Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

T 7 ARALJK2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(5 cumhuriyet.com.tr 11 •tam kesimmde «optamezar •İLEFKOŞA(AA)- MCıbns Rum Kesimiınin ü-araaka kazastna bağlı -ı^AJeminyo köyünde, içinde HKıbnslı Türk'ün bulunduğu bir toplu mezar açılarak tcimüJc tespit çalışmasuıa b»aslandj. Rum lcesüninde, 1974 ve rSncesinde çıkan olaylarda öJen ve kimJik tespifi yapılmadan gcömülen Rum ve Vunalılann kimJiklerini E>NA yoluyla belirleme çalışmalan kapsammda yapılan işJemJer, uJuslararası, "Insan MakJan Için E>oktorlar"grubu tarafindan yüriitülüyor. Rum kaynaklan. 14 Kjbnslı Türk'ün, 20 Temmuz 1974'te Rumlarla girdikleri çatışmada öldüriildüğünü ve toplu mezara gömüldüğünü belirtti. MJami'de uçak bankaya çarpü • MIAIVn(AA)- ABD'nin Miami kentinde bulunan Merkez Bankası binasına küçük bir uçağın çarpması sonucu, 1 kışinin öldüğü bildirildi. Uçağın, binaya yerel saatle dün 20.45"te çarpttğrnı belirten yetJdliier, 1 kişinin cesedinin enkazdan çıkanldıgını kaydettiler. Binada bulunan 90 kişi tahliye edilirken olayda yaralanan olmadı. ABD'li senatörler K.lrak'ta • ERBÎL (AA) - Amerikan Associated Press ajansı Amerikah ve bölgedeki Kürt yetkililere dayandırdığı haberinde, Delavvare'den Demokrat Senatör Joseph Bıden ile Nebraska'dan Cumhuriyetçi Senatör Chuck Hagel'n, bugün Kuzey Irak'taki "bölge parlamentosunda" konuşma yapmaJannın beklendiğini yazdı. Ajans, güvenlik gerekçeleriyle senatörlerin ziyaretiyle ilgili aynntjlann gizli tutulduğunu aktardı. AB'nin kendi genişleme takvimi için anlaşma dayatması, kalıcı çözümü riske atıyor Kıbns'taimzabaskısıAJNKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Ktbns konusunda Türk tarafi üzerinde imza baskısı giderek artıyor. Avrupa Birliği'nin (AB), Kıbns'ın da aralann- da bulunduğu 10 ülkenin üyeliğine en geç 12 Aralık'ta kararvermekte ısrar et- mesi, bu tarih öncesinde anJaşma için baskılan yoğunlaştınyor. Kıbns Türk ta- rafindan Birleşmiş Milletler'in (BM) çözüm beJgesiniıı genel çerçevesi üze- rinde bir anJaşmaya imza atması ıste- nirken, KKTC Cumhurbaşkanı Raırf Denktaş, yetersiz güvenceler ile taah- hüt altına girmek istemiyor. Kıbns'ta Türk ve Rum taraflannın BMGeneJ Sekreteri Kofi Annanın çö- züm belgesine yanıtlannı BM'ye ilet- melerinin ardmdan gözler Genel Sek- reter'eçervrildi. Diplomatikkaynaldar, Genel Sekreter'in iki tarafin da çekin- • Kıbns Türk tarafindan BM belgesinin genel çerçevesi üzerinde bir anlaşmaya imza atması istenirken Denktaş, yetersiz güvenceler ile taahhüt altına girmek istemiyor. celerini dikkate alarak belge üzerinde değişikliklere gideceğini ve bu belge üzerinden hemen müzakerelerin başla- masuıı isteyeceğini diJe getiriyoriar. Kopenhag'a yetişmesi zor Bu müzakerelerin 12 Aralık'taki Ko- penhag Zirvesi'ne kadar tamamlan- ması olası görünmezken taraflardan bu tarihekadarbir çerçeve anJaşma üze- rinde anlaşmalannın isteneceği belir- tiliyor. Diplomatik kaynaklar, An- nan'ın çözüm belgesinin anlaşmanın genel çerçevesüıi belirleyen giriş bö- lümünün, bu amaçla imzalanmasının istenebileceğini ifade ediyorlar. Ancak bu, Türk tarafının haritalar, toprak, güvenceler gibi anlaşmanın içeriğin- de yer alan kritik konularda da taah- hüt altına girmesi tehlikesini içeriyor. Denktaş'ın BM müzakerelerinin "tiim konularda anJaşıIana kadar hiç- bir konuda anlaşma saglanmamışar" ilkesiyle de çelişen bu yakJaşıma so- ğuk baktığı öğrenildi. BununJa birlikte Türk tarafi. Genel Sekreter'in yapacağı değişiklikleri olumlu bulması ve bir anlaşma dayat- masuıdan kaçınılması durumunda mü- zakerelerden çekinmeyecek. Bu amac- Ja Türk tarafi, iletriği 3 sayfalık çe~ kincelerin yanı sıra kapsamlı görüşle- rini hazırlamayı sürdürüyor. Öte yandan, BM yetkilileri, Denk- taş ve Kleridesin önceki gün ilettik- Jeri Annan planıyla ilgili görüşlerini in- celemeye aldı. BM kaynakJan "İld iiderin çeldnce- Jerini içeren beJgelerin Lefkoşa'da, BM'nin Kıbns ÖzeJ TemsücisiAl varo de Soto ve yardımcılan tarafindan in- celendiğini'' açıldadı. BM'nin Annan planmda, liderlerin itirazlan doğrultu- sunda değişiklik yapması ve bunlan Kopenhag Zirvesi'nden önce tarafla- ra sunması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, BM'nin, li- derlerin itirazlannı içeren belgeleri karşı taraflara da ileteceklerini belirt- ti. Böylece Kıbns Türk ve Rum taraf- lan, diğer kesımin hangi nokîalara iti- raz ettigi konusunda bilgi sahibi olacak. JBRIS UZMANIDODD: Zoraki evlilik çatışmaya döner Dış Haberler Servisi - Kıbns uzmanı Cle- rnent Dodd, Kıbnslı Türklere ve Türkiye'ye BM planını kabui etmelerini sağlamak için ya- pılan baskılan eleştirirken iki toplumun isten- meyen bir evliliğe zorianması durumunda adada çatışmalar çıkabilecegini belirtti. Dodd, Financial Times gazetesinde yayım- lanan yazısında "BMPIanı'mn reddedilmesi birfdaketohna2 T 'görüşıınü savundu. Yeni Türk hükümetînın Kuzey Kıbns halkının istekle- rini gözardı edemeyeceğini savundu. Planda öngörülen merkez kurumlarda Rumlann et- kin olacagını savunan Dodd, plan ile TürkJe- rin eşıt ortaklık devleti talepierinin reddedil- miş olduğuna dikkat çekti. Planda Kuzey'in verîmlıtoprakJannınRumlara venlmesinin ön- görüldüğüne de işaret eden Dodd, toprak de- ğişiklikleri ve Rumlara dönüş hakkının ta- nınmasıyla 50 bin Türk'ün mülteci durutnu- na düşeceğini anlattı. ıtPOYAK SELANİK'TE PROTESTO - Annan planının kabu) edilnıesine karşı çıkan Güney Kıbns Rum Kesimi'nden bir grup öğrenci, önceki gön Yunanistan'ın Selanik kentinde gösteri yapü. (Fotoğraf: A?) Denktaş: Çözüm için zaman baskılan 'maksatlı' NEW YORK (ANKA)-KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıb- ns'ta taraflara sunulan Annan Planı etrafında düğümlenen çözüm tartış- malannın 12 Aralık'ta Kopenhag'da ya- pılacak AB zirvesine kadar yetişme- si konusundaki baskılan "maksatb" olarak değerlendirirken, Kıbns'ta ta- raflann karşılıkh çekincelerini değer- Jendirme sürecirne girildiğini açıkla- dı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş, ABD'de tedavi gördüğü hastane- ye giderken yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ın gö- rüşlerini ortaya koyduğunda amacı- nın, tıkanmış olarak gördüğü görüş- me sürecini başlatacak bir girişim yapmak olduğunu söyledi. Denktaş, Annan'ın, ortaya koyduğu planla ilgi- li olarak "Bunu ya kabul edersiniz ya etmezsiniz diye bir görîiş ortaya koymuyordu.Görüşmeleri sağlıklı bir şekilde başlatmak için bir giri- şinıdi" derken, iki tarafin tepkisinin, Annan'ın beklediği gibi olmadığını söyledi. Her iki tarafin da planla ilgili ciddi çekinceleri olduğunu bıldirdiğini kay- deden Denktaş, bunun üzerine An- nan 'ın ikinci bir mektup yazarak bu çe- kincelerin kendisine bildirilmesini ve bunlan taraflara karşıJıkJı vereceğini söyleyerek başka bir sürecin başlama- sı eğilimine girdiğini belirtti. Denk- taş, Kıbns'taplan çerçevesinde çözü- mün 12 Aralık'ta Kopenhag'dayapı- lacakzineörcesine yetiştirilmesiko- nusundaysa "Başkalarının bu konu- da ne düsündüğünü, ne tahmin et- tiğini ben bilemem. Beninı, hükii- metimin ve parlamentonun görevi Tiirk hakJarını koruvacak bir qu- gide iyi niyetlc ve muhakkak b a n ; isteyerek çalışmaktır. Bunu yapnıa- ya hazırız ama başkalarının koy- muş olduğu ve başka maksatlarla koynıuşolduğutarihlerbi/j boğma- malıdır. Bizden bu istenmemelidir" diye konuştu. Bu arada, Annan'ın Kıbns Özel Temsücisi AJvaro De Soto, dün Müs- teşar Olgun Ergun ve Rum kesimi temsilcisini "ara bölge"ye çağırarak iki tarafin verdiği belgeleri karşı ta- rafa verdi. KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenk- taş, son kez tıbbi kontrolden geçtiği New York'tan aynlarak bugün Kıb- ns'a döndü. MARMARA EREĞLİSf ÎCFL4 Ml/DÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKLfLÜN SATTŞ tLÂNl 2001,156 TaJımat Gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: 1. Tapu kaydı: Marmara Ereglisi ilçesi. Türkmenli Köyii, 9 pafta- 502 parsel sayıh 18.500 m2 miktannda oiup. cinsi tarla olarak kayıtljdır. Kuru tanm arazisi olarak kul- lanılmakta olup, buğday \s ayçiçeği yetiştirilmektedir. HaJihazır durumu ve kıvmeti: Taşınmaz tarla vasfinda olup, kuru tanm arazisi ola- rak kullanılmakta. bugday ve ayçiçeğı üretilmektedır. Kıymetı 18.500.000.000 TL. - dir. 2. Tapu kaydı: Marmara Ereğlısi ilçesi. TürkmenJj köyii-13 pafta- 808 parsel sayılı taşınmaz olup. 5800 m2 miktanndadır. Halihazır durumu ve kıvmeti: Taşınmaz, tarla vasfinda olup, kuru tanm arazisi ola- rak kullanılmaktadır. Taşınmaz 5.800 m2 olup, kıymeti 5.800.000.000 TL.'dir. ÇORLÜ1. tCRA MIJDÜRLÜĞÜ'NDEN GAVTIEVIENKULUN AÇBK ARTTIRMA İLANI 2002/419 T. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti. adedi. evsafi Tapu kavdı Çorlu. Idıraga Mah. Çorlu suyu karşısı pafta 80 2 ada 1445. parsel 2"de sahife 2085'te 2664 m2. mikta- nnda. cinsi arsa olarak kayıtlıdır. îmar Durumu: Avnk nizam. vola \e ön bahçe mesafesi 10.00 mt. kat adedi E: 0.50. arka ve yan bahçe tnesafesi 5.00 mt. sanayi alanı, Belediye tıp ımaryönermelıği hükümleri geçerlidir. kayıtlannı ihtiva eımektedir. Hahhazır durumu ve kıymeti Sanavi arsası olup, elektrik, su ve ulaşım imkânlan me^cuttur piyasa değeri 79.920.000.000 TL.'dir. l"nci satış 20.01.2003 günü saat: 15.00 15.15"te 2'nci satış 30.01.2003 günü saat: 15.00,15.15"te Ga.vrimenJaıIün satış sartlan: AÇIKÇA ŞÜKRÜ SİNA GÜREL Tayyip Döıtemı - Bush Yönetimi Ankara'ya gelıp. asıl can alıcı görijşmeierini AKP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Tayyip Erdo- ğan ve onun yanında da AKP'nin -veya herhalde Türkiye Curnhuriyeti Hükümeti'nin- Dışişleri Baka- nı Yaşar Yakış'la yapan yabancı devlet yetkilileri arasında Woffowttz de vardı. ABD Savunma Ba- kan Yardımcısı, göruşmelerin ardından yaptığı açık- lamada, önemle değeriendirilmesi gereken şu söz- leri söylemiş: "Bundan sonrakiplanlamada nasılhareket ede- ceğimiz konusunda somutbirmutabakatımız var. Bu, yeni hümetin kuruluş sürecinde şekillenmek- teydi. Şurası birgerçek: Yenihükümet eskisine kı- yasla, hareket edebilme konusunda daha mukte- dir ve aynı zamanda Irak'ın yarattığı sorunu daha iyi anlıyor." ABD Savunma Bakan Yardımcısı'nın sözlerinde yeni ve eski hükümetler arasında Bush yönetimi- nin sorunlanna kulak verme ve dediklerini yerine getirme açısından yapılan karşılaştırmaya kim, ne diyebilir ki? Altı-üstü, VVolfovvitz'in söyledikleri şu anlama geliyor: "Biz, bir önceki Türk hükümetine de Irak'la ilgili sorun ve isteklehmizi anlattık, ama eski hükümet bunlan şimdikiler kadar bizim iste- diğimiz gibi anlamadı ve şimdikiler kadar bizim is- tediğimiz hız ve doğrultuda hareket edecek gibi görünmedi." Bunlara diyecek birşeyyok. Herhal- de doğrudur. Ama, bundan sonrası için varılan "somut muta- bakat"\n daha bu yeni hükümetin "kuruluş süre- cinde " biçimlenmesi nasıl oluyor? Siz hiçfdaha ku- rulmadan başka devletlerin yönetimindeki yetkili- lerle daha sonra nasıl hareket edileceği konusun- da somut mutabakat biçimlendirmeye başlayan bir hükümet gördünüz mü? Aslında ilk bakışta tuhaf görünen bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin bu- günkü yönetiminin öz ve bıçimdeki ganpliklerini yan- s/tmıyor mu? Eger Woffowitz'in degindiği bu "biçimlendirme", seçimlerden öncesini de kapsayan bir "kuruluş süreci"nöe gerçekleşmiştir diye düşünseydik, du- rum garip değil vahim oîurdu. Ama, biz böyle bir olasılığı aklımıza bilegetirmek istemeyiz. öyleyse, bu "biçimlendirme" 3 Kasım ile AKP Hüküme- ti'nin kurulduğu 18 Kasım arasında gerçekleşmiş olmalıdır. Zaten dış politikamızdaki, garip şekil- den şekile giriş de o dönemde başladı. • • • AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan daha ikinci günden "yönetimin başı" edasıyla "dış temaslara" başladı. Daha önceki hükümete "nasılhareket edil- mesi konusunda" telkinlerde bulunamamış olanlar, bırbiri ardından Ankara'ya, ama AKP Genel Merke- zi'ne telaş içinde uğrayıp, VVblfovvitz'in sözünü etti- ği "biçimlendirme" ışinegiriştiler. Solana'larAGSP ile, AB yetkilileri "tarıh "le ilgili sözlerini, ampul amb- leminin önünde Tayyip Erdoğan ve adeta Gül Hü- kümeti'nin değil, Erdoğan'ın bakanı görüntüsü ve- ren Yakış'la birlikte söylediler. Tabii bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan görüntüler değildi ama of- sun, "Türk medyası" bu tarihsel olmaya yakışma-' yan "tarih" faaliyetini alkışa tuttu. Sonra, Erdoğan Avrupalarda dolaşıp başbakan- lan, hatta cumhurbaşkanlannı gördü. Bazılanyla ku- caklaştı. Gerçi, anlayıp anlamadığını herzaman bel- li etmediği dış politika konulanyla ilgili bir söylediği ötekine denk olmadı ama, doğrusu son derece is- tikrar/ı vetutariı davranarak, her "müzakere"sinin çok olumlu sonuçlar verdiğini söylemeyi sürdürdü. En sonunda, Erdoğan'ı kucaklayanlardan ikisi, hepimizi düş kınklığına uğratan, ama bazılanmızı hiç şaşırtmayan açıklamayı yaparak, "Aralık2004'te hal ve gidişinize bakar, belki 2005'te müzakere- lere başlayabilihz" dediler. Böylece, hepsinin ka- pılarda karşılayıp uğurladığı, bazılannın resmi prog- ramlarında "bakan refakatçisi" olarak gorünme- sine rağmen, hemen hepsinin "Chairman" (Baş- kan) diye seslendiği Tayyip Erdoğan'ın ziyaretle- rinden kendi açılanndan ne sonuç çıkarttıklannı an- lamaya başladık. 10 Ocak'ta Tayyip Erdoğan - Başkan Bush görüşmesinden Amerikan tarafının ne sonuç çıkaracağını da daha sonra görürüz. Bel- ki de Bush yönetimi, Türkiye ile ilişkileri mükem- melleştirmenin yolunu bir Tayyip yönetimi oluştu- rarak bulacak. Bütün bu olanların sonunda, AKP ve Erdoğan, dışandan içeriye meşruiyet elde etme çabalann- da başanlı oldular mı, şimdiden bilinmez ama, olan olmuş ve Türkiye şimdiden zayıflık ve dağınıklık ser- gileyerek, hak ve çıkarlannı tehlikeye sokmuştur. 3. Tapu kaydı. Manııaıa Eıegiisi ilçesi Türkmeıüi KOyfl- 14 pafta- 811 parselde kayıtlı tarla vasfinda taş,ınmaz olup, 11.100 m2 miktanndadır. Haliha2ir durumu ve kıymeti: Taşımaz, köye yakın. arpalık olarak kulfanjlmakta- dır. Taşınmaz üzerinde kavun ve karpuz da yetiştirebilmektedir. Kıymeti 16. 650.000.000 TL.'dir. Satış gün ve saatlen: 1. Taşınmaz Birinci Satışı 17.02.2003 tanhinde saat 14,00-14,15, M. Ereğlisi Icra Dairesinde fkinci Satişı 27.02.2003 tarihınde saat 14.00-14.15, M. Ereğlisi lcra Dairesinde 2. Taşınmaz Birinci Satışı 17.02.2003 tarihınde saat 14.20-14.35, M. Ereglisi lcra Dairesinde ikinci Satışı 27.02.2003 tanhinde saat 14.20-14.35, M. Ereğlisi lcra Dairesinde 3. Taşınmaz Birinci Satışı 17.02.2003 tarihınde saat 14.40-14.55, M. Ereglisi lcra Dairesinde ikinci Satışı 27.02.2003 tanhinde saat 14.40-14.55. M. Ereglisi lcra Dairesinde Sabş şartlan: 1- Satış yukanda tayin edilen gün ve saatlerde Marmara Ereğlisi lcra Dairesinde açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırmada tahmin edilen kıymetin O b75'ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakiann mecmuunu v-e satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttırarun taahhüdü baki kalmak şartı ile tayin edilen aynı yer ve saatlerde ikinci artürmaya çıkanlacaktır. Bu artnrmada da rüchanJı alacaklılann alacagını ve satış masraflannı geçmesi şartı ile 0 /b40'ın üstünde en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştırak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nisperinde pey akçesi veva bu miktar kadar milli bir bankarun teminat mekîubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşın para iledir. alıcı istedigmde 20 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, tapu harc ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş ver- şler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla di|er ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- inı hususi\le faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün finde dairemize bifdırmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili iJe sabit olma- ikça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sbep olan tüm alıcılar ve kefilleri, tekiif ettilderi bedel ile son ihale bedeli arasındaki ırktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- rdır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil unacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden almacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebılmesi için dairede açık olup îsrafı verildiği takdirde ıstej'en alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- Uan, başkaca bilgi almak isteyenlenn yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlü- müze başvurmalan ılan olunur. 7- Satış ilanı ilgililenn dosya ve tapu kaydında yazılı adreslerine teblige gönderil- > olup, adrese tebligat yapılamaması halinde ijgıiilere yine bu adrese 7201 say. ıligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat çıkartılacağı. adresleri bilinmeyen- için ise işbu satış ilanının ilanen tebligat verine kaım olacağı ılan olunur. 11.2002 *) îîgililer tabirine ırtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 81043 1- Birinci salış >ukanda tayın edilen gun ve saatlerde (,briu I. Jcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapıla- caktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin o o 7 5'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacağı mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arrtıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla keza yukanda yazılı yer. gün ve saatlerde 2. arrtırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da tahmin edilen kıymetin %40'ını bulması ve satrş isteyenın ala- cağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çev irme ve payiaştırma masraflan- nı geçmesi lazımdır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'sı nispetinde pev akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşın para iledir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üze- re mehil verilebilir. ihale damga. Katma Deger Vergisi. alıcı sıfatıyla tapu harç ve masraflan ile tahlıye ve teslim gi- derleri ahcıya aittir. Diğer giderler satış bedefinden ödenir. 3- îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiye faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemıze bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretıyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri tekiif ettilderi tüm bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. îhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu- nacak. bu fark varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktır. 5- Şartname ilan tanhinden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebihr. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan başkaca bilgi almak iste- yenleritıyukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 7- Satış ilanı ilgililerin dosya ve tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe göndenlmiş olup, adrese tebligat yapıla- maması halinde ilgılilere yine bu adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat çıkamlacağı, adresleri bilinmeyenler içinde ışbu satış ilanının, ilanen tebligat yenne kaım olacağı ılan olunur. 25 Kasım 2002 (*) ilgililer tabirine ırtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basm: 80717 ÖDEMtŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2002275 E. Davacı Ayşe Cerman vekili Av. Ferit Yurtseven tara- findan davalılar Jale Bedel ve arkadaşlan aleyhıne açı- lan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargı- laması sırasmda: Davalılardan, Ba>Tam kızı 1937 D.'lu Lütfiye Buldan ile, Ibrahim kızı 1338 D.'lu Ömriye Dınlenmez tüm aramalara rağmen adreste bulunama- dığından ve kendilerine tebligat yapılamadığmdan. da- va dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine ka- rar verilmiştir. Dava, ödemiş Cumhuriyet Mahallesi Beşgöz civarı mevkiindeki ada 284. parsel 457'de ka- yıtlı taşınmaz ile. Kuşadası Soğucak Mahallesi Söğüt- dere mevkii parsel 2i49'da kayıtlı 1 15 arsa payh 8 No'lu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın gideril- mesi davası olup duruşma 24.12.2002 günü saat 9.05'e kalmıştır. Yukanda adı belirtilen davalılann duruşma günü hazır bulunması ya da bir vekille temsil ettirii- mesi, aksi durumda duruşmanın yokluğunda yapılıp karar verifeceği Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi ge- reğince duyurulur. 07.11.2002 Basın: 80854 ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEiMESt'NDEN Sayı: 2002650 Davacı Şenel Agan vek. Av. Nizar Savaş tarafindan Recai Agan'a karşı açılan nafakanın arttınlması da\a- sında: Davalı Recai Agan'a Güzelyalı Mh. 122 Sk. Azim Yapı Koop. D-Blok IV. 7 Adana şeklindeki adrese teb- ligat yapılamamış, emnivetçe de adresi bulunamamış olduğundan kendisine duruşma gününün gazete ilanı ile duyurulmasına karar verilmiş olup. davalı Recai Agan'm duruşmanın bırakıldığı 25.2.2003 günü saat 10.00'da mahkemeye gelmesi veya kendisıni vekille temsil ettirmediğinde yokluğunda karar venleceğınin bilinmesi bıldırim yerine geçmek üzere ilanen duyu- rulur. 14.11.2002 Basm: 80863 KUMLUCA SULHHUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo:2001 270 Davacı Süleyman Turgut tarafindan davalı ADO. Antalya Turizm AŞ Çavuş köyü aleyhine açılan ortak- lığın gideriJmesıne ilişkin davada; Halen davacı ile davalının birlikte hissedar oldukla- n Kumluca ilçesi Çavuş köyü 203 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın a>Tien taksimı olmadığı takdirde satılarak ortaklığın gıderilmesini içeren dava dılekçesi ve du- ruşma günü davalıya teblığ edılemedıgi ve adresi de belırlenemediğı anlaşıldığından ilanen tebliğine karar verılmiş olmakla, 25.12.2002 günü saat 09.50'de Kumluca Adalet Dairesi'nde yapılacak olan duruşma- da hazır bulunmanız veya kendinizi temsile yetkili bir vekıl göndermeniz. aksi takdirde davanın gıyabınızda yıirürüleceği hususu ilanen teblığ yerine geçmek üzere ilan olunur. 13.11.2002 Basm: 78162 MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2002 316 Davalılar (Sadık Şahin mirasçılan) 1- Birgül Ço- ban, 2- Ümmühan Şahinler, 3- Ali Rıza Şahinler. 4- Osman Şahinler. 5- Mazlum Şahinler, 6- Selma Şen, 7- Canan Şahinler, 8- Birtan Şahinler, 9- Ümmühan Türkeş, 10- Birgül Keskinsoy, 11- Ülfet Bal adlanna Maçka ilçesi, Şahinkaya beldesı, Cinalı Mahallesi, Karakolaltı mevkiınde kain 144 ada, 6 parselde kayıtlı 3669.50 m2 yüzölçümündeki fındık bahçesi vasfinda- ki taşınmazın 1639,75 m2'hk kısmı DSl Genel Mü- dürlüğü tarafindan Atasu Barajı ve HES yapımı ama- cıyla toplam 8. 302.140.000.-TL kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştınlacak olup, taraflann anlaşama- ması üzerine davacı DSl Genel Müdürlüğü tarafindan davalılar aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır 2942 SY Kamulaştırma Kanu- nu'nun 4650 SY ile degişik 10. maddesi gereğince ilan olunur. Basm: 62617
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog