Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA +CUMHURİYET 7 ARALİK 2002 CUMARTEJ HABERLER DÜNYADA BUGUN AIİSİRMEN Irak Sa\aşına Doğru - 2 Irak'ın Silahları! Elı kulağındaki Irak Savaşı içinAmerikan şahin- lerinn en büyüksavlan, Saddam Hüseyin 'ın elin- de, biyolojik, kimyasal ve kitleimha silahfan oldu- ğudur. Acaba bunlar gerçekten var mı? Yoksa kurba- nını /emeye azmeden kurdun geçersiz bahane- lerini? Elrnde, bütün okurtarırna salık verebileceğim, Metis Yayınlan'ndan çıkmış, "Irak'aSavaş -Bush Yönetimi'ninBiimeniziIstemediği Gerçekler" ad- lıbirkitap var. Bu yılçıkmış olan kttabın yazan VVilliam R. Pftt, dilirrize kazandıran ise Çiçek Öztek, Yazar, Irak'ın çok kısa bir tarihçesini verdikten sonra, Körfez Savaşı'na deniz piyadesi olarak katılmış olan eski birAmerikan subayı, dahason- ra da UNSCOM (Birieşmiş Mıltetler Silah Deneti- mi Özel Komisyonu) üyesi olan W. Scott Ritter ile 16 -19 Ağustos tarihleri arasında, yani Bağ- dat'ın BM Güvenlik Konseyi karanna uyarak si- lah denetçilerini ülkesine kabul etmesinden ön- ce, yaptığı söyleşiyi naklediyor. Dilerseniz Irak'ın elindeki sılahlarta ilgili söyle- şiyi satır başlanyla verelim. • • • "PITT- Irak'ın kitle imha silahlan varmı? RİTTER - ...Hiç kuşku yok ki Irak, Güvenlik Konseyi'nin ilgilikarannda (687sayılı karan kas- tediyor)belirtilen silahşızJanmayükümlülüklerine tamamen uymuş değil. Ama öte yandan Irak'ın kitleimhayeteneğinesahip silahlarınınyüzde 90 - 95'ininyok edildiği tespit edilmiştir... ...Başkan Yardımcısı Irak'ın ikiyıliçinde nükle- erbombayapabi/eceğinisöylûyor. Eğerbizimbil- mediğimizbazışeylerbilmiyorsa boşkonuşuyor. Birşeylerbiliyorgibide görünmüyor, çünküBaş- kan Yardımcısı'nı veBush Yönetimi'nindiğeryet- kililerinısıkıştınrsanız, benim eskipatronumAvus- turyalıdiplomatRichard Buttler(eskiUNSCOM Başkanı) ile Saddam'ın bomba imalatçısı oldu- ğu ileri sürölen ve sonra saf değiştiren Iraklı Hı- dırHamza'nın ifadelennesanlıyoriar. Tabiibuda doyurucu olmuyor, hele hele elimizde Birieşmiş Milletler'in Irak'a 1991'den 1998'e kadarsûren silahsız/andırma kayıtlan varken. Bu kayıtlar tar- tışmagötürmez. Belgelenmiştir. Biznükleerprog- ramıortadankaldırdık. Irak'ın bunu silbaştan ta- sariayabilmesiiçin istihbaratörgütlerince kolay- lıkla tespit edilebilecek faaliyetlere girişmesige- rekir. PITT -...Irak'ın sözge/imi gaz santrifüj tesisle- rini, bunlann ihtiyaç duyacağı enerji ve yayaca- ğı ısı yüzünden gizleyemeyeceğini mi söylüyor- sunuz? RİTTER- Sadeceı$ı değil. Santrifüjtesisleripek çokbaşka frekansınyanı sıragama ışınlanyayar. Bu da tespit edilebilir. Irak'ın bunu saklamastna imkânyoktur. • • • PITT - Pekiya kimyasal silahlar? RİTTER - Irak sinirieri etkileyen üç tür kimya- sal silah üretti. Bunlar Sarin, Tabun ve VX. Irak ile savaşmaya can atanlar, Amerikalılara karşı kullanılabilecek Sarin ve Tabun sinir gazlarıyla dolu20.000bombabaşlığındansözediyoriar. Ne varki olgularbu iddialan doğrulamıyor. Sarin ve Tabun'unömrübeşyıllıkt/r. Irakbumiktarsinirga- zınıdepolardagizleyebilmiş olsabile, şuandade- poda beklediği varsayılanlar zararsız, hiçbir işe yaramazbir çöp yığınından ibarettir... PITT' VXgazıdahabüyük birkaygınedenide- ğil mi? RİTTER - VXgazı farklıdır... Iraklılarbunu önce gizlediler... Sonra geri adım attı/ar, 'Haklı- sınız, VX gazını karariı hale getirdik...' dediler. ...Bütün bunlarsorunlann ne kadar çetrefilol- dugunu gösteriyor. Irak'ta VXsorununu hâlâ çö~ zemediğimizaçıktır... Size yalan söylenenyerde çalışmanızzor. Amayalanın etkisindenuzaklaşıp eldeki kanıtlara baktığımızda, yıkılmış biraraştır- mageliştirme tesisi, imha edilmişkimyasalmad- deler, imhaedilmişsilahlarveimhaedilmişbirfab- rika görüyoruz. ...Irakkarariı VXgazını elinde tutsa bile bugü- nekadaretkisikalrnazdı... Asılsoruşu:Irak'ınbu- gün kitle imha silahı var mı ? Kesinlikleyok. PITT- Pekiya biyolojik silahlar? RİTTER - Tıpkı nükleer ve kimyasalsilahlarko- nusunda olduğugibi, Irak'ınbiyolojiksilahkapa- sitesihakkındabilmediğimizçokşey var.Amabil- diğim'ızçokşeyde var.Aralık 1998itibariyleIrak'ın elindebiyolojiksilahlarolduğuna vebuyolda ça- - lışmaları sürdürdüklerine daırbirkanıt bulunma- dığını söyleyecek kadar bilgimiz var. Aslında eli- mizde Irak'ın şartlara uyduğuna dairpek çokka- nıt bulunuyor." Işte iddialarve bu iddialara karşı Amerikan yurt- taşj eski asker bir UNSCOM yetkilisi uzmanın ya- nrtlan. Daha fazla söze ne hacet! Katledilişinin 23. yıldönumü Tütengil, mezan başında anılacak fstanbul Haber Ser- visi-Atatürkçü, demok- rat bilim adamı, Istan- buJ Üniversitesi Iktisat Fakültesi Sosyoloji Ens- titüsü Başkanı ve gaze- temiz yazarlanndan Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengfl, faşist katiJler tarafindan katledilişinin 23'üncü yıldönümün- de,bugünsaatll.0O'de Zincirlikuyu Mezarlı- ğı'ndaki mezan başın- da törenJe anılacak. Prof. Dr. Tütengil, 7 Aralık 1979 sabahıûni- versitedeki dersine gi- derken otobüsdurağın- da 4 kişinin silahlı sal- dınsı sonucunda öldü- rülmüştü. Tütengil'in cenazesinde, polis ile Prof.Cav*OrhanTûteı^a vatandaşlararasında yü- rüyüş yapılması konu- sunda çıkantarhşması- rasında polisin ateş aç- ması sonucu bir işçi öl- müş ve 8'i agırpek çok kişi yaralanmıştı. Prof Dr. Cavit Orhan Tüten- gil aydın ve cumhuri- yetçi, demokrat bir bi- lim adamıydı. DEHAP, Yüksek Seçim Kurulu'nun Siirt'te yüzde 10'luk ülke barajmı uyguJama karanna itiraz edecek: Erdoğan'ı kurtarma seçimiMÜSTAFAÇAKIR ANKARA - DEHAP, Yüksek Se- çim Kurulu'nun (YSK) Siirt'te ye- nilenecek seçimlerde yüzde 10"luk ülke barajını uygulama karanna iti- raza hazırlanıyor. YSK'nin baraj uygulanmasına iüşkin karan Siirt'te yüzde 32.28'lik oy oranıyla (26 bin 980 oy) birinci parti çıkan DE- HAP'ın yolunu kapadı. Parti seçim- lere katılsa bile 3 Kasım'da ülke ba- rajını aşamadıgı için milletvekili çı- karamayacak. DEHAP Genel Sekreter Yardım- cısı Fevzi Karan, YSK'nin karanna itiraz edeceklerini belirterek "Oyu- muzu Idmseye kapOrmayız" dedi. HADEP, EMEP ve SDP'yle ittifak yaparak 3 Kasırn seçimlerinekanJan Siirt'te 26 bin 980 oyla birinci parti olan DEHAJ^ 9 Şubat'ta yenilenecek seçime ülke barajı uygulanacağı için katılsa da milletvekili çıkaramayacak. DEHAP Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Karan, seçime katılamamalan durumunda hiçbir partiyi destekiemeyeceklerini belirterek, "Oyumuzu kimseye kaptırmayız" dedi. DEHAP'ın, Siirften TBMM'ye gir- me yolu YSK karan ile kapandı. Si- irt'te3 Kasım'da\-apiJan seçimJeri ip- tal eden YSK, 9Şubat'ta yapılacak yenileme seçiminin hangi usul ve esaslarla yapılacagını bayram sonun- da resmen açıklayacak. Seçim 3 Kasım'm devamı Ancak YSK Başkanı T\ıfan AI- gan'ın seçimin 3 Kasım'ın devamı niteliginde olduğu ve bu nedenle de yüzde 10'luk ülke barajınm ge- çerli olacaf ını açüdaması AKP ve CHP dışındaki partileri devre dışı bıraktı. Seçime bu iki parti dışında- ki partiler girse bile bir sonuç elde edemeyecekJer. Akgündüz yeniden adayolabiür Siirt'teki seçimin sonucu, siyasi partilerin yüzde 10'luk ülke barajı- nı aşmasını sağlamayacağı AKP ve CHP dışındaki partilerepratikte hiç- bir getiri sağlamayacak. Bagımsız FaddAkgtindözde, miliervekili se- çilme yeterlilığini kaybedecek bir mahkûmiyeti olmaması durumun- da yeniden aday olabilecek. 3 Ka- sım seçimlerinde DEHAP, 26 bin 980 oyla ilde birinci parti olmuştu. AKP 14 bin 728, CHP de 7 bin 481 oy almıştı. Ancak DEHAP. 9 Şubat'taki yeni- leme seçimine katılsa bile milletve- kili çıkaramayacak. DEHAP Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Karan. bayramdan sonra YSK'nin karanna itiraz edeceklerini söyledi. Anayasa Mahkemesı'nede basvu- racaklannı belirten Karan, "Huku- ld hazıriıklannnzı sürdüriiyoruz. İl- de birinci parti biziz. Ancak yenile- me seçiminekaüJamıyoruz. Üİkeba- rajıgeçerfiolacağıiçindahaönce ba- ğunsız ada> göstersej dik girebflecek- tik. Ancak şimdi yeni bagımsız aday da gösteremrvoruz.Kararaitirazede- ceğjz" dedi. Mervan yerine Erd(^an aday Eğer seçime katılmalanna izin ve- rilmezse 9 Şubat'taki seçimde hiçbir adayı destekiemeyeceklerini anlatan Karan, "Oyunıuzukiniseyekaptnrnıa- yız. Seçmenlerimizden hiçbir parti- yi desteklememelerini isteyeceğiz. Bayranıdan sonra da yetkiü organ- larimız karar aiacak" dedi. Siirt'ten mılJetvekiü seçiJen AKP'li MervanGüJ'ün istifa edeceğini, ye- rine de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olacağını belirten Karan, "Bu,Erdoğan'ıkur- tarma seçimi olacak" diye konuştu. Ecevtt, Ankara'da genel merkezde partOilerk bayramlaşb. Baykal ise memieketi Antalya'daydı (Fotoğraflar: KEREM GEZER/ AA) AKP 'liler CHP 'ye hrmızı güllegitti. Parlamento dışı muhalefeî CHP 'yi eleştirdi Bayramda siyaset konuşulduHaberMerkezi-Partilerdebay- ramlaşma ziyaretleri yapıhrken, AKP'liler CHP'lilere bir buket kırmızıgüllegitti.Parlamentodı- şı kalan partilerde gerçekJeşen bayramlaşma törenleri sırasında ise, "Mechs'te muhalefet yok* denilerek CHP hedefalındı". AKPGenelBaşkan Yardımcı- sı MuratMercanbaşkanhğında- ki AKP heyeti, dün CHP Genel Merkezine bayram ziyareti yap- ö. Mercan, yeni yasamadönemi- nin AB'ye entegrasyon dönemi olmasını umduklannı, bu döne- minTürkryeiçinbuhmmazbir fir- sat oldugunu söyledi. Mercan, yolsuzluk ve yoksul- lukla mücadeleye önern verdik- lerini, CHP'nin yapıcı eleştirile- rine de açık oldukJannı sözleri- ne ekledi. CHPGrup Başkanve- kili HahıkKoçda, sorunlannçö- zümü için üstlerine düşeni ya- pacaklannı söyledi. Mercan, Koç'a bir buket gül sunarken; CHP'liler de çikolata ve kolon- ya ikram ertiler. herkese açık oldugunu kaydetti CHP,DYP,GençPartiveSPhe- yetleri de AKP'yi ziyaret etti. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Veriikaya ziyaretleri sıra- sında, "Ülkenin zaranna olan gerginliklere yol acabilacek bir takmı oiavlara da karşı duraca- Başbakan Gül İstanbal'da Şeker Bayramı'nın ilk iki gü- nünü Istanbul'da geçiren Başba- kanAbdullahGül, dünSuJtanah- met Camii'nde cuma namazmı çalışan ve korumalar tarafindan yeredüşmesi engellenen Genç, oğlunun solunum yetmezliği ne- deniyle 5 yıldır solunum ciha- zına bağlı yaşadığını anlatarak Gül'den evlerine bayram ziya- retindebulunmasını istedi. Prog- ramı nedeniyle bayram ziyare- tine gelemeyeceğini belirten Gül, gereken yardımın yapıla- cagını söyledi. CHP Istanbul îl Örgütü'nde partiuler, miJlervekilleri ve parti üst yönetimiyle bayramlaştı. DSPGenelBaşkanı BülentEce- • DSP GenelBaşkan Yardımcısı Tayfun îçli, MHP ve DYP heyetlerinin ziyareti sırasında, seçimler öncesinde DSP üzerinde oyunlar oynandığım, Bülent Ecevit'in uyanlarınm dinlenmediğini söyledi. SHP yönencileri, bayramlaş- mak için başvurmalanna karşın CHP'ninyanıtvermeyerek buis- teği geri çevirdiğini söylediler. CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç,bukonuda bıJgisı olmadığı- nı belirtirkenCHP'nin kapısının kıldı. Gül, sabah saatlerindeFlor- ya'daki Vali Konağı'ndan Eren- İcöy'e giderek kayınpederi Ah- met Özyurt'a bayram ziyaretin- de bulundu. Buradan SultanahmetCamii'ne gelen Başbakan Gul, yurttaşlâ- nn se\'gi gösterileriyle karşılan- dı. Bu arada Gül, hasta olan oğ- lu için kendisinden yardım iste- yen Güisen Genç isimli kadınla bir süre sohbet etti. Kendisini Başbakan Gül'ün önüne atmaya vit ve eşi Rahşan Ecevit de, dün partigenel merkezindeparrililer- îe bayramlaşü. Ecevit d öptûrmedi Genelmerkezegelişte, "Halk- çıEcevft*slüganlan ik kaı>'ilatiHn- Ecevit,yurttaşlann elini öpmele- rine izin vermedi. Balışeyh Ilçe Başkanı Aydm Pariakyıldız'ın, "Annenwsözverdim,etiniziöpe- ceğtm" sözlerine karşın izin ver- meyen Ecevit, Parlakyıldız'ı ya- naklanndan öptü. Bir grup ço- cuk da Ecevitlere çiçek sundu. MHP ve DYP heyetleri, DSP genel merkezine bayram ziyare- rinde bulundu. DYP GÎK üyele- ri Sevş Esen ve .\hmetUyaııık'ı DSP Genel Başkan Yardımcısı Tayfun İçBile genel saymanMe- dt Şekercioglu ağırladı. îçli, se- çimler öncesinde DSP üzerinde oyunlaroynandıgını, BülentEce- vit'in uyanlannındinlenmediği- ni söyledi. DYP'dekongresohbeti MHPGenel Sekreter Yardım- cısı MehmetTelekileeski millet- vekili Burhan Orhan ve Arslan Haydar da DSP genel merkezi- ne yaphklan ziyaret sırasında, DevletBahçeirnın saygılannı Ece- vit'eilettiklerini söylediler. Telek, "Halka doğnılann aniatabuna- ması ve ekonomik sıkuıö nede- nijie sonuçlar böyle oldu" dedi. DSP, .ANAP, MHP, AKP, SHP veBBPheyetleri DYP'yi ziyaret etti. DSP'lilerin büyük kongreyi ammsatmalan üzerinc DYP Gc- nel Başkan Yardımcısı Mehmet Aii Yavuz "geneJ başkan adavla- nnuı bol olduğuna" dıkkat çek- ti. Eski DYP grup başkanvekili Torhan Güven de, - enflasyona uygun olarak~* diye takıldı. SEÇİM YENlLGİSÎ TARTIŞILIYOR YTP'de Özkan ve Talaysuçlandı • Seçim yenilgisini ele alan MYK'nin raporunda, seçim erteleme çalışmalanna YTP'nin öncülük etmesi ve partinin kimliğiyle ilgili açıklamalann "seçmende tereddüt yarattığı" vurgulandı. ANKARA(Cumhuri- yetBörosu)-YTP, "seçan yenilgisini'' 11 Aralık'ta- ki KurucularKurulu top- lantısında masaya yatı- racak. Toplantıda ele alı- nacak olan MYK rapo- runda, yenilginin "iç ne- denteri" sıralanırken Ge- nel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Genel Sekreter Jstemi- han Talayeleştirildi. Ra- porda, YTP Genel Baş- kanı IsmaU Cemin se- çim sürecinde tüm ülke- yi dolaşmasına karşın, parti yöneticilerinin ya- nmda yer almadığı vur- gulanırken; seçim erte- leme çalışmalanna ön- cülük edilmesi ve parti- ninkimliğiyle ilgili açık- lamalann da, "tereddüt yaratüğı''nın altı çizildı. Seçimlerden büyük bir yenilgiyle çıkan YTP, is- tifalann ardından yolu- na devam eönek için ye- niden yapılanma süreci- negirdi. Bayramöncesin- de toplanan MYK'de se- çim sonuçlan değerlen- dirildi. Seçim yenilgisi- nin asıl nedeni olarak "dkş nedenJer" gösterildi. 3 Kasım seçimlerinin "re- jim sorununa dönüştu- rüldüğü" vurgulamrken, "içnedenfer" olarak da şu noktalar sıralandı: • Seçimkaran alındık- tan sonra, seçim ertele- me çalışmalannda öncü olarakgörülmemiz parti- ye zarar verdi. Hem par- timizin güvaıilirligi zale-—hrir rii siyasi duruşumuz tar- tışmah hale geldi. Özel- hkle sosyal demokratseç- mende tereddütler orta- yaçıktı. • ittifak konusunda yanhşlar yapıldı. Meh- met Afi Bayar'la görüş- meler gereğinden uzun sürdü. CHP liden Deniz Bavkalın taktiksel çağ- nsına karşı gereken ya- nıtzamanında verileme- di. 40 ilde CHP, 40 ilde YTP adaylanyla seçime girilsin, önerisinde geç kaldık. • tlçe ve beldelerde ör- güt eksikliği sıkmtılara neden oldu. Kimi yerler- de adaylanmız yeterince çahşmadı. • Seçmenin büyük bö- lümü, YTP'yi hükümet politikalanna ortak gör- dü. Bu anlayışı değiştire- medik. • Genel Başkan çok çalışh, Anadoluyugezdi, ancak diger parti yöneti- cileri yanında yer alma- dı. Parti üst yönetiminin birlikte görüntü verme- mesi seçmeni olumsuz etkiledi. • Hazine yardımını alamamamız büyük sı- kınn yarartı. MYK'de, *iç nedeıüer" sıralandıktan sonra "Asılneden bunlar değflsede, MYK'nin de boşalması gerekir. Yeni bir MYK seçilmefi. So- nuçlar umutsuzluğa yol açmamalı. Sosyal de- mokrat eksendeki boş- aııruyuj lendi, hem de seçim ça- lışmalannageç başladık. • Programımızda de- mokratik sol eksenli bir parti olduğumuz vurgu- lanmasınakarşın, yapılan kimi açıklamalardan örü- den >apılanırsa bu boş- Inğu doldurur" görüşü dilegetirildi. YTPlide- ri Ismail Cem ise bu aşa- mada MYK'nin istifa- sma gerek olmadığını söyledi. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.corr Clara Zetkin, kadın özgürfüğü mü- cadelesinin ilk isimierinden. Alman sosyalist hareketinin önderierinden. Lenin'in yakın arkadaşı, Engels'in fikirierini beğendiği kadın. Rosa Lu- xemburg'un mücadeteyoldaşı. 1857 yılındaAlmanya'da doğan Clara'nın, 1933 yılında ölünceye değin yaşamı kavga içinde geçmişti. Gilbert Ba- dia'nın "SınırsızFeminist ClaraZet- kin" adh kitabı PencereYayınlan'ndan çıktı. Badia'nın araştırması, Clara'nın daha önce bilinmeyen birçok yönü- ne ışık tutuyor. Clara'nın en az bilinen dönemi 1925-1933 arasıdır. Bu dönemde Stalin'e, Komünist Enternasyonal'e ve Alman Komünist Partisi'nin çizgi- sine karşı çıktı. Yaşamının son yılla- rındaSSfcîB güdümüne giren Alman Komünist Partisi'ni veStalin'i eieştir- mekten geri durmadı. Ancak Clara'nın yaşamındaki en çarpıcı işlerden birisi iddiasız bir ka- dın dergisi olan 'Gleicheit'm (Eşrtlik) yönetiminegelmesiydi. 1902'de4000 abonesi olan Gleıcheit, Zetkin yöne- timinde 1903te9.500,1904te 12.000, 1905'te 28.700'e ulaşmıştı. Birinci Clara Zetkin, Ayşe Özmen, Münevver Annç... Dünya Savaşı'nın çıktığı 1914 yılın- da derginin abonesi 125.000 gibi müthiş bir rakama varmıştı. Clara Zetkin, bir feminist miydi? Katı birkomünist miydi? Belki önce- leri katıydı, zamaniçindefeministha- reketle daha sıcak ilişkiler kurdu. 1900'lerin başında Avrupa'da güçlü bir sosyalist hareket vardı. Sovyet devrimi bu hareketi daha da güçlen- dirdi. Işte bu dönemin ünlü kadınla- nndan birisiydi Clara Zetkin. Bir dö- neme damgasını vurdu. Yaşamöyküsünü, siyasi mücade- lesini merakla okudum. Yüzyıl önce bulunduğumuz yerden ne kadar ile- ri gitmişiz sorusunu da sormak ge- rekiyor. • * • Ayşe Ö2men, bir kadın. İlk genç- likyıllanndan itibaren yaşamının önem- li bir kısmı sosyalist siyasi mücade- lenin içinde geçmiş. 1980 öncesi gençlik hareketinin içindeki yolculu- ğuyla, kendi kadın tarinine yolculu- ğu bir arada sürüyor. "Sen Güler- ken" kitabı Metis Yayınları'ndan çık- tı. Biranı mı, anılarla bezenmîş birro- man mı "Sen Gülerken"? Ne kadarı gerçek ne kadan hayal? Kitabı bir solukta okuyunca, bu aynmlann çok da önemli olmadığı sonucuna vanr- sınız. "Sen Gülerken", birhesaplaş- ma. Ayşe Özmen, aile içi cinsel tacizı gündeme getiriyor. Kitabın kahrama- rjı Hülya'nın bir soru işaretiyle kafa- sında şimşekler çakıyor ve evin bes- lemesı Havva'nın ölümünü araştır- maya başlıyor. Havva'nın ardından çıktığı yolculuğun sonunda dedesı- nin bir tacizci oiduğu sonucuna va- rıyor. Sorgulama sürerken, annesi- ne, kendısine yönelik tacizlerı de anımsamaya başlıyor. "Sen Gülerken"eîkıli biredebi me- tin. Belki de birçok kadının yaşadığı ve dillendiremediği gerçekler bu ki- tapla gün ışığına çıkıyor. Bir solukta okunuyor. Kadınların gerçekleri açık- lama ve tacizi teşhir etme çabasın- da önemli birbelgesel de denebilirbu kitaba. Ayşe Özmen anonim birdra- mı gözler önüne seriyor. • • • Ve Münevver Annç. Onun öykü- sünü ise Nuriye Akman'ın, Zaman gazetesindeki roportajından öğreni- yoruz. Münevver Annç, eşi Bülent Annç ile birlikte Cumhurbaşkanı Se- zer'i uğurlamaya gittiğinde başörtü- sü nedeniyle tartışmalara neden ol- muştu. Münevver Annç'ı merakedi- yordum. AKP liderlerinin eşlerini, ya- şam tarzlarını merak ediyorum. Ça- lışıp çalışmadıklarını... NuriyeAkman'ın sorularından, Mü- nevver Arınç'ın öğretmen oldugunu ve BülentAnnç'la evleninceye kadar başı açık yaşadığını öğreniyoruz. Bü- lent Annç'la evlenince tesettüre bü- rünmüş. MünevverAnnç'ın kapanma- sı giysiyle sınırlı kalmamış, öğretmen- liği de bırakmış. NuriyeAkman soruyor: "llkgörüş- menizde başınız açık mıydı?" Mü- nevver Annç şöyle cevap veriyor: "Evet, daha sonra Bülent Bey beni beğendiğiiçin çalıştırmakistemedi- ği, örtünmemiistediğihaberinigön- derdi... Ben de BülentBey'içokbe- ğendim;fakatçalışmakistedimdoğ- rusu. Ama ailem de Bülent Bey de göndermek istemedi." Neden kadınlann ne yapacağına, nasıl yaşayacağına erkeklerkararve- riyorlar ki! Şeriat ve türban tartışmalan sıra- sında benı en çok etkileyen konular- dan birisi, tartışmanın kadınlar üze- rinden yapılması. Erkeklerin inanç gereği örtünme zorunlulukları yok. Bu yüzden erkekleri, giyimleri nede- niylekim "şeriatçı" kimdeğilayırtet- mek mümkün değil. Bu nedenle er- kekler üniversitelere de gidiyorlar, resmi törenlere de. Giyim kuşam ko- nusundatartışmayı erkekler yapıyor- larve tartıştıkları konu kadınların na- sıl giyinecekleri üzerinde yoğunlaşı- yor. Münevver Annç'ın öyküsünün ar- kasında da acaba başka bir dram yatmıyor mu? • • • Bir bayram günü üç kadının öykü- sünü sizinle paylaşmak istedim.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog