Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 ARALIK 2002 CUMA 8 HABERLERIN DEVAMI G U N C E L CİJ1NEYT 4RC4YÜRJEK I Baştarafı 1. Sayfada Denktaş, Turkıye ve Turk Kıbrıs sevdalısı bır Cumhurbaşkanı "Meşrv" Başbakanımız RTE Başkan Bush'a koşuyor, uç adımlık uzaktakı New York'ta Rauf Denktaş'ı zıyaret etmıyor Boyyuk Turkıye Cumhurıyetı Devletı, Denk- taş ın sağlık durumunu uzaktan ızlemekle yetını- yor Boyyuk TC Devletı ve hukumetı, bır ambulans uçağı kıralayarak Denktaş'ı bır an once Kıbns'a, -gerekıyorsa- Turkıye'ye getırmeyı duşunmuyor Denktaş bır an once Kıbns'a donmeyı ıstıyor Bırakalım "davay/"zorlayan sıyasal gereklerde Denktaş'ın vazgeçılmez yerını Vefa duygusunu da mı yıtırdık? ••• Başbakanlık, Dışışlerı Bakanı Yakış'ın ABD'ye gerektığınde uslen de açacağımıza değınen soz- lennı yalanlarken "şeffaflığa ozen gostenlerekha- reket edıidığını" açıkladı Oysa hukumet, kamuoyunu -hatta muhalefetı- aydınlatacak herhangı bır gırışımde bulunmuyor Son gunlerde kımı yerde bırbırıyle çelışen, hatta yalanlayan haberler yayımlanıyor Buna karşı Savunma Bakan Yardımcısı Wolfo- wrtz medyaya yaptığı açıklamalarla Dışışlerı Ba- kanı'nı yalanlayan Başbakaniık açıklamalannı ya- lanladı Başbakanlık usler, asker konuşlandırma gıbı önemlı konularda VVolfovvıtz'ı mutlu eden olum- lu, hıç değılse ters bakmayan bır tavır sergılemış olmalı kı, "sozlü mutabakatın" yasal surecını açık- ladı "Asken seçeneklenn gundeme gelmesı ha- lınde nıhaı karar TBMM'nın yetkısınde*" Ustelık haylı eğlencelı bır dızı gelışme ızlendı Dışışlerı Bakanı Yakış'ı Dışışlerı Bakanlığı arka- sından Başbakanlık yalanladı Velakın, Paul VVolfovvıtz Turkıye'den aynlırken hukumetle savaşta kullanabıleceklerı uslerle ha- vaalanlan konusunda "mutabıkkaldıklannı" soy- leyıverdı ABD Savunma Bakanı'nın açıklamalarından hukumetle ABD arasında Irak savaşında Turkı- ye'nın yapacaklanyla yapamayacaklarının kara- ra bağlandığı sonucu çıkıyor Bu, bırıncı aşama Wolfowıtz'e gore, şımdı ıkıncı aşamaya geçılı- yor ABD once gereksındığı uslerın adlannı bıldı- recek Turkıye, Irak'a kuzeyden açılacak cephe- yı ılgılendıren "sorunsal" goruşlennı "en kısa za- manda" VVashıngton'a ıletecek Kımı noktalarda uyuşmazlık soz konusu Tur- kıye'nın duyarlı oldugu Kuzey (rak'takı "Kurtso- runu" Şayet Irak'a Turkıye'nın olanaklarını kullanarak kuzeyden cephe açacak olursa, Turk askennın bırlıkte Kuzey Irak'a gırmesını, Kurt aşıret yorele- rını denetım altında tutmamızı Amerıkalılar kabu- le yanaşmıyor Wolfowıtz'ın demeçlen bu yargıyı doğruluyor "Kuzey Irak'ta Kurtlerie Turkıye- Amenka arasın- da 'koordıne' bır çaba, bır anlayış ve sonuç ara- mak" gıbı çetrefıl bır çozumden soz açıyor ABD, bol vaatlerle okşadığı, savaş sırasında kullanacağı Kurt aşıretlerını kırmak ıstemıyor Kurt aşıretlerı ıse Turk askennın bolgelerıne gelmesı- ne karşı Fakat Turkıye'nın Kurt devletı ılanına as- la ızm veremeyeceğını, asken bır hareketle Kuzey Irak'a mudahale edecegını ABD, anlamış, hatta sındırmış gorunuyor Bu nedenleWolfowıtz, "Tur- kıye bır şeyyaparsa, bu bır ışgal olmayacak Turk çıkaıiannı korumaya donuk 'geçıcı onlemler' ola- caktır" dıyor Işte boylesı "ufaktefekpurvzleren kısazaman- da" çozum beklıyor • • • Gayrı resmı başbakanımız RTE, bayram mesa- jında dedı kı, "Iktıdarsartıoşluğuna kapılarakhal- kımızın ıçınde bulunduğu durumu unutmadık, unutmayacağız" Yaşşaa 1 Yaşa ama Taşlama ustası rahmetlı ÜmitYaşar Oğuzcan, "Sadrazamın Kavuğu" şıırınde dıyor kı "Sadrazam efendımızın kavuğu/ Halkın derdını dınler her sabah mabeyınde/ El pençe dıvan du- rup ağlaşırtartFukaraAJı 'ler/ Dert küpu olmuş Ve- lı'ler/Hasan7arHuseyın 'ler/ Onbınler/ Yirmıbınler/ Yuzbınler/ Velhasıl mabeyınde her sabah/ Halk tnler/ Kavuk dınler" Halk ınlıyor, Avrupa tefaşında "kavuk" dınlıyor mu'' Cumhuriyet aydınlanma tasanmı Türkmenbaşı'na suikastta 6 TürkANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Tûrkmenjstan Devlet Başkanı Saparmu- ratTürkmenbaşı'na duzenienen suıkast gınşımıne 6 Turk'un kanştığı belırlendı Turkmenıstan makamJanna gınşımde bu- lunan Turkıye, bu kışılenn kunlıklenyle ılgılı bılgı ıstedı Daha once de Ozbekıs- tan Devlet Başkam Islam Kerimov'a yo- nelık suıkast ıle Azerbaycan Dev let Baş- kanı HaydarAliyev'e yonelık darbe gın- şımıne de Tûrklenn adı kanşmıstı Turkıye'nınAşkabatBuyukelçısı Meh- met Bahattin Görsöz. Turkmenbaşı'na yönelık suıkast gınşımınde adı geçen 6 Türic vatandaşının, para karşıhğı tutuldu- ğunun aniaşıldığını kaydettı Yetkıhlerden 6 Turk'un açık kımlık bıl- gılennı ıstedıkJennı belırten BüyukeJçı Gursoz, sadece ılk yakalanan Türk yurt- taşıyla goruşebıJdıklenrii, bu kışının de suıkast gınşımıne dahıl olduğunu ıtıraf ettığını soyledı Gürsoz, ancak şu ana ka- dar dığer 5 kışiDin adlannın kendılenne ıletılmedığıru kaydederek "Olaya kan- şanlann once kimlikierini öğrenmeye çalışıyoruz.Yazdı olarak talep eftik.Ya- nn (bugün) alınz herhalde" dedı An- kara'yi! bılgılendırdıkknru belırten Gur- soz, "ÜzüHhoruz. Boyle bir olayın içe- risineTürk yurttaşlann dahil olmasın- dan dolayı ûzgûnöz" dıye konuştu Bu- yukelçı Gursoz, olaya Türklenn kanşma- sından dolayı resmı bır tepkıyJe karşılaş- madığını soyledı Başsavcı Kurbanbibi Atacanova on- cekı gun yaptığı açıklarnada suıkasta ka- nşan Türklenn Ekrem Çelik, Şadi Çelik, Ömür Yekuş, Mustafa Güler, Necat Bayram,Yılmaz Ihsan olduğunu açıkla- ırojîtı Ozbekıstan Cumhurbaşkanı Kenmov'a yonelık 1999 yılında yapıJan suıkast gın- şımıne de 3 Turk'un adı kanşmış ve bun- lar tutuklanmıştı Suıkast gınşım sonrası Ozbekıstan ıle Turkıye arasındakı ıhşkı- ler uzun bır süre soğukiuk donemıne gır- mıştı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Alıyev'e yönelık darbe gınşımının ardın- dan da Türkıye bağlantılan ortaya çıkanJ- mış ve Ferman Demirkol uçakla Turkı- ye'ye geünlmıştı Türkmenbaşı'na, 25 Kasun Pazartesı gunüAşkabat'taJa başkanhk sarayuıa kor- tejıyle gıderken suıkast gınşımınde bulu- nulmuştu Olayda Turkmenbaşı yara al- mamış, ancak bırkaç kışı yaralanmıştı Türban affi jet Iıızla Meclis'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül, AB'ye uyumun yanı sıra turbanlı oğrencılenn afnnı da ongoren ıkıncı uyum paketının resmı tatı] olmasına karşın Mechs'e sevk edıidığını açık- ladı Yenıden yargılanma ve tur- banlı oğrencılen de kapsayan unıversıtelerde dısıphn affina ılışkın hukümler nedenıyle da- ha önce kabıne ıçınde de tartış- maya neden olan tasannın, ye- nıden Bakanlar Kurulu'nda go- ruşulmeden, bakanlar ızındey- ken "elden imzayla" Mechs'e gondenlmesı dıkkat çektı AKP hukümetının katıldığı ılk MGK toplantısında Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer ve asken uyelenn uyanlan uze- nne ılk paketten "rürbanlıya da disiplin affı"na ılışkın du- zenleme, 2 pakete konularak AdaJet Bakanhğı'ndan, Başba- kanlık'a geldığı oncekı gun, hız- la TBMM Başkanlığı'na sevk edıldı Tasannın TBMM Baş- kanlığı 'nagondenldığı ıse Baş- bakan Gul'un dun yaptığı açık- lamayla ortaya çıktı Tasandayı- ne ılk paketten çıkanlan Avrupa Insan Haklan Mahkemesı ka- rarlan uzenne yenıden yargıla- ma hakkının tanınmasuıa ılışkın duzenleme de yer aldı AKP'nın ıkıncı paketle ılgılı "aceleci" tutumunun altında, tabandan gelen tepkılenn yattı- ğı ıien suruldu Hukumet ıçın- dekı uzlaşmazlık nedenıyle ılk paketten çıkanlan duzenleme- nın, "genel merkezin istemi" uzenne alelacele hazırlanıp ba- kanlann ıncelemesıne bıle firsat bırakılmadan Mechs'e sevk edıldığı kaydedıldı Erdoğan-Gül çelişta'si AKP Genel Başkam Recep Tayyip Erdoğan A\Tupa Bır- lığı doruğu oncesınde Istan- bul'dan \B'yemesaj gondenr- ken Başbakan Abdullah Gul de Ankara'daaçıklamayaptı Tay- yıp Erdoğan'ın daha once "Ka- bul edilebilir" dedığı "tarih için tarih" formulunun tersıne Abdullah GuJ, "Kesin müza- kere tarihi dışındaki arayış ve ara forntüUer, beklenrimiz- den uzak kalacaktır" mesajı- nı ılettı Başbakan Abdullah Gul, ya- zılı açıkJamasında, AB knterle- n konusunda yapılan çahşma- larla 12 Aralık'ta Kopenhag'da >apılacak zırveden beklentılen- nı bıldırdı Gül, Turkıye'nın, 2003 yılında katılım muzakere- lenne başlamak ıçın gereklı Ko- penhag sıyası knterlennı temel olarak yenne getırdığını ve et- kın uygulama ıçın gereklı on- Iemlen de yururluğe koyduğu- nu kaydettı "Tûrkij e, yapılan düzenlemeler ile bazı AB ül- kelerinin standartlarının da ilerısine geçmektedir" dıyen Başbakan, oncekı gun ulke ça- pında tatıl olmasına karşın ıkın- cı uyum paketının de Mechs'e gondenldığını açıkladı Abdullah Gul, ıkıncı tasany- la ılgılı olarak şu bılgılen ver- dı "Bu paketle de daha once mevzuatımıza dahıl edilmiş bulunan Avrupa tnsan Hak- lan Mahkemesi (AİHM) ka- raıian ışığında yargılamanın yenilenmesine ilişkin düzen- lemenin kapsamının genişle- tilmesi hedeflenmiştir. Böyle- ce,AİHM kararları bakımın- dan yargılamanın yenUenme- si voluna gidilmesi kolaylaştı- nJmış, avnca bugune kadar kesinleşmiş kararlar da var- gılamanın \enilenmesine iliş- kin duzenleme kapsamına alınmıştır. Bu duzenleme, köklıi bir ileri adım niteliğin- dedir. Jkinci olarak, yukse- köğretim kurumlarındaki öğrencilerin aldıklan disiplin cezalarının bütün sonuçlan ile kaldınlması Öngoriilmüş- tiır. Hukûmetımiz, ışkence ile miicadelede 'sıfır hoşgoru' yaklaşımını hedeflemiş bu- lunmaktadır." Reformlann yarattığı zıhın- sel donuşumun uygulamaya başladığını savunan Başbakan, Yargıtay Ceza Genel Kuru- lu'nun ıkı guvenhk gorevhsı aleyhıne ışkence yapmaktan otürü açılan bır kamu davasın- da yenı bır ıçtıhat oluşturduğu- na dıkkat çektı Ecevit: Harekât, Türkiye olmadan olmaz ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - DSP Genel Başkanı Bu- lent Ecevit, AB, Irak ve Kıbns üzennde Ankara'da yurutulen dıploması trafığınden " Türki- ye'nin hayrına sayılabilecek sonuç çıkmadığını" soyledı Turkıye ohnadan h^k'a yonelık bır harekâtın mumkun gorunme- dığını ıfade eden Ecevit, bu ne- denle son gunlerde gelen zıyaret- çılenn Turkıye 'yı boyle bırhare- kâta "teşviketmeye" çahşhkla- nnıbelırttı Ecevit, Şeker Bayramı nede- nıyle bır grup gazetecıyı Oran şehnndekı Çalışma Ofısı'nde kabul ederek bayramlaştı ve so- rulannı yanıtladı Ecevıt, 12 Ara- lık'ta Kopenhag'da ya- pılacak AB zın esınde Turkıye'nın ıstedığı sonucun çıkmaması durumunu değerlendı- nrken AB yolunda Turkıye'ye tam uyelık kapısının açılacağı ko- nusunda buyuk bır u- mut olmadığını söyle- dı Ecevit, "Tabii buna üzülü- yoruz. Fakat eninde sonunda bu vol, bu kapı Türkive've açı- lacaktır" dedı 58 hukumetın yenı kuruldu- ğunu ve Turkıye'nın dışpohtıka- sını olumsuz yönde etkıleyen ba- zı ıç çelışkılen bulunduğunu kaydeden Ecevıt, "Dışişleri Ba- Bulent Ecevit. kanı farklı konuşuyor, Dışişleri Bakanlığı bir başka konuşuyor, Si- Jahh Kuvvetler bir başka konuşuyor. Bu da mfittefiklerimizin Türkiye'ye baskı yap- malarını kola) laştırı- vor. Onun için bir an ğ n c e y e n ] - nfikümetf,, kendini derleyip toparlaması gereldyor" dıye konuştu AKP hden Tayyip Erdoğan ı da ad vermeden eleştıren Eevıt, konuşmasmı şoyle sürdürdü "Burada en büyük sorun şu: \navasal herhangı bir yetkisi bulunmayan, milJervekili bile olmavan bir vatandaşınuz, bu- gün başbakandan, diğer ba- kanlardan daha yetldli görü- nüyor. Müttefikimiz olan ülke- leri tek tek dolaşıp kendi kişi- sel politika \e düşüncelerini, Türkiye'nin veya hükümetin politikasıgibi gösteriyor. Bu da Türkiye'ye yönelik davranış- larda aşırı kolaylıklar sağlı- yor." Ece\it, Kıbns konusunda da çok cıddı kaygılan bulundu- ğunu dıiegetırdı DSP hden, BM Genel Sekreten Kofi Annan'uı hazırladığı belgenın aynen kabul edılmesı veya cıddı ölçüde de- ğışünhnemesı hahnde Kıbnsh Türkler ve Kıbns'la ılgıh oiarak Turkıye'nın butiin olanaklarını yınreceğını savundu • Baştarafı 1. Sayfada lanma tasanmı" ola- rak nıteledı Cumhurbaşkanı, Ata- rürk ılke ve devnmlen- nın toplumsal yaşamın her alamnda eşıtlığı amaçlayan koklu değı- şıklıkler gerçekleştırdı- ğını, ozgurlukçuluk ve katıhmcılığa dayandı- gını vurguladı Cumhunyetın ozuyle bağdaşmayan kurumlar kaldınlırken, eğıtım ve hukuk sıstemınm laık yapıya kavuşturulduğu- na ışaret eden Sezer, "Kadın hakları ala- nında ulaşüan düzey, Türldye'nin evrensel değerleri benimseme ve çağdaş dünyayla bürünleşme kararlılı- ğının da göstergesidir. Yüce Atarürk, Tûrk ulusunun güçlü kılın- ması için kadının yü- celtilmesinin gereğine inanmış, gerçekJeştir- diği de\ nmlerle,Turk kadınının sosyal ko- numunun yükseltil- mesini sağiamıştır" goruşunu bıldırdı Cumhurbaşkanı Se- zer, bugun Türk kadını- nın kendıne guvenen ve ureten bıreyler olarak toplum yaşammı yon- lendırdığıne ışaret ede- rek "Kadınlarımızm siyaset ve yönetim ka- demelerindeki temsil oranlarının yükseltil- mesinin ve siyasal ya- şamdaki etkinlikleri- nin arrnrılmasının, ülkemize sorunlarını çözme konusunda guç kazandıracağı kuşku- suzdur. Bu doğrultu- da atılacak adımlar, Türkive'nin uluslara- rası alanda saygınlığı- nı da arttıracakrır" dedı Başbakan Abdullah Gül de demokratık top- lumda yaşamın her ala- nında kadının rolunun önemlı olduğunu belır- terek "Kadınlarımızm sosyal ve siyasal yaşa- ma katıhmlannın art- tırılması Türkiye'nin geleceği için büyük dnem taşımaktadır" goruşunu kaydettı Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Mu- rat Başesgioğlu mesa- jında, kadınlar ıçın ka- rar alma surecıne katıh- mı sağlamanın aynı za- manda toplumsal bır ıs- teme yanıt ozellığı taşı- diğmı vurguladı SÖYLEŞİ İLHAN '...Kilise Avrupa'yı» Meryem'e mî Adamış?..' (Antı/Emperyalıst Laık ve Demokratık Tur- kıye Cumhunyen, yurt, mılletdolayısıyla ta- rih bılıncıne sahıp yurttaşlanyla varlığını sürdürebılır; son zamanlarda bu bılıncın za- yıfladığını, hatta kayboldugunu ılerı surenlere rastlanıyor, son gelen e-maıl lerden şu aktar- dığım ozetı okuyunca kazın ayağının hıç de oyle olmadıgını goreceklerdır, en jyı bayram hedıyesı, boyle bır bılınç aydınlığında yıkan- maktır dıye duşundum yanıldığımı sanmıyo- rum) On Ikf... " Avrupa Topluluğu'nda kaç tam uye var? Yanılmıyorsam95'tenben 15tamüye Alman- ya, Fransa Belçıka, Hollanda Ita/ya Portekız, Ispanya, Ingıltere, Isveç, Fınlandıya, Danımar- ka, Irfanda, Yunanıstan Avusturya Pekı Av- rupa Bıritğı nın, bayrağında kaç yıldız var 12' Yakında Polonya, Malta, Slovenya Çek Cum hunyetı, Slovakya, Macanstan, daha sonra, Romanya, Bulganstan, Lıtvanya vs de üye olunca, yıne bayrakta -büyukbırıhtımalle- sa- dece 12 yıldız olacak (Norveç ve Isvıçre nın, nedense uyelığe filan pek aldırdıklan yok1 ) "...şımdı bıraz eskilere gıdelım; fncıl, Esınlemeler Bab 12: gokte olağanustu bır belırtı, guneşe sanlmış bır kadın gorundu Ay, ayaklannın altında ıdı ve başında on ıkı yıldız- dan oluşmuş bır taç vardı Aynı esenn 7. Bab'ı:' sadece 144 000kışı(12x12.000) cen nete gırebılecek Pekı, ya Isa'nın kaç hava- nsı vardı?.. Günumuze donelım, 3.12.2001, konuşan Papa; Avrupayenıbırtığınsürme- sını ıstıyorsa bu bıriığın temelını oluştunan ru- hı temeller uzenne ınşa edılmesı ' Katolık Kılısesı 1309'da Avrupa'yı 'Gune- şe sanlan ve başında 12 yıldız olan Meryem Ana ya' adamıştır ve şu ankı Avrupa Toplu- ğu bayrağının resmı, renklerı ıle beraber Malta'da bırkılıseduvannda, otanhten be- n yer almaktadır..." şu Kavak Birllği' işl... "...'Kavak Bırlığı' anlaşması gereğı, 95 yılında ımzalandığından ben, Turkıye; Av- rupa Topluluğu ıçındekı asıl uye ulkelenn dahı tam yerıne getırmedığı, Katma Pro- tokol hukumlenndekı taahhutlerın yuzde 95'ını yerıne getırdı, yanı pazannı Avrupa urun ve sermayesıne açtı. Artı, Avrupa Topluluğu dış tıcaret polıtıkasına uydu; Avrupa Bırlığı dışı uçuncu ulkelerle yapa- cağı tıcarı anlaşmalarda, Avrupa Bırlığı yasa ve sınırtamafarına uydu; hatta hatta, TBMM ıradesı uzennde olarak, Avrupa Bırlığı Adalet Dıvanı'nın Gumruk Bırlığı ıle aldığı ve alacağı kararfara teslım oldu Bun- lann çoğu da kamudan gızlı yurutuldu..." "...aynı anlaşma gereğı AB, malların, ış gucünun, sermayenın serbest dolaşımını sağlayacak ve mâlı yardım yapacaktı. Bunlardan sadece bınne ve kısmen (sa- nayı mallannın serbest dolaşımına) uyan Avrupa Bırlığı; ış gucunun serbest dola- şımını, artık gundeme dahı getırmıyor ve yıllık 3.2 mılyar dolarlık kredı mâhıyetin- dekı yardımı da yapmıyor! Turkıye her yıl Gumruk Bııiığı'ndert 4 5 mılyar dolarzarar etmeye devam edıyor 95-2000 arası Avru- pa Topluluğu ıle kumule dış tıcaret açığı- mız, 57 mılyar dolar..." "...yıldızların aftından, bır poyraz yaka- layıp, aşınâ gıbı korkmadan Ege'yeaçıla- lım. Her zamankı gıbı Bozcaada'yı san- cak'ta değıl, ıskele'de bırakıp, genış apazla seyır etmeye başlayalım kı, bır- denbıre karşımızda bır dızı mayın! Artık eskısı gıbı uluslararası sular yok! Lım- nos'a 12 mıl kala, artık Yunanıstan kara sularındayız Çok ılgınç değıl mı? Avrupa Bırlığı, 'ılerde uye olarak kabul edebılece- ğı bır adayı'^a, onun komşusu olan bır baş- ka uyesı lehıne fevkalade ağır ve tek taraflı bırşart one suruyor Eger Türkiye mustakbel bır uye hatta adaysa, uye ulkelerle gıderek eşıt şartlara sahıp olması gerekmez mı' Tam tersıne, üyelık surecınde '12 mıl baskısı' ile Ege bır Yunan Golu'ne donuşturiilmek istenıyor!.." "...pekı başka hıçbır aday ulkeden ıs- tenmeyen, orneğın Bask, Belfast, Korsı- ka, Batı Trakya için sessız kalınırken; bir- çok sıyası talep, Turkıye'den neden ıste- nıyor? Kıbns'ta, Guneydoğu'da (12 Haya- rı'nın Kurtlerı çok sevdığmden olsa) Er- menı soykınmı kabulunde, patrıkhane ve ruhban okullannda bır suru şart neden?.." öncellkll baska konu yok mu? "...Belgeferi bılgılen bir yana koyalım, en ham zekâ bıle 70 mılyon farklı kultur, farklı dın, farklı ekonomık duzeye sahıp, ışsız ve az gelırlının bulunduğu bır ûlkeyı bunyesıne almayacağını, kımsenın varlı- ğını o ulkenın kalkınması uğruna paylaş- mayacağını kestırebılır. Bunun aksı an- cak Sevres koşullarıyla mumkündur kı, ıstenen zaten odur. Maalesef Sevres ın de yurdumuzda, azımsanamayacak sayıda yandaşı vardır Şahsı çıkarı, ulusal çıkarın üzerıne çıkmış bır zümre ıle Turkıye'nın parçalanması ıle amacına ulaşacak dın- cı, bolucu kesımlen ve bır dızı cahıl-ava- nak!.." "...ve dıyorlar kı Sağcı-Solcu bır süru partı yetkılısı; 'oncelıklı hedefimız AT kn- terlen!' Sankı Türkıye'de başka hıç once- lıklı konu yok; sankı ışsızlık, fakırlık, eşıt- sızlık, gelır dağılımı, kuyruklar, eğıtım, ta- nm, uretım, ıç borç, dış borç, konut, ada- let, ulaşım, çevre, sağlık, enerjı hepsı, bu krıterlere uyunca duzelecek. Asıl ışlerıne bakıp, ulusal çıkarlar doğrultusunda, du- zenleme nerde hanı?.." Meraklısı için Not: Denız Ünal ımzasıy- la gonderılen, 26 Kasım 2002 tanhlı bu e- maıl, nasıl çarpıcı bırtesbıtı de ıçerıyor, ba- kar mısınız "...900/1000 yıl sonra, yeni bır Haçlı Seferı dönemı başladı ama, bu de- fa atalanmızın aksıne, Haçlılarla berabe- rız; hem de salt onlann çıkarlan uğruna!" Sızce soyledığı, çok mu yanlış" 7 e-maıl:tılahan; v isnet.net.tr http://www.bilgiyaymevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 GUNDEM B4LB4Y U Baştarafı 1. Sayfada nusunda hassasıyetını ıletınce genellıkle şu karşılı- ğı verıyorlar Şu Sevr sendromundan kurtulun artık1 Oysa, farklı taraflardan geten haberien yan yana koyduğumuzda, Sevr sendromunun bızde değıl, on- larda olduğunu goruyoruz Kımı Avrupa ulkelenndekı hantalarda hâlâ pek çok bolgemız 20 yuzyılın başın- da Batı nın hayal ettığı, Sevr le kâğıda doktuğu çızgı- lere sahıp1 Geçen aylarda bır turıst rehben Avrupa dan Turkı- ye ye grup getıren bır kılıse kuruluşunun gezıye katı- lanlara verdığı hantayı gonderdı Anadolu nun pek çok yenne ozel ışaretler konmuş, altına şu not duşuf- muş Bızı bekleyen topraktari" 2- Avrupa Turkıye'yı AB nın neresıne koyacağına bır turlu karar veremıyor Bu konudakı kanşıklıklar o kadarayyuka çıktı kı, başta Fransa dakıler olmak uze- re AB dekı pek çok meslektaşımız, koşelennde şunu ışlemeye başladı "AB'nın Turkıye'ye karşı bu kadar ıkıyuzlu davran- ması kabul edılemez Yüzûne başka, arkadan başka planlarsoylenemez Turivyeıçınnedüşunuluyorsa, bu açıkça yuzüne soylenmeh1 " 12 Aralık oncesınde AB katlarında Turkıye ıçın do- laşan planlar, tanh ıçın tanhten ozel statuye, buradan koşullu tanhe kadar uzanıyor 3- Laıklık kavramını Avrupa, on yıllarca suren dın sa- vaşlanndan kılıseyle ulkeyı yonetenler arasında bıtıp tukenmek bılmeyen ıktıdar dengesızlıklennden çıka- rak oluşturdu Dını kavramlardan devlet kavramlarına kadar her şeyı yerlı yenne koyması asırlannı aldı Bu konuda Turkıye'ye bakışındakı şaşılık dıkkatı çekıyor Avrupa'dakı laıklık karşıtı gınşımlerı "ozgûr- lukler" kavramı ıçıne sokuyor ardından da durum sap- taması yapıyor "Laıklığın tam oturmadığı bır Turkıye, Avrupa'da sı- kıntı yaratır1 " Avrupa'nın dokunulrnazlığı! 4- AB nın temel ruhu ıçın şunu soyleyebılınz Kendı ıçındekı butun sınırlan kaldırmak1 Para bırımınden coğrafi sınırlara kadar her şey or- taklaşıyor Ancak kendı dışında bu uygulamayı kaldınyor, şu- nu getırıyor Daha çok sınır' Balkanlar'dan Ortadoğu'ya etrafımızda donen plan- lann temelını bu oluşturuyor Bu bağlamda AB ıçınde etnık akımlann ortak yon- lerı one çıkacak, bırlıkte yaşama ağır basacak AB dı- şında farklı yonlen one çıkacak yenı sınır arayışlan ağır basacak* 5- 20 yuzyılın uzun tanhınden başlayıp daha gerı- lere baktığımızda şunu soylemek de olası Tarih baba Avrupa nın her zaman doğru yaptığı ka- nısında değıl 1 AB'nın zaman zaman tum dunyaya hâkım olurken kendısıne hâkım olmadığını da goruyoruz Genışleme surecı ıçın yapılan hazırlıklar, ıç tartışmalar bunun bır gostergesı Arkadaşlar ıstıyor kı, AB'nın sınırlan ge- nışlesın ama herkesı ıçımıze almayalım' Bu ne kendı kulturunu koruma perhızı bu ne genışleme turşusu 1 6- Turkıye nın uygarlık yolunda attığı adımların ya- nı sıra eksıklen yok mu 7 Elbette var Bunlan aşağılık duygusuna kapılmadan açıkça ortaya koymak ço- zum ıçın kolları sıvamak gerekıyor Bunu yaparken AB'nın soyledığı her şeyın "dokunulmazlığı" olduğu- nu duşunmek bır başka korluk olur Bugunu ve geleceği lyı gormek ıçın geçmışı lyı bıl- mek gerekıyor Avrupa'nın tanhtekı hâkımıyet strate- jısı ıçın şunu soyleyebılınz Bır elınde baltası Bır elınde bal tası 1 ankcum@ttnet.net.tr Türk halkı Irak'ta savaş istemiyor B Baştarafı 1. Sayfada şa ve ABD'ye Irak ıçın us sağlanmasına karşı ol- duğu belırtıldı Sadece yuzde 13'luk bır grup ABD'ye, Irak'a karşı destek venlmesınden ya- na goruş bıldırdı Anke- te katılanlann yuzde 55 "ı genel olarak ABD hak- kında olumsuz goruş dı- le getınrken yuzde 30'luk bır grubun bu ul- keye olumlu yaklaştığı 19'luk bır azınlık, ışlenn daha kotüye gıdeceğını savundu Yoklamaya go- re, Müslüman ülkeler başta olmak uzere ABD'nın dunyadakı ımajt da bozuldu PEW'ın 44 ulkedekı 38 bın kışı uzennde yap- tığı araştırmaya gore aym araştırmarun, 2000 yıhnda da yapıldığı 27 ulkenın 19'unda yaşa- yanlar, ıkı yıl oncesıne kaydedıldı Kamuoyu—gör«—ABD'ye—daha- araştırmasına göre, Türklenn yuzde 63'u I- rak'ta savaş çıkmasuun Turkıye'yı olumsuz etkı- lemesınden "çok kaygı duvarken" "biraz kay- gılananlann" oranı yuzde 23, "hiç endişe- lenmeyenlerin" oranı da yuzde 12 oldu Anke- te katılanlann yuzde 74"u ABD'nın Irak'a karşı gınşıme hazırlanır- ken Turkıye \ e benzen ulkelenn çıkarlannı goz onunde bulundurmadı- ğını savunurken ters yonde göruş belırtenle- nn oranı yuzde 16 oldu Ankette, ulke ıçı konu- lardaysa TSK'nın en gozde kurum olduğu vurgulandı Anketekatı- lanlann yuzde 79'u T- SK'yı onaylarken yuzde 16'lük bır grup karşı yon- de goruş bıldırdı Ekono- mık konulardaysa anke- te katılanlann sadece yuzde 17'sı yaşam du- zeylennden memnun ol- duğunu dıle getırdı Geleceğe yonelık on- görulerdeyse daha olum- lu bır tablo ortaya çıktı Buna gore ankete ka- tılanlann yuzde 44'u, 5 yıl sonra ulkenın daha lyı durumda olacağına ınan- dığını belırtırken yuzde olumsuz bır gozle bakı- yor Araştırmada, Türkı- ye'de ABD'ye olum- lu bakanlann oranınm yuzde 22 azalarak yuzde 30'a duştuğu sonucu or- taya çıktı Pakıstan'da ıse bu oran yuzde 13 duşerek yuzde 10'a mdı Araştırmaya Mısır dan katılanlann yuzde 69'u v e Urdun den katılanlann yuzde 75'ı ABD'ye olumsuz bak- tıklannı behrttı Buna rağmen,ABD'ye olumlu bakanlann sayısının Nı- jerya'da yuzde 31 artarak yuzde 77'ye. Ozbekıs- tan'da yuzde 29 artarak yuzde 85'e Rusya'da da yuzde 24 artarak yuzde 61 'e çıktığı kaydedıldı Kamuoyu yoklamasına gore Fransa,Almanya ve Rusya'da yaşayanlann buyük bölumu, ABD 'nın Irak'takı perrolle ılgılerr- dığmı duşunuyor ve t a k Devlet Başkanı Saddam Hüsevin'ın devnlmesı amacıyla asken müdaha- Iede bulunulmasına kar- şı çıkıyor PEW ın raporunda, "ABO'nin karşılaştığı en önemli sorunun Müslüman dunyasm- daki kötü inıajı ol- duğu" ıfade edıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog