Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Yddız # Yazıişleri Müdürü: SaBm A^asbn#Soıumlu Müctür: Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdûrü: Hakan Kara Cumhuriyet nrtijaz Sahibi: CUMHURÎYET VAKFI ntoıaİLHANSELÇUK Istıhbarat: Cengiz Yıldırım # Ekonomi. Öz- lem Yüzak • Kültür: Egemen Berköz 9 Spor: Abdülkadir V ücelman • Makaleler. Sami Ka- raören # Düzeltme. Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge. Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı. Güray Öz Yayın Kurulu: Ühan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Danışman), Orhan Erinç. Hikmet Çetin- kava, Şflkran Soner, İbrahim Yıİdız. Orhan Bursalı, Musta- fa Balba\, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatürk Bulvan Ko 125,Kat:4.Bakanlık!ar-AnkarâTel 4195020(7 hatı, Faks:4195027 •LznnıTemsılcısı: SerdarKmk. H.ZiyaBlv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. Faks:4418745 • AdanaTemsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, InönüCd. 119 S No.l Kat:l,TeI:363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü Erol Erkut • Koordınatör: Ahmet Korulsan C Mu- hasebe Bülent Yener# Idaro: Hûseyin Gürer 0 Satış: Fazilel Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şti. • Geoe! Müdür Gülbiıı Erduran#)Kooniınatör Reha Işıtman • Genel MüdürYtd.: Sevda Çoban # Ftraasman Müdürü: Çedn Erdnran Tei 0212 514 07 53 - 513 84 60-61. Faks: 0212 513 84 63 \ ayimljı>ao: \ em Gun Haber Ajansi Basm ^e Ya>mcılıi A Ş. Baskı: Sabah Yavıocıiık A.Ş Turkocağı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 lstaflbul. PK 246 - Sııkecı 34435 tstanbul Tel Faks (0/212)513 85 95 6 ARALIK 2002 îmsak:5.33 Güneş: 7.07 Öğle: 12.02 flcindi: 14.22 Akşam: 16,44 Yatsı: 18.11 tstanbul'un adaylığı tehlikede, TMOK 'Geridönüşyok, en avantajlıyıl2012' diyor AKP'den olimpiyatahayırtJÜFKIZILVALIN 3 Kasım seçimlerinde tek başına iktıda- a gelen AKP'nin spora ayırmayı planla- ığı bötçede kısıtlamaya gitme karan al- nasınm ardından 2012 Yaz Olimpiyatla- ı'na aday olması beklenen îstanbul'un >aş\-urusu tehlıkeye girdi. Spordan sorum- j Devlet Bakanlığı makamını kaldtnp spo- u Başbakan \ardımcısı MefametAB Şahin'e •ağlayan AKP'nin ekonomistkanadi. 2000 ilından bu yana her4 yılda birolimpiyat- ara aday olan ancak 'ev sahipüği' şansmı akiplerine kaptıran Îstanbul'un 2012'de le aynı sonla karşılaşacağı iddiasıyla "Bo- oQ9 • AKP'nin spora ayırmayı planladığı bütçede kısıtlamaya gitme karan almasının ardından 2012 Yaz Olimpiyatlan'na aday olması beklenen îstanbul'un başvurusu tehlikeye girdi. şu boşıma para harcamayalnn" önerisini gündeme getirecekler. Komik gerekçe Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir yetkilisi, AKP'nin olimpiyat konusuna so- ğuk bakması ile ilgili olarak yaptığı açık- lamada, "Birüeri tstanbuPun 2012 şansınm olmadığını RecepTayyip Erdoğan'a fletmiş. O da ohnayacak proje için harcayacağımız parayı sporun başka organizasyonlannda kullanınz demiş. Ancak Recep Tayyip Er- doğan 2016 ve 2020 için adayhklara sıcak bakıyor" ifadesini kullandı. AKP kulislerinde geniş yankı bulan ve henûz TBMM'ye giremeyen parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'a da iletilen bu gö- rüşün benımsenmesi halinde AI Mûfıt Gür- tuna başkanlığmdaki tstanbul Belediyesi. 2003 Temmuz ayrnda başlayacak başvuru sürecini 'beklemede' geçirecek. tstanbul Belediyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komi- tesi TMOK'ye 'aday olahm" önerisi getir- meyeceği için de bu kurumdaki yönetme- liklergereği, Uluslararası Olimpiyat Komi- tesi'ne (IOC) 'ye adaylık mektubu gönde- remeyecek. TMOK Başkaıu SinanErdem. 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlan'na aday olunmayaca- ğı yolundaki iddialar üzerine Cumhuri- yet'e yaptığı açıklamada. "AKP'nin ve Re- cep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir tavır tala- nacağmısanmnvrum" dedi. 2000 yılından bu yana îstanbul'un düzeyli bir şekilde ev sahipüği yanşı verdiğine dikkat çeken Si- nan Erdem. "İstanbul 2000 yıbndan bu ya- na ev sahipüği için mücadeie ediyor. Üste- lik 2008 Çin'dev^puacağı için 2012 için tsr tanbul şanslı. Eğer biz düzenleyemezsek İngfltere ve İsparrya'nın adaykentieri bn or- ganizasyonu dii/enler. İşte sırfbu nedenle de 2016 bizkn için olanaksıziaşır" dedi. Sociedad'ı zirveyetaşıyanNihat Kahved, fütbol yaşantısınayurt dışında devamedeceğini söyledi: pa'dan dönmek istemiyorum• Nihat, "Buraya gelirken çok düşünmüştüm. Ama şimdi ne kadar doğru karar verdiğimi çördüm. St'r°ı'iı ile birlikte oynamak isierdim. Terim eteştirilemez" diyor. KEREM KAÇARLAR SAN SEBASTtAN - San Sebastian, okyanus kıyısında şirin bir tspanyol kenti. Bu yerleşim biriminin gurur kaynağı ise La Liga'nın (tspanya 1. Ligi) tozunu atan ftıtbol takımlan Re- al Sociedad. Ve bu takımıri da en bü- yük yıldızı bir Türk oyuncu; Nihat KahvecL Yugoslav DarkoKovaçeviç'le birlikte tutuhnaz bir forvet izlenimı yaratan Nihat'la San Sebastian'da gö- rüştük. Nişanhsı Pmar'la birlikte ya- şayan ve yaza 'evlilik' karan alan Ni- hat,bize önce kendi deyişiyle 'bü\-ü- leyid' şehri gezdirdi sonra da evinin ka- pılannı açtı. "Buraya gelrken çokdüşünmüştüra" diverek söze başlayan yıldız rutbolcu, -Şimdi ne kadar doğru karar verdiği- mi gördüm. Futbol vaşanürrun gerika- lan kısrnmı da Avnıpada sürdürmek isthorum'" derken futböldaki uflcunun ne kadar geniş olduğunun sinyallerini de ver- di. Real Sociedad ile 3.5 yıl daha kontratı olduğunu anımsatan yıldız rutbolcu, "Med- yddayaakiığıgibibanaresmibirteklifgeJ- medi. Geürse o anki şartlara göre düşünü- rüm. Buradaçokmuduyum.Yaşadığım şeh- ri vetakmumı çokseviyorum. Buşehreaşı- ğnn. Halkın sempatisiiçokgüzeL lyi ve kö- Nihat Kahveci, İstanbu) özlemini San Sebastian'ın okyanus kıyısında gideriyor. | Fotoğraflar: KEREM KAÇARLAR) rü gönümüzde hep bizi destcklrvorlar. Arnğt- nuz golsonrası iseçeşnü bediyeleıie biziödül- lendiriyoriar. Mesela bana et, gömlek, yağ ve peîTiir gibi hedheler verdUer" dedi. ŞampKonluk çok zor Nihat. tspanya Ligi'nin dûnyanın en zor ligi olduğunu ve burada futbol oynamak- tan büyûk zevk aldığını belirterek, "Sezon başj şamphonluk hedefimiz yoktu. Zaten şamphon olmak çok zor. Gerçek hedefimiz üstsıralar. Tabiikihertakım gibi biz deşam- phon olmak isteriz. Kulüpte kalıp kahnaya- cağımı bilemiyorum. Yann Avnıpa'da baş^ kabiryeregklebilirim. Hiçbir futbolcunun yeri garanti değikiir. Gccen yd takumn en is- dkrarh futbolcusu Tayftm, Karpın'in trans- feriy le eskisi gibi şaas bulamrvor. Ona for- ma şans verseler rüzgâr gibi eser* diye ko- nuştu. Son dönemde Fatih Terim'e yönelik eleş- tirilere de anlam veremediğinı ifade eden ba- şanlı rutbolcu. yann oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisı ile ilgili olarakda şunlan söy- ledi •" Bu derbi Terim-Lucescu arasmdaymış gibi anılmamaİL Gönhım Beşiktaş'm kazan- masuıdan vaiia. Ben de sonucu merakla bek- Ihorum. Türkiye"deki maçları İspama'dan takip edi>onım." Beşiktaş'ı konuşunca duygulandı Nihat'la yaptığımız sohbette Türkiye ve özellikle Beşiktaş'tan bahsederken gözleri- nin dolduğunu gördük.. Beşiktaş'ı şampi- yonlukta favori olarak gösteren Nihat. "lyi transferler yaptdar ve talam da uyiım için- de güzel oynuyor. Sergen gerçek bir yıldız. Onunla oynamak çok isterdim. llhan da sözleşmesini uzatnuş. Türk futbolu ve Be- şiktaş için bu büyük bir kazançür" şeklin- de konuştu. Nihaf ın ilginç anısı Nihat, geçen sezon küme düşmemeye oynadıklan bir maçtan sonra yaşadığı il- ginç anısını da bizimle paylaştı.Anı şöyle: "Çok kritik bir maçta yenilmiştik. Maç ge- cea Tayflın abi 'Hadi Nihat yemeğe çıka- lım' dedi Ben de şaşırarak Yenildik. Ta- raftarlar bize ne der?" diye söyledim. Daha sonra birlikte yemeğe çıktık. Restoranda taraftarlar bize büyük ijgi gösterip hesabt- nuzı bile ödediler ve 'Üzülmeyin. Bir da- haki sefere kazanınz. Yeter ki siz morali- nizi bozmayın' dediler." Oerblye doğru Müftüoğlu karü sevmiyor Spor Servisi - Merkez Hakem Ku- rulu'nun Galatasaray ile Beşiktaş ara- sında pazar günü oynanacak derbiye Kuddusi Müftüoğlu'nu ataması iki kulübü de sevındirdi. Yapılan yorum- larda Müftüoğlu'nun bu maçuı yükü- nü kaldıracağı ve iyi bir yönetim gös- tereceği ifade edildi. Müftüoğhı ilk kez bir derbide görev yapacak. Genç ha- kem, Galatasaray'ın bu sezon Bursa ve Elazığ maçlannda düdük çaldı. Bu maçlarda San - Kırmızıhlar Bur- sa'yı 3-1 yenerken, Elazıgspor'la da golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş'nı ise Trabzonspor'la oynadığı ve 0-0 bi- ten mücadelede görev yapmıştı. Genç hakem bu sezon yönettiği maçlarda iyi bir yönetim gösterme- sine karşın göstermediği san ve kır- mızı kartlarla tepki çekti. Italya llgl Capello ayrüıyormu? SporServisi- ttarya Ligi Seri A'da kö- tü bir sezon geçiren Roma'da Capel- lo'nun önümüzdeki sezon takırrundan aynlacağı öne sürüldü. ttalyan ekibinin Roma'nrn Chie\r o'nun çalıştrncısı Del Neri'yle göriiştüğü ve önümüzdeki se- zon için anlaştığı belirtildi. Amerika Ulusal Takımı'nın forvet oyuncusu Joe-Max Moore ocak ayın- da açılacak olan transfer işlemleri sı- rasuıda yeni bir kulüp arayışı içerisin- de olacağını açddadı. Everton ile kont- raö 7 ayı doldurmasuıa karşın, 1 Ara- lık'ta oyuncunun çalışma izninin sona ermesi ve kulübün bu izni yenileme- mesi nedeniyle, Amerikalı futbolcuku- lübünü terketmek zonmda kaldı. FİKRET DAĞLIOĞLU TJUMŞUUM 1. KOŞU: F: Selçukağa (5), P: Tunca Star (3), PP:Enverbey(l). 2. KOŞÜ: F: nsh Shutle (3), P: Mega Bucks (4), PP: Exotic dancer(6), S: The Hook(5). J. KOŞU: F: Urfaiıoğlu (5), P: Beytay (1), PP: Alkar (9). S: Suruc Kahramanı (8). 4. KOŞU: F: Algüzel (11), P: Oruçbey (8), PP: Furkan (4), S: Koçkar (7). 5. KOŞU: F: Hanaş (4), P-. Thunder Race (5), PP: Bosporus (1), S: My Last Son (3). 6. KOŞU: F: Sebeb (2), P: Salgır (14), PP: Orca (1). S: Tacho (3), SS: nurgül (12). 7. KOŞU: F: Alaboy (4), P: Nagıhan (3), PP: Temtine Wolf (14), S: Tayka (15). Günün Ikilisi 4. Koşu: 11/8. ÇifteBahis: 1. Çifte: 5/3. TabelaBahis: 2.14.1.3.12. 3 ALTILK 5 11 1 9 8 GAI> 4 5 1 IYAN 2 14 1 3 4 3 14 • Izmir'de dün koşulan at yanşlann- da 3 - 9 - 6 - 8 - 6 -12/6 kombinesini bilenler 355 milyon 350 bin'er lira ikramiye kazandılar. KÜLTÜR • SAMAT (0212| 293 «9 7« üEf ExHarem ^l(LafınShow) ^ liTıkjo! Lod. !onwOfn ftorı U - ^ xâkmw5k jfar ApUlo.1/2-4/5 I = W:C212 24513 06-249 53 63 Sınema TEKKADIKOY.TIf 0216 346 0! 41 Bahariye Sakiz Gülü Sok No 29 İSTANBUL BÜYÜKSEHlt BELEDİYESİ ^ TİYATRO MAYAifN ATNÂSiDık HARBİYE MUHSİM ERTUĞRUL SAHNESİ TEl..(0212) 240 77 20 4.5.6 7 8 ARAUK HASIR SAPKA la.-.m Eugene MVMt: Yanctcn *lı IAVCUK 7 8 JUU1IK BEHİM KUOUK YILDIZIM (CO.) toıon: N. CIMV C OZEK / Voneten: CtngiJ OZfK FATİH ReŞAT MURİ SAHNESİ TEL (0212) 526 53 80 4,567.8ARAUK KANUNİGAR(M.O.) ¥c,.)n Saöık SENDIL / Ytmtm [ w « GÜKMEN ?.8ftRAi:K GÜNESİN OGIU (CO.) Yımın BeHil İVUNC / Vöntten: Hikmet KO«MUI!CU Ü5KÜDAR M. CELÂl SAHNESİ TEt :|0216) 333 03 97 4,5,6,7,8 ARAUK UNUTUUNADAM Y<sm: Nmm HİKMET / Voneten Maztam KIPEK KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ TEL (02)6) 349 04 63 4,5,6,7,8 ARAUK UÇURTMANIN KUYRUGU Ymon Voneten:Saro DİNai 7,8 AUIIK KARAGÖZÜM İKİ GOZÜM (CO.) Yo2m Tekn OZERTEM - Ybneten Aı-ir WM GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ TEL..(0212) 578 60 67 4.5,6.7,8 ARAUK HURREM SULTAN Yazon ûtlnı, 1SIHA,'Yom*n. Engnı UIU04G 7.8 .VRAHtC DÜSIER SİRKİ BASUYOOOR (Ç.O.) ÜMRANİYE SAHHESİ TEL (0216) 461 85 22 4,5,6,7,8 ARAUK DÜĞtİN YA DA DAVUl Ynm Hosıüft/'FYBFK/Yontien Prof Or Hurhaı KAIMDAG g i M I I KURSUN ASKERİN UTANCI (CO.) ftjon H I»K / Yonelen Bah^nr IHCIN HARBİYE CEP SAHNESİ TEL.102I2) 240 77 20 3 6 ARAUK SENEYEBUGÜN Yazan: B SLADE / Vmten Meiahai MMSOVA 5.000.000 - 4.000.000 Tl (Müıikol Oyunlar) 4.000.000 - 3.000.000 Tl (Normol Oyunlar; 2.000.000 Tl {Çotvk Oyunlarıj m Kuçuk Aşk 1 1.30-14.00-16.30-19.00-21.30 Ferhan Şensoy'un BIRI BİZİ DİKİZLİYOR RÖNTGENCİLERE %IO IND1RİMLI GÜLDURU CUMA-CUMARTESI 20.00 / PAZAR 15.00 vc 18.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLEI PERŞEMBE 20.00 Bilet Satış/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gisesi / 0 212 25118 65-66 KUSLflR ıTlECLISİ Yazan Feridiıddtn-ı Attar Uyarlayan Zeymp Avu • Yavuz Pekmmo Yoneten. Işü Kuapogtu - Karına Cberes Mask, Kukla, £M:or, Kostum Tasar:m. Karma Oıeres eeceCEVRE TİYATROSU KOCAMUSTAFAPASA W. Shakespeare YoaetCTı i?'l K.as»poglu a »•»»-cnrm.is 30n»30 lltalkgtTO) \ «2C-3C I AKATLAR KULTUR MERKEZİ 0212 351 93 82 I I Dilek Türker ... Tiyatro Ayna Vera Tulyakova'nın anıfanndan Oyunlastıran: Ataol Behramoğlu Yöneten: Mahmut Gökgöz Dekor: Osman Şengezer Kostüm: Gunnur Çaras Işık Tasanm: Yuksel Aymaz MUTLU OL Cuma 21.15 Cumartesi 15.30 fİSVİÇREHASTANESJ Sanannyanında" TtYATRO PERA }<ç$. Türkiye'de ilk k e z ! •" BİR ÇÖKÜŞÜN GÜLDÜRÜSÜ (Tavşan Tavşan) Yazan Colıne Serreau Çeviren Çetin ipekkaya Yöneten Nesrin Kazankaya Pınıri""j' r iiil '>nr M^yıır» PtHHfrifft""" ^»rpı Yffn tan Isık Yuksel Avrnaz YöaYrd. Şafak Eruyar, Zeynep Özden, Eda Yapanar Oynayantar Bllge Şen, Başak Meşe, Lev«nt Yılmaz, Devnm Nas, Cüneyt Uzunlar, Özkan Schulze, Seytt Özcan, Yeliz Demir, Gökçe Akyıldız, Nesrin Kazankaya, İbrahim Ulutaş 13-29 Aralık Her Cuma .Cumartesi 20:30 Pazar 18:00 ÖLÜM ve KIZ Yazan Arıel Dorfman Ç«viren Fıliz Ofiuoflfu Yöneten Nesrin Kazankaya Dramaturgi Şafak Eruyar Sahne Tasanmı Özkan Schulze Işık Daniel Holliger Y3n. YnJ. Zeynep Ozden Oynayanlar Ayse Lebriz, Devrım Nas, Yetktn Dikinciler 10-11-12 Ocak Cuma Cumartesi 20:30 Pazar 18:00 AMAN AMAN (ÇOCUK OYUNU) Yazan Volker Ludvvig - Reiner Lücker ve Grips Ekibi Çeviren Uyarlayan ve Yöneten Nesrin Kazankaya Dramaturgi Şafak Eruyar Dekor-Kostüm Özkan Schulze Müzik Yönetmeni Çiğdem Erken laık Yuksel Aymaz 13Aralık'tan itibaren Her Pazar Saat 1 2 : 0 0 ' d e Sıraselviler Cad. No:70 Taksim Rez: 0212 245 44 60 - 244 52 03 www.perasanat.com.tr 'İSVİÇRE HASTANESİ "Sanatınyanında" ADAPAZARI2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBIİGAT DosyaNo: 2000,4861 Alacaklı: Türk Ticaret Bankası AŞ Vekili: Av. Serhat Güler Borçlu: 1- Cavit Kaymak, 2- Fatma Koç Adres: Yalı Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 37 Karasu-Sakarya Borç Miktan: 158.434.OO0.-TL'nin ıcra masraflan ile Takip Müstenidi: Kambiyo senetlerine müstenit Yukanda yazılı alacağın tahsili için aleyhinize yapılan ıcra takibınde, adresinıze gönderilen Örnek 163 No'lu ödeme emri tebliğ edilememiş ve za- bıta tahkikatı neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediğınden ödeme emrinin ilanen teblığine karar verilmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo se- nedi niteliğıni haiz değilse 25 gün içerisinde merciye şikayet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse bunu 20 gün içinde açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı ve ımzanızı haksız yere inkâr ederseniz sözü edilen senedin dayanağı takip konusu alacağın yüzde 10 oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığımz veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkmda irirazınız ^ r ise bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içerisinde ic- ra tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciiden itırazın kabulüne daır bir karar getirmedığiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edil- mediği ve borç odenmediği takdirde 10 gün içerisinde IlK'nın 74. maddesi dairesinde mal beyanında bulunmaz iseniz hapısle tazyik olunacağmız, hiç mal beyanında bulunmaz ve hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız ihtar olunur. Basın: 80369
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog