Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Mmtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET VAKn sadına tLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Safim Alpasbn#Sonımlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: HakanKara îstıhbarat: Cengiz Yıldırım 0 Ekonomı: Öz- lem Vüzak • Kültür: Egemen Berköz # Spor: Abdülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Ka- raören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bil- gı-Belge: Edibe Buğra • YunHaberlen: Meh- met Faraç 9 Avrupa Temsılcısi Güray Öz YaymKundu: İlhan SelçukfBaş- kan), Emre Kongar (Danışman), Orhan Erinç. Hikmet Çetin- kaya. Şiikran Soner. İbrahim Yıldız. Orhan Bursalı, Musta- fa Balba\. Hakan Kara. Ankara Temsılcısi Mustafa Balbay Atatüri: Bulvan No. 125, Kat:4, Bakanlıklar-Ankarâ Tel- 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • îzmirTetnsilcısi: SerdarKıztk. H-ZiyaBlv. 1352 S.23Tel:4411220, Faks-4418745 • AdanaTemsılcısi: Çetin Yiğenoğlu, înönü Cd 119 S. No.l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü: Erol Erkut 0 Koordinatör Ahmet Korulsan # Mu- hasebe: Bülent Yener 9 tdare: Hüseyin Görer • Satış. Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şti. • Genel Mudur Gülbin Erduran#Kooniınatör Rehı Işıtman # Genel MûdûrYrd: Sevda Çoban # Fınansman Müdürii: Çetin Erttaru Tel 0212 514 07 53- 513 8460-61,Faks 02125138463 \a)imla>aır Venı Gün Haber \ıansı Baiın \e Yayıncıhk \ Ş. Baskı: Sabah Yayıncılıi \ Ş TürkocaJ] Cad 39 41 Cağa.oglu '4334 Istanbul PK. 24* - Sırkecı 34415 Istanbul Tel (0212)51205 05 120 hat) Faks (0'212) 513 85 95 7 ARALDC 2002 lmsak:5.34 Giineş: 7.08 Öğle: 12.02 Ikindi: 14.22 Akşam: 16.44 Yatsı: 18.11 Türkiye ile Yunanistan'ın ortak projesinde 12 Aralık'taki seçimler için geriye sayım başladı 2008içinilkhedeffmalARİFKIZILyALIN 2008 Avrupa Futbol Şamipyo- nası'naev sahiplıği yapacakpro- jenin belirleneceği seçimlere bir haftadan az süre kala Türkiye- Yunanistan ortaklığının şansını arttırdığı ve şimdiden 7 aday arasında ilk 3 umudunu yakaladığı öğrenildi. 12 Aralık'ta ls\içre 'de yapılacak oylama için 10 Aralık'ta Nyon kentine gidecek olan Türk ve Yunanistan temsilcileri 11 Aralık'ta UE- FA yönetim kurulu üyelerinin huzuruna çıka- rak projenin son durumu hakkında bjlgi ve- recekler. Türkiye-Yunanistan ortaklığının Tür- kiye kanadını oluşturan Futbol Federasyonu • Türkiye-Yunanistan ortaklığının uluslararası girişimlerde şansını arttırdığı ve şimdiden 7 aday arasında ilk 3 umudu yakaladığı öğrenildi. Başkanı Hahıkllusoy. yöneticüer Ata Aksu. Selami Özdemir, Şeİdp Mostrah ile Metin Kazancıoğlu ve koordinatör Sami Çölgeçen. 12 Aralık'taki seçimler öncesi önemli bir konuma sahip olduklannı ve ön elemeyi aşıp finale kalmalan halinde ayantaj yakalaya- caklannı söylediler. Selami Özdemir. "Kom- şumuzYunanistanfleyapbğnnız projenin ek- siğiyok,fadas var" derken, F.Bahçe-Panathi- naikos eşleşmesinde yaşanan ufak çapü ger- ginliklerin unutulduğunu belirtti. Özdemir. "Türidye ve Yunanistan arasında başlayan dosthık rüzgâıian en büyük avantaJL Aynca dümaüçüncüsüTürknûsalTakımıdabuba- şansı ile projenin şansını artnnyor " dedi. Proje koordinatörü Sami Çölgeçen ise hem seçimler öncesinde, hem de seçimler sonrasında uluslararası alanda önemli adım- lar attığını söyledi. Çölgeçen, "En önemli destek ise uluslararası ölçekB işadamlanndan geMiÖrneğin Rusya 0ei\i inşkiler içindeki sa- ym Şank Tara'nın Rus UEFA üyesi ile konuş- tuğunu öğrendik. Keza. Kıbns temsikisi. Yu- nanistan"a çağnldı. Ve görüşmeler sonrası Türkiye-Yunanistan projesini destekleyeceği öğrenfldLÖnemli olan ilk 3"e kabnak" dedi 2 0 0 8 P R O J E L E R Î AVRUPA LtGÎ'NDE HEYECAN Ülkerspor'un hedefî grubu ilk sıralarda bitinnek. Ülkerspor'un Rusya hesabı Spor Servisi - Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) taraftndan orga- nize edilen Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Yugos- lavya'nın Partizan takı- mını 84-74 yenen Ülkers- por'da galibiyet sevinci yaşanryor. ÜDcersporMe- najeri Lütfi Artboğan, Par- tizan karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ve maçı kazandıklannı belir- terek, "Şimdigefecekhaf- taCSKAMoskovaDeya- pacağmuz bderiik tnaçı- nı düşünüyoruz" dedi. Federasyona öfke Basketbol Federasyo- nu 'nun kendüerinden izin almadan başka bir şir- ketle reklam anlaşması yaptığını kaydeden Lütfı Anboğan,"Bugüne ka- dar bütûn Avrupa Ligi maçfeınnda kendirekJam- lannuzı kuflandık Ancak Partizan maçı öncesi biz- denizinahnmadan fede- rasyon başka bir şirkede anlaşma yapmış. Bizim demanbnmız bizeait rek- lamlanyaptşörmakister- ken de özel güvenKk ele- manlan bunu engefledi. OnayiamadığDnızbiroby; Reklam hakkı bizim, an- cak bu gasp edOdi Bize ait bu hakkınasdsatariar?Bu işe bir çare bulmalan gerek" diye konuştu. Türltlye - Yunanistan: ikı oike politikacılanrun yaptığı açıklamalar ve aşın milliyetçi gruplardışındaki futbol- severlerin desteği arü puan kazandırdı. Hirvatistan - Bosna Hersek: Statlan yetersiz, iç savasın izleri tam anlamıyla sılinemedi. ISkOÇya - İrlanda Cum.: Irlanda'dakı siyasi kanşıkhğın yanı sıra Rugby stadmın futbola verilmemesi dezavantajlan. AVUSturya - İSVİçre: Isvıçre basınının karalama politikası ters tepki yaratü. Ancak UEFA'nın merkezi olrnası nedeniyle Isviçre bir adnn önde. Ktızey Blrllöl (Danlmarka, İsveç, Flnlandlya. Norveç): Statlar iyi durumda 4 ülkenin de 'ev sahibi' kirnliğini taşıması kafa kanştınyor. Aynca bu 4 ülkenin de temsilcileri oy kullanamayacak. MacanStan: 7 ayn kentte maçiann oynanacak olması ilgi çekiyor. Statlar iyi durumda değil, yenilen inşa edilecek. RUSya: Şanslan sıfır. UEFA'da lobilerinı yitirdiler hem de Çeçen krizi endişe yaraüyor. Italyan kulübünün başkanı Moratti, Real Madrid'in istediği yıldıza övgü yağdırdı Inter'deki kiiçiik elmas• Moratti, Emre Belözoğlu'nu Inter'e kazandırmasından dolayı teknik direktör Lucescu'ya karşı borçlu olduklannı söyledi. ROMA (Cumhuriyet) - FC Inter'de Emre sevgisi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Oynadığı ba- şanlı futbolla değerini de arttıran ve hatta Ispanyol takımı Real Madrid'in trans- fer listesine bile giren Em- re'nin bu grafiğine en çok kulüp başkanı MassimoMo- ratti sevıniyor. Moratti Em- re"y' Inter'e kazandnma- sından dolayı teknik direk- tör Mircea Lucescu'ya kar- şı borçlu olduklaruu söyle- di. La Gazzetta dello Sport gazetesinde dün yayımla- nan demecinde Moratti, 1998-99 sezonunda bir dö- nem Inter'i çalıştıran, şu an- da Beşiktaş'ta olan teknik direktör Mircea Lucescu'ya övgüler yağdırdı. "Emre'ningeişnKanina- sıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Moratti. "Birözel yeteneği keşfedenin zevkrv- le Emre'vi değertendiriyo- rum. Herkesin önünde bize onuişaretettiğiiçin Luces- cu'>~a teşekkör ediyorum. Imkansız olan bir durum- da takımı yöneünesi için aradığunLucescu,Inter'de iyi işler yaptı. Ona karşı borçhıyuz" yanıtını verdi. Moratti, aynı zamanda Mutu'nun da Lucescu sa- yesinde Inter'e geldiğini, şu anda Parma'da oynayan bu fiıtbolcunun da her ge- çen gün daha iyiye gittiği- ni kaydetti. Massimo Moratti, In- ter'in, teknik direktör Hec- tor Cuper ile yeni ve uzun bir "devir actiğmı" kayde- derek, gelecek için şu anda Lazio'yu çalıştıran Rober- toMancini'ye yeşil ışık yak- ö. Morattı açıklamasında, "Mancini, Lazio'da olağa- nüstüişiery^pıyor. En azm- dan 25 yıDık kartv-eri daha var. Bir gün Inter'i çahşüra- cak, ama su-ası değÎL Şimdi uzun bir zaman için Cuper ile bir yeni bir devir açma- yı umuyorum. Cuper, ba- şanh, saminıi ve kanşıkhk yaratmadan problemleri çözen bir kişi" ifadelerini kullandı. Emre Inter'in orta *,_ sahadaki beyni. -- " Yunanlstandan Atina'da sıfır korkusu MURATÎLEM ATtNA - Atina'da yayımlanan Apoyev- matini gazetesi, "2008 için, 8'de sıfır aİabi- Briz" başlıklı haberinde. "Euro 2008 hak- kındaki esas oyunun shaset camiasında o>- nannuş veya halen oynanmakta oJduğunu" savundu. 31 Ekim'deyapılanFenerbahçe- Panathınaikos maçı için Istanbul'a giden Yeşil-Beyazlı kulüp üyelerinin, maç önce- si gittikleri eğlence yerinden ve dansözle- rin danslanndan resimler yayımlayan gaze- te, "UEFA'nın fleri gelen isimlerinin bizler- le aralanndakikühürfarklılıklan,Türk-Yu- nan yakınlaşmasınm anlaşılması ve Euro 2008'in ahnmasıaçısmdan dezavantaj ohış- turuyor" yorumunda bulundu. Yunanistan Futbol Federasyonu Başka- nı Vtsilis Gagacis, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Yunan futbolunun geliş- mesi açısmdan bir fırsat olduğunu söyledi. Gagacis, Gümülcine"deki Trakya Üniversi- tesi'nce düzenlenen toplantıda yaptığı ko- nuşmada. "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 2008*i bizimledüzenlenieisteğine 'evef de- dik. \unan futbolu hesabına girişimlerde bulunmanuzgerektiv dL Tabii ki ola\ın sija- si tarafını göz ardı etmhoruz, ancak bunu politikacılann değerlendirmesine bırakno- nız. Bizim için önemli olan, böylesine büyük bir organizasyondan Yunan futbolunun d- de edeceği kazançnr" dedi. Türkiye "nın Gümülcine Başkonsolosu Hüseyin Avni Botsah da a>Tu toplantıda yap- tığı konuşmada. "Şampiyonanın 2 komşu ül- ke tarafindan düzenlenmesinin Türk-\u- nan Uişkflerinde yenibirsa>1aaçılmasınayol açacağını'" belirterek, "Tüm dunya Türk konukseveriiğini yakındantanımafirsaübu- lacaknr" dedi. 1. KOŞU: F: Alburak (1), P: Pey (6), PP: Zerkeş (8),S:Geçgel(3). 2. KOŞU: F: Yeşil Yayla (6), P: Sır (10), PP: Bir- tanem(8),S:Levano(9). 3. KOŞU: F: Dalaz (1), P: Gökçebey (3), PP: Se- roglu(6), S:Rûkiye(10). 4. KOŞU: F: Ayazaga (3). P: Alp Tony (2), PP: Tayçın(l),S:Calynda(7). 5.KOŞU:F:Gasho(3),P:Mengenli(l),PP:Top Classic(7),S:Bucknell(4). d. KOŞU: F: Beykardeş (10), P: Ser^r (12), PP: Beydaglı(5),S:Ecelfl2i(9). 7.KOŞU: F: Kızılmurat(5), P: StruggleToEMb ist (7), PP: Ayatlı (8), S: Anatolian Wolf (9), SS: Saçaklı (3). 8.KOŞU:F:Kjn;içek(l l),P:Camnemo(4),PP: Yağmurhanım (13), S: Doğuşbey (2). Gûnün tkilisi: 2. Koşu: 6/10. ÇifteBahis:l.Çıfte:l/6. Tabela Bahis: 5 7 8.9.3. ALT1IJ GANYAN 3 10 5 1 12 7 7 8 4 11 4 KÜLTÜIt • SANAT (0212) 293 «9 7S S r ILATINO > $~ ııfıklolCod **kar.«ft.A» 4p(-Ho.V2-4/5 = W:O2I2 245 3 04-Z49 53 63 J l 9 com — olegria@oiegno-<ljb tom trrtKUU. CAB. N»ıl4» TCU (• 211) 1S1 X» M-44 Wütt (• HJ) M4O17 www.trtMvıııııııl*r.tiM SES-1885 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FERHANGİ SEYLEI YEDİTEPE OYUNCULARI /. R. AHMET NURİ SEKİZİNCİ PERŞEMBE 20.00 Bilet Satıs/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gişesi / 0 212 25118 65-66 :^| HİSSE-İ ŞA0A Yazan Tennessee Wîlliams 5 Yıldız Kenter-Hakan Gerçek- 6 Güneş Berberoğlu-Engin Hepileri S 13,14,28 Aralık Saat 20.30 29 Aralık Saat 15.00 Orhan Velî Yazan: Murathan Mungan 21,27 Aralık Saat 20.30 22 Aralık Saat 15.00 E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. Komedi2Bölüm W e f l . , Her Cuma, C.tesi: 20.30; Pazor: 15.30 HadiÇaman \ HADİ ÇAIHAN TİYATROSU t Tesvikiye Cad. No. 160 Nisontası Tel: (0-212) 246 17 77-219 34 29 I nrt3 1 ~ 16 Arolık Pazartesi 25 Arahk Çarşamba |.,-P U s < m _- j Akotlar Kühür Merkezi U: (0-2121351 93 84 V " E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. HUSLnR İHECLİSİ Yazan FectdüdtÜn-ı Attar Uvariayaıv Ze>ncp Avcı - Yavuz Pekman Yönecen Işıl Kasapoğlu - JCarina Cheres Mask, Kukla, Ddcor, Kostum Tasarım. KaritüCheres 9 Aıpı.k 2002-9 O<-pk 2003 I258/2O.5 15 s l. İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.lr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr İZMİR19. NOTERLÎĞİ'NDEN tLANEN TEBLİGAT Izmir 19. Noterliği'nden tasdikli 11.10.2002 tanh 19630 sayılı Pamukbank TAŞ Karabağlar Şubesi (tican bankacılık merkezi) tarafindan keşide edilen ihtarname muhatabına tebliği için ilgıli noterlikçe 11.10.2002 tarihınde Karabağlar PTT Müdürlüğü'ne verilmiştir. PTT müdÜTİüğünden gelen mazbatalara göre muhataplara tebligat yapılamamıştır. Buihbarla7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. 29. ve 30. maddeleri gereğince Izmir 19. Noterliği'nce tasdiki yapılan 11.10.2002 tarih 19630 yev. No'lu ihtarnamenin muhatabına ihtamamelerde verilen süreye ılave olarak tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, ihtar- namenin Türkiye genelinde yayımlanan ilanın bir ay süre ile kanunda yazılan ilanen tebligat keyfiyetinin yerine geririlmesine tarafimdan karar veril- miştir. 11.11.2002 ilanen tebligatı isteyen: Izmir 19. Noterliği İlanen tebligatın konusu: İ2mir 19. Noterliği"nden tasdikli 11.10.2002 tarih 19630 yevmiye sayıh ihtarnamesi. Keşideci: Pamukbank TAŞ Karabağlar Şubesi (Ticari Bankacılık Merkezi) Yeşillik Cad. No: 391/A Karabağlar/lzmir Muhatap: Antıranık Şahsuvaroğlu Adres 1: Karakuyu mevkii Torbalı-Izmir Adres 2: Firuzköy Bağlar ıçi mevkii No: 97 Avcılar-lstanbul Konusu: Bankamız lehine ipotekli gayrimenkulün maliki olan muhataba borcun ödenmesi hususunda ihbardan ibarettir. Ihtanmız: 1) Muhatap, şubemizden Zümrüt Tekstil Işletmeleri San. ve Tic. AŞ'nin kullandıgi ve kullanacağı kredilerden doğmuş ve doğacak borçlannın te- minatı olarak asa£ıda tapu kavıtlan vazılı gavrimenkulü hankamıza inntek etmis ve ipotek bedeli kadar da müteselsil kefll olmustur. lİL'ilçesi: Muğla'Ortaca Köyü: Akıncı Mevkii: Çaybaşı Niteliği: Arsa Ada'pafta'parsel: -3/788 ipotek derecesi: 1 tpotek tutan: 500 miryar Yevmiye tarih-No: 22.12.20O0 / 3299 2) Bankamız kayıtlannda görünen ve kredi hesaplannın kat edilmesi nedeniyle talep olunan alacak miktanna; kredinin açılış tarihinden hesap kat tarihine kadar kredi sözleşmesi. Bankalar Kanunu, Türk Tıcaret Kanunu. Borçlar Kanunu hükümlerine ve bankacılık ilke ve teamüllerine göre eksik hesaplanmış ve'veya eksik tahakkuk ettırilmiş ve'veya henüz tahakkuk ettirilmemış, veya belli olmayan faiz, komisyon, fark, cezai faiz, fon ve vergi- den dogan alacaklar ile hesap hata ve zuhullerinden, hesaptan hariç addolunmak lazun gelen veya haksız olarak hesaba geçirilmiş kalem veya mü- kerrer kayıtlardan ve diğer her türlü nedenden doğabilecek alacak miktarlannın ve faiz oranının arttınlması halinde fark faizin ilave olunacağını. dö- viz taahhütlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bankamızca ödenecek müeyyide tutarlannın aynca muhataplardan talep olunacağını, muhataplann başka kredilerden başka kredi borçlanna kefaletlerinden ve rehinlennden kaynaklanan borçlannın da aynca muhataplardan talep olunacağını, bu şe- kilde oluşacak banka alacağına ve fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklannın saklı tutulduğunu beyan ve ihtar ederiz. 3) Kredi müşterisine 09/10/2002 tarihi itibariyle 41.500.000.000.-TL. tutanndaki borcunu ödemesi hususunda ihtarda bulunulmuştur. Bu nedenle muhataba da, 09'10/2002 tarihi itibanyle 41.500.000.000.-TL. Bankamız aJacağını 3 (üç) gün içerisinde, ödeme tarihine kadar hesap- lanacak >Ü2de 375 faiz, faizin kanuni oranda gider vergisi ve yüzde 3 oranında yasal fonu vesair yasal ferileri ile birlikte ödemesini aksi halde yuka- nda belirtilen borç verilen süre içinde ödenmediği takdirde alacağımızın her türlü icra/mahkeme harç, masraf, vekâlet ücreti ve temerrüt faizi, faizin gider vergisi ve sair yasal ferileri ile birlikte döviz olarak veya TL olarak tahsili için gerek ipoteğin paraya çevrihnesi yoluyla ve gerekse müteselsil kefaleti yönünden haciz yolu ile yasal yollara başvurulacağını. bankamız TL veya döviz üzerinden yasal takibe geçme. kefalet, rehin, vesair teminata müracaat hakkmı saklı tutmakta olup. temerrüde düşen bankamız alacağı için TL üzerinden takibe geçildiği takdirde yüzde 375, döviz üzerinden ta- kibe geçıldiği takdirde yüzde 72 temenüt faizi talebiyle muhatap aleyhine yasal yollara başvurulacağını ihtar ederiz. 4) Muhataplann var ise başka kredilerden, başka kredi borçlanna kefaletlerinden ve rehinlerinden kaynaklanan borçlannın da aynca muhataplar- dan talep olunacağını ve bu şekilde oluşacak bankamız alacağına ve fazlaya dair her türlü talep ve dava haklannın saklı tutulduğunu beyan ve ihtar ederiz. Saym noter, Işbu ihtarnamenin muhataplara, -APS ile- tebliğini, tebliğ şerhini içeren bir nüshasının tarafunıza iadesinı ve diğer nüshasınında dairenizde muhafazasını rica ederiz. Saygılanmızla, Pamukbank TAŞ Karabağlar Şubesi (Ticari Bankacılık Merkezi) Basın: 80847 UZUNKÖPRÜ ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001/219 Davacı SSK Başkanlığı taranndan davalılar Nevzat Tûken- mez ve ark. aleyhine açılan tazminat davasında. Davalı Nevzat Tûkenmez'e dava dılekçesi ve duruşma günü tebliğ edılemediğinden tebligatın ilanen vapılmasına ve duruş- manın 04.02.2003 günü saat 9.00'a bırakılmasına karar venldı- ğinden. HUMK"nun 509 ve 510. maddeleri gereğince ibraz et- mek istediği delille birlikte duruşmada hazır bulunmalan veya bir avukat vasıtasıyla duruşmada temsıl ettınnelen aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, dunışmaya gelmek is- tedikleri takdirde Uzunköptü Asliye Hukuk Mahkemesi duruş- ma salonunda ham bulunması, dava dilekçesi yerine kaim ol- mak üzere ilan olunur. 07.11.2002 Basın: 78248 KARŞIYAKA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 2002/951 Davacı Botaş Boru Hatlan ile Petrol Taşıma AŞ ve- kili Av. Adnan Şahan tarafindan davalılar Hikmet Se- ver ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan daimi irtifak hakkı bedeli tespiti davası nedeniyle; Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 2439' 1 parsel sayılı taşınmazdan kamulaştınlmasına karar verilen 375.79 m2 daımi irtifak hakkı kamulaştırma bedeli Karşıyaka 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2002/94 D. Iş Esas 2002'46 D. Iş Karar sayılı karan ile belirle- nen 229.729.500.-TL. bedel tespit edilmiş olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasanın değişik 10. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. 4.11.2002 Basın: 75969 KafDfnizf Komrol Ettfrftı Ş3 T«t (212)2120707 İpta) Faks (212)2126835 Başka Türkiye Yok Haydi Pidan Dikelim OR.MAN BAKAMıĞı ACAÇLANDBMA VE EROZYON SOTRaÜ GENQMUDÜRLllCl' Kirlenen Dünyamızı Fidan Dikerek Arrtalım. ORMAN BAKANUĞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog