Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

»ARALIK2002CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ZKİusiafa Gazalcı: MEB'de kıyım yapûıyor AJVKARA (Cıunhuriyet Bârosu)-TBMM Milli E^itım Komisyonu üyesi v e CHP Denızli Mılletvekilı Mustafa GazaJcL vekâletle yürüttüklen göre\ lerinden alınan millı eğıtim yöneticileri arasında başanlı olanlann "asaleten" atanmalannı önerdı. Gazalcı. "Ancak bu biçimde' kıyım' değfl. 'iyi niyet' olduğu anlaşılabüir" dedi. Mustafa Gazalcı, Milli Eğıtim Bakanı Erkan Mumcu'nun vekâleten görev yapan Milli Eğitim Bakanhğı yöneticilerini bayramdan hemen önce görevinden aldığına dikkat çekti. Gazalcı, "Burada oldubitthe getirme söz konusudur. Toptan bir krymı anlayışı vanhr" dedı. Mustafa Gazalcı, Mumcu'nun atamalan valiliklere bıraktığını anımsatarak "Bu da inandmcı değildir. VaiUer de siyasi bir iradeden bağımsız hareket edemeyecektir. Yerini korumak için iktidann hoşuna gidecek atamalar yapabilirler* dedi. Gazalcı, Erkan Mumcu'nun ıleri sürdüğü gibi bir "kr/ım" yoksa, vekâleten yürüttükleri görevlerinde başanlı olanlann "asaleten" aynı göreve atanmalan gerektiğini söyledi. Bayram mesaisi DYP'de çekişme büyüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP Genel" başkanlığına aday olan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ve Ühan Kesici bayramda da delege ziyaretlennı sürdürüyor. lç Anadolu, Karadeniz ve Doğu'daki ziyaretlennı tamamlayan Ağar, batı bölgelenndekı partililerle görüşmelenni sürdürüyor. Kesici ise örgüt ziyaretlenne bugün IstanbuTdan başlıyor. Siirt milletvekilliği iptal edilen CHP'li Bilek, bürokratlara baskı yapıldığını savundu: YSK'ninkaransiyasiTUREY KOSE ANKARA - Siirt seçimleri- nin iptal edilmesinin ardından millen ekilliğı düşürülen CHP'h Ekrem Bilek. karann "tama- men siyasiokhığunu. Tayyıp Er- doğan'a yol açmak için YSK'ye baskı yapddığınr söyledi. îçiş- leri Bakanlığı kanalıyla Siirt Vahsı ve bürokratlanna da bas- kı yapıldığını savunan Bilek, *9 Şubat'ta yapılacak seçimkr- de yeniden seçileceğim. SiirtH oyunlara gelmeyecektir'' dedi. 3 Kasım seçimlerinde Si- irt "ten milletvekili seçilen Ek- rem Bilek'in TBMM macerası • 3 Kasım seçimlerinde Siirt'ten milletvekili seçilen Ekrem Bilek'in TBMM macerası sadece bir ay sürdü. Bilek, YSK'nin karanna ilişkin "Tamamen keyfi, Tayyip Erdoğan'a yol açmak için verilen bir karar. İçişleri Bakanlığı kanalıyla Siirt Valisi'ne ve bürokratlara baskı yapıldı" diye konuştu. sadece bir ay sürdü. Bilek. YSK'nin karanndan sonra ye- niden seçilme mücadelesini baş- latmakiçinSıirt'edöndü. "Hiç- birfeodal köken olmadan, mad- di çıkar sağiamadan seçildim. MiDenekilliğimiz maalesef \a- sa sürdü" diyen Bilek; duru- mu değerlendirdiğini, yurttaş- lann nabzıru yokladığını söy- ledi. Bilek, "Lğradığıınız bu haksızhğa vatandaşın tepkisi var. Tabanda AKP'Hler de tep- kffi" dedi. Yeniden seçileceği- ne inanan Bilek. ilde birincı parti olan DEHAP'ın karannın sonuçlarda etkili olacağını \-ur- guladı. Bilek. 9 Şubat 2003 ta- nrıınde yenilecek seçimlerle il- gıli olarak şu görüşlen dile ge- tirdi: "Bir başbakana karşı müca- deie edeceğiz. İşimiz kolay de- ğfl. Bu olay sadece beninı olayım değiL demokrasiye inanan her- kesin olayı, en başta CHP genel merkezinin sorunudur. Bu se- çimler. Siirt"teki demokradann gücünü ortaya koyacak. DE- HAP genel merkezi nasıl bir ta- vTriderbflemhürumamataban- lanbize meyfltL Ben yeniden se- çileceğime kesin gözüyle bakı- yorum. Fadıl Akgündüz'ün işi zor." Bilek, YSK'nin seçimleri ip- tal karannın "tamamen siyasi" olduğunu söyledi. "Hukukbü- yükyaraaktr diyen Bilek, söz- lerini şöyle sürdürdü: "Tama- men keyfL Tayyip Erdoğan'a yol açmak için verilen bir karar. Köyfiiler özgür iradeleriyle oy kuUanmadıklannıbeyan etme- lerine rağmen, İçişleri Bakan- hğı kanabyla Siirt Valisi'nevebü- rokratlara baskı yapıldı. 37 va- tandaşın ifadesi alındı. Sanld deviet burada tünı görevini yap- mış da. vatandaş oy kuDanma görevini yerine getirmemiş. YSK'yebaskı yapıkn,tamamen siyasi bir karar ahndı. O vatan- daşlar gene sandığa gitmeye- ceklerini söylüyorlar. O köyçok bırpalanmış bir köy, onlara ve- rilen sözler tutuhnadı." YSK'nin Siirt kararı celiskili Protesto mu engelleme mi? • Yüksek Seçim Kurulu"nun Siirt seçimlerinin iptaline ilişkin karan çelişkiler içeriyor. 3 Kasım'da oy vermeyen seçmenler "Protesto için sandığa gitmedik" derken. görev yerine gitmeyen sandık kurulu üyeleri ise "Görevli olduğumuz bildirilseydi yine sandığa gitmeyecektik" şeklinde açıklama yaptılar. MUSTAFA ÇAKIR ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) AKP lıderi Re- cep Tayyip Erdoğan'a milletvekilliği yolunu aralayan Siirt seçimleri- nin iptal edilmesine iliş- kin karan çelişkiler içe- riyor. 3 Kasım seçimlerinin ardından AKP, önce Per- vari tlçe Seçim Kuru- lu'na, ardından da Siirt 11 Seçim Kurulu ile YSK'ye Siirt'te seçımle- rin iptal edilmesi iste- miyle başvurdu. AKP'nin itırazınm te- mel dayanağını ise san- dık kurullannın oluştu- rulamaması nedeniyle Doğanköy'de 706 seç- menin oy kullanamama- sı oluşturuyordu. Il \e ıl- çe seçim kurullan. san- dık kurullannın oluşma- masının, "seçmenlerin seçimi boykot ermesin- denkavnaİdand^mr be- lırterek AKP'nın ıtırazı- nı reddettı. Bunun üze- rine AKP. YSK'ye itiraz başvurusunda bulundu. Uzun süre istemi karara bağlayamayan YSK. il- den seçim günü kullanı- lan tutanaklan istedi. Ge- len tutanaklarda da. ya- pılan bıldinme karşın ku- rulun partih üyelennin oy verme yerine gitme- diklerine işaret edildi. _Tu darda de kendilerine görevli olduklanna dair bir bil- dirimde bulunulmadığı- nı saMindular. Inceleme- de partili üyelere görev- leriyle ilgili tebligah yap- ma görevinin "yasaya uygun obnayan" bir şe- kılde ilgili parti başkan- lıklanna verildiei tespit edildi. Bu arada sandık ku- rullannın partili üyeleri de çelişkili ifadeler ver- diler. Kurul üyelerinin bir kısmı görevli olduk- lannı bilmediklerini söy- lerken. bir bölümü ise görevleri kendilerine teb- hğ edilmiş olsa bile kö- ye hizmet verilmediği gerekçesiyle oy verme yerine gitmeyecekJerini dile getirdiler. Sandık kurulu üyele- rinin bu çelişkili ifadele- n karmaşayı ıyıce arttır- dı. Sonuçta her üç san- dıkta da oy kullanılma- dı. Bunun üzerine 47 seç- men, sandık kurulu oluş- madığı için oy kullana- madıklannı belirterek YSK'ye dilekçe gönder- di. Uzun süre karar ver- mekte zorlanan YSK, so- nunda "Seçmene irade- sini sandığa yansıtmaim- kânı verilmediği ve kişi- lerin en tabii hakkı olan seçme hakknun engeflen- diği" gerekçesiyle Si- irt'te seçimleri iptal etti. 9 Şubat 2003 Pazargü- ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART E.3ASİ-ARİNJI musakart@yahoo.com AKP, YSK'nin gerekçeli karannı açıklamasını bekliyor Erdoğan seçîme hazırlanıyor İstanbul Haber Servisi - AKP Ge- nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nin Siirt'teki seçimleri iptal etmesinin ardından partisinin yeni- den seçim çalışmalanna başladığı- nı söyledi. AKP istanbul II Başkan- Iığı'nuı düzenlediği bayramlaşma töreninde "Tavyip Başbakan" slo- ganlan ile karşılanan Erdoğan, "Si- irt seçiminde inşaDah en ivi neticeyi abmakhedefinıizolacak'' diye konuş- yat Fakültesi Vakfi restoranında kah- valtı yaptı. Erdoğan buradaki ko- nuşmasında "Çok ciddi yolsuzluk- brvar. Buyolsuzhıklann şu anda da- marlarma ekibimiz girmiş vaziyet- te. Bunlan da kısa zamanda ifşa ede- ceğiz. Bütün bo\ utlam la bunlar if- şa edilecek" dedi. Erdoğan, "gün- demde olan dosv'alar dışında yeni dosvalarbulunduğunu** da sözleri- ne ekledi. Erdofis ıdav^olupolr ziyaret ettiğıni anlatan Erdoğan, bu- güne kadar AB ülkelerinin Türki- ye'ye karşı samimi olmadıklannı ifade ederek "Türkije'ye müzake- re tarihi vermeniz gerekir. aksi tak- dirde medeniyeder arası çanşmayı körükleme>e devam edersmiz" dedi. Erdoğan daha sonra partisi tara- nndan Feshane Uluslararası Kong- re ve Kültür Merkezi'nde düzenle- nen bayramlaşma törenine katıldı. Er- POLİTtKA GU1NLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Serik'te Bir Polis... Serik llçe Emniyet Müdürü Selman Kerimoğ- lu. kamuoyuna 'dayakçı polis' olarak tanıtıldı... Günlerdir gazeteler. televizyonlar Selman Keri- moğlu'na saldırıyor, onu yerden yere vuruyor... Ben Selman Kerimoğlu'nu hıç görmedım, tanı- mıyorum!.. Haberleri, yorumlan okuyunca içime bir kuşku düştü... "Bir polis müdürü, karakolun her yerıni kame- rayla donatıp sonra da adam dövermi?" Olayı araştırdım!.. Ilginç fotoğraflarla karşılaştım!.. Selman Kenmoğlu, 20 yıllık polis. Önce polis kolejini, ardından polis akademısini bitirmiş. An- kara ve Bayburt'ta görev yapmış. Hakkâri'de as- kerlığıni bitırdikten sonra Nürnberg'de koruma amirliğınde bulunmuş... Antalya'da pasaport şube müdürüyken 1 Ka- sım 2001 de Serik llçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış... Serik, Antalya'nın 40 bın nüfuslu bir ilçesi. Se- rik'in nüfusu köyleriyle birlikte 120 bin. Halk geçı- mini seracılıkla sağlıyor... 5 Ekim 2001 "de, Serik'te 17 kişi Izmir DGM ta- rafından tutuklandı. Çünkü Serik'te tefecilik yapı- lıyordu. 'Ayaktan Galericı' olarak adlandınlan te- feciler, yüzde 200 faızle verdıklerı paraları seracı- lardan alamadıkları için, çek-senet mafyasını dev- reye sokuyorlardı... Selman Kerimoğlu, Serik'te göreve başladıktan sonra, 'Ayaktan Galerici' olarak adlandırılan tefe- cilerle mücadeleye başladı, sonunda başanya ulaş- tı... Hemen hemen tümü 'ülkücü' olan tefeciler ile onlara bağlı çek-senet mafyası, Selman Kerimoğ- lu'nu düşman olarak görmeye başladı... ikinci olay, çalıntı mobiletlerin ruhsatsız olduğu için toplatılmasıydı... Serik'te konuştuğumuz kişiler bu olayı da şöy- le anlattı: "Birmobilet fiyatı 700-800 milyon lira. Serik'te çalıntı mobiletler 100 milyon lıraya satılıyor. Tra- fik tescili olmayan mobıletleh Emniyet Müdürü Selman Kerimoğlu toplattı. Bu da mafyanın işine gelmedi." • • • Serik llçe Emniyet Mudurü Selman Kerimoğlu, 'ülkücü marya'nın boy hedefi olmuştu... Serik halkı ise Kerimoğlu'nu çok seviyordu... Dayak olayının ortaya atıldığı güne gelince... Kerimoğlu'nun eşı Serpil Kerimoğlu polis me- muruydu. Iki polis arkadaşıyla Cumhuriyet llkoku- lu'na gitti. Amaç yoksul çocuklara yardım yap- maktı. Okul kondorunda dolaşırken müdür Ergin Ipteç'le karşılaştı... Ipteç sordu: "Siz kimsiniz, kimliğinizi göstehn..." Serpil Kerimoğlu, "Bizpolisız, öğretmen Fadi- me Hanım'; arıyoruz" deyip ekledi: "Biryoksul öğrenciye yardımda bulunacağız..." Müdür kızdı: "Burası dingonun ahırı değil, önce benden izin alın..." Okul müdürü Ergın Ipteç ile polis memuru Ser- pil Kerimoğlu arasındaki tartışma bir anda bü- yüdü... Serpil Kerimoğlu ve iki polis memuru, okul mü- dürü Ergin Ipteç'in kendilerine hakaret ettiği ge- rekçesiyle şıkâyetçi oldular... Ergin ıpteç telefonla arkadaşı Belkıs Belediye Baş- kanı, MHP'lı Remzi Yıldız'ı arayıp durumu bıldir- di... Remzı Yıldız, Selman Kerimoğlu'yla konuştu: "Bu işi büyütmeyelim, ne de olsa arkadaşız..." Selman Kerimoğlu: "Ama ortada şikâyet var. Müdür beyin ıfadesi- ni alalım yeter." Belediye Başkanı Yıldız ve okul müdürü, Kay- makam Mehmet Aydın'a gittiler!.. O da ne? Kaymakamlık binasının önüne gazeteciler, tele- vizyoncular ve halk toplanmıştı... Polis Müdürü Selman Kerımoğlu'na baskı baş- lamıştı... Telefonlar geliyordu... AKP Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, Kerimoğ- lu'ndan hesap soruyordu: "Ben Serikliyim ve öğretmen kökenli milletve- kiliyim, neler oluyor orada ?" Bu sırada polisler müdür Ipteç'i karakola götü- rüp ifadesini almaya başlamıştı. Ülkücü Türk-Eği- tim Sen devreye girdi. Fısıltı gazetesi Serik'te et- DYP'nin yem yönetinıiııiıı belirleneceği kongreye 8 gün kala adaylar çalışmalannı bayrama karşın yoğunlaştırdı. DYP Genel Başkanı Tansu Çfller'in Başkanlık Divanı'ndan bazı isimlerin desteğini alan Ağar. Anadolu turunun bir bölümünü tamamladı. Ağar, bayramda ve sonrasında Trakya, Ege ve Mdeniz bölgelerini gezecek. Kesici istanbuTda Diğer aday Kesici ise kongreye yönelik çahşmalannı bugün başlatıyor. Kesici, bugün İstanbul'da delegelerle görüştükten sonra diğer bölgelerde yapılacak toplantılara kahlacak. DYP'de Ağar'ın adaylık için ön plana çıkmasının ardından oluşan karşı cephenin de Kesici'nin yanında yer aldığı dile getiriliyor. Özellikle Tansu Çiller'eyakınhğı ile bilinen Omer Barutçu, Sabri Güner gibi isimlerin Kesici'yi desteklediği belirtiliyor. Ağar ve Kesici'nin yanı sıra eski Antalya Belediye Başkanı Hasan Subaşı da 5. aday oldu. menlerin de sandık başı- na gitmediklerine dikkat çekildi. Sandık kurullannın partili üyeleri ise savcı- lıkta verdikleri ifadeler- çim yapılacak. Ancak Doğanköy sakinleri "hiz- metgetiriİmemesi''duru- munda yine sandık başı- na gitmeyeceklerini ifa- de edivorlar. Ciddi yolsuzluklar var Recep Tayyip Erdoğan dün sabah Şeker Bayramı namazını Marmara Üni\ersitesi Ilahiyat Fakültesi Vak- fi Camii'nde kıldıktan sonra Ilahi- yacağı sorusu üzerine "Yüksek Se- çim Kurulu'nun gerekçeli karannı beklediklerini. ardından da bazı ya- sal düzenlemeler yapıbnası gerekti- ğini'' ifade ertı. Göreve gelir gel- mez, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri yürüdük biz buyoUarda" isimli şar- kıyı okudu. ABD ziyaretinde Irak ile ilgili pazarlık yapılıp yapılmayaca- ğının sorulması üzerine de Erdo- ğan, tt ABD'yepazarhkiçindeğil,da- vet üzerine gittigmi'' vurguladı. BAŞBAKAN GÜL'DEN ŞEFFAFLIK VAADÎ: ' MHP LÎDERl DEVLET BAHÇELt: ABD'ye söz vermedik Dış politika çift başlı AbduBahGüL İstanbul Haber Servisi - Başbakan Abdul- lah Gül, "Irak'a müdahale konusunda şu an- da herhangi bir taahhüdünıüz söz konusu değfldn-" dedi. Başbakan Gül, dün iki gün kalmak üzere ts- tanbul'ageldi. AtatürkHavalimanı'ndabirga- zetecinın "Ankara'da son günlerde Irak'a mü- dahale konusunda görüşmeler yapıldığını ve herhangi bir anlaşmaya vanhp varı]madığııiı n sorması üzerine, önceki gün Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamanın geçerli olduğunu kay- detri. Gül, "Herşeyşeffafhkiçerüindegerçek- leşecektir. Bu açıdan şu anda herhangi bir ta- ahhüdümüz söz konusu değildir" dedi. Başbakan Gül, "Türkrye'nhı 25 milyar do- lar istediği'' yolundaki haberlerin doğru olup otmadığı şeklindeki bir soru\Ti ise şöyle yanıt- ladı: "Şüphesizbirçokdetay vardır.Onlanko- nuşma durumunda değflim ama esas mesele, savaşın ohnamasıdır. Savaş olmasın diye hepi- miz gayret ediyonız. Muhakkak ki bir savaş olursa. komşumuzla olacağı için de Türkiye'yi her bakmıdan ilgilendirecektir. Ekonomi, siya- setveturizmi DgDendirecektir. Bunlarakarşı hü- kümetin hazuiıkh ounası tabii bir şeydir." Deviet Bahçeli. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- MHP li- deri Deviet Bahçeli 'iktidann dış poütikada çift başu, uvıımsuz göriinduğunü" söyledi. "Ge- lenekkre uygun şekilde genel başkanın a\raza- manda başbakanhk görevini üsÜenebOmesi gerektiğini'' belirten Bahçeli. hükümete 90 günlük süre tanıdıklannı bildirdi. Bahçeli, dün MHP genel merkezinde par- tililerle bayramlaştı. Türkiye'nin 3 Kasım seçimleriyle siyasal istikrara kavuştuğunu ifade eden Bahçeli. millerin büyük desteğiy- le bir partinin iktidannın gerçekleştiğini \"ur- guladı. Bahçeli, hükümetin dış politikasıyla ilgili bir soru üzerine, "Bugünkü ikridar, Mecüs'te çokyüksekbir destege sahip ohnak- la beraber, dış politikada çift başh gözükmek- tedir. Bakanlar arasında bir uvumun olma- dığı görübnektedir'' dedi. Bahçeli, gazetecilerle sohbetini sürdurürkeo, hükümete zaman tanınması gerektiğini söy- ledi. Bahçeli, AKP ile CHP'nin karşılıkh zi- yaretlerinin sürmesi, AKP'nin Meclis dışın- daki muhalefetle de ilişkilerini sürdürmesi ve tecrübelerinden yararlanması gerektiğini söz- lerine ekledi. kili oldu: "Ülkücü öğretmenlere polıste işkence yapılı- yorl. Emniyet Müdürü zaten AJevi, oruç da tut- muyor!" Öğretmenevi Müdürü Servet Kaş, kapıda ba- ğırıyordu: "Ülküdaşıma işkence yapamazsınız..." Müdür Salman Kerimoğlu, "Gel içeriye o za- man" dedi. Servet Kaş içeriye girdi... • • • Ve kamera kayıtları... Servet Kaş, polislerin üzerine yürüdü, arbede çık- tı. Kayıtlarda saldınnın Servet Kaş tarafından ya- pıldığı açıkça görüldü... Bu kayıtlarsoruşturmayı yürüten müfettişlerin elinde... Serik'teki ülkücü çek-senet mafyası, tefeciler ve mobilet çetesi artık rahat!.. Çünkü Selman Kerimoğlu Serik'ten ayrıldı... Eski SHP Ankara milletvekili Mehmet Kerimoğ- lu'nun kardeşi olan Selman Kerimoğlu belki ken- di kendine şöyle düşünüyor: "Ben heryeri kamerayla donattım. Teksuçum, belkı de işkenceye karşı çıkmaktı. Siyasilerle iliş- ki içinde olan çek-senet mafyası, tefeciler, mobi- let çetesi amacına kavuştu..." Kendisiyle konuşamadım ama eminim böyle dü- şünüyordur!.. hikmet.cetinkaya(<7 cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 OKTAY AKBAL Satışta olmayan öykü kitapları yeniden basıldı: TARZAN ÖLPÜ 6 Baum YALIMIZLIK BAIMA YASAK - 6 Ba-nm İSTİNYE SULARI - 5 Basım KARSI KIYILAR - 4 Basım CAN YAYINLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog