Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

DAHA ÇOK KCNUŞTUKCA DAHA AZ ÖDEMELİ!fı.rı.ıt ^.FI.,; „.,,,., V,, ifiı i ,İ ı* . -•! ,-,f •/•' ,, ,, HAKİKA'İI 149 BİN TL Ou-ı çndr J.U K. ı m-s^lır5 SMSVfi » °/.5O İNOİRİMLL KademeliCell TURKCELL Cumhuriyet Aynntilı Mlgl Içln: HAZIR KART •79. YIL SAYI: 28185 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-?99?J 7 ARALIK 2002 CUMARTESİ Baro Başkanı Günday'ı öldüren İzzet Kıraç serbest bırakıldı: Pişmanlık duymuyorunu Kurşunlanmı sisteme sıktımŞeriatçı katilin itirafiZamanlaması Hoş Değil... Gezegenimiz iletişim dev- rimiyle ilginç bir tarihsel sii- rece girdi. Eskiden insan ya- şadığı ülkede bile neler olup bittiğinden habersizdi; bu- gün koskoca dünya bir odaya sığar oldu. Teknoloji ö> lesine gelişti ki, yeryüzünde olan biten her şeyden yetkili yetkisiz ve yok- sul zengin demeden herkes bilgi sahibi olabiliyor. Sokakta oynayan bir çocu- ğa, kopacak bir Irak savaşı- nın nedenlerini sorsanız. ala- cağınız yanıt sizi şaşırtabilir. Bağdat'ı hedefleyen bir Ame- rikan saldınsının temelinde petrol çıkannın yattığını bil- meyen bir Mmr'daki Sağır Sultan kaldı. Vlne de hızlı iletişim ağıyla ne kadar bilgilenirse bilgilen- sin, insanlıgın elinden süper güç karşısında bir şe\ gelme- diğini görmek hüzün verici- dir. • Müttefikimiz ABD'nin Or- tadoğu'da benimsediği poli- tika. kimi \erde ve zamanda, Türkiye ile koşutlanabilir ya da ters düşebilir; bunu doğal saymak gerekir; ancak iş sa- vaşa geldi mi Ankara'nın ti- tizlenmesi kaçınılmazdır. Bu kez de değişmiş bir şey yok. "Körfez Savaşı'nda olduğu gibi, Türkiye, ortak çıkarlan korumayı yeğlemekle birlik- te. kan ve ateşten uzak dur- mayı bir devlet politikası ola- rak yeğlhor. Peki, tam Irak savaşı arife- sinde, Kıbns sorunu Birleş- miş Milletler gündemindey- ken, Kopenhag Zirvesi'nin eli kulağındayken Başkan Bush'un ÂKP lideri Recep Tayyıp Erdoğan'ı Amerika'ya davet etmesinin anlamı ne- dir?.. • Bu düşündürücü bir soru- dur. Çünkü Sayın Erdoğan'ın Türkiye'deki son durumu sü- rekli tartışmalara \ol açıyor. 3 Kasım seçimlerini kazanıp hükümeti kuran partinin li- deri olması layyip Erdo- ğan'a 'Gölge Başbakan" kim- liğini bağışlamış bulunuyor; ama, bilindiği gibi şu sırada •Hukümetın Başı' Sayın Ab- dullah Gül'dür. Erdoğan'ın sırtında ise yüklü \olsuzluk davaları bu- lunmaktadır; ayrıca millet- vekili bile olmadığı için hü- kümetin başına nasıl geçece- ği bilinmiyor; bu y olda bir di- zi düğümün açılması gereki- yor. • ABD Başkanı Bush, AKP liderinin özel konumunu el- bette bilemez, Türkiye'deki siyasal havadan da tam anla- mında haberli olamaz; bu \olda kendisini aydınlatması gerekenlerin işlevlerini yapıp \apmadıklarını da elbette biz bilemeyiz. Ancak talihli bir çağrı de- ğil bu... Çünkü böyle bir ziyaretin ardından Irak savaşı arifesin- de Türkiye'ye döndüğü za- man 'Gölge Başbakan'ın ata- cagı her adımda ve söyleyece- ği her sözde ABD Cumhur- başkam'nın gölgesini ara- makta kusur ermeyecek kuş- kucular bizde hiç eksik değil- lerdir. Neresinden bakarsanız ba- kın. zamanlaması yanlış bir da\et karşısındayız. Cumhuriyet Kıraç: Haklannı korunıak istediğim türbanlılardan hiç destek görmedim. # Türbanlı avukatlann duruşmalara girmesıne karşı çıktığı ıçın Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday'ı öldüren İzzet Kıraç da Şartla Tahliye Yasasf ndan yararlanarak serbest bırakıldı. Kıraç. Günday'ı öldürmekten pişmanlık duymadığını belırterek "Allah'ın şeriatından başka hiçbir şeye inanmıyorum. Kurşunlanmı Günday'ın şahsına değil sisteme sıktım. Bu bir cinayet değil, inancıma yapılan saldınya tepkidir" açıklamasında bulundu. TRABZON (Cumhuriyet) - Türbanlı avu- katlann duruşmalara girmesıne karşı çıktığı ıçın oldünilen Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Gün- day'ın katılı tzzet Kıraç da Şartla Tahliye Yasa- sı'ndanyararlanaraksahvenldı Kıraç, Günday'ı öldürmekten pişmanlık duymadığını belırttı ve "Allah'ın şeriatından başka hiçbir şeye inan- mıyorum. Kurşunlanmı Günday'ın şahsına değil sisteme sıktım. Bu bir cinayet değil, inan- cıma yapılan saldınya tepkidir" açıklamasın- da bulundu Ali Gündav ın eşı Türkan Günday ıse "Eşimi asıl olarak Kıraç değil, onu unu- tan arkadaşlan ile katili sokağa salanlar öl- dürdü" dedi. Ali Günday, Gümüşhane Barosu Başkanı ıken, baroya kayıtlı avukatlar Gülay Yıldız ve Derya Nur Şimşek'in türbanlı olarak duruşmalara gır- mesinı önlemiş, şenatçı yayın organları tarafın- dan hedef gösterihniştı. Ali Günday, 25 Temmuz MArkası Sa. 8, Sü. 3'te YAPAY Onemli \7orme engeliılere gorme yeteneğıni kazandırma yolunda umutverıcı gelışmeler yaşanıyor. Bunların başında retınal çıpler ve yapay retınalar gelıyor Çocuklann gözlerini bozan tedavi Uzağı goremeyen çocukların gozlerını duzeltmek ıçın verılen ve on yıllardır duzenlı olarak kullanılan tedavınin, gözlerı daha da bozduğu one suruluyor Geko kertenkelelerinin sım üuz camda bile tırmanma ozellıklefiyle en lyı tırmanan hayvan olan Geko kertenkelelerı, bu usfalıklarını, ayaklarındakı mılyonlarca yapışkan kıla borçlu Bu kıllar atomık bir çekım kuvvetı oluşturuyor ve Geko'ların ıslak ve puruzsuz dık duz camda bile yurumesinı sağlıyor Bugîn Cumhuriyerle birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Chirac-Schröder zirvesinden çıkan 2005 için koşullu müzakere tarihine Ankara tepki gösterdi Türkiye'ye lıaksızhk yapddı AKP lideri Erdoğan. AB sınavı kaybeder # Başbakan Gül. Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğini belirterek "Sıra Avrupa ülkelerin- de" dedi. Gül, üyeliği sürüncemede bırakan kararlar alınması durumunda Türkiye'nin heyecanını sürdür- mesinin mümkün olmayacağmı söyledi. AKP lideri Erdoğan "tarih için koşullu tarih"in kabul edilemez olduğunu belirte- rek "Bekledığimiz netice çıkmadığı takdirde AB sınavı kay- betmiş olur" dedi. Dışişleri Bakam Yakış ıse önerinin "Türk kamuoyuna izah edilemeyeceğini" söyledi. • 8. Sayfada Deniz Baykal: önerl kabul edilemez # CHP lideri Baykal, "Abnanya Başbakam ile Fransa Cumhurbaşkanı'nın aldığı karar Kopen- hag'da çıkacak kararsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'ye ölümü gösterip sıtmaya razı et- meye çalışıyorlar" dedi. DSP Genel Başkanı Ecevit, aynntı- lann belli olmadığını belirterek "Umanm kı olumlu bir yol açılmış olsun" yorumunu yaptı. CHP Grup Başkanvekili Koç. Türkiye'ye haksızlık yapıldığuıı dile getirdi. SP lideri Kutan ıse Türkiye'nin oyalandığını söyledi. • 8. Sayfada Berlusconl ve Slmltls'ten destek # ltal\a Başbakam Berlusconı, Ital>a\eYunanis- tan'ın Türkiye'nin Avrupa'daki avukatlan olduğunu söyleyerek "Müzakerelere başlama tarihi 2004'ün ocak ayından önce olmalı" dedi. Yunanistan Başba- kam Simitis, AB'nin Türkiye'nin yamnda olduğunu göster- mesi gerektiğini vurgulayarak "2Ö04'ün ocak ayından sonrası uygun değil" diye konuştu. Belçika hükümeti, Türkiye'ye, Fransa ve Almanya'nm önerdiğinden daha yakın bir tarih ve- rilmesinden yana tavu- almayı kararlaştırdı. • & Sayfada NEVVYORK'LN KOVBOYU ALEVİLERDEN TURİZM BAKANI AKŞtT'E SERT TEPKİ: İran rejim ihraç etmek istiyor # Aleviler, Turizm Bakam Güldal Akşit'in "Hacı Bektaş Veli etkinliklerini lıaıı ile biılikte dü/enlemeyi düşüfitiyoruz" sözlerine sert tepkı gosterdıler. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Doğan, îran ile ortak etkinlik düzenlenmesi durumunda tepkilerinin "çok sert" olacağını belirtti. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Mustafa Özcivan, "Amaçlan rejim ihraç etmek. Arnavutluk'a böyle girdiler" diye konuştu. • 5. Sayfada ABD'nin New York kentinde yıl boyu sokak konserleri veren ve 'New York Ko\ boyu' olarak ünlenen Robert Buck'ı kar ve tipi ^ yıldırmadı. Önceki gün kenti etkisi altına alan soğuk ve kara rajmen çıplakko\bo\ kpilserlerlni* 8 ^*-* sürdürüyor. ("Fotoğraf?«B£UTERS) Rüyanın dışındaki Amerika # Bir zamanlar herkese korku salan Harlem sokaklannda, artık Afrika ve Jamaika'dan gelen hediyelik eşyalar satılıyor. Şişman kadınlar, ince askılı el- biselerini üzerlerine geçirmiş salına salına yürüyor. Üzerlerinde rakam veya yazı bulunan en az üç beden bol tişörtlerle geniş pantolonlan, Harlem'deki mağazalarda bulabilirsiniz. İPEK YEZDANİ'nin yazı dizisi • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Şahinleşen Hükümet! ABD Büyukelçisı Robert Pearson'un, ingıltere Dışişleri Bakanı Jack Stravv'ın, ıstedığını elde ede- rek ulkemızden ayrılan ABD Savunma Bakan Yar- dımcısı "şahın" Wolfowitz'ın laıklığı çok lyi kavra- dığını. mükemmel anlaştıklarını soyledıkleri... Eşsız muttefık yenı Turk hükümetının... 12 Ara- lık yaklaştıkça sesı her geçen gün gür, biraz daha dik, biraz daha sert çıkmaya başladı. MArkası Sa. 8, Sü.l'de Hğe35 kurban daha # Şeker Bayramı'mn ıkin- ci günü yurtta meydana gelen trafik kazalannda 35 kışı yaşamını yıtirdı, 72 kışi ıse yaralandı. Kaysen- Ankara karayolunda bir mınibüs ile karşı yönden gelen otomobılin çarpış- ması sonucu meydana ge- len kazada, aynı aileden 6 kişı öldü. • 3. Sayfada Romanyaşam demektir # Ayşe Kulin'ın yenı ro- manı Nefes Nefese, bır ya- kın tanh, aşk ve kurtuluş öyküsünü konu ahyor. Ku- lın kitabında, Osmanlı pa- şalanndan Fazıl Reşat'ın kızı ile Musevı bır gencin 2. Dünya Savaşı yıllannda yaşadıklannı anlatıyor. GAMZE AKDEMIR'in röportajı H 15. Sayfada AKP'DEN SEFERBERLÎK Sürt'teşeyhlere güveniyorlar # AKP, Sıirt seçimi için seferber oldu. Emine Erdoğan'ın da doğum yeri olan Siirt'in Tillo ilçesi, siyasal Islamda özel yer tutuyor. Nakşiben- dilığin önemli merkezlerinden olan Tıllo Medresesı, cumhunyet döne- minde fiilen kapatılmayan ender medreselerden biriydı. • 5. Sayfada DEHAP ÎTÎRAZ EDECEK OylarımıziL kaptırmayız • Siirt'te 26 bın 980 oyla birinci parti olan DEHAP, 9 Şubat'taki yeni- îeme seçimine ülke barajı uygulana- cağı için katılsa da milletvekili çıka- ramayacak. YSK'nin karanna ıtiraz edeceklennı söyleyen DEHAP Genel SekreterYardımcısı Karan, "Oyumu- zu kaptırmayız" dedi. • 4. Sayfada Böcek 'aşk'ı sürüyor # Volkswagen'ın yenı mo- deli New Beetle Türkiye'de büyük ilgi görüyor. Boyutu büyütülerek piyasaya sunu- lan New Beetle'm kavısli dış tasanmı güven vaat ediyor. Paslanmaya karşı 12 yıllık garantı ile de ken- dine güvenı göstenyor. HAKAN AKARSU'nun yazısı • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye'nin Yeri 12 Aralık Kopenhag Doruğu'na ramak kala, Al- manya Başbakam Gerhard Schröder ile Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bır araya geldiler ve Türkiye kararını verdıler: Türkiye'ye tarih ıçın tarih vermek üzere tarih vere- hm! Içınde tam üç adet "tanh" sözcüğünün geçtığı, çok tarihsel bir değerlendirme! MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog