si halde DYT dışa karşı mücadele için harcaması gereken enerjiyi içinc göm- müşolur. Bu da birkan davası olur. Bun- dan da Idmseye ha\ır gelmez." dedi. Hikmet ÇETİNKAYA 68'den 78'e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar G ü n i Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72 tt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog