Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

7 ARAUK 2CO2 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yağş sona erdi -Antalya'da jzarar büyük \urt Habcrieri Servisi - ^Antalya'da 24 saat boyun- •c:a araJıksız )ağan ve yaşa- arnı felç eden sağanak yağış, «dün sabah saatlerınde et- •cısını kayberti Antalyah- •ar, dün bahardan kalma agüneşJj hir gûne uyanırken, ^yüzlerce korutta su tahli- y e ve hasar tespıt çalışma- s ı sürüyar Yağışlann etkıli olduğu ]Kemer iiçesinin bazı yolla- n n d a heyelan meydana ge- 1 iıicen yüzlerce ev ve çok sa- yıda köprü su altında kal- dı. Kemer Kaymakamı Naz- •ni Günlü. Kuzdere köyii yakınında yayla sulannın aktığı Ağva Deresı'nın taş- ması sonucu 10 ev ve 3 köp- riinün su altında kaldığını belirttı. AntaJya'da yağışlar ne- denıyle ıtfaıyeye binden fazla su baskını ıhbarı ya- pılırken önceki gece Kale i Içesınde yaklaşık 15 daki- ka süreyle yağan dolu ise se- r a ve portakal bahçelerin- d e zarara neden oJdu. Kazaların ağır bilançosu: 35ÖIÜ SÖZ0ZGİNİN Turhan Selçuk ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Oış Politfka Hataları ANKARA (AA) - Şeker Bayramı'mn ıkinci gününde yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalannda 35 ki- şı yaşamını yitirdi, 72 kişı ise yaralandı. Kayserı 'den Ankara yönüne gitmekte olan îsrnail Özdemir'in kullandığı oto- mobil ıJe karşı yönden geJen SaBh Bu- lutyönetimindekı minibüs, Kayseri-An- kara Karayolu'nun 27. kilometresinde çarpıştı. Kazada, Ismail Özdemir (47) ile otomobifde bulunan aynı aileden Nur- hayat (44), Reyhan (19), Gökçen (21), RaJdbe (19) ve GülayÖzdemir (19) ya- şamını yitirdi. Kazada yaralanan 11 kişi, Kayseri SSK Hastanesi ıle Ercıyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altma ahndı. Afyon-Antalya Karayolu'nun 72. kilo- metresinde, Sandıkh ilçesi yakınlannda iki otomobilin çarpışması sonucu mey- dana gelen kazada ise sürücüler İbrahim Gol ve AJdfAkar(51) ile MehmetSanro- sak(37), AyşeAkar (42), SevalGöJ(21) ve 2 yaşındaki M. Sdahattin Göl yaşa- mını yitirdi. Yaralanan 3 kişi çevredeki hastaneler- de tedavi altına ahndı. Afyon Dinar Ka- rayolu Kızılören'de meydana gelen bir diğer kazada da SüJeyman Keyik ve San- cak Noyan hayatını kaybettı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ise Mehmet Atazengin yönetımindeki Ha- bur Tur'a ait yolcu otobüsü, şerit ihlali so- nucu karşı yönden gelen bir otomobiiie çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Yunus, Azanıet ve Yasin Karadağ ile he- nüz kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Türkiye genelinde meydana gelen di- ğer kazalarda da Konya'da 3, Izmir'de 3, Adana 'da 2, Kocaeli'nde 2, Istanbul*da 1, Edirne'de 1, Bursa'da 1, Çanakkale'de 1, Mersin'de 1, Samsun'da 1, Bartuı'da ise 1 olmak üzere toplam 17 kişı yaşanıını yitirdi Kazalarda 57 kişi de yaralandı. Dış politikadayapılan hatalan "te- lafietmek" çok zor oluyor. Zıra, çev- remızde öylesine hain tuzaklar hazır- lanıyor ki; en basit hatalar bile, de- falarca abartılan bir fatura ile burnu- muza dayatılıyor. Hatta hata yapma- mız özendınldiğı gıbi, yapmadığımız hatalar bıle bize fatura edilmek ıste- niyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın biraziyi niyetinden, bıraz heyecanından, bi- raz da aceieciliğınden kaynaklanan kimi büyük dış politika hatalannı, da- ha önce sizlerle paylaşmıştım. Bu- gün, bence çok daha önemli hata- lara değınmek ıstiyorum. Üstelik bu hatalann ardında, en ciddı kurumta- nmız var. • • • Birkaç hafta önce, günlük bir ga- zetede, küçük bir haber vardı. Aslın- da haberküçüktü ama önemı çok bü- yüktü. Haberin başlıgı şöyle ıdi: "Yu- nan basını: Atilla 3 Kapıda". Bu haberde, farklı Yunan günde- lık gazetelerindekı ıddia dıle getırilı- yor ve Türkiye'nin Kıbns'ta. üçüncü bir askeri harekâta ginşecegı söyle- niyordu. Bu arada gazete, çok ilgınç biraçıklama getırmışti. Parantez için- de de olsa şu satırlara yer veriliyor- du: "Yunan tarafı, 20 Temmuzve 15 Ağustos'takibanş harekâtlanntAtil- la 1 ve Atilla 2 diye anıyor..." Atilla (ya da Atila-Attila) bizim ıçin, tarihimizin kahrarnantanndan biridir. (Bu konuda Macarfarla çok tartışma halındeyiz ama bu başka bir konu.) Avrupalılann gözünde Atila; barbar- lığın, vahşetin, acımasızlığın sembo- lüdür. Anlaşmalardan doğan "garan- töriükhakkını" kullanarak yapılan bir "banş harekâtının", o dönemde bi- zim "yetkililer" tarafından "Atila ha- rekâtı" olarak ısimlendirilmesine çok kızmış ve başta gündelik gazeteler olmak üzere; sağa sola mektuplar göndermiştim. Fakat o gunlerin se- vinçlı heyecanı içinde, hıç kimsetın- madı. Şimdi de bu isimlendirmeyi Yunanlılann yaptıkJannı dıle getiriyo- ruz. Çok yazık... • • • Dış politikamızda yaptığımız bir başka cıddı hata, SovyetierBirliği'nin çözülmesinden sonra bağımsızlığı- nı kazanan Orta Asya cumhuriyetle- nnı, "Türk Devfetı" olarak isimlen- dırmemız oldu. Bu devletlerin halklannın, ağırtıklı bir biçımde Türk kökenli olduğu ve konuştuklan dılin de, Türkçeye çok yakın olduğu konusunda kuşku duy- muyorum. Aynca bu insanlar, Türki- ye'yi ve bizlerı çok seviyorlar. Fakat kendilerini "Türk" olarak isimlendir- medikleri gibi, bö'yle isimlendirilme- lerinden hoşlanmıyorlar. örneğin Ozbekler, Türkiye'ye ve Türklere karşı sevgı dolular. Fakat Timur Imparatorluğu'nu Türk devle- ti olarak isimlendirmemıze çok kızı- yorlar. "Sizın Tımur'laneilginizvar..." diyorlar. "Timur özbek idi ve Timur Imparatoriuğu da bir özbek devle- tiydi." Bu devletferarasında, sadeceAzer- baycan halkının duygulan, bizim duy- gularımızla aynıydı. Fakat ne yaptık ettik, onları da danltmayı başardık. Işte bu nedenle, "Türk Cumhuri- yeti" kavramı yerine, yıllardır "Türk- dilli Cumhuriyetler" adının kullanıl- masını öneriyorum. Ama maalesef, pek kımseye dinletemedim. "Türk- dilli" yenne, Ingilizcedeki "Turcic" sözcüğünün çevınsı olan TürkJ'söz- cüğünü kullanmayı tercih ediyoriar. * • • Bu türden başka hatalarımız da var. örneğin, Çeçenier ve Çeçenis- tan konusunda çok yanlışlar yapı- yoruz. Belki ei altından desteklene- bilecek kimi "tutumlan", açıkça des- tekler duruma girince, kerîdi sorun- lanmızı anlatmakta zorlanıyoruz. Dış politıkada çok dikkatli olmamız gerek. Hele günümüzün koşulları içinde.- DoğuAnadolulu çoaûdarTatilyacb Şeker Bayramı nedenhle Llaştırma Bakanı Binali Yıkhnni dncülnğünde gerçekleştirifcn "Bir Bavram Düşii" projesi kapsammda, Dofu AnadoJu'da eğitim gören 11 başaniı çocuk dün Kadıköv Postanesi'nde aileterine kart ato ve Tatilya'da eglendi Trenie Erzurum ve Erancan'dan yoia çıkan yaşlan 11 ila 15 arasında degişen çocuİdar modern donanımlı Erzurum Ekspresi'yle yola çıktılar, Ankara'ya uğradıktan sonra ( unıhumet Ekspresi ile İstanbuJ'a uJaşölar. Yaşamlannda ilk kez uçağa binip, denizle tanışan çocuklar, Doğu AnadolıTda imkânlann çok >etersiz olduğunu belirtirlerken "İnsanın burada başı dönüyor. Her şey çok güzeL Bize gösterflen ugi karşısında çok mutlu olduk" dedfler. (Fotoğraf: SERKAN YTLDIZ) TÜRKJYE VE SURIYE'DE YAŞAYAN AKRABALAR HASRET GtDEiRDİ Sınırda buruk bayram • Hatay'm Reyhanh ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçelerindeki smır kapılannda bayramlaşma coşkusu vardı. Ceylanpuıar'da Türkiye'ye gelecek akrabalarını beklcyen yaklaşık 1500 kişi iki Hatay Valisi Şanal, karşılama tö- renindeki konuşmasında, Türkiye ile Suriye arasındaki sıcak dostluk ülkenin kardeş ve dostluğunu içeren türküler söyledi. YurtHaberleriServisi-Türkıyeve Suriye hükümeti arasında yapılan anlaşma gereğı. iki ülkede yaşayan akrabalar, Hatay'm Reyhanlı ilçe- sindeki Cılvegözü, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Suriye'nin El-Sela- me sınır kapılannda bayramlaşarak hasret gıderdı. İlki geçen yıl Sunye tarafinda yapılan bayramlaşma töre- nının bu yılkı bölümü Türkiye tara- finda, Cılvegözü Gümrük Kapı- sı'ndaki Hac Konaklama Tesisle- ri'ndegerçeldeştırildi. Hatay Valisi Zeld Şanal Valı Yardımcısı Recep Uzan. Reyhanlı Kaymakamı Şükrü Çakır, Antakya Belediye Başkanı frfa Şentürk ve Garnızon Komuta- nı Kıdemü AJbaySamiTepe'den olu- şan Türkiye heyeti, Suriye heyetin- de yer alan îdlıp Valisi Hüsejin AJi Elhaddar ve Harem îlçe Mıntıka Müdürii Talall Marzuk'u karşıladı. • İstanbul Haber Servisi - THY'nin İstanbul-Dalaman seferini yapacak yolcu uçağında bomba bulunduğuna dair yapılan ıhbarasılsız çıktı. 71 yolcusuyla saat 19.15'te İstanbul-Dalaman seferini yapacak oian TK 218 sefer sayılı Boeing 737-400 tıpı yofcu uçağına bomba ihbannda buiunuldu. Apronda güvenü bir bölgeye çekilen uçakta yapılan arama sonucunda ihbann asılsız oiduğu anlaşıldı. Yetkililer, yolculann başka bir uçakla Dalaman'a gönderileceğıni belırttiler. • İstanbul Haber Servisi - îstanbul'dan aldı|ı 36 kılo altını .Ajıtak>'a'ya götüren kuyumcuyu, yanındaki 2 kişiyle birlikte yolcu otobüsünden indirerek soyan Fesih Parlaİc tutuklandı. Asayış Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Kadıköy Adliyesi'ne götürülen Parlak, savcılıkta işlemlennin tamamlanmasından sonra çıkanldığı nöbetçı 1. sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezae\ıne göndenldi. ' E d i r n e S o s y a l Hizmetler îl Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Merkezi 'ndeki kadınlann ürettığı otantık kıyafetli "Edirne bebekleri"ni Avrupa ülkelerine pazarlamak çın Almanya'daki bir fırmaya distribütörlük venldi. Aynı konuda U3D ve Kuveyt'le de anlaşma hazırlığında olunduğu bıldırildi. ve kardeşlık ılışkılennın son yıllar- da daha da geliştiğını görmekten mutluluk duyduklarını belırterek "Bu dosduk ve kardeşlik büvütule- reksürecek"dedi. 10 bin kişi ba$vurdu Idlip Valisi Elhaddar da. Sunye ve Türkiye'de birbirleriyle akraba binlerce insan bulunduğunu belır- terek a Bu yılki göriifme için yakla- şık 10 bin Idşi başvunıda bulundu. Ancak Türkiye ile yaptığımız anlaş- ma gereği, sadece 2 bin 500 kişinin talebini kabul ettik* diyekonuştu. Türkiye'de yaşayanlar için sayı sınırlamasının olmadığı görüşme iki gün boyunca saat 17.00'ye ka- dar sürecek. 2 gün içinde 1250 Su- riyelinin bayramlaşmaya katılaca- ğı belirtildi. Şanlıurfa'nın Suriye sı- nmndaki Ceylanpınar ilçesinde de dün bayramlaşma coşkusu vardı. Ceylanpınar Sınır Kapısı "ndan Tür- kiye'ye giriş yaparak ziyaretleri baş- İatan Suriye'nin Rasulayn Kasaba- sı Mıntıka Amire Yarbay Ali Huse- >in Razi ve berabenndekılen Cey- lanpınar Kaymakamı Musa Lslan karşıladı. İki ülke yetlalilerinın bay- ramlaşması sonrası Kaymakam Us- lan, Razi'ye birtepsi baklava ile çı- çek sundu. Ceylanpınar SınırKapı- sı 'ndan Türkiye 'ye gelecek akraba- Iannı bekleyen yaklaşık 1500 kişi de iki ülkenin kardeş ve dostiuğunu içeren türküler söyledi. Suriye"den Türkiye'ye giriş yapanlar ise bera- berinde çay, oyuncak, mutfak eşya- lan gibi hediyeler getirdiler. 0535 hazirkart Şubat'ta Uludağ'da. Çekilişl kazanan 25 çrft: 3 gece-4 gün Ukıdağ'da lazır Karf ın misafiri olacak. Wintercross yanşmalarmı seyredecek, lyak veya snovvboard eğitimi aiacak. Nit Konseri'ni izleyecek! Çekifişe katılmak için kısa mesaj gönder: HAZIR KART yaz. Boşluk bırak. Adını, soyadını, yaşını ve adresinî aralartnda boşluk bırakarak yaz. 2140a yolla. Son katılma tarihi 25 Aralık. 'JJ LCnn '^uiS £>jJJj/J ,1 (ttC XL Fltüıl ZtitM tl'Jı&L SİUui'JıU\ 'SVJ'J) n) Müdûrlûğû'nün 28/11/2002 t a * * B.O2J. Mrt.0.13.ûO.0a/1631-8687 no*ı itt* » bu karapanyaya VaOmaa. 8u kanpMyar* aadeot H<mr Karl ataaeM k HAZIR KARTJJH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog