Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı ^ . kıtap kulübu TirtocagjCadNo39.il Cagalojlu IsonbulTel (212) «1401 96 Cumhuriyet79. YIL SAYI: 28208 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Süper Savcı Baltasar Garzon: ABD temel hak ve adalet ilkelerini ayaklar altına alıyor Bush hakçiğniyor INSAN HAKLARIÎZLEME ÖRGÜTÜ'NDEN ABD'YE: Işkenceyî araşünn # Washington Post gazetesınin "CIA'nın Afganıstan'dakı sorgulamalannda ınsanhk dışı yöntem kullandığı" yolundaki haben üzenne Insan Haklan îzleme Örgütü, ABD yönetımınden ıddialann araştırılmasını ıstedı. Afganıstan'daki Amenkan güçlerinın sözcüsü Stephen Clutter ise "Haberin yanlış olduğunu ve Bagram'da CIA'nın bır gözaltı merkezinin bulunmadığmı" ilen sürdü. KÂBİL (AA) - Afganıstan'dakı ABD güçlen, Washıngton Postgazetesinın "Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) Afganistan'daki sorgulamala- nnda insanbk dışı > öntenı kullandığı" yolundakı habennı yalanladı. tnsan Hak- lan îzleme Örgütu, Washıngton Post'un habenndekı ıddıajardan denn endışe duy- duğunu bıldırdı Örgut. ABD yönetımın- den, bu ıddıalan araştırmasını ıstedı Bagram Hava Üssu'ndekı ABD gûç- lennın sözcü yardımcısı Bınbaşı Step- hen Clutter, "Haberin yanlış olduğu- nu ve Bagram'da CIA'nın bir gözaltı merkezinin bulunnıadığınf soyledı Bagram'da ABD guçlennın ıdaresınde bır merkez bulunduğunu ve askerlerın gozaltındakı kışılere kötü davranmadığını UArkasıSa.8,Sü.H'de ı ABD'nin Irak'a saldırı planlannı ve Israil'in Fılıstınlilere yönelik polıtikalannı ağır bir dille eleştıren Garzon, "Terörü tanf ederken yalnızca belli gruplar ya da yapılann faahyetlerinı ele alıyoruz" dedi. Karşı tarafın yöntemleri üzennde durulmadığını behrten Garzon, "Aslında, Filistinlilere fiizelerle saldıran ve köylerinde evlenni yıkan İsrail ordusu da terörist yöntemlen kullanıyor" dıye konuştu. Dış Haberler Servisi - Eskı Şılı dıktatoru Augusto Pinoc- het'nın yargılanmasındakı ulus- lararası çabalarda ustlendığı krı- tık rol ıle tanınan Ispanyol yar- gıç Baltasar Garzon, bu kez de ABD Başkanı George Bush yo- netımıne karşı, teror zanlıları- nın haklannı çığnedığı gerekçe- sıyle şıddetlı bır hukuk saldırı- sı başlattı. Garzon aynca, Isra- ıl'ın Fılıstınlilere yonehk saldı- rılannda terör yöntemını kul- landığını soyledı El Paıs gazetesınin kendısıyle yaptığı bır röportajda Ispanyol yargıç. "Bush yöneti- mi teröristlerin kendini savunma hakkı- nı tanımıvor" dedı Baltasar Garzon Uluslararası alanda Pınoc- het'nın yargılanması surecın- dekı hukukı faalıyetlere öncu- luk etmesı ve kendı ülkesınde de ETA'ya karşı surdürduğü hukuk mucadelesıyle tanınan Garzon, "11 Eylül'den bu ya- na yürütülen terorizme kar- şı sa\aşın temel hak ve özgür- lükleri göz ardı eden yanlış bir güvenlik anlayışının yer- leşmesi riskini arttırdığım" \-urguladi Garzon. ABD'nin Kuba'dakı Guantanamo Ussu'nde. Afganıstan \e Pa- kıstan'da elınde tuttuğu teronstlenn duru- MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KEMALÎZM ecati Cumalı Suudi Arabistan kapılannı açtı ABD21Şubat'ta saldıracak # Suudi Arabistan'ın, Irak operasyonu sırasında hava sahasını ve ülkesındekı üslen kullandırma yönünde ABD'li yetkılılere özel güvenceler verdığınm ortaya çıkması Washıngton'ın elını güçlendirdı. Operasyonun 21 Şubat'ta başlayacağmı iddıa eden îngılız Sunday - Express gazetesinde, "Ingiliz sa\-unma yetkilıleri bu tanhı doğruluyor. onlara da operasyonun şubatın 2. ya da 3 haftası başlayacağı söylendf' denıldı • 10. Sayfada KKTC'li işadamlanndan tepki: Denktaş iddiasmı belgelendirmeli • Kıbns Türk Tıcaret Odası Başkanı Alı Erel, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, Annan Planı çerçevesınde Kıbns'ta çözüm ısteyen ve bu yönde eylemler gerçekleştıren Ada'nın Avrupa Bırlığı'nden para aldığı iddiasmı belgelendırmesını ıstedı Iddıanm doğru olmadığını ve Denktaş'ın özur dılemesı gerektığını kaydeden Erel, Cumhurbaşkanı'nı, halkın mfial noktasına varan talebını bazı kurum ve kuruluşlan yabancı devletlerden para almakta olduğuna bağlamakla suçladı • //. Sayfada Noel Baba y danprotesto Doğa Sa^aşçıları Çe\- re Orgütü. Boğazlarda- ki tehlikeli madde taşı- macılığını \e Irak'taki olası sa>aşı "INoel Baba" giysileriyle protesto etti. Örgü- tün başkanı Zafer Murat Çetintaş Boğazlarda bu yıl 3 tehlikeli kaza vaşandığına dikkar çekerek her geçen yıl tan- kerle taşınan petroliin artışına bağb olarak yiikseİen ka- za riskinin, olası Irak savaşından da olumsuz etkileneceğini ifade et- ti. Türkçe ve Ingilizce yazılı "Jstanbul Boğazı dünya mirasıdır", "Eyvah tanker geliyor", "Boğazlarda tanker istemiyoruz" pankartı taşı- yan doğa savaşçıları, açıklamanın ardından çevredeki yurttaşlara ve ruristlere "Noel Baba Maskesi" dağıttı. İrticacı subaylann atılmasına şerh koyan Başbakan'm demokratik hakkını kullandığını söyledi Erdoğan Gül'ü savunduOlumsuzluk söz konusu değil Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Abdullah Gül'ün 7 kışi- nm Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ıh- raç edılmesıyle ılgıli Yüksek Asken Şûra kararlanna koyduğu muhalefet şerhiyle demokratik hakkını kullandığını öne sür- dü. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan " Yapılanlar kurallara uygundur. Olumsuzluk söz konusu değıl- dir" dıye konuştu • 5. Sayfada Yanm kalan inşaata temelattı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı sü- renAydın-DenizlıKarayolu'na ikin- ci kez temel attı. Şimdiye dek yüzde 35'ı tamamlanan bölünmüş yolun ilk temel atma töreni, Denizli'de 1998 yılında MesutYılmaz tarafmdan ya- pılmıştı 126 kilometre uzunluğundakı proje, ıha- leyi kazanan Pernas İnşaat şirketinin parasını ala- madığını gerekçe göstermesi nedeniyle zaman za- man kesmtıye uğramıştı. 15 bin kilometreyolsözü verdi AKP lideri Erdoğan, seçim alanla- nnda 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacaklarmı söylediklerine dikkat çekerek şunlan söyledi: "Bu olayın ilk adımını burada atıyoruz. Bundan sonra söz verip sözünün arkasmda durmayan yönetim anlayışı kapanmıştır. Bugün ön- ce gönüllerimizi bağlayan yollar sayesinde, Türki- ye şehirlerini, bölgelenni birbirine bağlayacak, Av- rupa'yla diğer ülkelerle kavuşacak." • 5. Sayfada Adapazan SSK Hastanesi'nde 17 gün arayla iki kişi öldü Prefabrike hastanede canpazan Yeni Yılda Yeni adresimizdeyiz. 0 Kalp knzı geçırmesıne karşm gnp aşısı yapılan 40 yaşındakı Adıl Cebecı'nın bırkaç saat sonra tıayatını kaybetmesmın ardından 6 5 aylık Mehmet Can Yılmaz da yer olmadığı ıçın hastaneden gen ;evnldı Can bebek kısa sure sonra yaşamını yıhrdı 9 Çocuklannın olumunden doktorlan sorumlu utan Yılmaz aılesı. hastaneye dava açacaklannı îöylerken, olayı doğrulayan Adapazan SSK rlastanesı başhekımı Irfan Ozturk, yetersız Manaklarla hızmet verdıklennı soyledı. tLHAN UYGUN ADAPAZARI - Adapazarı SSK Hastanesfnde 17 gün arayla ıkı sağlık skandalı yaşan- dı. Kalp krızı geçırmesıne kar- şın gnp aşısı yapılan \e bırkaç saat sonra yaşamını yıtıren Adil Cebeci'nın (40) ardından. ra- hatsızlanan 6 5 aylık Mehmet MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A O Genel Müdürlük. Büyukdere Cad No 161 80506 Zncır'kuyu Istanbul Tel (0212» 266 62 62 pbx Faks (0212)2-6 96 15 Dünya ekonomik çalkanülarla 2003'te de baş edebilecek mi? Savaş bu binyıla da damgasmı mı vuracak? lşte geride bıraktığımız yılm ve geleceğin yorumunu Cumhuriyet yazarlan yazdı. Dileğimiz, 2003'te aklın egemenliği hâkim olsun. Her şeye karşın iyimserliğimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet yazarları 2002'yi değerlendirdi... 1 Ocak'ta Cumhuriyet 1e birlikte. Rezervasyonlar doldu Yeni yıl lıazu'lıldarı taııı gaz # Çeşitli eğlence programlan ve zengin mönülenyle müşterilerin ilgisini çekmeye çalışan otellerin, eğlence yerlerinin rezervasyonlan dolmaya başladı. Deraek ve kuruluşlar ise yılbaşını birkaç gün önceden kutlamaya başladı. LEASING Haber Merkezi - Be- ledıyeler yurttaşlann yıl- başını huzurlu ve rahat geçırebılmelen ıçın çe- şitlı önlemler alırken oteller, barlar ve resto- ranlar da yılbaşında, müştenlerme güzel bır gece yaşatmak ıçın ha- zırlıklannı tamamladılar. Ankara'da ortopedık en- gelh çocuklar, Gazıos- manpaşa Rotaract Kulü- bu Derneği'nce düzenle- nen yılbaşı parhsınde eğ- lendıler. Dernek, bu yıl 8. kez düzenledıği yılba- şı partısını yıne Telsız- ler'deki Doğan Çağlar Ortopedık Engellıler U- köğretım Okulu'nda ger- çekleştırdı. Yılbaşı partı- sıne katılan okulun 113 öğrencısı, öğle yemeğı- nın ardından çeşıtlı aktı- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Piyango karmaşası Spekülasyon ardından karaborsa # Millı Piyango yetkılilen pıyasaya yeterince bilet venldığini, bazı bayi ve satıcılann özellikle çeyrek biletlen ellerinde tutarak yarattıkları spekülasyonun ardından karaborsa bılet satışı yaptıklannı öne sûrdû. Gaziantep'te karaborsa bılet satan 4 seyyar bayi gözaltına alındı. M 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ankara'nın Irak Sorunu! 2001'de olduğu gıbı 2002'yı uğurlarken de Bush'un Saddam'ı uğurlama çalışmaları gundemın bırıncı sırasını oluşturuyor. Irak-ABD merkezlı ha- berlerın yoğun olduğu bır haftanın ardından gorunu- mu maddeleyelım... 1- Mıllı Guvenlık Kurulu'nda çıkan kararın omur- gasını şu tumce oluşturuyor "Turkıye'nın uzun vadelı çıkarlan..." MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog