Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SATA CUMHURİYET 7 ARAUK 2002 CUMARTESİ 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr ABD'den denetcilere: Iraklı uzmanlar kaçırılsın Dış Haberier Senisi - Bağdat yönetimi, Birieşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kotseyi'ne silah programıyla ilgili sunacağı raporu tamamlarken ABD kesm bir kanıt olmamasına karşın bu ülkenin elinde kitle imha silahı bulunduğu yönündeki ısrannı sürdûrûyor. ABD'nin, BM denetçilerinin Iraklı bilim adamlannı kaçırmalannı istediği bıldirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, önceki tgün, Başkan George Bush'un, Irak'ta kitle imha silahlan olduğunu söylemek için somut kanıtlan bulunduğunu belirtti. Fleischer, Amerikah yetkililerin, bu yönde kanıtlar olmaması durumunda, Irak'ın kitle imha silahlan olduğunu iddia etmeyeceklerini söyledi. Fleischer, Amerikan istihbaratınm, Irak'ın bazı silah programlan olduğunu doğrular nitelikte bilgi sahibi olduğunu kaydetti. tngiltere Dışişleri Bakanı Jack Stravv da önceki gün Irak lideri Saddam Hüseyin'in, ülkesinin silahlan konusunda doğnı bilgi vermesi olasılığının çok az olduğunu söyledi. »--•»«,«».:«.» Straw. bununla ABD, denetçilerin bilim adamlannı kaçırmalannı isterken Irak BM'ye rapor sunmaya hazırlanıyor. birlikte Irak'm BM Güvenlik Konseyi'nin karannauyup uymadığmı hemen açıklamamn mümkün obnadığmı da belirtti. Çin ise Irak'ta kitle imha silahı olup olmadığına BM'nin karar vereceğini bildirdi. Iraklı yetkililerin yüzlerce sayfalık belgeyi bugün Bağdat 'ta BM silah denetçilerine teslim etmesi bekleniyor. Belge, denetçiler tarafından Kıbns üzerinden New York'taki BM merkezine götürülecek ve yanndan itibaren incelemeye almacak. New York Times gazetesi, BM denetçilerinin Iraklı bilim adamlannı ülkeyi terk etmeye ikna etmesini, gerekirse bunu zorla yapmalarmı istediklerini yazdı. Habere göre ABD, denetçilerin, bilim adamlanna başka ülkelere iltıca hakkı tarunması karşılığında kitle imha silahlanyla ilgili bilgi vermelerini sağlamalannı istiyor. Adlannı açıklamayan ABD ve BM yetkilileri gazeteye, Washington'm bilim adamlannın gerekirse kaçınlmasını istediğını, ancak BM ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çogu yetkilisinin buna karşı çıktığını belirtti. BM denetçilerinin başkanı Hans Büs'in de "BM'nin insanlan istekkrinin dışında kaçıramayacağmr söylediği bıldirildi. Gazze Şeridi'ndeki El Bureyc mülteci kampma düzenlenen saldında 10 kişi yaşamını yitirdi îsrail bayramı kanabuladıDış Haberier Servisi-Îsrail asker- lerinin Gazze Şeridi'ndeki El Bureyc mülteci kampma girerek 2'si BM Füistinhlere Yardım Örgütü UNRWA görevlisi 10 kişiyi öldürmesiyle Ra- mazan Bayramı kana bulandı. Saldın, Israil Başbakam Ariel Şa- ron'un, El Kaide örgütü üyelerinin Gazze Şeridi ve Güney Lübnan'a sız- dığı yönündeki açıklamasından bir- kaç saat sonra gerçekleşti. Îsrail askerleri dün sabaha karşı tanklar ve helikopterler desteğinde Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde bu- lunan El Bureyc mülteci kampma girdi. îsrail askerleriyle mülteci kam- pındaki silahh Filistinliler arasında çı- kan çatışmalar sırasında, bir tank mermisinin Gazze Şeridi'nde bulu- nan 2 katlı bir eve isabet etmesi so- nucu aynı aileden en az 4 kişi öldü. Bir helikopterden atılan füze de çatışmalardan kaçmaya çalışan 3 ki- şiyi öldürdü. Görgü tanıklan, asker- lerin, Îsrail donanmasma ait bir ge- miye geçen hafta intihar saldınsı dü- zenlediği öne sürülen Filistinli bir militana ait evi yıkmak üzere hare- ket ettiklerini ifade ettiler. Militanm evi dinamitlenerek yıkı- lırken patlama yüzünden çevredeki binalar da hasar gördü. Şiddetli ça- üşmalar sonucu toplam 10 kişi öldü, 5'i ağır olmak üzere 20 kişi de yara- landı. îsrail Başbakam Ariel Şaron dün yaptığı açıklamada, Usame bin La- din'e bağlı El Kaide terör örgütünün Gazze kentinde faal olduğunu ileri sürmüştü. Filistin yönetimi, Israü'in operasyonunu kınadı. Filistin lideri Yaser Arafat'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, operasyonu "kaüiam* ola- rak niteleyerek "Bu operasyon, süah- SE olan hnlkımıyjı karşı yapdmış yeni bir cinayet ve kattiamdır" dedi. Rudeyna, uluslararası topluma özel- likle de ABD, Rusya, BM ve AB 'den oluşan dörtlere, "FDistiıı halkını ko- rumakve bu sakfanlann durdurulma- sı amacryla acflen harekete geçme" çağnsı yaptı. Hizbullah'tan yalanlama Başbakan Şaron önceki gün, El Ka- ide militanlannın Gazze Şeridi ve Güney Lübnan'a sızdığını ve Hiz- bullah'la işbirliği yaptıklannı öne sürdü. Hizbullah örgütü ise yaptığı açıklamada bu savı yalanladı. "El Kaide, Lübnan'da varhk gösterme- mektedir ve Hizbullah'la El Kaide arasında ilişki yoktur" denildi. Hizbullah"ın açıklamasuıda, Şaron ve diğer Îsrail yetkililerince yapılan bu tür açıklamalann, Lübnan'a karşı sal- dn-gan niyetlerini gizlemeyi amaçladı- ğı belirtilerek, * Bu halkımızMoprağ)- ABD IÇİNIYİMSER VE KÖTÜMSER SENARYOLAR SaKlınıım maliyeti ağır Dış Haberier Servisi - ABD'nin Irak'a askeri ha- rekât düzenlemesi duru- munda operasyon ve sonra- sındaki gelişmelerin ABD'ye lOyıldakimaliye- tinin 2 trilyon dolara ulaşa- bileceği bildirilirken Pen- tagon, Basra Körfezi'ne ve çevresine asker ve silah yığ- mayı sürdürüyor. Amerikan Sanatlar ve Bi- limler Akademisi tarafin- dan yayımlanan raporda, operasyon durumunda ABD'nin Irak'taki askeri ve siyasi varlığının 10 yıl sü- rebileceği varsayımı üzeri- ne maliyet hesaplaması ya- • ABD'nin, Basra Körfezi ve çevresine yaptığı yığınağı arttırdığı belirtiliyor. pıldı. Raporda, başanlı bir askeri operasyonun ardın- dan diplomatik ve siyasi ge- lişmelerin en olumlu şekil- de gerçekleşmesi halinde, ABD'ye lOyıllıkmaliyetin yüz miryar dolar civannda kalabileceği ifade edildi. Buna karşılık kötümser varsayımla savaşın uzama- sı, dünya piyasalannın çök- mesi ve ABD'nin durgunlu- ğa girmesi durumunda 10 yıllık maliyetin 2 trilyon do- lara çıkabileceği kaydedildi. Öte yandan, halen Basra Körfezi'nde bulunan Geor- ge Washington uçak gemisi- nin yerini ahnak üzere Harry Truman uçak gemisi ve bağ- lı ftize gemilerinin dün Nor- folk'taki donanma üssünden demir aldığı bildirildi. Harry Truman uçak gemi- si, lazer güdümlü füzelerle donahbnış 80 savaş uçağı ta- şıyor. Bunlar arasında F-14 ve F'A-18 Hornet tipi avcı bombardıman uçaklan, EZ- 6B Prowler tipi radar yanıl- tıcı uçaklar ve Hawkeye er- ken uyan uçaklan yer alıyor. ank mermisiyle vurulan bir evde aynı aileden 4 kişi öldü. lOkişininöldüğü salduıda 20 kişi de yaralandı. 3 saat süren operasyon, Şaron'un El Kaide militanlannın Gazze Şeridi'ne sızdığı yönündeki açıklamasmın ardından gerçekleşti. Kamptaki birçok bina da ağır hasar gördü. (Fotoğraf: AP) mm ve şerefimizi savunma konusunda- ki kararhhgımm ve gücümüzü artür- maktadır" denildi. Îsrail, Filistinliler- le olan çatışmasıyla ABD'nin "teröre karşı savaşı" arasında bağlantı kurma- ya çahşıyor, ancak şimdiye kadar El Ka- ide'nin Îsrail, Batı Şeria, Gazze ya da Lübnan'da yuvalandığına ilişkin bir ka- nıt sunmakta başanlı olamadı. 'Petrol felaketleri önlensin * Brüksel'de yapılan Avrupa Birfiği(AB)Ulaştırma Bakanlan toplanbsı yine protestolara sahne oldn. Çevreci örgût Greenpeace'in maskeH bir üyesi, toplantmm yapıkbğı binanın dışında petrolün yol açüğı felaketleri protesto ettL Greenpeace, tehlikeli madde taşryan yük gemileri için özel önlemler atanmasmı ve ekolojik olarak hassas bölgelerin taşımacıhk güzergâhlanıun dışına çıkanlmasını istiyor. (Fotograf: REUTERS) ZEYTÎNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜMÖZETt Esas No: 2002 1190 Karar No: 2002/1417 Hâkim: Kemal Güzel 20998 Kâtıp: Zanf Nalbantoğlu Mahkememize ait 2002/1190 Esas 2002/1417 Karar sayılı 20.11.2002 tarihli ilam ile Istanbul. Fatıh, Cambaziye. cilt No: 12, hane No: 111 'de kayıtlı bulunan Mahmut ve Şükran'dan olma 1966 d.lu Nejat Özel'e ablası Naife Özel kayyım tayın edilmiştir. 20.11.2002 ' Basın: 80714 tSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Hastalıgı sebebıyle mahkememızden 27 11 2002 tanh, 2002543 Esas. 2002/531 sayılı karar gereğınce Dursun ve Esma'dan olma 1332 doğumlu Subıye Yasan'ın vesa- yet altına alınması olup, kendısine Bozkurt Cad. 52-54, D: 9, Feriköy Istanbul adre- sinde bulunan kızı Altun Şenyurt vasi tayin edilmiştir. tlanolunur. 2 12 2002 ' Basın: 80739 KADIKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN UŞAK 2. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2002,2496 Satılmasına karar veriK . kıymetı, adcdı. evsafi::n gaynr 1- Uşak-Merkez-Durak Mh. Bahçeler Uluyolu 1695 ada 543 parsel No"da kayıth 4.248 m2 miktarlı taşınmazdaki 272.000 9425780 hisse satılacak olup. hısselerin muhammen bedellerinin toplamı 42.340.539.000.-TCdır. Borçlulara ait olduğu beyan edılen bir bına olup, bina 128 m2 miktarlıdır. Taşınmaz imar planında bitişik nızam- da 3 katlı tıcari alana isabet etmektedır. 2- Uşak-Merkez-Çevre köyü Meşe mevkıınde 1036 parsel No'da kayıth 3.500 m2 miktarlı tarla olup, bu tarlanın 4/12 hissesi satılacaktır. Satılacak olan hisselerin mu- hammen bedellerinin toplamı 2.916.660.000.-TTJdir. Bu taşınmaz kumlu-tınlı bünyeli orta etlı halen üzerinde kuru tarım olarak zıraat yapılmakta ise de 1 Eylül Organize Sanayi alanında ve çok yakın Lşak Beledıyesı mücavir alanında bulunmaktadır. Her ne kadar tapu kayıtlannda tarla olarak belırtılmekte ise de arsa vasfındadır. Sadş şartlan: 1 - 1 sırada belirtilen gayrimenkul 13.01.2003 gün ve 09.00'dan 09.10'a kadar 2. sırada belirtilen gayrimenkul 13.01.2003 gün ve 09.20'den 09.30'a kadar Lşak Adlıye Sarayı önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi- len kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23/01/2003 günü aynı saat ve aynı yerde ikıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin ma- lın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40"mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçha- nı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pay- laştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış. peşin para ıledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl veri- lebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Birikmiş ver- giler satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- nnı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemıze bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar \e kefilleri, teklıf ettikleri bedel ile son ihale bedelı arasında- ki farktan ve dıger zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsılen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden almacaktır. 5- Şartname, ılan tanhinden itibaren herkesin görebilmesı ıçın dairede açık olup masrafı venldıği takdirde ısteyen alıcıya bir örneği göndenlebılir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 2002/2496 sayılı dosya numarasıvla müdûr- lüğümüze başvTirmalan ılan olunur. 20 11/2002 (*) llgilıler tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 80844 DtYARBAKIR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBÜGAT Dosya No: 2002/6954 Borçlular: 1- Şehmus Güner. Kışla Sok. Kısmet 2 Apt. No:l Diyarbakır 2- Şadan Gûner, Hava Sok. No: 30' 17 Çankaya-Ankara 3- M. Ata Güner, Hava Sok. No: 30ı 17 Çankaya-Ankara 4- Yusuf Gûner, Kurt Ismail Paşa, 5. Sok. Pınar Apt. B Blok 5 18 Diyarbakır Alacaklı Yapı ve Kredi Bankası AŞ vekili Av. M. Sezgin Tannkulu'na masraflan hanç, 2002'6954 esas sayılı takip dosyasmda 53.153.034.450.-TL'nın temerrüt faizı, icra masraflan ve vekâlet ücretinın ödenmesi için yapılan icra takibinde. Yukanda yazılı adresinize örnek 49 ödeme emn gönderilmiş, ödeme emri bila teb- lığ ıade olmuş, zabıta mantetıyle yapılan tahkıkatta dahı adresınızın tespıtı mumkun olmadığmdan 7 günlük ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu"nun 28 ve müte- akip maddelerine tevfıkan kanuni süreye 15 gün daha ilave edilmek suretiyle ödeme emrinin ilanen tebliğıne karar verilmiştir. Işbu Janın gazete ile neşri tanhinden itibaren 22 gün içerisinde borcunuzu ödeme- niz, borcun tamanuna veya bir kısmına veya alacaklının takıbat icrası hakkına dair bir itirazınız var ise yine bu 22 gün içerisinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi haide ic- ra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı. imzayı reddettiğiniz takdirce mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna ujmazsanız vaki olarak icra daıresine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın mal beyanında bulunursanız hapısle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri ıcraya devam edileceği, ödeme emrinin yerine kaim olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basın: 78253 Dosya No: 2001483 Karar No: 2002/889 Davacı T. Iş Bankası AŞ vekili tarafindan davalı Hasan Ülker aleyhine mahkememize açılan itirazın iptali davasının yapılan açık yargılamalan sonunda. mahkememizce veri- len 09 10.2002 tarih, 2001/483 esas, 889 karar sayılı hükmün, davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm: 1- 2.298.436.505 liraya ilişkin itirazın iptali davasının, 2.227.436.396 liralık bölümü- nün kabulü ile icra takibine karşı davalı tarafça yapılan itirazın anılan miktar yönünden ıptaline, 2- Buna göre, a) Kadıköy 7. lcra Müdürlüğü'nûn 2001/3908 esas sayılı icra takibinin, 2.036.094.422 lirası asıl alacak, 182.230.451 lirası takip tarihine kadar birikmiş direnim faizi. 9.11.523 lirası takip tanhine kadar birikmiş BSNfV olmak üzere toplam 2.227.436.396 lira üzerin- den sürdüriilmesme, b) Aynca >Tikanda belirtilen miktann asıl alacağa ıhşkin 2.036.094.422 lıralık bölümü üzerinden ve icra takip tarihinden başlayarak yıllık % 134.25 oramnda akti direnim faizı ve bu faızin %5"i oranında BSM Vergisı de yürütülmesine. c) 37.695.342 lirası takip tarihine kadar birikmiş direnim faizi, 1.884.767 lirası takip tarihine kadar birikmiş BSMV ve 31.420.000 lirası ise aşagıda belırtileceği gibı asıl ala- cak niteliğinde olarak icra takibine konu yapılmasına hukuken imkân bulunmayan ve yargılama gideri olarak esas alınması gereken ihtiyati haciz vekâlet ücreh ve ihtıyati ha- ciz gideri olmak üzere toplam 71.000.109 lira yönünden itirazın iptali davasının reddine, 3- İcra takip mıktan olan 2.298.436.505 lira üzerinden %40 oranına göre istenılen 919.374.602 lira icra inkâr ödencesi isteminin bır bölümünün kabulü ile, a) İtirazın iptali davasının asıl alacak olarak kabul edilen 2 036.094.422 liralık bölümü üzerinden tlY'nin 67-2. maddesi hükmünce %40 oranına göre davalının davacıya 814.437.769 lira icra inkâr ödencesi ödemesine, b) Ödence davasının 104.936.883 liraya ilişkin diğer bölümünün reddine, 4- Iptal davası yönünden 2.227.436.396 lira, ödence davası yönünden ise 814.437.769 lira olmak üzere, ıptal ve ödence davalannın kabul edilen toplam değeri olan 3.041.874.165 lıra üzerinden belirlenen 164.261.205 lira nıspi karar harcının, 19.550.000 lirası davacı tarafça dava açıhrken peşin olarak, 11.500.000 lirası ise icra takibı yapılır- ken peşin olarak yatınlmış olduğundan, geriye kalan 133.211.205 lıra harcın davalıya yükletilmesine ve tahsiline, 5- îptal ve ödence davalannın kabul edilen ve yukanda belirtilen toplam değeri üzerin- den, 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 4667 sayılı yasa ile değişik 168. maddesi ile 04.12.2001 tarihinde yürürlüğe gıren avukatlık ücret tarifesinin 13. maddesi hükmünce, hükmün verildıği tarıhte yürürlükte olan tarifeye göre davacı yararına belirlenen 283.349.933 lira nispi avukatlık ücreti ile davacı tarafça yatınlan 3.240.000 lira başvur- ma harcı. 19.550.000 lira peşin karar harcı, 600.000 lira vekâletname harcı ile 22.500.000 lira ihtıyati haciz vekâlet ücretınin tümünün davalıya yükletilmesine, 6- Davacı tarafça yapılan 13.500.000 lıra tebligatlar gıden, 90'624.000 lira ilanen teb- ligat gideri, 8.920 000 lira ihtiyati haciz giden ile 223.890.000 lira bilirkışı ınceleme gi- derinin, iptal ve ödence davalannın kabul ve ret oranına göre 30/32'sinin davalıya yükle- tilmesine, İlişkin olarak davacı avukatının yüzüne karşı davalının yokluğunda Yargıtay yolu açık olarak 09.10.2002 tanhınde oy birliğı ile karar verilmiştir 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğınce davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.11.2002 Basın: 81358 GAZİANTEP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002356 Karar No: 2002961 Davacı Dılek Nehır vekili Av M. Cesur Saçan tarafindan davalı Günay Nehir aley- hine mahkememizde açılmış bulunan boşanma davasının yapılan yargılaması sonun- da, Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi. Balkar Köyü. Hane: 62'de nüfiısa kayıth Ökkeş ve Zeynep'ten olma 1971 d.lu Dılek Nehır ile Ahmet ve Emine'den olma 1966 d.lu Gü- nay Nehir'ın boşanmalanna, müşterek çocuklan Melih Mert'ın velayetinin anneye tevdiıne karar venlmıştır. Davalı Günay Nehir'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, 05.11.2002 tarihli karann davalı Günay Nehir'e teblıği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B'asın: 78250 ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2000,642 Esas Davacı Eşref Bucak vekili Av. Tuncay Arcak tarafindan, davalılar Gazi Üniversitesı Rektörlüğü ve Serhan Bülbül aleyhine açılan tazmınat davasının yapılan duruşması sonunda: Davalı Serhan Bülbül"ün adresi bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına ka- rar verilmiştir. Davacının davasının kabulüne. 6.134.200.314.-TL. destekten yoksun kalma tazmi- natının kaza tanhi olan 9.7.1997 tanhinden itibaren yasal faizıyle birlikte davahlar- dan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar venlmış olup, yukanda ısmı yazılı da- valıya gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün, 7 günü müteakıp 15 gün içinde temyiz etmedığiniz takdirde karann kesınleşeceği tebligat yenne kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 24.10.2002 Basın: 80757
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog