Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

7 ARALIK 2tt>2 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Ruhun Gıdası "Ruhun Cıdası" bır sergı gelecek /nkara ya Sergının uhu, 17Ağustos 1999dep-emınde Değırmerdere de bınlerce can ıle bırıkte enkaz ve sular altırda kalan 27 heykele dayanıyor Deprem sonrası ounyada ' acıl kurtarma /e destek faalıyetler ' gerçekleştıren Japon 'Uusiararası işbırlığı ve Eğıtım Akademıs" (AICAT) yetkılılerı -tıpkı 1923 Kanto depremı sonrası Belçıkalı ressam ve heykeltıraşların Tokyo Beledıyes ne 130 yapıt armağan etmelerı gıbı- Değırmerdere Beledıyes 'ne "Ruhun Gıdası 2002' sergısını onenyorlar Işte Çankaya Beledıyesı Çağdaş Sanatlar Merkezı'nde 13-19 Aralık tarıhlen arasında Ankaralıların ızleme olanağı bulacağı 50 resım ve 12 heykelden oluşan sergı bu "Ruhun Gdası2002" sergısı Ankara'dan sonra Izmır e Antalya'ya oradan da Istanbul a geçecek ve sonunda halen yapımı suren Değırmendere Çağdaş Sanatlar Galerısı'ne demır atacak Turk ressam ve heykeltıraşları bu yolculukta Japon sanatçılara eşlık etmeyı duşunmezler mr? ISIK KAN'SU Paftadaki yerimizBaşkente gelen ABD'lı yonetıcıle- nn, Irak tan bıroncekı Ankaraçıkarma- sından kârlı çıktıklan "yakış" tırması uygun olur sanınz Son bırkaç gun ıçınde olup bıtenler uzenne Jeopolrtık dergısı edıtoru Doç Dr Yaşar Hacısalıhoğlu ıle kuçuk bır soyleşı yaptık - Onümuzden akıp geçen olayia- n nasıl okumalıyız? - Dunya sıyasal atlasının doğal kay- nak egemenlığı ve pazar etkınlığıne dayalı olarakyenıden belırlenmesı su- recının tam ortasındayız Bu sureç ıçın- de AB ıle ABD arasında bazen goru- nur, bazen de ortulu bır çekışme pra- tığı yaşanıyor Bu sureç Avrasyajeopo- lıtığıne son derece mucadelelı ve ge- lecek kaygılarını da banndıran bır ka- otık ortamı yansrtıyor Irak sorunu bu oluşan ya da oluşturulmak ıstenen sı- yasal atlasın sadece bır paftası Dığer paftalar bleşık kaplarduzenı ıçınde ana stratejının bırer parçası olarak tasar- lanıyor Kıbns Ortadoğu, Kafkaslarve Balkanlar AB de bu sureç ıçınde ken- dı metropol sınırlannı, "genışleme stra- tejısı" adı aJtında belırlıyor Bununla da yetınmeyerek kendı metropol sınır- lannı guvenlık çemberı ıçınde tutabı- lecekbıraltetkıalanı, bırtamponbol- ge oluşmasına duyariılık gostenyor - ABD'nın rolü, tavn ne burada? - Genel Avrasya stratejısını şekıllen- dınyor Bu şekıllenmede, kımlıklı dav- ranabılen, kendı ulusal çıkarlarını ba- ğımsızlık temelınde bolge ulkelerının çıkarlarıyla dayanışma ıçınde surdure- bılen bır bolgesel guç aktorunun yer alması ıstenmıyor Benlıklı, kımlıklı, kendı gucune guvenen ve bolgesınde banş çemben yaratabılecek yenı işbır- lığı ve dayanışma olanaklan uretebı- lecek bır bolgesel gucun oluşmama- sı ıçın, ıç polrtıkayı dızayn eden gınşım ve stratejık ongorulerın de gelıştığını goruyoruz llımlı Islam projelerı gıbı - Bu tanım, Turioye'yi anımsatyor bıze. Bu noktada Türkıye nerede duruyor? - Turkıye bır yol aynmında öncelık- le Turkıye nın, soğuk savaşın bıttığını bır kez daha algılaması gerekıyor - Algılarsa ne olacak? - Soğuk savaş donemı muttefikle- rının muttefik gıbı davranamadıklannı algılayacak oncelıkle Turkıye-ABD ılışkılen ıçın kullanılan "stratejık ortak- lık" kavramı altında bugun ıkı ulke ara- sında stratejık, dıplomatık polrtık alan- da yaşananların kavrama yuklenen anlamla tamamen çelıştığını de anla- yacak AB surecıyle yenı sınırlarla kar- şı karşıya olduğunu gorecek Dunya- da artık ulusal çıkarlann oncelıklı oldu- ğunu, bu ulusal çıkarlann aslında ye- nı dayanışma ve işbırlığı zemınlen oluş- turduğunun ayırdına varacak Bu yol aynmının kendısınesunacağı 1923 ko- şullanndan çok daha sağlam altyapı olanaklannı değeriendırebılen bırtur- kıye'nın aktıf bolge gucu olabıleceğı- nı tanımlayacak Bunun ıçın de asla ta- rafı olmaması gereken bır çekışme ve savaş ortamının ıçıne gıımemesı ge- rektığını algılayacak Dolayısıyla, Tur- kıye kendıne guvenmelıdır Irak soru- nunda banş ortamını yaratmasını en- gelleyecek bır pazarlığa gırışılmesı, aslında Turkıye'nın yenıden bır bağım- lılık surecıne kılıtlenmek ıstendığını gostenyor - Nasıl bır bağımlılık olabilir bu? - Başta yenı dayanışma ve işbırlığı zemınlennı uretememeyı kabullenmış olacak Avrasya jeopolıtığınde yenı gelışme olanaklan gosterebılecek iş- bırlığı zemınlerıne kendı bağımsız kım- lığı ıle katılma olanağını da kaybede- cek - Son goruşmelerde ABD yetkılı- lerının Samsun ve Trabzon lıman- lanna yonefık ıstemlerı bu açıdan çarpıcı ömekler galıba. - Evet Samsun ve Trabzon lıman- lanna Kıbns ı da eklersek tum bu ıs- temler, Turkıye nın bağımsız davrana- bılme refleksını buyuk olçude yıtırebı- leceğını ulusal çıkarları doğruttusun- da davranmasını gerektıren durum- larda da zafiyet ıçıne gırebıleceğını gosteren omeklerdır - Gerek AB, gerek Kıbns, gerek- se Irak konusunda AKP ıktıdannın tutumunu ganpsememek olası de- ğıl. DışışJen Bakanı Yaşar Yakış'ın ABD'lı yetkılılere "üslerı açarız" açıklamasını yapması gıbı orneğın. - Iç polrtık duzenlemenın dış polrtık gelışmelerle çok ıç ıçe geçtığını goru- yoruz Kıbns ve AB ıle başlayan, bu- gun Irak ıle suren şaşırtıcı gelışmelen Batı dunyasının genış Avrasya coğ- rafyasına yonelık ılgısının bır parçası olarak gormek mumkun Asıl sorun, bu ılgının bır uzantısı olmamayı sağlaya- bılmektır Eğitim Emekçisi Refet Angm LGURŞENKAFKAS Eğıtımcı Şaır Yazar Çanakkale Savaşı nın kan, ba- rut ve top seslenyle vatan toprak- lanmızda surduğu 19151e doğdu Refet Angın Zorlu gunlenn yıl- lann savaşın acımasız yuzu ıle ortuştuğunde o da dığer çocuk- largıbı yalnızlığıyia, durgunluğuy- la, soru soran gozlenyle çevresı- ne bakıyordu Kuçuk Refet gele- ceğın bır eğıtım ışığı olmayaAta- türk le karşılaştığında karar ver- dı OnaçıçekvererekAta'sıylata- nışmış, ıkıncı karşılaşmasındaon- dan eğıtım gorevındekı yonelış emnnı almıştı "Sen, tanh oğret- menı ol" O tanh oğretmenı oldu Vatan coğrafyası hızmet alanıydı ll, ılçe demeden verılen gorevle- re koştu Tanh oğretmenlığı, eğı- tım yonetıcılığı gorev yaptığı ku- rumîardaAta'sının ılke vedevnm- lennı anlatma zemınıydı Ekılen devnm tohumlan, ulu- sunun çağdaşlaşma yolunda ve kararlılığında yeşermesı, filızJenme- sı ve donanımlı meyve vermesı onunumuduydu Atasının çağdaş uygarlık duzeyıne vanş emnnı top- luma ulaştırmak onun gorevıydı Gelışmış dunya devletlennın uy- garlık değerlennın aşılmasının tek yolu bılgısızlıkle cehaletlesavaş- tı Bu savaşın neferlen oğretmen- lerdı Ataturk un Yıldız öğret- menlenydı" 'Mılletlerı kurtaran- lar, yalnız ve ancak oğretmenler- dır" ozdeyışıyle Ataturk, ulusu- muzun kurtuluş umudunu oğret- menlerın sorumluluğuna bırak- mıştı Işte bu umut oğretmenler- den, bu Yıldız Öğretmenlerden bın de Refet Angın'dı 68 yıllık sureçte bır eğıtım ma- ratonu, başanlan odullen ve hız- metlenyle o Eğıtımdekı katkılan, yonetım rehberlık, aydınlanma, ryıye, doğ- ruya ve guzele doğru yonelme Re- fet Angın'ınyaşamfelsefesıydı O, ılk yıllarda bır eğıtım gorevlısı ışık dağıtıcı ve hızmetlenyle eğıtımı, oğretımı sanatsal ve kulturel bağ- lamda ulusal değerien oğrencıle- nne ulaştıran, oğreten bır değer- dı UçuncuevredeSayın RefetAn- gın, bol meyvelı bır ağaçtı Bılgısıyle, deneyımlenyte, kultu- ruyle, psıkolojık venlenyle, dolu dolu soylevlenyle oğretmenlerı, oğrencılen sıvıl toplum orgutlen- nıvetoplumuaydınlatıyordu "Ge- leceğımızın/aydınlanmamızın/, çağdaşlaşmaya yurumemızın/, uygar duşuncede ılerlememızın/ kaynağıdır Turk Kadını/ Evet 1 O, artık kaynak bır kışı olmuştu Refet Angın çalışma ve başa- nışığınıAta'sından almıştı O lyım- ser hoşgorulu, enerjı dolu olma- yı bu ışıkla edınmıştı Ulusunun zortu kurtuluşunu, Cumhunyetın kuruluşunu ve ulkenın yenıden ya- pılaşmasını gormuş hızmetleny- le katkıda bulunmuştu Ilke ve devnmlerın uygulanması sırasın- da çekılen guçluklerı ızlemış ve yaşamıştı 10 yıl coşkusunun kut- lamalannı solumuş, Cumhunyetın 25 50ve75 kuruluş şenlıklenn- de planlayıcı olarak gorev almak onun ıçın onurlu bır yaşam bağı olmuştu 0 Cumhunyet oğretmenlennın bılım ve aklın aydınltğında olma- lan konusunda emek verdı Dun- lerde Koy Enstıtulennın aydınlık eğrtımınde tanh oğretmenı, bu- gunlerde hayat laboratuvarında oğretmenlenn, eğıtımcılenn gelış- melen ve değışımlen ıçın yoğun emek verdı Oğretmenlenn bılım- sel ve teknolojik donanımlı gelışım- le meslekte yenılenmelen doğrul- tusunda destek çalışmalarda bu- lundu 1981 yılında "yılm ogretmen- lığı" ıle odullendınlmesı 1994'te adının Kasımpaşa'da bır ılkoğre- tım okuluna venlmesıyle taçlandı Onun yaşam bağında adına ka- yrtlı tapulu evı yoktu ama, adını ta- şıyan bır okulla taçlanmış bır eğı- tım emekçısıydı Mesleğındealan seçımıne yorietış emnnı aldığı Ata- turk ten başlayarak, onuncu Cum- hurbaşkanımıza kadar tum baş- kanlanmızla anılar dolusu çalış- ma ve goruşmelennde oğretmen- lenn ozluk sorunlannı, eğıtımde standartlaşmayı ve temel hakla- nnın sağlanmasını ıstıyordu Bu konularda konuşuyor konuşuyor du 24 Kasım 1928'te Ataturk'un Başoğretmen olduğu gunun anı- sına 1981 den ıtıbaren "Oğret- menler Günu" oluşu ıle "Cum- hurryete ışık veren oğretmen- len" ulke genelınde once Anka- ra'da Anıtkabır'de saygı ve sevgı duruşunda buluşturdu Sonra bu kutlama etkınlıklen ve şolenlen yıl- lardırlstanbul'dayapılageldı Cum- hunyetımıze ve laıklığe emek ve- ren bu elı opulesı, her bın bır can- lı tanh olan "YıkJız Oğretmenle- n" hatırlamak ulusçaemeğe say- gı ve kazanımdır "Bırumut, bırgu- ven ekıyorvm vatan coğrafyası- na oğretmenlığımle " Bu her bın bır tanh olmuş oğ- retmenlenmızı bır araya getırmek, emeklı cumhunyet oğretmenlen- mızı hatıriamak ve değer vermek çok onurlu hızmettır Eme Marka AKP lıden Recep Tayyip Erdoğan ın Mec- lıs grubunda "AKPbırmarkadır Artık sade- ce bır Türkıye markası değıl, bırdünya mar- kasıdır" dedığı gun Kanadalı gazetecı Na- omı Kleın'ın dunyada buyuk yankılar yara- tan "No Logo" kıtabında yazdıklan duştu aklımıza Kleın kıtabında, uluslararası dev şırketle- nn -kı bunlann bır tanesının bıle yıllık gelın Turkıye butçesını kat be kat aşar- ellennde tuttuklan "markalar"'dan yola çıkarak kure- sel kaprtalızme eleştın getınyor Kleın, gunu- muzun en tanınmış dev uluslararası şırket- lennın, artık urun uretp bunlann reklamını yap- madıklannı, bunun yenne urun alıp bunlan markaladıklanndan soz edıyor "El Paso 'dan Pekın'e, San Fransısco'dan Jakarta'ya, Mü- nıh 'ten Tıjuna 'ya kadar kuresel markalar, uretımın sonjmluluğunuyuklenıcılere -faşe- ronlara- aktanyohar Onlara sadece lanet olası şeyı yapmalannı, ucuza yapmalannı, böylece markalama ıçın gerıye çok para kalmasını söyluyoriar Gerçekten ucuzayap1 " Yazar, markalar adına yapılan uretımın nasıl ucuza çıkarıldığına ılışkın ornekler de ven- yor " Fılıpınler'de kıyafet dıkılen bır fab- nkada terzı kadınlann bana kımı zaman tu- valetlennı makınelenn altında plastık torba- lara yapmak zonında kaldıklannı söyledıler Elektronık fabnkasında gulmeyı yasakla- yan kurallar soz konusudur Bır fabnkada, kurallara uymayanlan utandırmak uzere en gevezeçalışanlar7/sfes/as//matoad/r Gız- lı kameralar yardımıyta muhabır, Endonez- ya ve Çın 'de çocuklann köle gıbı çalıştınla- rak 'Amenkalı çocuklann Amenka'nın en se- vılen bebeğıne fırfırlı kıyafetler gıydırmesını' sağladığını gostermıştır" Özetle Markala- n, dev egemen guçler yaratıyor Markalar kayıtsız koşulsuz onlann Markalan pazarlı- yor, markalar uzennden ınanılmaz paralar kazanıyor ve egemenlıklennı surduruyortar Marka sahıplennın taşeronluğunu yapan- larıseyalnızca marka adına ışyapıyor Hem de mılyonlarca ınsanın sefaletı, gozyaşı pa- hasına ÇtZGİLİK KÂMtL MASARAÇI 1 2 3 [ lriı[||ll|ı|llll|l! lllij1 '1 !' lı|ı I1 IH'lllll l!ll|nl|ıl;l|l'll PİMİllllllli; 7 8 9 10 1' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 s^r^ HARBt SEMIHPOROY semihporoy@yahoo.com TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAIS 7Arabk 'CAVAUERM RUST/CAMfNIN YARATfC/S/ 1863'rg &UGUM, UMLU ITALYAN OPE8A SBSTBCıS/ PIETÜO MASCA6NI (MASKANYl) DO6DU UNUNU ILK OP£XAS/ *CAI/ALLE*IA RüSTtCA*IA>*'(KA'- VALLE&IYA &U£rrK*MA} ILE ELPE £O£C£K OLAAf ASCA6M, tÜG* &ÜGE /ÇjNPE Z£HGMLEÇE- C£KTf/e OAHA SONÜft YAZACAĞ/ OPBRA- ISE ÜAIÜNE g/ş K^SMe*^tg KOUUSU, StCJLVACA GSÇ&V Ğ lf£ C/MAYS77 OCfiN " A SAMAT/AJDA Y£MI Ç &J&T7C/I- Sağda, "Ca^af/erta Hashcana* nın 1326 'dakı btr ıçın yapılan kosfvm çızım/ertnden bır kapya gorülüyor Nt *Cavalttria Rusttcana*,Koylu MerHığı aAİamına geln*eJcMır. bütun ilgililen kutlar 17 Cumhu- nyet emekçılerının fotoğraflarını ve ozgeçmışlennı bır albumde bu- luşturmak ayn bır değerdı Cum- hurıyete ışık veren oğretmenlen bulan, bırleştıren onlan bır araya getıren Sayın Refet Angın'dan başkası değıldı Tabıı kı ll Mıllı Eğı- tım Muduru Sayın Omer Balıbey ve Nursel Aldabak ve dığer ılgı- lılen de unutmamak gerekır 24 Kasım "Öğretmenler Gü- nu'anlamlı bırçalışmanın uoınu- dur Aklın ve bılımın ışığında, Ata- turk ılke ve devnmlen doğrultusun- da gorev yapan tum oğretmenle- nn hatırlandığı, kutlandığı bırgun- dur Albumu oluşturan Kavram Dershanelennı ve etkınlıklen ıçın Eyuboğlu Eğıtım Kurumla- nnı desteklen nedenıyle kutlamak gerek Sayın Angın, çalışmalann- da tıtız acelecı, planlayıcı ve za- manlayanşırbırheyecanda Obu ozellıklenyle çalışma arkadaşlan- na ornek ve onderdır Onun tum ısteğı ve hedefi, meslektaşlanna, özel bır personel yasasının çı- kanlması ve oğretmen yetıştıren, meslekı formasyon veren dona- nımlı okulların açılmasıdır oğret- menlenn, oğretmen yetıştıren ku- rumlarda eğrtılebıleceğı ınancında- dır "Özvenlı, cesur, mert ana- mız/yureğımızın derınlıklerın- de yennız/, Her dem yucelır sı- ze sevgımız/, başımızda taçla- nan Turk kadını. Kavram Dersaneten ve Mıllı Eğı- tım Mudurluğu'nun ışbırlığınde hazırlanan ve Cumhunyet gaze- tesının de destekledığı "Ulusal Eğrtjmde BirÖmur" adlı RefetAn- gın ın anılar kıtabı topluma sunu- lacaktır Sayın Angın'a nıce sağ- lık dolu bır yaşam dılıyorum KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK behicak@turk.net Behıç Ak yıllık ıznının bır bolümunü kullandığından çızgılenne ara vermıştır. TURKULERIMIZI EN YALIN HAUYLE DINLEMEK İSTEYENLERE!.. "HAÜMİZ AHVAIİMİZ" ler üzerine; "HALİMtZ AHVAÜMtZ" ^bünrier sertti, tûrktterimizin kofo ıle k d M d m TOk Hrfk Mibi#mUn btr «^vtcndlrıne ^tfKaaAr Htrtiri kooMraiaar kMcn» ûç smsrtçımız; CELM. BAJtAR-M«BXT ALACMt>-ULAŞ KUKTIIUIf 0wJ)'dn oluşan tero, »ft)«ptlan tamomcn otanflt cnstrOmariıHa bazcnrai} btı eserteri, do^al dokutanm immaöm nıH>dlrıııl|Uf. Bu «IbüoıleHn mfeıic yoneunenlıUeHal, 1-2-3-4-5. ıfcOmKrttf CEMtAb. KAUN. &da CCK8İZ ÖZKAN, 7-8. atbOmlerde KEMAL SAHta sOlEL Ü5t»«mlşlWTfir. Otaran törictter Ilk ctapta 4.000 d w i «str arastndan seçllml} otm, "HAÜMİZ AHVAÜMIZ" sen» OnümSzdekıte}yıl ıçmk 24 atûne utapnk m M^on Tûrk Haik Mûz^ı aınterMm «rtni ohçturacıktır BORNOVA1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜTVDEN GAYRİMENKULÜN AÇK AKITIRMAİLANI DosvaNo 1999 4150 Tal Satılmasına karar venlen ga\Timenkulun cınsı luymeö adedı evsafi tzmır Bomova. Kazimdınk Mahallesı nde kaın tapunun 23 ada, 306 parselınde kayıtü 375 m2 müctarlı Kazımdınk Mahaliesı 268/1 Sokak No 18 adresınde bulunan don katlı apartman durumundakı taşınmazda borçlunun 1 katta T14 P140 arsa paylı 1 Nolu meskenı olup taşınmaz 2 sımf ınşaat tarzında taknben 110 m2 kullanım alanlı, 3 oda, salon antre muffak, banvo \ e \\ C den ıbarettır Daırede tum ıslak zemınler seramık duvarlar plastık badana odalar rabıta. ıç kapılar cılalı pres kapı dı^a bakan pencereler afaşap doğrama. ban> o v e % C ta\ ana kadar fa\ ans kaplıdır Daırede kat kalonfer tesibatı olup apartmanın asansoru voktur Arka cepbe) e bakmakiadır Taşmrraz Özkanlar semünde oiup çe\Te amamen oluşmuş ) olian asfâltlanmış bolgeyetum beledı\ e hızmetlen gelmış bulunmaktadır fmar durumu Parsel konut alanında kaimakta olup avnk nızam dort kat ımarlıdır Değen \ ukanda savılı vasıflan ıhtıya eden taşuımazın bulunduğu me\kı ımar durumu, )-üzolçumu ınşaatın tarzı, vasfi nıtehklen ytpranma pavı ıle çevresındekı emsallen nın pı> asa ra> ıçlen göz onunde bulundurulmak suretıv le bugunku tanhte taşunış olduğu değer olan 42 000 000 000 TL muhammen bedel uzennden satılacaktır Sati} şanlan 1) Satış n 01 2003 gunu saat 1600'dan 16 10a kadar Bomova 1 tcra Mudurluğu'nden açık arttırma suretıvle japılacaktır Bu arttırmada malın tahmın edılen kıymetının °o 75 ını ve ruçhanlı alacaklılar v arsa alacaklan mecmuunu ve satı$ masraflannı geçmek şanı ıle ıhale olunur Bo>le bır bedelle ahcı çıkmazsa en çok arttıranın taah- hudü bakı kalmak şarh ıle 23 01 2003 gunu aynı >erde ve avnı saatte ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememış ıse gavnmenkul en çok arttoa nın taahhudû saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok artbrana ihale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının maluı tahrrun edılen kıvmetının % 40 ını bulması ve satış ıstevenm alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olraası ve bundan başka paraja çevirme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bo> le fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2) Artnrma>a ıştırak edecekknn tahmın edılen kıjmetın % 20 r sı mspetuıde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır ban- kanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış pe^ın para ıledır Alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek kajdı ıle mehıl venlebılır İhale pulu, tapu harç \e masraflan ıle katma de|er vergısı alıcıva aıttır Tellalıje harcı malı satılana aıttır Bınkrruş vergıler satış bedelmden odenır 3) Ipotek sahıbı alacaklılarla dı|er ılgılenn (*) bu gaynmenkul uzenndela hakiannı hususı ıle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı da)anağı belgeler ıle 15 gun ıçınde daırerruze bıldırmelen lazımdır Mcsı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4) thaleye kaölıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suret ıle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen leklıf ettıklen bedel üe »on ıhale bedelı arasındala farktan ve dığer zararlardan ve ajnca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu tark varsa oncelıkle temınat bedelmden alınacaktır 5»Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venl dığı taktırde ısteyen alıcıva bır omeğı gondenlebılır 6) San^a ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderacatmı kabul etmış sa>ılacaklan başka bılgı almak ıstevenlerın 19994150Tal savılı dos)anumarası ılemudurlugumuzebaşvurmalan ılan olunur 2^ 11 2002C)llgılı]ertabuTne ırtıfakhakkı sahıplen dedahıldır Basm 80404 GÖRÜŞ EMtN GÜRSES ABD'nin Stratejisi ve Maliyeti Bıll Clinton ABD Başkanı olduktan sonra CIA'nın başına James VVoolsey'ı getırmıştı Her CIA başkanı- nın yaptığı gıbı o da Senato onunde ABD'yı bekleyen tehlıkeler hakkında bır sunuş yaptı Şubat 1993'te Ko- nuşmasındaABD'nın Sovyetler bırlığı ejderhasını oldur- duğunu, fakat yılanlarla dolu vahşı bırormanla karşı kar- şıya kaldığını soyluyordu Bush'un uluslararası guven- lık konulannda danışmanlığını da yapan Peter Rodman 1999'da The Nıxon Center ıçın hazırlamış olduğu ma- kalesınde dunyanın dığer buyuk guçlennın, dış polıtı- kalannın merkezıne Amenka'nın gucune karşı bır guç oluşturulması çabasını koyduklarını ıfade edıyordu Rodman, Fransız Dışışlen Bakanı Hubert Vednne'ın ABD gucune karşı denge amacıyla dunyada bıri<aç guç mer- kezının ortaya çıkmasına katkı yapılması gerektığı ıfa- desını aktanrken Alman Der Spıegel dergısının ABD'yı, guç gostererek sındırme polıtıkası guden ulke olarak eleştırdığını de hatırlatıyordu Boyle bıralgılamanın yaygın olduğu VVashıngton'da, ABD'nın gucunu zayıflatmak ıçın surdurulen dıyaloğun 11 Eylul oncesı başlatıldığına ınanılmaktadır 11 Eylul, Henry Kıssınger ın 6 Kasım 2001 'dekı VVashıngton Post'takı makalesınde belırttığı gıbı, ABD açısından tum bu gelışmelen def edecek ve yenı bır uluslararası rol ustlenmesıne yardımcı olabılecek fırsat olarak go- rulmuş ve buna uygun bır stratejı hazırianmıştı ABD'nın genış Ortadoğu ıle ılgılı stratejısının merke- zınde Irak var Iran'ı da ıçeren bu stratejının alanı başa- nya gore genışletılecektır Bunun ıçın gereklı asken kây- naklann aynlmasında mutabakata vanldı ve savunma ve ıstıhbarat butçelennde son 20 yılın en yuksek artışı sağlandı Tek başına kendı bencıl çıkaıian peşınde koş- tuğu ızlenımını sılmek ıçın uluslararası destek almayo- luna gıtmeyı de ıhmal etmemeye dıkkat çeken VVashıng- ton yonetımı Ingıltere'nın yanında Ortadoğu'dada des- tek arama çabasını arttırdı Işte burada Ankara onem- lı bır sorunla karşı karşıya kalmıştır Bush yonetımının onundekı plana gore hangı yon- temle olursa olsun Saddam tasfiye edılecek, sınırlan- dınlmış klasık bır asken gucun dışında sılah bulundu- rulması yasaklanacak ABD'nın Afganıstan'da yerleş- tırdığı gıbı bır yonetım goreve getınlecek, Irakta Was- hıngton'un hesabına uygun bıryapılanmaya gıdılecek Eğer ABD bunda başanlı olamazsa uluslararası alan- da onemlı bır prestıj kaybedecek ve bolgeden dışlan- ma nskı artacaktır Bu nskı azaltmak ıçın Ankara'nın da desteğını aramaktadır ABD'de sıyası karar verenler ve askerler kendı alan- lannda talep edılenlen karşılamaya çalışırken operas- yonlar ve objektrfler arasındakı bağa dıkkat etmeden dunyanın hertarafinda geçerlı olduğunu duşunduklen şablonu uygulamaya çalışıyoriar 1970'lerde ABD'nın Vıetnam'a karşı savaşı komunızmın bolgede yayılma- sını ve Çın'ın bolgedekı etkısının artmasını ontemek ıçındı Bu stratejı başansız oldu Saygon duştukten ve ABD ordusu çekıldıkten sonra Guney Doğu Asya es- kısınden daha ıstıkrarlı bır hal aldı veVVashıngton'un Çın ıle ılışkılen ayncalıklı bırduzeye ulaştı ABD'lı askerler, duşmanı oldurme kapasıtesını temel caydıncı olarak gorurler Doğu toplumlannda gerektı- ğınde yaşamını feda edebılmenın kurtuluş ıçın gereklı bır malıyet olduğu anlayışının variığı dıkkate alınmaz bu stratejılerde ABD ordusu 1972'de Vıetnam dakı yo- ğun bombalama kampanyasını yaparken VVashıngton, Hanoı'nın dayatılan banş koşullarını kabul edeceğını he- sap etmıştı Burada VVashıngton'un stratejık hesapla- nnı bozan bır dırenışın ortaya çıkması şaşkınlık yarat- mıştı Geçmışte komunızm,, ABD'nın tıcan hesaplanna en- gel olur duşuncesıyle karşı çıkılması gereken bır duş- mandı Bugun duşman, tıcan çıkarlann merkezındekı eneqı kaynaklanna ortak olmak ısteyenler olarak belır- lenmıştır Bunun uzenne bır stratejı ınşaettığınız zaman karşınıza emperyal rakıplennız çıkacaktır kaçınılmaz olarak Bush'un pazartesı gunku konuşmasında dun- yada bınncı asken guç olmayı surdureceklennı soyie- mesı dığer guç merkezlenne bır mesajdır Turkkaya Ataöv'un 1970 tanhlı Amenkan Emperya- lızmının Doğuşu adlı kıtabında, ABD'nın uluslararası tek guç olmayı surdurebılmek ıçın asken bır hegemon- ya şebekesı kurmuş olduğu belırtılıyordu Bu şebeke- yı surduımek ıçın ayırmak zorunda olduğu malı kaynak- lardakı artış rakıplennın ışını kolaylaştınrken, bu maJı- yetı karşılamak ıçın kaçınılmaz olarak daha saldırgan bır tutum ıçıne gırmesı stratejık hata yapma nskını art- tıracaktır ABD'nın stratejı belırlemedekj hatası, pusu- da bekleyen ve eşrtler arasında ıkıncı olmaktan rahat- sız olan emperyal guçler tarafından memnun edıa bır gelışme olarak algılanacaktır B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN SOLDAN S4ĞA: 1/ Meşe ağa- cının tneyve- 1 2 3 4 5 sı 2/OrtaTo- 2 roslar'ın en 3 yuksek kutle- sı Tantal ele- mentının sım- gesı 3/ Eskı- 6 den hocalann gıydıklen bır g çeşıt ustluk Aldınş etnıe, ° onem verme 4/ Ka- dastro hantalannda parseller topluluğu Tekerleklı kara taşı- tı 5/Anadoluhalkla- nnın en eskı ana tan- rıçası Yuz metre kare tutannda yuzey olçusu bınmı Yağ- mur suyunun bınk- tığı çukur yer 6/ "-- — Mumcu" Gazetecı ve yazanmız Boru sesı 7/Akdenızyoresıneozgubıtkı topluluğu Bıror- ganımız 8/Cennettebulunduğunaınanılankoku yukanda, dallan aşağıda olan ağaç Derebeylık Japonyası'nda en aşağı sınıfi oluşturan halk. 9/Ça- kala benzer bır yaban hayvanı YLTKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Etı lezzetlı bır balık II Adana'nın bır ılçesı Uzaklık anlatmakta kullanılan soz 3/Dar ve ka- hncatahta "—Bugay" Bizimkikr dızısını de yazan senaryo yazanmız 4/SüreyyaDımı'nunbır fılmı " — Sevdası" Recaizade Mahmut Ek- rem'ın romanı 5/ Fas'ın plaka ışaretı Utanç duyma Meyve kurusu 6/"—Yucel" Oyuncu- muz Tıtan elementının sımgesı 7/ Madagas- kar'da yaşayan bır maymun cınsı Fenıke mıto- lojısındeen buyuk tann 8/Nefeshbu-çalgı Yu- nan abecesınde bır harf 9/ Karadenız yoresıne ozgu bır tur bıçak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog