Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

7 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR kutturCocumhuriyet.com.tr 15 AyşeKulin'm yeni romanı Nefes Nefese bir yakın tarih, aşk ve kurtuluş öyküsü oman yaşamdemektirGAMZE AKDEMİR Dünyanın SS palyaçolannın kondüktörlüğünde tam yol ilenle- yen acılarla dolu bır sırk \- agonu olduğu yıllar... İsmet İnönü nün liderhğındeki kahraman kadrola- nnakılcı mekik dıploraasısiyle Al- manlarla müttefikler arasındakı gergın hatta Türkıye'yı ve Türkiye ıle bırlikte bınlerce Yahudiyı bu va- gona binmekten kurtardığı Ikıncı Dünya Savaşı yıllan... Ayşe Kulin'in, Remzi Kıtabe- vı'nden çıkan yeni romanı Nefes Nefese'nin konusu da bu tarihi çer- çevede son Osmanlı paşalanndan Fazıl Reşat'uı kızı Selva ıle âşık olduğu Musevi genci Rafael'in ev- liliklerine karşı çıkan ailelerince dışlanınca Fransa'ya gıtmeleriyle başlıyor. Fakat çıft burada da huzur bulamayacak, tkıncı Dûnya Sava- şı'nın başlamasıyla gıderek dara- lan bır Nazı çembennın ortasında kalacaktır. Kaçış başlamıştır. Hıç- bır yer güvenlı değıldır, özellıkle de Yahudı'ysen. Türk pasaportu ta- şıyanlar şanslıdır. çünkü Türkiye savaşa gırmemıştir ve vatandaşla- nnın güvenlığıni kollamak konu- sunda dıplomatlanyla tam kadro görevdedir "Köprü" romanıru yazdığı sıra- da, bır gazetede okuduğu, 2. Dün- ya Savaşı sırasında, Türk Yahudı- lerını Hitler'ın mezalıminden kur- tarmaya çabalayan Türk dıplomatlanyla ilgili bir haber, Ayşe Kulin'in aklına takılır. Ve bır araştırma yapan Kulin, bu amaç- la Türkıye den Fransa'ya 4 adet tren yollandığını öğrenir Türk halkının da bu gerçeği öğrenmeye hakkı olduğunu düşünür ve Köprü'yü bıtınr bıtırmez Nefes Nefese'yı yazmaya başlar. Geçmlşten ders almak - Kaçış, göç, ölünı kampları milyonların kanına giren, özellikle Yahudiler için Türkiye dışında hiçbir yerin güven- li olmadığı yüzyılın en cani dönemlerinden birine okuyucu davet ederken neyi amaçladınız? AYŞE KULİN - Batı medyasında yıllardan ben süregelen Türkiye karşıtı şartlanma, Avnjpa halklannda, ülkem hakkın- da yersiz kanılar oluşturdu. Insam davTanış açısından hiçbir milletin coğrafı olarak daha batıda yer almadığı için, bir başka ir gazetede okuduğu, 2. Dûnya Savaşı sırasında, Türk Yahudilerini Hitler'in mezaliminden kurtarmaya çabalayan Türk diplomatlanyla ilgili bir haber üzerine araştırma yapan Ayşe Kulin, bu amaçla Türkiye'den Fransa'ya 4 adet tren yollandığını öğrenmesi üzerine Türk halkının da bu gerçeği öğrenmeye hakkı olduğunu düşünerek romanı yazmaya karar vermiş. numunu ve iradesini vurgula- yan cümlelerden biri. Türki- ye'nin adeta bir joker kartı konumunda bulunması ve bu konumu kalifiye kadrolarla savaşa girmeden çok iyi de- ğerlendirebilmesine yapılan vurgu, zaferlerin irade ve ze- kâ ile kalıcı çözümlere ulaşı- labileceği tarihi gerçeği, ev- rensel yapısı itibarıyla günü- müze de göndermeler içeri- yor diyebilir miyiz? KULİN - Elbette. Inönü dö- nemi, ıç siyasette hatalar ne ka- dar büyük olursa olsun, dış si- yaset açısuıdan Türkiye'nin al- tın devridir. Asken ve ekono- mık açıdan kendinden çok da- ha güçlü Avrupa ülkelen ara- sında ışbirlıkçi olmadığı gibi, Hıtler'e karşı düşman konumu- na da gırmemeyi başarmış bır- kaç devletten biridır, hem de onca baskıya ve tehdide kar- şuı... Bunu da Osmanlı bınkı- mıyle yoğrulmuş, savaş gör- müş, hem savaşta hem de ma- sada toprak kaybetmış ve ban- şın tek yol olduğunu tecrübey- le öğrenmiş, eğitımlı ve dene- yımlı kadrolara borçlu olduğu- muzu bılelım ve ders alalım. İnsanl, derin bir roman mıllete ınsanıyet öğretemeyeceğıne dıkkat çekmek ıstedım. - Romanda Türkiye'nin Fazıl Reşat Paşa karakterinde vücut bulan bir geçiş sürecine de işaret ediliyor. Sosyal, top- lumsal, ahlaki. insani dönemeçlerden değerleri yenilenmiş, değişen zamana uyum sağlamış olarak geçebilme zorluğîı içinde olmak... Cumhuriyeti onaylarken padişaha da alış- kanuğın zincirinde özlem duymak gibi... KULİN - Gerçekten de öyle Fazıl Reşat Paşa'da, ben kendı anneannemin babasından esınlendim. Aile büyüklenm çok uzun yaşadıklan ıçın, bu geçış dönemme tanıklık eden bir Osmanh ıle dokuz-on yaşına kadar bırhkte yaşama şansun oldu. Dede- mın içinde yer aldığı o kuşak, yani aydın Osmanlılar, Cumhu- nyetle bırlikte gönüllennde yatan aslana kavuşmuş ama vefa duygulanndan dolayı bunu itıraf edememışlerdir. - Romanınızdaki "Savaş buydu işte ve esas zafer masada kazanılırdı, meydanlarda değil'% Türkiye'nin stratejik ko- - En üst düzey makamlar- dan sıradan vatandaşa uzanan bir hatta hâkim olan döne- nıin gergin. sa\aş kokulu. korkulu havasının yanı sıra aile ilişkilerinin sıcaklığı ve fırtınalarına da şahit oluyoruz Ne- fes Nefese'de. Yazınınızdaki kimi keskin köşeleri törpüleyen bu duygusal renklerin yazar için olduğu kadar okuyucu için de romana kattığı gücü, ettiği hizmeti anlatır mısınız? KULtN - Ben. duygulanmı olduğu kadar, yaşam tecrübemi ve öğrendiklenmı de büyük bır heyecanla taşıyorum okuruma. Zaten roman, yaşam demektir. Yaşamda en üst düzeyden en sı- radan vatandaşa kadar çeşıtlı ve sonsuz insan ılışkilen vardır. Korkular, korkaklıklar, kahramanlıklar, yanılmalar, aşklar ve nefretler. Gerçekten yaşanmış olan bır kaçış öyküsüne, asla unutmamamız gereken bu- ınsanlık dramına paralel olarak ken- dı aılemın içinde de yaşanmış olan bır olaydan esınlenerek ın- sani boyutu denn bir roman yazmaya sıvandım. Dilerun keskin köşeleri törpüleyebilmişimdir. sınemn j • 8 Kadın / 8 Femmes Başrollerınde Cathenne Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Beart. Fann> \rdant, Vırgıme Ledoven, Danıelle Darrıeux. Ludıvıne Sagnıer ve Fırmıne Rıchard'ın rol aldıklan fılmın yonetmenı Françoıs Ozon 19501ı yıllann Fransası'nda Noel'de malıkânelennde buluşan varlıklı bır aılenın reısı oldürülur. Şupheler kurbanın en yakınında bulunan 8 kadının uzennde yoğunlaşır. Acaba katıl onlardan bın mıdır" 7 (Akatlar AFM, Beyoglu Alkazar. Be\oglu AFM Fıtaş Etüer Cınecın. Kadıköy AFM, Kadıkoy Tepe. Mecıdıyekö\ Odeon Ortakö\ AFM Teşvıkne AFM Yeşüko\ Cınecıty) • Hayatımın Çalımı Beckham / Bend It Like Beckham Yonetmenlığını Gunnder Chadha'nın yaptığı fılmın başrollerınde Parmınder Nagra. Keıra Knıghtlev ve Jonathan Rhys Meyers >er alıyor Fılmde aılesıyle Ingıltere'de yaşayan ve en büyük hayalı Davıd Beckham gıbı futbol oynavabılmek olan 18 yaşındakı Hıntlı kız Jess"ın oykusu anlatılıyor ( Altumzade Capıtol, Bakırko\ AFM, Beyoglu Emek. Be\oglu AFM. Dolmabahçe Shop&Mües Etüer AFM Galena Prestıge, G O P Mass, Kadıkoy Tepe, Kadıköy Sureyya, Mecıdıyekoy Odeon Ortakov Ferne Osmanbeı Gazı, Pendık Oscar, Şaşkınbakkal Beko Lmramye AFM Zeyunburnu Cınecıty) • Taşıyıcı Eskı Ozel Kuv-vetler Uzmanı Frank Martın bır taşıyıcıdır ve Fransanm Akdenız kı> ılannda kendısıne venlen görev len sakın bır hav at surerek yerıne getırmektedır Başrollerınde Jason Statham ve Shu Qı'nın paylaştıkları fılmın vonetmenı Cory Yuen (Altumzade Capıtol. Şafak. Etüer Movıepiex. Gallena Prestıge, Kadıköy Tepe, Kadıkoy Reks. Maslak Seba Mecıdneköv Odeon. S'ışantaşı Movıeplex, Sıltvrt Cınecın, Suadne Movıeplex, Şışlı Mo\ıeplex Ümranıye AFM, Ze\hnburnu Cınecın) • Dönüş Yok / Irreversible Gaspar Noe'nın yönettıği filmin oyuncuları Monıca Belluchı. Vıncent Cassel. Albert Dupontel Eskı ve yeni sevgıhsi arkadaş olan burjuva bır kadının Pans sokaklannda uğradığı tecavuz ve öldünılesıye dovuluşünun ardından ıkı sevgılısımn ıntıkam uğruna yollara düşmelen anlatılıyor (Altumzade Capıtol, Avcılar \'ew Füms. Bahçelıevler Holıdayplex, Beyoglu Beyoglu, Çemberlıtaş Şafak, Kadıköy Moda, Kadıköy Tepe, Ortaköy Ferıye. Osmanbey Gazı, Pendık Oscar) • Kolay Para Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Şebnera Donmez, Emre Altuğu ve Okan Yalabıyık"uı oynadıkları fılmın yönetmenlen Ercan Durmuş v e aynı zamanda senaryoyu da yazan Hakan Haksun Fılmde ayn ıdealler peşınde koşan uç arkadaşın yaşam kovalamacası içinde okul. aşk, yasadışı ışler arasında savrulan ha> atlarından bır kesıt sunuluyor (Altumzade Capıtol, Bagcılar Sıte, Bahçelıevler Hohda\plex Bakırko\ Renk, Be\lıkdüzu AFM. Bevoğlu AFM. Beyotlu Lale Buyukçekmece Favorı, Çemberlıtaş Şafak, Gazıosmanpaşa Mass. Idealtepe AFM, Kadıköy Ocak, Kadıkö\ Tepe, Kozvatagı Cınepol, Mecıdıyekoy Odeon,Osmanbe\ Gazı, Pendık Guney. Suadıye Movıeplex, Şaşkınbakkal Beko, Şışlı Movieplex, Ümranıye AFM, Zeynnburnu Cınecıty) • Harry Potter ve Sırlar Odası / Harry Potter and The Chamber of Secrets J K Rovvlıng'ın çok satan romanından sınemaya uyarlanan Harry Potter sensının bu bolumunde Harry, büyucüluk okulımdakı ıkıncı yılındadır Tum amacı daha ıyı bır buyücü olmak ve sırlar odasına gırıp karanlık guçlere ıyı bır ders vermektır Chns Columbus'un yonettığı fılmın başrollennde Danıel Radclıfîe. Emma Watson, Rupert Gnnt, Kenneth Branagh, Robbıe Coltrane ve Rjchard Harrıs yer alıyor (Atakoy Atrıum, Ataşehır AFM. Altumzade Capıtol, Bagcılar Sıte. Bahçelıevler Holıda\plex Bakırköv AFM Bakırkov tncırlı. Bayrampaşa Cınebav, Beykoz Karva. Beylıkdüzü AFM, Beyoglu AFM, Buyukçekmece Favorı, Çemberlıtaş Şafak Dolmabahçe Shop & Mıles, Etüer Cınecıtv. Etüer AFM Etüer Movıeplex, Fenerbahçe AFM Fmdıkzade Cınemars Gallena Prestıge, Gazıosmanpaşa Mass, Idealtepe AFM, Kadıkoy AFM.Kadıkoy As, Kadıkoy Tepe Kadıko\ Surevya. Kavacık Bogazıçı, Kozyatagı Cınepol, Maltepe Karya, Maslak AFM, Maslak Seba. Mecıdıyekoy Odeon, Ortakoy Ferıye, Osmanbey Gazı, Pendık Güne\, Sılnrı Cınecıty, Suadne Movıeplex, Şaşkınbakkal Beko, Şaşkınbakkal Çarşı, Şışlı Atlantıs. Teşvıkıye AFM, Omraniye AFM, Ûskudar Kiovıgold, Zevtmburnu Cınecıtv) • Çılgın Kızlar / The Banger Sisters 19601ı yıllarda bırlikte çılgın bır gençlık geçıren Suzette ve Vınnıe 20 yıl sonra tekrar bır araya gelırler Garson olan Suzette eskı çılgınlıklanna devam ederken, Vınnıe ıse çok değışmış, sosyetık bır kadın olup çıkmıştır Yonetmenlığını Bob Dolman'm yaptığı filmin başrollennde Goldıe Havvn, Susan Sarandon ve Geoffrey Ru»h oynuyorlar. (Altunizade Capıtol Çemberlıtaş Şajak, Etüer Movıeplex, Galena Prestıge, Kadıköy Kadıko\, Xışantaşı Movıeplex, SuadneMovıeplex) • Balistik / Ballistic: Ecks Vs. Sever Başrollerınde Antonıo Banderas ve Luc> Lıu'nun ovnadıklan fılmın yonetmenı Kaos (Bagcılar Sıte, Beyoglu AFM, G.O P. Mass Kadıköy AFM. Kadıkov Hollyv/ood, Kavacık Bogazıçı, L'skudar Movıgold) • Benim Karım Artist / Ma Femme Est Une Actrice ^ onetmenlığını başrolde de oynayan Y'van Attal'm yaptığı fılmde eşı Charlotte Gaınsbourg da yer alıyor (~Wışantaşı Movıepler, Kadıkö\ Broadway) • Gençlik Ateşi / Slap Her She's French! Starla Grady Teksas'ın kuçuk bır kasabasında Splendona Lısesı'ndekı ponpon kızlann lıdendır Hayatının her dakıkasını planlamıştır ve hıç kımsenın planlannı degıştıremeyeceğını duşunmektedır Ta kı, bırdeğışım programıyla Fransız bır oğrencı aılesıne konuk olana kadar Yonetmenlığını Melanıe Mayron'un yaptığı fılmın başrollennı Pıper Perabo, Jane McGregor. Trent Ford ve Mıchael McKean paylaşıyorlar. (Avcılar jVeu Fılms, Bakırkoy lncırlı, Bayrampaşa Cınebay, Beykoz Acarkent) • Kızıl Ejder / Red Dragon Başrollennı Anthony Hopkıns, Edvvard Norton. Ralph Fıennes ve Harvey Keıtel'ın paylaştıklan filmin >önetmenı Brett Ratner (Altumzade Capıtol, Bahçelıe\ler Holida\plex. Bakırköı AFM. Beylıkdüzü AFM Beyoglu AFM, Beyoglu Allas Çemberlıtaş Şafak, Etüer AFM Etüer Mo\ıeplex Fenerbahçe AFM, ldeallepe AFM Kadıko\ As. Kadıköy Atlantıs. Kadıköy Tepe, Kavacık Bogazıçı, Koz\atagı Cınepol, Maslak AFM. Mectdı\eko\ Odeon. Ortaköy AFM. Pendık Güney, Sılıvrı Cınecın Suadıve Mo\ıeplex Şışlı Movıep!ex, Vmranne AFM, Zevtmburnu Cınecıtv) • Beyaz Zakkum / VVhite Oleander Peter Kosmınsky'nın yönettıği fılmın başrolunde Mıchell Pfıffer. Robm Wrıght Penn, Renee Zellvv eıger o\ nuv or (Beyoglu Lale, Bey oglu AFM. Levent Kultur Merkezı Smema Tursak Osmanbey Gazı) • Kazara Zengin / Mr. Deeds Yonetmenlığını Steven Bnll'in >aptığı fılmın başrollennı Adam Sandler, Wınona Ryder. Peter Gallagher pa\laşıyorlar (Be\koz Acarkent, Şışlı Atlantıs, İskudar Movıgold) • Azap Yolu / Road to Perdition Başrollerınde Tom Hanks, Paul Nevvman ve Jude Lavv'un oynadıkları fılmın >onetmenı Sam Mendes (Beyoglu Smepop Kadıko\ Kadıköy, Kadıko\ Moda, Kavacık Bogazıçı Maslak AFM. Pendık Oscar, Suadıye Movıeplex, Şışlı Movıeplexı • Hz. Muhammed (S.A.V): Son Peygamber Yapımcıhgını Badr Intematıonal'm yaptığı anımasyon filmin senaryosu Bnan Nıssen'e, muzığı Wıllıam Kıdd'e aıt (Altumzade Capıtol Bahçelıe\ler Holıda\plex Ba\rampaşa Cmebay, Be\koz Kana Fatıh Feza. Fmdıkzade Cınemars Kadıkoy As, Kadıköy Atlantıs, Osmanbey Gazı, Pendık Güney, Ümranıye Beledıye) • Işaretler / Signs Yonetmenlığını M Nıght Shyamalan'ın yaptığı filmin başrollennde Mel Gıbson ve Joaquın Phoenıx oynuyorlar (Bavrampaşa Cıneba\ Kadıko\ Atlantıs, Pendık Gune\) • Büyük Adam Küçük Aşk Yonetmenlığını Handan tpekçı'nın yaptığı fılmın başrollerınde Dılan Erçetın, Şukran Gungor ve Füsun Demırel yer alıyor (Bakırkö\ lncırlı Beıoglu Lale Kadıkoı Smema Tek) • Yeni Başlayanlar için Italyanca / Italiensk for Begyndere Yonetmenlığını senaryoy-u da yazan Lone Scherfıg'ın yaptığı fılmın başrollerınde Anders \\ Berthelsen, Peter Gantzler. Lars Kaalund, Ann Eleonora Jorgensen, -\nette Stovebaek. Sara lndno Jensen ve Rıkke Wölck yer alıyor (Altumzade Capıtol, Be\oglu Alkazar tdealtepe AFM) ESİNTİLER ZEYNEP ORAL 'Saatler Dardır, Sığdırılmaz../ Ardından ne soylesek, ne yazsak, hep eksik, hep yetersiz kalacak... Tıpkı, duşünce, kultur ve sanat yaşamımızın bundan boyle onsuz eksik ka- lacağı gıbı... Gerilere gidıyorum: Gözlerınde o "yaramaz çocuk" parıltısı, sesinde kahkahayı dengelemeye çalışan zoraki sertlik, "Sız beniyaşlı görmekten utanmıyor musunuz?" dıye çıkışıyor bana. Melih Bey, tam tersıne, sızi hep ama hep genç gordüğumden soruyorum bu soruları; kaç yaşın- da olursanız olun, benim için hep gençsınız, diye bir şeyler gevelıyorum... Melih Cevdet Anday'ın 75. yaş gunünde, Sa- nat Dergısı'nde onu "kapak" yapacaktık. Server Tanilli onu aydınlanma yazan olarak irdelıyor, Mustafa Öneş şiırinı, Enis Batur denemecilığini, ben de oyun yazarlığını ele ahyorduk. Ve o, "Beni yaşlı görmekten utanmıyor musunuz" diye takılı- yordu. Yıllar içinde onunla yaptığım sayısız konuşma- da hep söylemiştı: "Ben kendimi hıç yaşlı htsset- medim, hiç yaşlı hissetmıyorum." "Şıir, yaşlanmayan tek şeydır. Bütün ölmüş bü- yük ozanlan duşünuyorum da, bugün yazıyorlar- mış gibi geliyorbana. Bu, şıinn ölümsüzlüğünü de- ğil, şıiremeğinın ölümsüzlüğünü göstenr. Emek, in- sanoğlunun kımlığidir. Hiçbir zaman yaşlanmaz." Deftenmde altını çıziyorum "Emek, insanoğlu- nun kımlığidir." "Ama diyeceksınız ki yaşlar ılehiyor, yıllar geçi- yor... Güneşın ve ayın eskıdığı anlamına gelmez bu. Yaşlanmakbıraldanmadır, bır başka şey değıl. Dü- şünen ve seven ınsan yaşlanmaz. Yaşın olmadığı- na gerçekten ınanıyorum." Ve deftenmde, önceki bir konuşmadan yıne al- tı çızılmış birkaç tumce: "ölümu merak ediyorum. Hıç korkmuyorum on- dan... Bıraz daha âşık olmak, bıraz daha şiır yaz- mak ıçın, bıraz daha yaşamak ıstiyorum." • • • Düşünur, şair, oyun yazan, roman yazan, dene- meci... Tümünü felsefeyle, duşünce ve duygu de- rınlığiyle yoğuran... Soran, tartışan ve bızleri sor- maya, tartışmaya yönelten... Aydın, aydınlıkçı, aydınlatan... özgürlüğe tutkun, ozgur düşünceye tutkun... Değışıme, değışımin gereklılığıne ınanan... "Değış- meyen ve tek olan, gerçekliktir" diyen... Herkesin eşıt olarak payını aldığı bir dunya ozleyen... Sonsuz kültür bırikımiyle, tarih bılincıyle, çağdaş külturumüzu yaratan... Şu yukarıdakı birkaç satırbaşını, yaşama, yaşa- ma bıçimıne. bütünlüğe, çalışmaya, emege, sev- gıye ve saygıya donüştürmüş bır ömür... O hıç yaşlanmadı. Düşunen, seven, üreten ın- san yaşlanmaz... Emek yaşlanmaz. Çok tekrarlandı ama, vurgulamamak olanaksız: "Bır sis çanı gibi gecenın içinde/ Ta gün ışıyınca- ya kadar/ Vakur, metın sade/" oturup yazdı. Ses- ler verdi. Uyuyamadı.. "Düzelmeden memleketin halil Düzelmeden dünyanın halıl Gözüne uyku gi- remezki..." "Çünkü saatlerdardır, sığdınlmaz,/ Güneşte her şey çözülür gider bır yana." Çunkü, daha yolun en başında söylemiştı: "Ey haksızlığın ve yalanlann amansız düşmanı aklıml Ve ey kalbimdeki sonsuz aşk/ Ikinize güveniyorum." Guvendikleriyle çıktığı yolu, guvendıkleriyle sür- dürdu: "İşte gene yollara düştüml Hem yalnızım hem değılim." Geriye her okumada yenıden yenıden keşfetti- ğimız, yenıden yeniden ondan bir şeyler öğrendi- ğimız, yenıden yeniden farklı tatlar aldığımız ese- ri kaldı. Bağnazlığa, sığlığa, nitelıksizliğe, kalıpla- ra, sınırlara meydan okuyan, ısyan eden eseri... Geriye bir de onun yokluğunun eksıkliği, çagı- mızın, zamanın huznü, ağacın, dalın, toprağın, kır- langıçlann, guvercinlerin hele hele martıların hüz- nu kaldı. "Kım bilebilir açık denızdeki/ Zamana rastlayan martının/ Kanatlanndan huylanarak/ denıze indiği- ni." Iyı kı varsınız Melih Cevdet Anday. e-posta: zeynepfa zeyneporal.com faks: 0212 257 16 50 Gençier Zehra Yıkta için sahnede "" ar iervısı - beş yıl once HeıdeJbergdekı Fidelio temsilı ardından geçirdiği anı beyin kanamasıyla yaşama veda eden ünlü soprano Zehra Yıldız için Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfi tarafindan 9 Aralık Pazartesı AKM'de anma gecesi düzenlenecek. Genç opera sanatçılan Burak Bılgili, Sim Tokyürek, Oğuz Sırmah ve Elif Özel anma gecesinde Zehra Yıldız'ın solistleri olacaklar. Romen soprano Donia Dimıtnu ıse gecenın konuk sanatçısı. Zehra Yıldız'ın ses ve görüntülennden oluşan bir mültivızyon gösterisi de sunulacak olan gecede, Nacı Özgüç'ün yönettıği Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası sanatçılara eşlik edecek. Düzeftme 6 Aralık Cuma günü yayımlanan '43. Selanik Fiün Festivali' ile ilgili 'Doğa içinde Yaşanan Bir Aşk Öyküsü' başlıklı yazıda Apıchatpong Weerasethakul'un 'Blıssfiîlly Yours'u yönetmenın ilk fıhni olarak çıkmıştır. Yapıt yönetmenin ikınci filmidir. Düzeltir, özür dileriz. BUGUN • BABYLON'da 23.00te 'Radio Oxi-Gen: Groovology' partısi. (0 212 292 73 68) • NARDİS'te 22.30'da Focan Quartet'in konseri. CO 212 244 63 27) • DtVRİĞl KÜLTÜR DERNEĞl'nde 17.00'de Cengiz Özkan'ın müzık dınletisi. (0 212 292 20 20) • RİTÜEL KİTAP-KAFE'de 19.00 da Aydın Ilgaz, Öner Yağcı ve Semih Poroy'un katılacağı •Rıfat Ilgaz'a Bugünün Gözüyle Bakabilmek' konulu söyleşı. (0 212 243 13 91) • ALEGRİA LATtN-JAZZ-BLUES CLUB'da 21.30'da Mundo Latino konsen. (0 212 249 53 63)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog