Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 ARALIK 2002 CUMARTESİ O L A Y L A K V-CJ CrOlxUÎ^L<jLİ\ olay.gorus@cumhuriyetcom.tr AÇI MUMTAZ SOYSAL Baypamsız Gemiler GEMİLERDE bayram başkadır. üman kentlerın in insanlan ancak nh- tımda ya daçlenlîrde bekleyen gemıle- ri görürler: Jsrçknlîül ve-lzmir gibi yerde- kiler de, çlsa.oisâ, sevinçli insanlan ta- şıyan, renk c&ı^büşü flamalaria donan- mış şehırtıattrvapyriannı. Oysa, açık denızlerde uzak limanlara gidıp gelen şileplerie tankerlerın bay- ramlan hep huzün kokar. Bayram hazır- lığının ev ıçlen gibı, arife günü koca hor- tumlann bol sulanyla baştan kıçayıkan- mıştır gemi. Güverte namazının ardın- dan köprü üstüne, eskıden "beybaba" denen süvarinin yanına çıkılır, eli öpü- lüp şekeri yenir. Arna sonrası, denız uğultusuyla tekdüze makıne sesidir. Böyle bir gemıde Kuzey Avaıpa lı- manlannadoğru seyretttğınizi düşünün. Telsızci haber verıyor: Avrupa Birlığı lı- manlanna girişi yasaklanmış 26 Türk gemisi arasjnda sizınkinin de adı var? Hüzünlü bayram, kuşkulu ve sonu ka- ranlık bir bayramsızlığa dönüşmüştür. Belli ki AB'yi t»u karara iten, "Presti- ge" tankerinin batışıyla Ispanya'da yaşanan kirlilık faciası. 1976 yapısı o yaşiı geminin sicili bile, dünya denizle- rindeki ticaret tarzının özeti sayılır: Sa- hibi, "Mare Shipping" adlı Yunan şır- keti, bandırası Bahama, kaptanı Yunan- lı, işleticısı LJberya tescilli Universe Ma- ritjme Ltd, kiralayanı Sovyet sonrası Rus milyarderi Fridman'ın Isviçre'deki Crovvn Resources AG şirketı, yükü Litvanya'dan yüklenmiş ham petrol, vanş limanı Sin- gapur. Niçin böyle? Çünkü, orada satılınca Avrupa'da getireceğınden ıkı milyon do- lar daha fazla kâr getırecek. Bu çeşit de- nıztıcaretiyle Yunanlılann kazandığı pa- ra, yılda 60 milyar dolardır. Türklerin pa- yı ise, sadece 3 milyar dolar. Şımdı, o gelir de tehlikede. Türkıye'nin bayrak ve lıman devleti olarak güven- lik ve seyir denetimlerindeki gevşekliği sonuçta bu akıbeti doğurdu. Oysa, kaç yıldır dıştan uyarı gelmek- teydı. En başta Amerıka'dan. ABD, AB'den detitiz. Kiriilıkten öteye, güven- lik açısından da. Artık yeni önlemlere gkjiyorlar: Oraya mal yolluyorsanız, bel- li süre önceden neye ne yüklediğinizi bil- direceksiniz, gemi ancak Amerikalılar burada denetledikten sonra kalkacak. Böylece, egemen liman devleti olarak yapamadığınızı onlar yapmakta. Hep yinelemekte yarar var: Deniz devleti olmadan büyük devlet olun- maz. Hâlâ birdenizcilik bakanlığı kuramaz- sanız, koskoca Deniz Nakliyat'ı batınp dağıtırsanız, Denizcilik Bankası'nı deniz- le ılgısizlere satıp o sektörü önce Em- lak, sonra Ziraat'eteslimederseniz, ba- zı yerlerde denizin d'sinden habersızle- n kayınp lıman başkanı yaparsanız, ge- mileriniz uzak ufuklara gidemez ve sız bomboş bozkırlann kupkuru insanları olarak kalırsıniz. Bir Aldatmaca... Kofi Annan'ın Kıbns'la ilgili barış plam aslında çok önemli bir olguyu gündeme getiriyor: Kıbns'ta Türk kimliğinin kabulünü... Ancak planda Kıbrıs Türk toplumunun aleyhinde, art niyetle kaleme almdığı belli olan, birkaç önemli, önemli olduğu kadar tehlikeli madde var. AYDIN OLGUN KKTC, Vatan ve Halhn Sesi Gazeteleri Yazan S on günlerde Türki- ye'de bazı büyük ga- zetelerin başmı çek- tiği yoğun bir propa- gandaya şahit oluyo- ruz. Bu propagandanın teme- linde Türkiye'nin Kıbns'la ıl- gili Kofi Annan planının kabu- lü yatıyor. Kofi Annan'ın Kıbns'la il- gili barış planı aslında çok önemli bir olguyu gündeme getiriyor: Kıbns'ta Türk kim- liğinin kabulünü... Şimdiye kadar sözü bile edil- meyen Türklenn hükümranhk hakları dar bir çerçeve içinde de olsa ılk kez bu çapta önem- li bir plan içinde yer alıyor. Ancak planda Kıbrıs Türk toplumunun aleyhinde, art ni- yetle kaleme alındığı belli olan, birkaç önemli, önemli olduğu kadar tehlikeli madde var. Bun- ları kısaca şöyle özetleyebili- riz: 1) Karpas Burnu'nun Rum- lara bırakılması. 2) Güneyden gelip zorunlu olarak kuzeye yerleşen 70-80 bin Kıbns Türk'ünün sahibi olduğu topraklara güneyden getirılecek Rumların yerleşti- rilmesi. Bu arada; Türkiye'den göç edip Kıbrıs'ta yerleşmiş olan on binlerce Türkiyelinın de Ada'dan çıkarılması. 3) Türklerin elindeki toprak- ların yüzde 32'lerden yüzde 27'lere indirilmesi ve böylece başta Magosa yolu olmak üze- re birçok önemli yolun dene- timinin Rumların eline geç- mesi. 4) Yeni devleti yönetecek olan konseydeki Türk üye sa- yısının "ild" olarak önerisi. Bu durumda önemli kararlar- da Türk üyelerin görüşlerinın geçersiz kalacağı açıktır. 5) Ülke yönetiminde bu sis- temin kabulü ile Türk toplumu- nun gene "parya, ikinci sınıf va- tandaş'" olarak kalacağı son derece açıktır. Yukarıda belirttiğimiz mad- delerin Türkiye ve KKTC ta- rafından kabulüne olanak ol- madığı açıktır. Türk tarafı elbette görüşme masasına oturmalıdır. Ancak acele etmeden, önerileri iyice etüt etmeden, Rum tarafının oldubitti oyunlarına asla gel- meyecektir elbet. Burada unutulmaması önem- li bir olay da Rum tarafının göriişmelerde Türk Sılahlı Kuvvetlen'nin Ada'dan aynl- ması konusunu gündeme geti- receğidir. Aslında Kofi Annan'ın bu planının Sayın Denktaş tara- fından çok evvelinden bilindi- ğini özellikle belirtmek iste- rim. Türkiye'de bazı odak mer- kezlerinin yürüttüğü bu planı göklere çıkarma politikasının Türkiye'de iş başına gelen AKP iktidannı pek etkilemeyeceği- ni ummak istiyorum. Yapılacak iş, sabırla ve sakin bir durumda görüşmelerin baş- lamasını ve sonuçları bekle- mektir. PENCERE Pnömatik sızdırmazlık testi Hacimsel genleşme kontrolü Periyodik test tarihi kontrolü Metalize ve boya kontrolü Alt çember ve üstsap hasar kontrolü Koleret çökme kontrolü Don Kişorun Atına Kimler Binecek?.. Recep Tayyip Erdoğan lunaparkta dönme do- laba bındırilmış çocuk gibı.. Avrupa'da şu kadar başbakanla ve cumhurbaş- kanıyla görüştükten sonra Amerika Cumhurbaşka- nı'ndan çağn gelince havalandı; gözleri pariıyor... Ve bir gerçeğin altını hakça çizmek gerekiyor: Necmettin Hoca başbakan olunca, Libya'dan Iran'a ne kadar şeriat düşkünü devlet varsa eşiğı- ne yüz sürmeye koşmuştu... Tayyip Bey başka.. Erdoğan Batıcı!.. • IMF'ye hesap verip AB'ye yüz sürerek, Kıbns'ı el- den çıkarıp Irak savaşına dalarakTürkiye'yi yönet- meye kalkışan bir Islamcı partiye çok yakında ye- şilci muhalefet kanadından da homurtular yükse- lecektir... Dincı kesimden ilginç eleştiri sesleri şimdiden duyulmaya başladı: - Türban ışi ne oldu?.. Erdoğan diyor ki: - Erteledım.. Bu kez bir başkası soruyor: - Televızyonda bangır bangır bağırarak söz ver- din, hani dokunulmazlık kalkacaktı?.. Erdoğan'dan yanıt: - Estek köstek.. Siyasette lunaparkın dönme dolabına bir kez bin- din mi, başın dönebilir. • Kimi AKP'li gözlerinden belli, adam içinden pa- zartıklı; kımi AKP'li durumu idare etmeye çalışıyor; kimi AKP'li ise değişmek zorunda olduğunu duyum- suyor; ama renk vermıyor... Çok sevdiğim bir mizah özdeyişini iktidarda de- ğişmek zorunda olduğunu anlayan AKP'lilere su- nanm: "Bukalemunu ekose kumaş üstüne koymuşlar, çıldırmış..." Laik Cumhuriyet devie- tinin çağdaş kültürü, ya- saları ve koşullan üstün- de şeriatçı kafayla iktida- ra oturmak siyasetini ta- şıyan kişı kafayı oynat- mak zorundadır. Ama kimi AKP'linin de çağdaşlaşma bilincini iç- tenlıkle duyumsadığını öğ- renmek ve nasıl bir kav- şakta bulunduklannı bil- mek, Türkiye'nin haynna bir değişimin habercisi olacaktır. Çok sevdiğim şair Ce- lâl Sılay'ın bu yolda bir şi- ıri onlara çok şey söyle- yebilir: Hiclrostatik sızdırmazlık testi Gövde kaynağı hasar kontrolü Tüp içi kaynak kontrolü Alt çember ve üst sap kaynak kontrolü Birtüp, kapınızdan içeriye girebilmek için önce kendini ispatlamalı. Gövde hasar kontrolü Tüp korozyon kontrolü Gövde kaynağı kontrolü Koleret kayıiiujı kontrolıi Tüp boya durıım kontrolü koıılıolü Tüp dara kontrolü Aşırı (Ioloııı kontrolü Kaçak konlrolü valf contası sızdırmazlık kontrolü Fiipit! t)iıvt:ıılık. hııvıık snımıilıılıık Riı lııpuıı. evını.'in kapısınd.ın gııehılnıoyı h;tk etınesi ıçin önce tıiııı koıılıtıl w. testltüdoıı hasatıyl.ı (jt'^ıncsi şaıl. HIMH tııp ıııtîtım aşamasııula heııı rie dolıım öncesi ve tlultım soıııası aş.ıınal.ınla. Bı/ Inı yiL'ileıı. lıassas knıılıol olaıı.ıyt satjlayad. kalileyı ve güvenlirji artıran Ayga/ Maksimıım Giıvenlik Zinciri'ni ııyıjıılııyüi ve her tüpümüzü Garantı Mülıür Kapak'la imzalıyoruz. Aygaz'a duyflıujuıııız yiıveni lıak etnıek o kadaı kolav tltujıl! Hayatın Değerini Bılir" "Namazgâh mahalle- sinde dilimi Daldırdım Şekispir'in muhayyılesine Dilime dolaşan kelime- leri Boşalttım namazgâh mahallesine Ayvdı beni komşula- nmdan Çıkardığım başka ses Gırdi anamla arama Ispanyalı Servantes Mahallem bir tuhafol- du Uzaklaşmış buldum anamı Bindim Donkişot'un afi- na Kaybettim vatanımı Ne derlerse desinler Kim binerse bu ata Bir daha asla kavuşa- maz Binmeden önceki ra- hata." • Avrupa'dan dönen Re- cep Tavyıp Prrinğan'm gözleri televızyonda pınl pınl pariıyordu... Donkişot'un atına bin- dı mı?.. Binecek mi?.. Bu yolda Şanso Pan- za'nın eşeğine kimin -ya da kimlerin- bineceği de şimdiden belli... ÇORUM l.SULHHUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Esas No: 2002/586 Davacı SS Ufuk Arsa Konut Yapı Ko- op. Vekili Av. Tufan Köse tarafından dava- lılar Şakıre Öztuna ve ark. aleyhine mahke- memıze açılan ortak- lığın giderilmesi da- vası ile ilgili olarak, Tüm aramalara rağmen açık adresleri tespıt edılemeyen da- valı Hüseyin Ars- lan'ın duruşmanın atıh bulunduğu 23.12 2002 günü saat 09.40'ta mahkeme- mızde hazır bulunma- sı veya kendisini bir vekille temsıl ettirme- si gerekmektedir. Ak- si takdırde duruşma- lann yokluklannda sürdürüleceği ve ka- rar verileceğı hususu ılanen tebliğ olunur. 20.11 20O2Basın 80692
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog