Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

7 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA J C J J V \ _ İ İ I U I V J J . ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 Kriztüketici eğiimiii etkiledi • İSIÂ>BUL(AA)- Araştırma ştrketi ProCon OfK'nin Türk yöneıici \e kunıcu ortağı Elçin Cner, kriz sonrasında tüketici eğilirılerinde büyük değişjnler olduğunu belirti. Üner "daha meraklı, daha arayıcı, hiç çekinmeden birkaç otobüs değiştirerek en ucıız ûrünün satıldığı yeri bulan tüketicilerin sayısıarttı" dedi. KOBİIere devlet yardımı • ANKARA (AA) - Dış Ticaret Müsteşan Tuncer Kayalar, 1996 yıhndan beri uygulanmakta olan ihracatta devlet yardımlanndan. şimdiye kadarlObin 142 firmanın yararlandığmı ve bu fırmalara toplam 66 milyon dolar destek ödemesi yapıldığını bildirdi. Bu dönemde firmalann en fazla yararlandığı devlet yardımı, 38.9 rrulyon dolar ile yurtdışı fuarlara kahlım desteği oldu. Tammda kaliteye göre fiyat • KONYA(AA)- Türkiye"nin tahıl amban Konya'da Ticaret Borsası'nda kurulacak gıda Iaboratuvan ile ürünlerin kalitesine göre deger bulması ve gerçek piyasa fiyatının oluşması sağlanacak. Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkaru Mehmet Kara. "Ürünlerin analizinin yapılarak kalite değerleriyle birlikte satışa sunulması ve ürünün kalitesine göre fıyat bulması için bir gıda Iaboratuvan kuracağız" dedi. Noel çiçekleri Türkiye'den • ANTALYA(AA)- Yeni bir yıla hazırlanan Avrupalılann Noel kutlama çiçeği. yine Türkiye'den karşılanacak. Antalya Kesme Çiçek thracatçı Birlikleri(AKÇÎB) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Göbüş, başta Ingiltere ve Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinin çiçek siparişi vermeye başladıklannı belirtti. Maliye işi şansa bırakmıyor • ANKARA (ANKA) - Maliye, toplumda giderek yaygınlaşan şans oyunlanndan sürekli gelir etmek işini şansa bırakmıyor. Yeni vergi tasansında bundan sonra uygulamaya konulacak tüm şans oyunlanndan da eğitime katkı payı kesintisi yapılması. aynca Özel Işlem Vergisi alınması öngörülüyor. Bakanlar Kurulu'nda imzada bulunan yeni vergi tasansında, şans oyunlanna yönelik düzenlemeler yapıldı. Uğur Soğutma dünya liginde • NAZİLLİ (AA)- Aydın"ın Nazilli ilçesinde faaliyetini sürdüren Uğur Soğutma Fabrikası, dondurma ve derin dondurucu üretimi yaparak 110 ülkeye ihraç ediyor. Nazilli'de 1954yıhnda, 115 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulan ve 650 kişiyi istihdam eden fabrikanın Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Kılınç, son 4 yıldır fabrikanın ihracatında önemli sayılabilecek oranda artış kaydedildiğini belirtti. îstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde BİT'lerin özelleştirilmesi var Kenthizmetleri satilık• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) 17 iktisadi teşekkülünü 27 Eylül 2002 tarihli meclis toplantısında özelleştirme karan aldı. Özelleştirilmesi öngörülen şirketler arasında İGDAŞ'ın yanı sıra İDO, BELBİM gibi kamu hizmeti yapan kuruluşlar da bulunuyor. LEYLAÇEVtK istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kısaca BÎT diye bilinen iktisa- di teşekküllerini özelleştirmeye hazır- lanıyor. Ulaşımdan sağlığa, doğalgaz- dan bilgi işleme kadar pek çok alanda faaliyet gösteren 17 şirket arasında İG- DAŞ, İDO, BELBlM gibi kamu hiz- meti yapan kuruluşlann da olması dik- kat çekiyor. Türk Mühendis ve Mi- marlar Odası Birliğı Yönetim Kurulu Üyesi Celal Beşiktepe, temel kent hiz- metlerinin kamu eliyle yürütülmesi- nin demokratik yerel yönetimlerin ol- mazsa olmazı olduğunu ifade etti. Ulaşımın bu hizmetlerın başında gel- diğini vurgulayan Beşiktepe, "Bir de- Özelleştirilmesi planlanan şirketler ise şunlar: AĞAÇ BELBlM S*BEt-PET BELTUR BİMTAŞ HAMİDİYE İDO İGDAŞ İSBAK İSFALT İSTAÇ İSTON ItiPTAŞ KÜLTÜR SAĞUK SPOR UUŞIM 5 *~: Istanbul Ağaç ve Payzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Istanbui Beledryeteri Bilgt Işlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akaryakıt ve Müştaklan Ticareti Umited Şırketı ' ss isi iıııı Büyük istanbul Turizm ve Sağlak Yaönmlan Işletme ve Ticaret A.Ş. s s ' ' " "" Boğaziçi Peyzaj Inşaat Muşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Hamidiye Kaynak Suian Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Istanbui Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Istanbul Gaz Dağrtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Istanbul Belediyeler Bakım Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Istanbul Asfalt Fabrikalan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Istanbul Çevre Komma ve Atık Maddelen Değeriendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş Istanbul Beton Elemanlan ve Haztr Beton Fabrikalan Sanayi ve Ticaret A.Ş. tetanbu) Konut Imar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. * istanbul Kültür ve Sanat Ürünteri Ticaret A.Ş. Istanbul Sağfık Yatınmlan ve Işletmeciliğı Ticaret A.Ş. İstanbul Spor Etkinlikteri ve Işletmeciliği Ticaret A.Ş. istanbul Ulaşım Sanayi ve Tıcant A.Ş. SSİBİ :::: ;••••;;; •••• niz kenti olan tstanbul'da deniz ulaşı- mının payı yüzde 6'yı geçmiyor. Bunu artürmak yerine mevcut olanlan da bizi sadece müşteri olarak gören özel sektöre devretmek son derece yanhş- ur" şeklinde konuştu. Belediye-Iş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Gülüm ise özelleştir- menin sigortasız ve sendikasız işçi ça- lıştırmayı körükleyeceğinin altını çi- zerek,"Bu durumda devletin de kavb» olur. Çünkü sigortab ve örgüthî çahşan her işçi ödediği SSK primi ve vergüer- le deviete katma değer sağbyor" dedi. ÖİB: Belediyeler bağunsız Özelleştirme ile ilgili ilk resmi adım konunun 27 Eylül 2002 tarihinde Be- lediye Meclisi'ne sunulmasıyla atıl- mış oldu. Meclis tarafından Hukuk Komisyonu'na havale edilen konu ha- len Komisyon tarafından değerlendi- riliyor. Belediye Meclisi'nin kendile- rinden aralık ayı ortalanna kadar ka- rar beklediğinı belirten, İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Namık Ayhan, komisyon karannın bağlayıcı olmayıp sadece tavsiye niteliğinde olduğunu vurguladı. Ayhan, en uygun noktarun arandığını kaydederek, şirketlerden. sendikalardan ve konuyla ilgisi olabi- lecek farklı kurumlardan bilgi alındı- ğını ifade etti. Öte yandan Özelleştirme tdaresi Başkanlığı'nın (ÖlB) belediye ve il özel idarelerinin özelleştirme faaliyet- leri üzerinde herhengi bir tasarrufu bulunmuyor. Bu kunımlar tamamen bağımsız olduklan gibi özelleştirme prosedürlerindeki işleyişin bile farklı olabileceği bildiriliyor. Belediye kaynakJan özelleştirme- nin gerekçelerini sekiz ana başlık al- hnda topluyor. Sermayenin tabana ya- yılması, Avrupa BirligVne uyum süre- cine katkı, rekabet ortamınm tesisi ve kaynak tasarrufu sağlanması bu baş- hklardan bazılannı oluşturuyor. Çalı- şanlann mağdur edilmemesi ve şirket yönetimlerine katılabilmeleri içın IBB hisselerinde imtiyazlı hısse gruplan oluşturulduğu da edinilen bilgiler arasında. Uzmanlar, sözleşme yenileme dönemindeki sektörün kâr marjına dikkat edilmesini önerdi Gözler Eııerji Bakanhğı^nda • Enerji sektörü yetkilileri, elektrik üretimi yapan şirketlerin satış fiyatlan ve kullandıklan maddelere bakıhrken, yatınm maliyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Ekonomi Servisi - Herkesin ortak şi- kâyet konusu haline gelen yüksek elekt- rik fiyatlan konusunda diİckatler, "söz- leşmeieri yeniden gözden geçireceğini'' açıklayan Enerji Bakanlığı'na çevrilir- ken yetkililer, "Kim, neyi, kaça üretiyor, kâr marjı ne düzeyde" sorusuna yanıt aranması gerektiğini bildirdi. Enerji sektörü yetkilileri, elektrik üre- timi yapan şirketlerin satış fiyatlan ve kullandıklan maddelere bakılırken, ya- tınm maliyetlerinin de dikkate alınma- sı gerektiğini kaydetti. Kömürlü elektrik üretiminin kısıla- rak ithal doğalgaza dayalı üretimin teş- vik edildiği eleşririlerinin "olayın iç yü- zünü" anlatmaya yeterli olmayacağına dikkat çeken yetkililer, "Doğalgaz nu, kömür mü diye konuşurken, birimden elde edilen ısı değerine bakmak lazım. Yani ısı değeri çok daha düşük olan kö- DevletBakamAbdünatifŞener,S!v^'tozabıtalarınbayTanıınıkutiadı.(AAj Şener: Doğalgaz fiyatlan korkunç SI\AS (AA)- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüttatif Şener, geçen dönem- lerde yapılan doğalgaz anlaşmalannda kor- kunç fiyatlann belirlendiğini kaydetti. Şener, Sıvas Belediye Başkanı Osman Seçilmiş'i makamında ziyareti sırasında, gazetecilerin sorulannı yamtladı. Türki- ye'nin doğalgaz alımı yapmadan para öde- me yükümlülüklerinin bulunduğunu be- lirten Şener, "Çok plansc hesapsa bir do- ğalgaz bağlannlan var Tüıidye'nnL Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazun" dedi. mürün doğalgazdan ucuz oiduğu iddia edilemez" değerlendırmesini yaptı. Yet- kililer, aynca, DSt'nin santrallannda üretilen elektriğin fiyatlanna yansıma- yan yatınm maliyetinin de satış fiyatı- nı etkilediğini dile getirdi.Elektrik fi- yatlannı yükselten yatınm maliyetinde kamulaştırma giderinin önemli bir ka- lem olduğunu ifade eden yetkililer, do- ğalgaza dayalı üretim yapan santrallar açısından devletin doğalgaz satış fiya- tının da büyük önem taşıdığını belirtti. Devletin doğalgazı bütün üreticilere ay- nı fıyatla satması gerektiğini kaydeden yetkililer, kendi grup şırketlerine yöne- lik üretim amacıyla kurulan otoprodök- törlük şirketlerinin pıyasaya sanş yap- masını da eleştirdi. Türkiye'nin Bulgaristan'dan elektrik ithal ettiğine dikkat çeken yetkililere gö- re, mobil santraller, yap-işlet-devret mo- deliyle üretim yapanlar, otoprodöktör- lük şirketleri, rüzgâr ile hidroelektrik santrallar ve kömüre dayalı üretim ya- panlann yatınm maliyetleri ile kullan- dıklan maddenin ısı değeri fiyat tartış- masında ele alınmalı. Kömüre dayalı santrallann büyük lasmının ÇED (Çev- re Etki Değerlendirme) raporu olmadı- ğını belirten yetkililer, fıyat hesabı ya- pılırken kamulaştırmanın yanı sıra bu tür giderlerin de dikkate alınması ge- rektiğini bildirdi. Avrupa Yatınm Bankası Karayollanna kredi sağlandı ANKARA (AA) - Karayollan Genel Müdürlüğü'nün öncelikli yol projeleri arasında yer alan Mekece-Adapazan, Kınkkale- Delice ile Çorum-Kavak yollan için Avrupa Yatınm Bankası'ndan sağlanan 225 milyon dolarlık krediye ilişkin anlaşmalar geçen günlerde Ankara'da imzalanarak yürürlüğe girdi. Kredi anlaşması çerçevesinde, üç ayn yolun finansmanı için sağlanan 225 milyon dolarlık kredinin 105 milyon dolan Mekece- Adapazan için. 45 milyon dolan Kmkkale- Delice aynmı, geri kalan 75 milyon dolarlık bölümü ise Çorum-Kavak kesimi için kullanılacak. Avrupa Yatınm Bankası tarafmdan eylül aymda onaylanan ve anlaşmalan 18 Kasım tarihinde imzalanan üç ayn yol yapımına yönelik inşaat çahşmalanna önümüzdeki yılın ortalannda başlanacak. Toplam 230 kilometre uzunluğunda 2'şer şeritli ve asfalt-beton olarak inşa edilecek yollann 2005 yılı sonlanna doğru tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. MYarayottan Genel Müdürlüğüy nün geçen yü yatınm programına aldığı vefinansman araytşlannı sürdürdüğü üç önemli kesinte yönelikyol projeleri için gerekli kredi, Avrupa Yatınm Bankası kaynaklanndan karşılanacak. Bush'un O'NeüYın ardından ekonomi bürokrasisinde başka önemli değişiklikler yapmayı düşündüğü bildirildi. (REUTERS) ABD HauneBakanı Paul O 'Neillistifa etti Haber Merkezi- ABD yöne- timinden bir yetkili, ABD Ha- zine Bakanı Paul O'Neill'ın Beyaz Saray'ın isteği üzerine istifa ettiğini söyledi. ABD Başkanı Bush'a bir mektup ya- zarak istifa karannı bildiren O'Neill'ın istifasının birkaç hafta içinde yürürlüğe girece- ği bildirildi. ABD Hazine Ba- kanı O'Neill, ABD Başkanı Bush'a yazdığı kısa mektupta, "Bu dönemde ûlkeme hizmet etmekbüyük bir ayncahktL Bu nrsat için size teşekkür ediyo- rum" dedi. O'Neill'ın sürpriz istifası, Başkan George Bush'un eko- nomi yönetiminde büyük bir değişikliğe hazırlandığı şeklin- de yorumlanıyor. Bush'un, O'NeüTın ardından boşalan göre\lere "işinin ehü ve piyasa- larea güvenilen isimler" aradı- ğı bildirildi. Göreve geldiği üd yıldan beri ekonomi yöneti- miyle ilgili kaygılan silemeyen Bush'un ekonomi yönetimin- de kapsamlı bir değişiklikle pi- yasalara ve iş çevrelerine "bu işiciddiyeaklığı'' mesajı verme- yi amaçladığı belirtiliyor. Öte yandan, Paul O'Neill'ın ardın- dan Beyaz Saray ekonomi da- nışmanı Lawrence Lindsey de istifasını sundu. îstıfalann açık- lanması, menkul kı>Tnet piya- salannda olumlu karşılandı. Kamu-Sen arastırması 'Yöksulluk sının arttıANKARA (rıımhıı- riyet Bürosu) - Türkiye Kamu Çahşanlan Sen- dikalan Konfederas- yonu (Kamu-Sen), Ka- sım 2002 itibanyla dört kişilik bir aile için yoksulluk sınmnın 1 milyar 215 milyon li- ra, açlık sınınnın da 428 milyon lira oldu- ğunu belirle- di. Kamu- Sen Ekono- mik ve Sos- yal Araştır- malar Mer- kezi'nin; 2, 3 ve 4 kişilik bir ailenin aylık gıda, konut, yaka- cak, giyecek, ulaşım, ha- berleşme, eğitim, sağ- lık ve diğer harcamalan- nı baz alarak iVamu-Sen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Kasım 2002 itibanyla dört kişilik bir aüe için yoksulluk sınmnın 1 milyar 428 milyon lira olaralı açıklandı. Kasım 2001 'de 2 ki- şilik bir ailenin geçine- bilmesi için 650 mil- yon lira gerekirken, Kasım 2002'de bu miktar 830 miryon li- raya ulaştı. Kasım 200 l'de 3 kişilik bir ai- lenin geçinebilmesi için 796 mil- yon lira ge- rekirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 16 milyon lira- ya ulaştı. Açıklama- da; semt pa- zarlan ile market fi- yatlannın baz almdığı 2 kişilik bir ailenin2001 Kasım yaprığı araştırmaya gö- re, 4 kişilik bir ailenin 2001 Kasım ayı sonun- da 952 milyon lira olan "yoksulluk suurT tuta- n, Kasım 2002'de 1 milyar 215 milyon li- raya yükseldi. 4 kişilik ailenin 2001 Kasım so- nunda 322 milyon lira olan "açlık sının" da Kasım 2002 sonunda 215 milyon lira, açlık sınmnın da 428 milyon lira olduğunu belirledi ayı gıda harcamalannın 222 milyon liradan Ka- sım 2002'de 296 mil- yon liraya, 3 kişilik bir ailenin gıda harcama- lannın 273 milyon li- radan 364 milyon lira- ya, 4 kişilik bir ailenin gıda harcamalannın ise 322 milyon liradan 428 milyon liraya çık- tığı belirtildi. İŞÇMNEVREMINDEN ŞÜKRAN SONER Ne mi Yapacağız? Araya Şeker Bayramı'nın, bayram tatilinin iyimserliği girse de sıkışan takvimin gerilimini, havasını almaya yetmedi. Uzun yıllardan bu yana alıştığımız sulu bayram televizyon yayın- lan arasına gerilimi yansıtan haber programla- n, söyleşiler giriyor. "Ne olacak" sorusuna ya- nıt aranıyor. Chirac-Fischer görüşmesinde 12 Aralık'ta çıkabilecek kararın çatısı çatıldı gibi. 2005 için koşullu tarih gündemde. Bush'un Erdoğan'ı davetinden sonuç çıkanp Kıbrıs, özellikle de Irak'ta verilecek ödünler karşılığı, ABD'nin son dakika müdahalesi ile, 12 Aralık'ın son saatle- rine doğru Türkiye'den yana bir degişiklikten de söz ediliyor. Ancak en iyimserlerin bile çizdik- leri tablolarda, bir on beş yıl sonra, yapısı, kim- liği çok değişebilecek bir AB'de ancak Türki- ye'nin üyeliği söz konusu olabiliyor. Türkiye'nin yüzünün Batı'ya dönük olmasın- dan başka seçenek görmeyen biri olarak, AB'den sonradan her koşulda degiştirilebile- cek bir tarih uğruna Kıbrıs'ta, hele de Irak'ta her koşula razı kafaları hiç ama hiç anlayamıyorum. Türkiye, Irak'ta BMGK'den ikinci bir karar gel- meden dahi açılabilecek bir savaşta, boğazı- na kadar içinde, taraf olursa, ABD'nin her da- yattığına "evet" derse olabilecekleri bir düşü- nün. Batı'ya, çağdaş uygarlığa, AB üyeliğine gi- den yol bu olabilir mi? Hepimiz, ucundan, çok yetersiz de olsa, oku- duğumuz okullarda devrim tarihi dersleri al- mıştık değil mi? Kurtuluş Savaşı, bugünün kav- ramlan ile zengin kuzey, uygar Batı'nın Sevr da- yatmasına karşı verilmişti. Istiklal Marşımızın içinde "medeniyet dediğin tek dişi kalmış ca- navar" sözcükleri ile yerini bulan bu gerçeğe rağmen genç Cumhuriyet'in rotası nasıl çizil- mişti? Atatürk'ün devrimleri nedir? Yüzünü uygarlığa, çağdaşlığa, Batı'ya çeviren Türki- ye'nin bunu başarması yolunda, bugünün kav- ramları ile Cumhuriyet devrimleri, Kopenhag kriterleri değil midir? Elbette genç Cumhuriyet'in ulusun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için öngördüğü devrimlerin ilkelerinin bu ülke çıkarlan ve insan haklan ekseni çok önemlidir. Kopenhag kriter- leri ise çağdaş uygarlık, AB standartlarından hareketle, aslında AB'ye ortak ülkelerin, geliş- miş kültürler ve zengin kuzey ittifakının büyük sermayesinin çıkartannın, kutsal mülkiyet kav- ramının ekseninde yorumlanması sonucu, ger- çek insan haklan ölçütlerinden önemli sapma- larla, mektuplardaki siyasi dayatmalara dönüş- müştür. İnsan haklan, demokrasi yolunda, kendimiz için, insanımız için değil de AB üyeliği uğruna atılan adımların iç sızlatan, utandıncı boyutu- na karşın sonuçta hukuk kazanımı olmaları bel- ki bir teselli. Ancak bir tek önceki Körfez Sa- vaşı bağlantılı ödediğimiz ekonomik bedel, ge- len krizler bağlantılı halkımızın yaşadığı yok- sullaşma ile yitirilen fiili insan hakkı kayıpları, belki de bu kazanımların tümünden daha ağır olabilir. Ne yazık ki günümüzde gerçek uygar- lık, çağdaşlaşma, insan haklan kavramlarında önemli sapmalar, kavram kargaşası yaşanmak- ta. Yoksullaşma, yoksunlaşma bağlantılı, sağlık, eğitim hakları ile yitirdiklerimizin bedelini hiç sorguluyor muyuz? llaç alamadığı için ölen bir insanın yaşama hakkının sağlandığından söz edilebilir mi? Kamu hizmeti olarak eğitim hak- kından yararianamayan çocuklarımızın insan haklan ne oluyor? Giderek daha büyük kitleler işsiz kalır, yoksullaşır, yoksunlaşır ve eğitim, sağlık harcamalanmızın kamu içindeki paylan IMF dayatmalı reçetelerle aşağı çekılirken Tür- kiye AB üyesi, ortağı olabilir mi? Takvim alabilme uğruna onca çaba, seferber- lik, ödünden sonra AB'nin onurumuzu da ya- ralayan, elbet çıkarcı, kendine yontulmuş, bi- ze göre haksız kararından sonra "ne mi yapa- cağız?" Gerçekten Batı'ya, uygarlığa, çağdaş yaşa- ma giden yolun, niyet mektuplarındaki dayat- malarla doğrudan bir ilişkisi olmadığını gör- meye çalışacağız. Savaştan çok yoksul, sa- nayisiz, eğitimsiz ama yüksek moral değerler- le çıkmış genç Cumhuriyet, yüksek moral de- ğerleri, kendine özgüveni ile, Sevr'i dayatmış olsalar da çağdaş uygarlığa, evrensel değer- nsan haklanııa, Batı'ya sırlını dönmeye kalkışmamıştı. Kendi Kopenhag kriterlerini, Atatürk devrimleri ile oluşturmuş, az zaman- da çok işler başarmıştı. Ne yazık ki siyasetin zengin Kuzey'in çıkar- larına teslim olması, ülke insanının çıkarları- nın göz ardı edilmesi ile yozlaşma başlamış, Batı siyasileri ile ittifak adına, Türkiye ırk ve si- yasal Islamın boyunduruğuna sürüklenmiş, bugünlere gelinmişti. Belki bu ağır tokat bizi uyandırır. soner@cumhuriyet.com.tr l 6KONOMİ J J 1925: Istiklal Mahkemesi Erzurum'da çalışmalarına başladı 1972: Avaıpa'nın en büyük vinci İstanbul Taşkızak Tersanesi'nde hizmete girdi. 1985: Temeli 8 ay 20 gün önce Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atılan Türkiye'nin ilk doğalgazta çalışan santralı olan Hamitabad Santralı'nın birinci ünitesi Başbakan Turgut Özal tarafından üretime açıldt. 1994: Doğuş Otomotiv, Volksvvagen'in bu yıl tamamen yenilediği "Polo" serisini ithal etmeye başladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog