Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK TA3ÎA-LI- İSTAN3U1 A.BDÜLCAS3AZ' MAC3RALAHI SISIK TEKMÎLÎ BÎRDSN M) z , ZA ĞH'DtN BAŞkA. KADlV^J_£>Fu- ] Kî, üç VEYA DöfcT N AJ_ı KJ . fAKAT BUH -J-ACU-A EVLENİP Sı'ZÜK VAPMAKTAH vz-f o V&KıY Bl Kardeş Türküler, 'Hemâvâz' albümünde yine farklılıktan kaynaklanan zenginliği vurguluyor Hep birağızdanşarkılarTürküler, 'Hemâvâz' albümündeki şarkı düzenlemelerinde müziğin anlatısal karakterini öne çıkarmaya çalışıyor. Grup, vurmahlar ve vokallerle insanlara müziğin sözlerinden başka bir öykü düşündürmek istiyor. HATİCE TUNCER Boğaziçi Gösteri Sanatlan Top- luluğu (BGST) Müzik Grubu'nun 1997'deki "KardeşTürküler" çalış- ması, "halklann kardeşliği''ni mü- zikalbirdilleanlatıyordu. Şarkılar- la, Anadolu'yu oluşturan topluluk- lann kültürlerinin ortak yanlannı ve farklılıklannı anlatırken kardeş- liğe vurguyapıyorlardı. Kardeşliğin çağnsına çok gereksinim olan öy- le bir dönemdi ki grubun adı "Kar- deş Türküler" olarak kaldı. "Kar- deş Türküler" yeni albümleri "He- mâvâz"da yine aynlıklara karşın birlikte şarkı söylemenin zenginli- ğini ortaya koyuyor. BGTS Müzik Grubu'nun Kardeş Türküler çalışması "Hardasan Aze- ri ŞarkMarT kasetinden sonraki üdn- ci çalışmasıydı. Türkçe, Kürtçe, Er- menice şarkılann yer aldığı Kardeş Türküler albümünün ardından ge- len 1999'dakı "Doğu" albümü, Tür- kiye'nin doğusu ve daha ötesine ıızanan bir çalışmaydı. Kardeş Tür- küler 2000'de Şivan Perver'in albü- münün müzik yönetmenliğini üst- lendi. Vizontele filminin müzikle- rini hazırlama süreci grubun müzi- kal çizgisinin gelişiminde önemli bir dönem oldu. Halkların kardesligl BGTS bünyesinde 1993 yıhnda çalışmalanna başlamasından bu ya- na grupta yer alan ve vokalleri üst- lenen Feryal Öney ve grubun en es- kilerinden akordeon çalan Ülker Uncn ile "halklann kardeşliğuıin" şarkılannı konuştuk. Kardeş Türküler'i, kendi içlerin- den çıktığı için ilk olarak Boğazi- çililer, sonra diğer üniversiteliler ve kentlerin farklı kesimleri dinleme- ye başladı. Türkiye'nin her yanın- da konserlere gittiler. Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki konserlerde din- leyiciler yalnızca Kürtçe değil, Ne- şetErtaş türküleriyle coştu, Çinge- ne havalannda göbek attı. Kardeş Türküler grubu çalışma- Biz bu miiziğinasıldinletebüiriz? Kardeş Türküler, halk tür- külerini geleneksele yakın bi- çimde aynen çahp söylemek ya da Batılı formlarla söyleme ' anlayışlanndan daha farklı bir ' çizgide müzik yapıyor. Halkmüziği ezgüeri ve ritim- lerini vokaller ve farklı enstrü- manlarla öne çıkanrken "Bu müzikal formu biz nasl geüşti- rebiiriz' sorusunun yanıtını an- yorian "Biz "yeni bır müzik tar- n yarattık' ğibi iddiah bir söz etmi- yoruz. tlk konserlerimizdea ilk albü lannı "geçmişte kalmış ezgileri" anımsatma değil de "güncefleştirme" diye kısaca tanımlayabiliyorlar. Ama müzikal değerlendirmenin yanı sıra Kardeş Türküler'in aslın- da müzikle birlikte siyasi bir çıkışı var: "90'larda yüzyıDardır bir ara- da yaşanuş halklann kardeşHğini vurgulamak istedik. Aslında o dö- nemin koşuüanyla ilgilidir bu. Biz durup dururken ortaya çıkmadık. Öyle kritik bir dönemde kültürel ve pohtik çılaşımız etkili oldu. Birçok insanı rahatsız ederken birçok insa- na da çok şey sıcak geldL Çünkü ytf- lardır söylenemeven bir şey söylüyor- duk. Bu topraklarda farklı kültür- ler ve diller vardı ve ve hep beraber- lerdi. Halklann kardeşliği teması önemü\r dL" Hep birlikte şarkı Kardeş Türküler'in yeni albüm- leri "Hemâvâz". "karşıhkta şarkı söylemek, kuşlaruı hep birlikte öt- mümüzden bugûne dek hep bir ara- yış içinde olduk. Her yeni proje yeni mea" anlamına geliyor. Kardeş Tür- küler, konserlerinde Anadolu, Trak- ya, Mezopotamya, bütün bu coğraf- yanm müziklerini yapıyor. Hemâvâz'da da grubun adıyla ko- şut biçimde yüzyıllardır birlikte ya- şayan halklann ortaklık ve farklılık- lan vurgusu var. Hemâvâz'da za- man ve mekânı çagnştıran "anbûm- sal" özelliklerin üzerine gitmek is- temişler: "Bu albümde ele aldığı- mız parçalann anlatısal karakteri- ni biraz daha ön plana çıkartmak is- tedik. Şarkının bir sözleri vardır, akar gider. Bir de onun zamansalve mekânsal anlatımı. Yani şarkılan rahatbırakmıyonız, çünkü bizde bir şarkıyı, bir türküyü dinlerken ne anlatüğmıya da söyleyenin ne anlat- tığmı biraz merak ednoruz. Ve bir şe\ler anlatmaya çahşiyoruz. Sözie- rinin kendi akışı dışında da yorum- laya çanşıyoruz." Bir müzik dinlendiğinde insan- larda mekân ve zaman konusunda bir fikir oluşturma çabasmın Vi- mi müzikleri Şivan PerverTe çahşmanuz, herbir adtmda ye- ni şevier oğreniyorsun. Bizinı gibi kentteyaşayaıı, kö\1e bağ- lantısı kesilmiş insanlara 'Biz bu müziği nasıl anlatabiliriz" di- ye taroşıyoruz. Yani kentte ya- şayan insanlara bu müziği na- sıl dinletebiliriz. nasıl onlann kuiağma uygun bir hale getire- bffiriz? Bu yeni bir sotuıd olmu- yor,ama herkesin kullandığı araçlar, yaldaşum farkk" J zontele çalışmalan sırasmda orta- ya çıktığı söylenebilir. Şarkılann öyküsünü bağlama, perküsyon, vokal yardımıyla anlat- maya çalışmışlar. Perküsyonla kuş kanadmın canlandınlması, dalga sesi duygusunun uyandırılması, şar- kı sözlerine bir anlatım özelliği ka- tıyor: "Bir edebiyatçı romanı yazar. Onun ne yazdığuu sorduğunda se- nin okuduğundan daha farklı bir şey çıkar. Yani herkes farklı anlaya- bunor, şarkıyı farkh ruh haliyleoku- yabiliyor. Albüme başladığımızda 'Anlatımı zenginleştirmek için ne >^a- pabiliriz' diyetaroşıyonız. Edebiyat- la nu, müziğin kanahyla mı ama ne- reye kadar başarabilrvoruz? Düzen- lemeler ve efektlerle bir atmosfer oluşturma> a çahştık." İkt dllde zevbek Hemâvâz'da "Siya Şaperen-Ka- natlann Gölgesi" gibi Kürtçe ve destansı bir tarzda yorumlanan Ve- dat Yıldmm'ın bestesinin yanı su-a Elbıstan'dan bir Alevi deyişi olan "Şah-iMerdan" rock denilebilecek yorumlara ulaşıyor. Şah-ı Merdan ve Siya Şaperen bize göre dinlemeye doyulamayacak kadar güçlü anlatımlan olan parçalar. Şah-ı Merdan'da elektrogitar de- nenirken, Elazığ türküsü "O Yanı Pembe" geleneksele yakın okun- muş. Izmir'den bir Rum halk şarkı- sı "ManaldMu"yu mübadele insan- lannın geçmişi anımsayarak söyle- dikleri bir şarkı olarak düzenlemiş- ler. Sözlen bir kabada\ınuı öyküsü- nü anlatsa da Hanife Aşan'ın oku- duğu şiirle bugünden geçmişe bir öz- lem olarak kurgulanmış. Bu şarkı- ya bağlı olarak bir Kütahya'dan "Ben Kendimi Gülün Dibinde Bıü- dum", iki zeybek havasıyla kültü- rel ortaklığa dikkat çekiliyor. çingene sarkısı Kardeş Türküler, Çingene dilin- deki "Şukar Şukar-Tatlı Yârim" şarkısını ortaya çıkarmak için Is- tanbul'da ve Trakya'da araştırma- lar yapmış. Deprem sonrasmda İz- mit'ten Silivri'ye taşman bir Çinge- ne ailenin oğlundan yaphklan 15 sa- niyelik kayıttan yararlanıp Çinge- ne lere "Siz oisanız bu şarkryı nasıl devam etürirdiniz" diye sorarak mü- ziğin formunu tamamlamışlar. Ken- di düzenlemelerini bu doğaçlama- lar üzerine yaparak ortaya çok gü- zel emik bir parça çıkarmışlar. Mozatk değil. geçlşken Kardeş Türküler. Boğaziçi Üni- versitesi bünyesinde kurulmuş bir topluluk olsa da grubun üyeleri me- zun olduktan sonra müziği bıraka- mayacaklannı anlamışlar ve çahş- malanm bu topluluk içinde sürdü- rüyorlar. Yeni gelenlerle birlikte grup kalabahklaşsa da Soner Aka- nn. Ayhan \kka>a, Fehmiye Çeük, Mehmet Erdem, Işm Kucur, Erol Mudu, Diler Özer, Selda Öztürk, Vedat Yıldınm ve söyleşiyi gerçek- leştirdiğimiz Fer>r al Öney ile Ülker Uncu, Hemâvâz'ı tamamlayan çe- kirdek kadroyu oluşturuyor. Kar- deş Türküler'in kültürel yaklaşım- lan "Türkiye bir küftürler moza- iğidir" söylemini içermiyor: "Mozaik çizgileri olan, üst üste böyle bindirilmiş bir şejT . Ama kül- türlerin iç içe geçmişükleri var. Kül- türler yan yana kesin çizgileıie ay- nlanbirşekikledeğiLfarkhbklanve ortakhklamia geçişken. Halklarki- mi zaman savaşarak. Idmizaman ba- nş içinde yaşadılar. HaDdar kardeş otnıah. savaşmamah, bu bizinı ütop- yanuz." ESKİŞEHtR ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000'550 KararNo: 2002/451 Davacı llhan Gürbüz tarafından da\alılar Hüdaverdı Ergün vs. aleyhıne davacının yaptığı yargı gıderine katlanmasına, avukatlık asgari ücret tanfesi uyannca hesapla- nan 175.000.000 lira maktu vekâlet ücretinin davalılar Hüda\erdı Hav\a, Semıha ve Nurel yaranna da\acıdan alınmasına daır karar da\acı vekılinin yüzüne karşı davalı vekılinın ve dığer davalı Levent'in yokluğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karann 7 gün bekleme 15 gün temyiz süresı sonucunda kesinleşeceği davalı Levent Özel'e karar teblığ yenne kaırn olmak üzere ılan olunur. Basın: 84947 KAKTAL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 200228 Esas Davacı SS Kartal Bılımkent Konut Yapı Koop. vekılı Av. Muzaffer Sofuoğlu tara- findan, davalı Aysel Gürdöl aleyhıne açılan ecrimisıl davasında venlen ara karar uya- nnca, Davalı Aysel Gürdöl'ün Modello Deri Gıyim San. Tic. A.Ş. Nıspetıye Cad. N. 2/1 Etiler-Ist. adresınde tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçenin dava dilekçesıne kayum olmak üzere duruşma günü olan 6.3.2003 günü saat 9.30'da du- ruşmada hazır bulunmadığı takdirde usulün 213 \e 377. maddelen uyannca gıyabı- nızda karar venleceği hususu ılanen dava dılekçesı yenne kaim olmak üzere tebliğ olunur. 17.12.2002 ' Basm: 84444 TUNCELİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1991 74 Davacı Orman lşletme Müdürlüğü tarafından dava- lılar Hüseyin Karakaş ve miişterekleri aleyhine mah- kememizde açılmış bulunan kadastro tespıtine ıtıraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Bütün aramalara rağmen adresı tespit edılmeyen davalılar Tunceli merkez Lzuntarla köyünden Hatıce Özgül Yıldınm. merkez Baldan köyünden Beser Duman ve Mehmet Karakaş ile merkez Gürbüzler kö>'ünden Hü- seyin oğlu Hüseyin Duman. Orman Idaresı tarafından venlen dahılı dava dtlekcesi ve duruşma gün ile saatı- ni ılanen tebliğıne karar venlmış olup, duruşma günü olan 19.3.2003 saat 9.00'un teblıgat yenne kaım ol- mak üzere ilanen tebliğıne, ilanın yayımlandığı tanh- ten itibaren bu dava ile ılgılı ıbraz etmek ıstedıginız belgelerı duruşma gününe kadar göndermenız veya duruşmaya getırmenız gerektığı, duruşmava gelmedı- giniz veya bır vekil tarafından temsıl edılmedıginız takdirde yargılamaya yoklugunuzda devam edıleceğı ve karar venleceği hususu teblıgat yenne kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. 29.11.2002 Basın: 83295 SANDKLI ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 2002250 Davacı Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından da- valı Hasan Hüseyin Ünal aleyhine mahkememıze açılan kamulaştırma bedelının tespıtı ve tescılı davasının alı- nan ara karan uyannca: Davalı olan ve ıstasyon karşısı Mobil Petrol Ofısi - Sandıklı adresinde ikamet eden Ha- san Hüseyin Ünal'ın tüm araştırmalara rağmen açık ad- resınin tespit edılemedıği ve duruşma günü ve saatı ile dava dılekçesı özetmin ilanen tebliğıne karar venlmiş olmakla: Davacı ıdare tarafından Afyon ıli-Sandıklı il- çesi, Ece Mahallesı 38 pafta, 325 ada 1 parselin 823.55 m2'lik kısmının kamulaştınlmasma karar verilmesi talep edilmiştir. Yargılamanm atılı bulunduğu 04.02.2003 gü- nü saat 11 30'da Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi Du- ruşma Salonu'nda hazır bulunmanız veya bir vekıl tara- fından kendınizi temsıl ettirmeniz, duruşma günü ve sa- atinde hazır bulunmadığınız veya kendinizi vekıl mari- fetiyle temsil ettirmediğinız takdirde yargılamay'a yok- lugunuzda devam olunacağı ve karar venleceği davalı Hasan Hüseyin Ünal'a dava dılekçesı ve duruşma günü ve saatinın kaim olmak üzere ılanen teblığ olunur. Basm: 84993 Askeri bandodan pop müzik • ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı, verdiği Yeni Yıl Konseri'nde, Sezen Aksu ve Kayahan gibi ünlü sanatçılann parçalannı seslendirdi. Atatürk Üniversıtesi (AÜ) Kültür Merkezi'nde, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı tarafından Mehmetçik Korosu ile Anadolu Güzel Sanatlar Lısesı Orkestrası eşliğinde '"Yeni yıl Konseri" düzenlendi. Konsenn ikınci bölümünde Bando Kıdemli Başça\r uş Uğur Öner tarafından seslendirilen, ünlü sanatçılardan Sezen Aksu'ya ait "Keskin Bıçak", Kayahan'a ait "'Gönül Sayfam" ve "Mavilim" gibi sevilen parçalar, dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Konsere, Vali Derya Kadıoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Şaban Recai Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz, AÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz ile davetliler katıldı. Ruhi Su anısına sanat gecesi • tstanbul Haber Servisi - Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı, sanatçı anısına 6 Ocak 2003 akşamı sanat gecesi gerçekleştirecek. Halk müziğine getirdiği özgün yorumu ve bu uğurda verdiği mücadeleyle ölümsüzleşen Ruhi Su, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Türküler Imecesi" adıyla düzenlenen sanat gecesinde anılacak. Büyük sanatçıyı anma etkinliklerini yıl boyu sürdürecek vakıf, ölümünün 18. yılmın ilk anma etkinliğini Kültür Bakanlığı'nın katkılanyla hazu-ladı. Tiyatro sanatçısı Mümtaz Sevinç'in sanat yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendiği "Ruhi Su Sanat Gecesı"nde "Ruhi Su Dostlar Korosu" ve Muammer Ketencoğlu sahne alacak. Selda Bağcan yeni ve unutulmaz parçalanyla "Türkü Imecesfne katkıda bulunacak. Gecenin ikinci bölümünde Kardeş Türküler. Anadolu'nun renkleriyle Ruhi Su anısına konser verecek. •Eminefîi Shovv1 en çok satan albüm • NEW YORK (AA) - Amenkah rap şarkıcısı Eminem'in "Eminem Show" adlı albümü yıhn en çok satan albümü oldu. Albüm sahşlannı izleyen "SoundScan" adlı kuruluş tarafından verilen bilgiye göre. Eminem'in Mayıs ayı sonunda çıkan albümü 7.4 milyon adet satıldı. Eminem'in aynı zamanda "8 Mile" adlı filminin müziği olan diğer albümü 3.2 milyon satışla yılın en çok satan 5. albümü oldu. Eminem'den sonra ikinci sırayı 4.8 milyon satışla diğer rap şarkıcısı Nelly'nin "'Nellyville"' albümü aldı. Kanadalı pop şarkıcsı A\nl Lavigne ise 3.9 milyon satan "'Let Go" adlı albümüyle 3. sıraya yerleşti. Yönetmen George Roy Hill öldü • NEW YORK (A\) - Amerikalı usta oyuncular Robert Redford ile Paul Newman"ın fılmlerini yöneten Amerikalı yönetmen George Roy Hill, 81 yaşmda New York'taki evinde öldü. Uzun zaman HilFe iş danışmanlığı yapan Edwin Bro\\Ti'ın eşi Florance Bro\vn'ın verdiği bilgiye göre Hill, parkinson hastalığı nedeniyle sağlık sorunu yaşıyordu. Redford ile Nevvman'ın "Butch Çassidy and the Sundance Kid" ile "Sting"' fihnlerindeki üçkâğıtçı tipleri Hill'in kamerasıyla kaydedildı. Hill, "The Sting" filmiyle hem "En lyi Yönetmen", hem de "En lyi Film" Oscar ödüllerini aldı. HABERİNJEK ADRESi SUiKAST! ÇÖZECEK İPUÇLARI HABLEMiTOĞLU MiT'i SUÇLUYOR • MiT RAPORU NDA HEDEF HABLEMİTOĞLU • SUPERNATO, "SOL" MASKEYLE BEYTEPEDEYDi! • REKTORLERıNAKPYEiSYANI • TEKSTİL'DE YASAYA AYKIR1TOPLUSÖZLEŞME! • KUZEY1RAKTA PAVKOVTÇ SENARYOSU • KÜLTÜR SANAT DUN YASININ BİLANÇOSU... Aydınlık HER PAZAR BAYİLERDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog