Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6ARAUK2002CUMA 10 D I S H A I J E R L E I A dishab(§ cumhuriyet.com.tr Ankara ara formüle' sıcak YaşarYakış Atina y dan belge istedi ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)-Dışışlen Ba- kanı Yaşar Yakış, Yuna- nıstan Dışışlen Bakanı Yorgo Papandreu'nun Kıbns, ta onerdığı "çerçe- ve anlaşmasınT gen çe- vırmeyerek Atma'dan so- mut belge ıstedı Yakış, Turkıye'nın Kopenhag Zırvesı'ne kadar çozum bulunamasa da goruşme- lenn surmesını ve AB 'nın de buna açık kapı bırak- masını ıstedığını belırt- tı Dışışlen Bakanı, "AB've uye olacak dev- letin ortaklık devleti ol- ması şarüyla Yunanistan ile muzakere masasuıa otunıruz" dedı Papandreu'nun onensı- nın samımıyetı konusun- da kuşkuya sahıp olan Ankara, çerçe\e anlaş- manın gerçekten bır ço- zumden çok, Yunanıs- tan' ın Kıbns' ın AB uye- lığını garantı- ye alma ama- cına hızmet edebıleceğını duşunuyor AB'nın 12 Aralık'takı Kopenhag Zırvesı'nde Guney Kıb- ns'ın uyelığı ıçın karar ala- cak olması, Kıbns goruş- melennı yo- ğunlaştırdı Rum yonetı- mının ardın- V^aman baskısı zorluyor: AB'nın Kopenhag Zırvesı'nde Güney Kıbns 'ın üyelıği ıçın karar alacak olması Kıbns'ta kalıcı bır çözümü nske atıyor. dan Turk tarafı da BM Genel Sekreten Kofi An- nan'ın Kıbns planına ya- nıtını tamamladı Ancak Ankara'nın, Annan'ın ağırhklı olarak Rum ta- rafının çekıncelenne go- re belgede değışıkJık ya- pacağı ve çozumu Ko- penhag'a yetıştırmeyı amaçlayan nıhaı bır pla- nı masaya koyacağı endı- şesınde olduğu, boyle bır yonteme şıddetle karşı çıktığı kaydedıldı Esneklik isteniyor Dışışlen, çozum sure- cıru tumuyle çıkmaza so- kacak boyle bır olasılık yenne, AB'den Kıbns ka- rannda esneklığe gıde- rek muzakerelenn onu- nu açmasını ıstıyor Pa- pandreu'nun Turkıye te- maslannda dıle getırdığı "çerçeve anlaşmasT bu yolu açsa da, Ankara'nın kuşkulannı gıdermeye yetmedı Dışışlen Baka- nı Yakış, Bruksel'e gı- derken havahmanında ga- zetecılenn sorulan uzen- ne Turk tarafinın Papand- reu' nun onensının aynn- tılannı gormek ıstedığı- nı belırterek "Yunan ta- rafina, bir metin gönde- rirseniz, bu çerçevenin ne olduğunu öğrendiğimiz takdirde buna cevap ve- ririz dedik" dıye konuş- tu Yakış, şoyledevamet- tı Müzakereler sünneü "Bizim anlayışnnız, An- nan taranndan önerüen yeni Kıbns ortakhk dev- letinin AB've girmesi ko- nusunda y urutülmesi ge- reken müzakereler 12 Arahktarihine kadar bit- mezse, Annan'm bu pla- nının tama- men terk edü- mesi mi gere- kiyor? Yoksa, 12 Arahk'tan sonra da bu- nun üzerinde çahşmalar de- vam etmefimi- dir, etmemeli midir? Biz onunüzerinde- Idmüzakerele- rinkapaûtma- smıarzuetme- yiz. Yani, or- taktak devleti ' olması şarüyla girecekdevfetin.DolayEiy- laböylebirşe} arüaşÂyor- sa o zaman Yunanistan ile oturunız, muzakere ederiz. Fakat bunun dv- şında bir şej öneriyorlar- saonuda aynca değerien- dirmemiz laznn. Şu anda o metni görmeden Yuna- nistan tarafinın tam ne kastettiğini şimdiden kes- tiremrvoruz." Metnın Yunanistan ta- rafindan ne zaman gon- denleceğıne ılışkın soru- ya da Yakış, "Şimdi o metni bekliyonız. Top- lanü sırasuıda ceplerin- de bir metin olduğunu farzediyorduk. O metni çıkarmadıkianna göre, kendilerinin makamla- nyla görüşrükten sonra bunu yapacağnu tahmin ediyorum" dıye konuş- tu Annan'ın Kıbns planı Denktaşyaniünı BM'ye sundu NEWYORK(Cumhu- riyet)-KKTC hden Rauf Denktaş \e Rum kesımı hden Glafkos Klerides, BM Genel Sekreten Kofi Annan'ın Kıbns planına ılışkın yanıtlannı dun BM'ye ılettıler Yaklaşık 10 sayfadan oluşan Denk- taş'ın sunduğu metınde. Annan belgesınde oluştu- rulan devlet mekanızma- lannın ıkı tarafin eşıtlığı- nı yetennce gozetmedığı uvansında bulunularak Kıbns'ta çozum anlaşma- sının ıkı devlet tarafindan ımzalanması gerektığı vur- gulandı AB'nıngenışleme takvımının zaman baskısı altında Kıbns'ta acele bır çozum arayan BM, taraf- lardan çozum planı ıçın ıs- tedığı yanıtlan dun aldı KKTC ve Rum kesımının plana ılışkın goruşlennı ıçeren bılgıler, Turk ve Rum yetkılıler tarafindan dun Turkıye saatıyle 18 3O'daBM Avrupa Da- ıresı Genel muduru Ange- laKing'eteslımettı Denk- taş'ın 10 sayfa olduğu oğ- renılen metnınde, Kıbns Turklennın egemenlık hakr lan uzennde duruldu Go- ruşler ana hatlanyla şöyle • Annan'm planııla dev - letm egemenlığınden ha- reketle oluşturulmuş bır plan değıldır ve 1960'ta- kı garantı anlaşmalann- dan daha gen yenı bır du- rumgetırmektedır tkıdev- let, bu planı kabul edecek- lerse bıle belgeye ımzayı kendı adlanyla koymalı- lar Kıbns Turk halkımn varhğının guvence altına alınması konusunda ço- zum dev letler arası bır an- laşma olmalı • Ortak dev letteıkıta- rafa bırakılan topraklarda adaletsızlık goze çarpıyor Turk tarafina aıt topraİda- ra Rumlann yerleştınlme- sı de ıkı toplum arasuıda- kı banşa katkı sağlamaya- caktır Turk tarafina geçe- cek Rumlar, sıyasal eşıtlı- ğıbozacaklar Ayncamal değışımlennde ongorulen yontemler genlun yaracak- nr Turkıye'nın KKTC uze- nndekı garantor konumu- nun zayıflatıldığı açıkça goruluyor Kıbns'ın AB uyelığı ile bu zayıflık pe- kışecektır Türkiye, 2004 Aralık'a kadar kriterleri yerine getirirse müzakerelere başlama gündeme gelecek AB'denkoşullutarih2005DışHaberler Servisi - Fransa Cum- hurbaşkam Jacques Chirac ve Al- manya Dışışlen Bakanı Joscka Fisc- her, Fransa ve Almanya'mn Turkı- ye'ye muzakere tanhı ıçm 1 Temmuz 2005'te anlaştıklannı açıkladılar AB'nın geleceğıne ılışkın kurultay ça- lışmalanna katılmak ıçın Bruksel'de bulunan Dışışlen Bakanı Yaşar Ya- kış da 2005'ın Turkıye ıçın kabul edılemez bır tanh olduğunu soyledı Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, oncekı gece Almanya Baş- bakanı Gerhard Schröder'le Turkı- ye konusunda aldıklan ortak tutu- mu dun AB Donem Başkanı Danı- marka'nın Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'eanlattı Chırac, Pans'te- AB Komısyonu'ndan 2004 yılı ortalanna kadar Türkiye'dekı demokratıkleşme sürecıne ilışkin bir rapor hazırlanmasının ısteneceği belirtildı. Dışişlen Bakanı Yaşar Yakış da 2005'in Türkiye içın kabul edilemez bır tarih olduğunu söyledi. kı Elysee Sarayı'nda Rasmussen ile yaptığı goruşmeden sonra yaptığı basın toplantısmda Turkıye ile ılgı- lı olarak 2004 Arahk ayına kadar Turkıye'nın AB Komısyonu'nun be- lırledığı Kopenhag knterienyle ılgı- h koşullan yenne getırmesını bek- leyeceklennı, Ankara'nın bu knter- len yenne getınnesı halmde 2005 Temmuz ayında Turkıye ile tam uye- lık muzakerelenmn başlamasını ıs- tedıklenm soyledı Fıscher de Alman gazetecılere yap- tığı açıklamada muzakere tanhının de koşullu olacağını ve AB Komıs- yonu'ndan 2004 tanhı ortalanna ka- dar Turkıye"dekı demokratıkleşme sürecıne ılişkın bırraporhazırlanma- sının ısteneceğını kaydettı Fıscher "Bu raporun olumlu olması baün- de Türkiye ile 1 Temmuz 2005 ta- rihinde müzakerelere başlanması gündeme gelecek" dedı AB donem başkanlığı adına konu- şan Danımarka Başbakanı Fogh Ras- mussen de zıyaret ettığı başkentler- de Turkıye konusunda butun goruş- len dınledıkten sonra, Turkıye'yle ıl- gılı adıl bır onen sunacağını soyle- dı Turkıye'mnadayulke olduğunu ve dığer aday ulkelerle aym knter- lerle değerlendınleceğını belırten Rasmussen, "Türkiye ne zaman kriterleri verine getirirse tam üve- lik müzakereleri o zaman başlaya- caktır" dedı Dışışlen Bakanı Yaşar Yakış, 2004'te toplanıp 2005 ıçm tanh v e- nlmesınden soz edıldığını. neden doğrudan bır tanh venlmedığımn ızahının ohnadığını beluierek kara- nn mantıklı bır şekıde anlatılması gerektığını soyledı Yakış, dığer ba- zı aday ulkelerle knterlen yenne ge- tınnedıklen halde muzakere başla- tıldığını anımsatarak Tûrkıye'ye ay- nmcılık yapılmaması, çıfte standart uygulanmaması gereğı uzennde dur- du Yakış, Turkıye'nın gereken re- formlan yaptığım, uygulamayı gor- mek ıçın bır sure ıstenıyorsa, 2003 Hazıranınm soz konusu edılebıle- ceğım, bu sureyı aşan tanhlenn tep- kı goreceğını anlattı 4hnan>a Başbakanı Gerhard Schroder ile Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac. öncekı gece yapüklanzine soaundaTûrkıve' nin AB've uveliği konusunda ortak furum betirievecekkrini açıkladılar. (Fotograf REUTERS) tKJLÎ EYLEM PLANI UYGUL AMADA LondraMan (leslelvgnisnııi •îngıltere'nın hazırladığı plan çerçevesınde, Türk ve Ingılız hukumetlen arasın«ja uyuşturucu tıcaretı, kara para aklama, orgutlu suçlar, uluslararası teror ve yasadışı goç konulannda ışbırlığı ongoruluyor Almanya ve Fransa, muzakere tarihi için 2004'e '25'li randevuyu' benimsedi Tarih büyük risk taşıyor AYHANŞİMŞEK ANKARA - Ahnanya ve Fransa, Tûrkı- ye'ye 2005 yıh ıçın "koşulhT muzakere ta- nhıvenlmesını benimsedi Turkıye, 2004 yı- hna kadar Kopenhag sıyası knterlennı tü- muyle karşılarsa, AB de 2004 yılının ıkın- cı yansında muzakerelenn 1 Temmuz 2005 yıhnda başlatılması karannı alacak Ahnan- ya ve Fransa'nın muzakere karan ıçın 2004 ydına verdıklen bu "randevu", Turkıye ıçın büyûk nsk taşıyor AB, 2004 yılının ıkıncı yansmda 15 de- ğıl, 25 üyelı bır bırlık olacak Kıbns'ta çö- züm bulunamasa da Guney Kıbns'ın bu ye- nı üyelerden bın olmasuıa kesın gözuyle ba- kılıyor Tûrkıye'ye muzakere surecınde ak- tanlacak büyuk malı kaynaklara karşı çıka- cak yenı 10 üyenın, muzakere tanhı ıçın acele etmeyeceğıne dıkkat çekıhyor Turkı- ye, tanh ıçın 15 yenne 25 uyeyı ıkna etmek- te zorlanacak Ahnanya Başbakanı Gerhard Schroder de Fransa Cumhurbaşkanı JacquesChirac'ın oncekı gun yaphklan zırve sonunda, buyuk gorüş aynhklanna karşın, sonuçta 2005 'te "koşuDu tarih" ıçın 2004 yılına "randevu- da" anlaştıklan oğremldı Edınılen bılgıle- re gore Almanya ve Fransa arasında onem- h bır goruş aynhğı Turkıye konusunda ka- rann 2004 yılının dk yansında mı, yoksa ıkın- cı yansında mı alınacağı konusunda ortaya çıktı Fransa, Avrupa Parlamentosu seçım- len nedenıyle karann 2004'un ıkıncı yan- smda alınmasında ısrar ettı Bu ısrar, onen- mn Donem Başkanı Danımarka ve dığer AB uyelen tarafindan da kabul edılmesı du- rumunda Tûrkıye'yı buyuk bır nskle karşı karşıya bırakacak 25 ûlke ikna edflecek Aralık aymda uyelıklen açıklanacak olan aralannda Guney Kıbns uı da ohnasına ke- sın gözuyle bakılan 10 aday ulke, 2004'un Mayıs ayında resmen uye olacak Bu du- rumda 2004 yılındakı randevu 15 değıl 25 AB üyesı ile olacak Türkiye de 15 ülkenın yanı sıra yenı 10 uye ulkeyı de muzakere ta- nhı ıçm ıkna etmek zonında kalacak Kıb- ns'ta çözum bulunsa ve Rum tarafinın tep- kısı gıdenlse bıle, yem uyelenn Tûrkıye'ye müzakereler sırasuıda aktanlacak kaynak- lar nedenıyle tanh konusunda acelecı olma- yacagı belırtıhyor Koşullu tarihin tarihi Alman dıplomatık kaynaklara gore Schro- der ve Chirac once, Kopenhag Zırvesı'nde Turkıve ıçın "2004'e kadar Kopenhag siya- si kriterterini tumüvie karşüaması koşuluy- la, vine 2004 yıhnda, gelecekte müzakerelere başlayacağı bir tarihin verileceğr karannın alınması ıçm uzlaştı Ancak Almanya met- ne Turkıye'nın ne zaman müzakerelere baş- layacağının da eklenmesını ıstedı v e 2005 yı- lı ıçınde muzakerelenn başlamasını onerdı Fransa bu tanhı erken bulduğunu ve onceden boyle bır taahhut altına gmlmesını ıs- temedığını vurgularken sonuçta 1 Temmuz 2005 tanhını benımsemek zonında kaldı Dıplomatık ka>Tiaklar, Ahnanya v e Fran- sa arasında sağlanan uzlaşının Danımarka tarafindan dığer AB üyelenne de üetileceğını behrnyorlar Kopenhag'da 15 uye ulkenın kon- sensusu ile karar almacağına ışaret eden kaynaklar, zırveye kadar \e zırve suasuıda metin uzennde edğışıklık olabıleceğme dık- kat çekıyorlar ANKARA (Cumhuri- \et Bürosu) - Turkıye'nın Avrupa Bırlığı (AB) sü- recıne destek amacıyla îngıltere tarafindan ha- zırlanan v e pek çok alan- da ıkı ulke arasında ış- bırlığını ongoren "tküî Eylem Plam" uygulama- ya konuldu Îngıltere Dışışlen Ba- kanı Jack Straw'un An- kara temaslan sırasında hayata geçırılen eylem planında, îngıltere'nın, Turkıye'nın AB uyelığı- ne hazırhk çabalannda destek vermesı hedefle- nıyor Ekonomik ölçütler Plan çerçev esınde. ıkı hukumet arasmda uyuş- turucu tıcaretı, kara para aklama, orgutlu suçlar, uluslararası teror ve ya- sadışı goç konulannda ışbırlığı ongorulurken Turkıye'nın ekono- mik reform programı ve fınans sektorunun IMF ve AB ekonomı olçutlenne uyması yö- nunde bırhkte ça- hşılacağı belırtı- hyor AB Ortak Dış Polıtıka ve Gu- venhk Temsılcısı Ja- vierSolana, Turkıye 'nın AB uyehğının, Turkı- ye'nın tutumuna bağlı ol- duğunu savundu Turkı- ye'nın AB'ye gırmek ıçın yenne getırmesı gereken olçutler olduğunu kav de- den Solana, "Türkiye \v- rupayolunu rutabihr mi? Bunu arzu eder mi? Bun- larm yanıonı sadece Tür- kiye verebiKr" dedı AB donem başkam Da- nımarka'nın başbakanı Anders Fogh Rasmussen ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'm. 9 .Arahk ta Kopenhag'da bır araya geleceğı bıldı- nldı Rasmussen, "Erdo- ğan'm AB donem baş- kanhğmareformlarm sur- duruhnesi konusunda b0- givermesini bekttyorum" dedı GAYRÎMENKULÜN AÇIK ARTIRMAİLANI MARMARA İZALEİŞVYV SATIŞ İCRA DAtRESİ'NDEN LtoivaNo 2OO2'2 Satış5 >a No ZÜÜZ 2 Satış Satılmasına karar \enlen gajnmenkulün cnısı kıvmetı, adedı, evsafı Marmara Tûrkelı Değırmenardı mevkımde kâm tapunun pafta 1 parsel 4192 numarada kavıtlı 186 m2 mıktanndakı tapuva gore as olan taşınmaz ile >ıne Marmara Turkelı Değırmenardı me\ kıınde kaın tapunun pafta 1 parsel 4193 numarada kavıtlı İM m2 ıruktannda ve tapu>a gore arsa olan her ıkı taşınmaz her ne kadar tapuda arsa gevmekte ıse de her ıkı taşınmazın uzennde bır bu- tün olarak toplam alaru 91 m2 zemın kat \e 91 m2 bınncı kat olmak üzere 182 m2 dır Pencere- lerde demır parmaklık \ardır Çatı kat tavanı ahşap lambndır >erler seramık, duvarlar sı\a ustu kıreç badanadır Bahçe duvan bnket olup talı \ol tarafındakı 22 metrelık kısmın uzennde demır korkuluk me\cuttur Zemın kat balkonda pres tuğladan >apılmış bır barbeku \ardir Yıne her ıkı taşınmazın bahçe kısmında ^ 8 vaşlannda 5 adet ^0 000 000 lıra degennde zevtın ağacı "" 8 >aş- lannda 2 adet 20 000 000 lıra degennde enk ağacı ve vıne 14-15 vaşlannda ıkı adet 30 000 000 hra degennde kayısı agacı ve >me 9-10 vaşlannda bır adet 20 000 000 lıra degennde kıraz ağacı v e yıne 5-6 > aşlannda bır adet 10 000 000 lıra degennde elma agacı bulunduğu \ e v ıne bırer adet 9-10 yaşlannda 30 000 000 lıra bedelınde vışne nar awa ağaçlan vardır her ıkı taşınmaz mal üzenndekı bına ve ağaçlarla bırhkte satılacaktır Satılacak olan taşınmazın muhammen değerı üzenndekı bına \e aeaçlar dahıl tamamı 53 640 000 000 TL dor Imar durumu Beledıveden alınan cevabı vazjya göre, soz konusu parseller rmar planı ıçersınde olup ımar planından A.-2 konut alamnda kalmaktadır 4192 ve 4193 No'lu parsellenn tevhıdınden sonra ımar yollanna ısabet eden kısımlan terk edıldıkten sonra ımar vollanna ısabet eden kjsımla- n terk edıldıkten sonra bahçelı ıkı katlı ınşaat yapmaya musaıttır Saüş şartlan 1 Satış 20 01 2002 günu saat 14 00 ten 14 15 e kadar Marmara Adlıvesı onünde açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada tahmin edılen kıymetın % 75 ını ve rüçhanh alacakhlar varsa alacakJan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şaröyla 30 01 2003 gunu 14 00 ile 14 15 saatlen arasında ıkıncı artırmava çıkanlacaktır Bu anırmada da bu mıktar elde edılememışse gaNTimen- kul en çok arttıranın taahhudu saklı kahnak uzere arttırma ılanında göstenlen muddet ^onunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmin edılen kıvmetının 0/ 0 40 ını bulması ve sanş ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, para>a çev ırme ve pav lajtırma masraflarının geçmebi lazımdır Bovle fazJa bedelle alıcı çıkmazsa sanş talebı duşecektır 2 A.rttırma>a ıştırak edeceklenn tahmin edılen kıv metin o o20 sı nıspetınde pev akçesı veva bu mıktaı kadar rralh bır bankanın temınat mektubunu v ermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alı- cı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı, ıhale pulu, KD\, tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedeluıden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın (*) bu gavnmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgeler ile on be$ gun ıçınde daıremıze bıldırmele- n lazımdır AJcsı takdirde haklan tapu sıcıh ile sabıt olmadık<,a pa>laşmadan hanç bırakılacaklar- dır 4 thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvle ıhalemn feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen teklıf ettıkJen bedelı ile son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlar dan \e aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temernıt taızı av nca hukme hacet kalmaksızın Daıremızce tahsıl olunacak bu fark. vrasa öncelıkle temınat bede- lınden alınacaktır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı \çm daırede açık olup masrafi venldı- ğı takdirde ıste>en alıcıva bır orneğı gondenlebılır 6 Satısa ıştırak edenlenn şartname>ı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başka- ca bılgı almak îsteyenlenn 2002/2 Satış sayılı dosya numarasıvla Mudurluğumuze başvTirmaları ılan olunur 15 11 2002 (*) tlgılüer tabıçuıe ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 81419 BÎSMİL KADASTRO MAHKEMESİ Sa>ı 108 armanlı Koyıınde kâın 298 No'lu parselın tespıt mahklerınden Şehmus Bal ve mı- rasçılannın kımler olduklan, adreslennın mahkememızce yapılan tum aramalara rağmen tespıt edılemedığınden 7 201 STK nın 28 ve muteakıp maddelen gereğınce mahkememızce vapılacak olan 16 12 2002 tanhlı duruşmava bızzat gelmelerı veva kendılennı bu- vekılle temsıl ettırmelen aksı takdirde vokluklannda davava devam olunacagı hususu davetıye verıne geçmek uzere ılanen teblığ olunur 22 11 2002 Basın 80679 Saldırı alarmı BİSMİL KADASTRO MAHKEMESİ Sa>ı 1967 75 Bısmıl ılçesı Cadde kovunde kaın 21 43 ve "4 No lu parsellerle ılgılı tespıt malıklennden Reşat Tanış ve mırasçılan Dıl^ah Mucella Menfi>e Mehmet Nesıh Kutbettın A Selam Tanış Tah suı kızı Pıruze ve mırasçılannın adreslenran kımler olduklannın vapılan tum aramalara rağmen tespıt edılemedığınden 7 201 STK nm 28 ve muteakıp maddelen gereğınce duruşmanın atılı bu- lunduğu 10 12 2002 gunu bızzat veva kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen aksı takdirde dava va vokluklannda devam olunacagı hususu ılanen teblığ olunur 22 11 2002 Basın 80680 BİSMİL KADASTRO MAHKEMESİ Savı 196" 7 0 Bısmıl ılçesı Cadde kovunde kaın 44 ve 46 No lu parsellenn tespıt malıklennden \bdullah çocuklan Mahmut ve Pıruzhan ın ve mırasçılannın kımler olduklan ve adreslennın mahkememızce vapılan tüm aramalara rağmen tespıt edılememesı nedem ile 7 201 S T K mn ılgılı maddesı gereğı duruşmanın atılı bulunduğu 10 12 2002 tanhınde bızzat veva kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen aksı takdırde da vava yokluklannda devam olunacagı hususu ılanen teblığ olunur 22 11 2002 Basın 80682 BİSMİL KADASTRO MAHKEMESİ Savı 1991 ^9 Bısmıl ılçesı Kazancı kovünde kaın 4 12 ve 13 No lu parsellenn tespıt malıkı Osman kansı Ha lıme ve mırasçılannın kımler olduklan, adreslennın mahkememızce vapılan tum aramalara rağ- men tespıt edılemedığınden 7 201 STK. nın 28 ve muteakıp maddelerı gereğınce mahkememız- de vapılacak olan 28 1 200^ tarıhh duruşmava bızzat gelmelen veva kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen aksı takdirde >okluklannda davava devam olunacagı hususu davetıve venne geçmek uzere ılanen teblığ olunur 22 11 2002 Basın 80681 BİSMİL KADASTRO MAHKEMESİ Savı 1989 26 Bısmıl ılçesı Yenıce kovunde kaın 112 No lu parselle ılgılı mahkememızın 24 9 1981 tanh 19 7 " 7 '96 Esas 1981 349 savılı dosyanın Erganı Bolge Tapulama Mudurluğu ne gondenlmesıne daır karannın ılk tespıt malıklen A Selam Zıhnı Gurkan N'evnve Aksu ile Munup Teker ın mı rasçılarının ve adreslennın vapılan rum aramalara rağmen tespıt edılemedığınden 7 20l S T K nın 28 ve muteakıp maddelen gereğınce ılanen teblığ olunur 22 112002 Basın 80678 BİSMİL KADASTRO MAHKEMESİ Sa\ı 1989 20 Bısmıl ılçesı Yenıce kovunde kaın "M No lu parselle ılgılı mahkememızın 24 9 1981 tanh I97 7 382 Esas 1981 342 savılı dosvanın Erganı Bolge Tapulama Mudurluğu ne gondenlmesıne daır karannın ılk tespıt malıklen A Selam Zıhnı Gurkan Nevnve \ksu ile Munûp Teker ın mırasçılarının ve ad reslennın yapılan tüm aramalara rağmen tespıt edılemedığınden "201 S T K nın 28 \e muteakıp maddelen gereğı ılanen teblığ olunur 22 11 2002 Basın 8067 7 Türkiye'deki ABmilere teror uyarısı WASHINGTON(AA) - Amenkan Dışışlen Bakanlığı, "Türidye'de terörist sakfarT ıhtımalme karşı vatandaşlannı uyardı Bakanlık açıklamasmda, "teronstlenn Turkıye'nuı guneydoğusunda bff terör eylemı duzenlemeyı planladıklan yonunde doğrulanmamış ve yanm yamalak ıstıhbarat alındığı" belırtılerek teronstlenn hedefuıın Amenkan tesıslen ve personelı olabüeceğı bıldınldı Açıklamada, "Adana havaalanünün kapah olması nedeniyie Gaziantep havaalanmı kııüanan Amerikan vatandaşlanmn özeüikk dikkatii otanası" ıstendı Açıklamada aynca, Turk hukumetının teronst tehdıtle ılgılı olarak onlem alması ıstendı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog