Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29ARALIK2002PAZAR DIZI Roma İmparatoru gün sayısını 365'e çıkardı, ölüm ayı denilen Şubat'ı cüce bıraktı Sezar'ın Şubafayaptığı / stanbul'da 1935 yılma, Ölçü ve Ayarlar Yasası'nın yürürlüğü ile birlikte giriliyor. Yasanın öngördüğü koşullardan bın de ölçülü şişe ve kadehlerin kullanılması zorunluğu. Içecekler mutlaka içmdeki ıçeceğın mıktannı gösterecek çizgiler ve sayılar taşıyan kadehlerle sunulacak. Belediyeciler saat 24'ten sonra eğlence yerlenni basarak, eğlenenlerin masasındakı kadehlen kontrol edip, işaretsiz kadeh kullanan eğlence yerlenne ceza yağdınyorlar. O R H A N E R İ N C T" T"atay meselesinin alevlendiğı 1937 r—V yılbaşında ıse Park Otel'de A- A. düzenlenen eğlencelere Atatürk de katılıyor. Biraz sonra Hatay görüşmelerinin kesılmesı nedenıyle yurda dönen Dışışlen Bakanı Tevfik Rüştü Aras ıçen gıriyor. Atatürk "Hoş geldınız. Görüşmelen kestınız ha?" demekle yetıniyor. Bır süre sonra ayağa kalkıyor "Arkadaşlar, burada benımle birlikte bu geceyı geçırenlenn 1937 yılı kutlu olsun" dedıkten sonra büyük sevgi göstenlen arasında Park Otel'den aynlıyor. 31 Aralık Sah gecesı, devlet tarafin- dan resmen kabul edılen 77'ncı yılba- şını kutlayacağız Bu konudakı en kı- demlı ulke ıse Fransa Fransızlar 1564 yüından bu yana 424 yıldıryılbaşını kut- luyorlar Turkıye'de Hıcret yıllanna bağlı tak- vımden Mıladı takvıme geçışle, 1 Ocak'ın resmı tatıl gunlen arasına, haf- ta tatıhnın de cumadan pazara alınma- sı arasında kanunun 27 Mayıs 1935'te çıkması nedenıvle yaklaşık 10 yıl var Bu nedetıle de yılbaşı gunlennın cuma- ya rastlaması dışında, yılbaşını yenı yenı kutlamaya başlayan Turkler, erte- sı sabah, gecekı eğlencenın mahmur- luğunu uzerlennden atmadan uykulu gozlerle ışlennın başında olmak zo- runda kalmışlar Mıladı takvıme 1 Ocak 1926'da ge- çılmış olmasma karşın, sayılan pek fazla olmasa bıle Osmanlılar donemın- de de Turklenn yılbaşı kutlamalanna katıldıklan bılınıyor GalataveBeyog- lu'nda oturan yabancılann kendılen ıçın duzenledıklen yılbaşı eğlencele- nne etrafin dedıkodulanndan korka korka da olsa gıdenlere rastlanıyor Cumhunyetın ılanı ve uluslararası takvımle saalın kabulunden sonra yıl- başı kutlamalan yavaş yavaş yayılma- ya başlıyor Yılbaşı baloları 1930'lara gelındığınde yılbaşı balo- lan donemıne gınhyor Çeşıtlı hayır kurumlan hem modern yaşama ayak uydurmakta onculuk etmek hem de gelır sağlamak ıçın bu yolu tutuyorlar Donemın unlu alaturka, alafranga sa- natçılan bu balolara katılanlara ozel programlar sunuyor kotyonlar, konfe- tıler, kartondan şapkalar modası do- ğuyor Yenı yıla e\ lennde gıren aılelerıse şavet varsaradyolarının başına geçıyor ve buyuk ılgı top- layan Tayyare Pıyangosu yılbaşı çe- lalışını naklen \ e ballandıra ballan- dıra anlatan SaıtÇetebi'yı dınlıyor- lar istanbuFda vaşanmış yılbaşılar arasında ıkısının ayn bır yen v ar 1935 yılına, Olçu \ e Ayarlar Ya- sası'nın yururluğu ıle birlikte gı- nhyor Yasanın ongorduğu koşul- lardan bın de olçülu şışe \ e kadeh- lenn kullanıhnası zorunluğu Içe- cekJer mutlaka ıçındekı ıçeceğın mıktannı gösterecek çizgiler \e sayılar taşıyan kadehlerle sunula- cak Bazen "vur" deyınce oldure- ceğı tutan belediyeciler saat 24'ten sonra eğlence yerlenni basarak, eğlenenlenn masasındakı kadeh- len kontrol edıp, işaretsiz kadeh kullanan eğlence yerlenne ceza yağdınyorlar Gazıno sahıplennden bır kısmı, ceza korkusu yuzunden tam ye- nı yıla gınlırken ışyerlennı kapa- tıyor, bazı açıkgozler ıse tebe- şırle ışaretledıklen olçulu şı- şe ve kadehlerle ışın ıçınden sıynlıyorlar tkıncı önemlı vılbaşı ıse Atatürk un tstanbul'da oldu- ğu \ e Hatay meselesinin ale\ - lendığı 1937 yılbaşında ya- şanıyor Park Otel'de düzen- lenen yılbaşı eğlencelenne Atatürk de kaülıyor Buyuk salonun hemen gınşınde aynlan uzun masada oturuyor Bıraz sonra Hatay goruşmelen- nın kesılmesı ne- denıyle yurda do- nen Dışış- len Ba- * » kanı Tevfik Ruş- tü Aras ıçen gın- yor Atatürk "Hoşgddmiz. Gömşmeierikes- tiniz ha?" demekle yetıniyor Bır sure sonra ayağa kalkıyor "Arkadaşlar, bu- rada benimle birlikte bu geceyı geçı- renlerin 1937 yıh kutlu obıuT dedık- ten sonra buyuk se\gı göstenlen ara- sında aynlarak o yıllann unlu eğlence yerlennden Tokathyan'a geçıyor Yılbaşı neden 1 Ocak'ta Yıllann l Ocak'ta başlamasının da- yandığı kesın ve bılımsel bır neden bı- lınmıyor Bu konuda çeşıtlı nvayetler var BunlardanbınMılat'tanonce 153 yıhnda Roma'da konsullenn goreve başlama tanhı olarak 1 Ocak'ın belır- lenmış olması O gunden sonra bu ta- nh yılbaşı olarak kullanılagelmış Dancı nvayet ıse HazretiIsa'nın or- talamadoğumgunuoluşu Hazreti Isa bır goruşe gore 25 Aralık'ta bır baş- ka goruşe gore 6 Ocak'ta doğmuş îkı tanhın arasına duşen 1 Ocak da bu nedenle yılbaşı seçılmış Bırbaş- kasına gore de Romalılar Ya- nus adlı tannlanna her şe- yın başlangıcını adarlar- mış Bu nedenle yılın ılk avını Janvier dıyerek ken- dısıne adamışlar, yılbaşı da bu nedenle 1 Ocak olmuş Subat neden cüce Yılbaşının neden 1 Ocak olduğuna ılışkın nvayetlenn ıçın- den çıkmak mumkun değıl ama, şuba- tın nı- en kısa ayı olduğunu belırlemek mumkun tnsanlann, evrenın yapısı konusundala bılgüen gelıştıkçe ve goz- lemlen daha sağlıkh hale geldıkçe, tak- vımlerde çeşıtlı değışıklık v e duzeltme- ler vapıldığı bılınıyor Şubatın cucelı- ğı Sezar'ın takvımde yaptığı değışık- lıkten kalma Ilk Roma talcvimı 304 gunden olu- şan 10 aylık yılı ongoruyormuş Ocak ve Şubat aylan yokmuş \orna, takvı- mı yemden duzenlerken gunlen 355'e çıkarmış, 11 aya 29 gun, şubata da 28 gun omur bıçmış Sezar ıse yılı 365 gune çıkararak arttırdığı 10gunu30ve 31 gun yaptığı aylara dağıtmış Bu da- ğıtımdan şubat pay alamamış Çunku şubat, Romalılar tarafindan "öJüm ayi" olarak tanınırmış Şubatı 28 gunde bı- rakan Sezar boylece Noma'nın yolu- nu ızleverek daha az vatandaşının ol- mesını sağlamış Her mlllete ayn takvlm Insanlann yeryuzunde yaşamaya baş- ladıklan gunlerden bu yana başlangıç- ta gece-gunduz yaz-kış gıbı zıtlıklar- dan korkmalanna karşın gızemını çoz- mek ıçın uğraştıklan konulardan baş- lıcası takvım olmuş Ilk donemlerde Turkler, Çınlıler, Hınthler, Yunanlılar ve Ibranıler gokte donup duran Ay ıle Guneş'ı birlikte değerlendıren yon- temler kullanmışlar Sadece ayın hareketlennı esas alan takvımı ıse Islamıyetten once ve son- ra Araplarbenımsemışler Guneşın ha- reketlennı esas alan taİcvım ıse Sumer- lerle eskı Mısırlılardan bu yana çeşıt- h değışıkhklere uğrayarak bugune kadar ulaşmış 12 hayvan talcvlml Turklenn bılınen takvımlennın en eskısı 12 hayvan talcvımı olmuş 12 yıla "Çağ" demış ve yıllannı da hay- van adlanyla adlandırmışlar Hayvan- lann, bugun kullandığımız adlanna gore yıllann adlan şovleymış Sıçan, Okuz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Tavuk, Kopek, Domuz Atalarımıza gore kıyamet Turklenn o donemdekı totemlennı de belırleyen bu aylar, bazı torelen de berabennde geturnış Değışık çağlarda da olsa aynı adı taşıyan aylarda doğan, bır baş- ka deyışle totemlen aynı olan kadınlarla erkeklenn ev lenmelen yasaklanmış Daha sonra bu adlar kalkmış v e aylar sıralanna gore sayılarla ad- landınlmış Bunun orneklen de Gokturk Yazıtlan'nda yer almış Mav eraunnehır (Ceyhun ve Sey- hun ırmaklan arasında kalan bol- ge) Turklen takvımle uğraşırken dunyaya 160 "ven" omurbıçmış- ler Her ven'ı de 10 bın guneş yılı olarak hesaplamışlar Buna gore dunvanın omru 1 mılyon 600 bın yıl surecek ve kıyamet o zaman kopacakmış YARIN: Kısa kalan çarşambanın yarattığı sonın ve burçlar TAKVİMDE NE NEDİR? GERÇEK YIL: Ehınya'nın, Gûneş etrafinda bır tam donuşunu tamamladığı, 365 24217 Guneş gununden oluşan sure (365 gun 5 saat 48 dakıka 48 7 sanıye) JÜLYEN (SEZAR) TAKVİMİ: Tam bır donuşu 365 25 gun olarak kabul eden ve 0 25'lık gun farkını dort yılda bır 366'ncı gun olarak şubata ekleyen takvım yontemı CRECUAR TAVİMİ: Julven Takvımı'nde bır yılın yuvarlak olarak 365 25 gun alınmasından artan 0 0083 gunluk farkı gıderen takvım yontemı Bu fark 128 yılda 1 gun veya yaklaşık 400 yılda 3 gunluk bır artış yarauyordu Papa XII Gregoir, 1582 yıhnda 9 gun, 17 saat, 23 dakıka 32 sanıye olan bu farkı, 5 Ekım gununu 15 Ekım olarak kabul ederek duzelttı Buna paralel olarak artık yıl uygulamasını da değıştırdı Tûrkıye dahıl pek çok ulkede uygulanıyor HICRİ TAKVIM: Hazreti Muhammed'ın Mıladı 622 yılında Mekke'den Medıne'ye goçmesuıı başlangıç ve 354 367 Guneş gunü suren Ay yılmı esas alan takvım yontemı (Yaklaşık 354 gun, 8 saat, 48 dakıka, 35 sanıye) CELALI TAKVİMİ: 30 gunlü 12 ayı esas alan \ e artan 5 gunü aylara ekleyen yontem Esası Julyen TakvunTne benzemesıne rağmen dört yılda, bır gun artan sureyı 120 yılda 30 güne tamamlaması ve bu nedenle 120 yılda bır, 30 gunlu 13 aydan oluşan yıl uygulamasını getırmesı yuzunden yaygınlık kazanmadı Daha sonra bazı düzeltmeler yapıldıysa da tutulmadı ARTIK YIL: Jûlyen ve Greguar takvımlenne gore uygulanan dûzeitme yontemı Julyen Takvımı'nde 4'le bolunebüen yıllarda (dort yılda bır) şubat ayının 29 çekmesı SABİT YIL: Uzakdoğu'da, Orta Doğu ve Afhka'yla Batı'da uygulanan farklı takvımlenn yararüğı kargaşayı sonlandırma görevını Bırleşmış Mületler ustlenmış durumda Ancak gundemıne aldığı "Sabit Yılh Takvün" hazırlama çalışmalan 20'ncı yuzyılda sonuca ulaşamadı PAZAR ORHAN BURSALI Erdoğan, Gül'e Kapşı Yandaş, dost ve akraba şırketlere ve onlar ara- cılığıyla da sıyası partılere (ve bu arada kışılere de) mılletın butçesınden kaynak aktarmanın başlıca yolunun ıhale olduğunu herkes bılıyor IMF'nın da- yatması, AB gereklılığı sonucu "şeffaf ıhale" yasa- sı hazırlandı Yasa 1 Ocak'ta yururluğe gırecek ya, AKP hop oturup hop kalkıyor "Nasıl ertelerız veya değıştırınz" Kıyamet ko- puyor AKP ıçınde Buyuk bır gelır ve rant kaybına uğrayacaklar Ihalecı baş partı ANAP AŞ'nın Turkıye yı yıyıp bı- tıren ıhale polıtıkalarından gerıde kalmaya nıyet- lerı yok Ancak AKP ıçınde goruş ayrılığı da dorukta Geçen hafta Başbakan Gul "Yasa kesınlıkle 1 Ocak'ta yururluğe gırecek demıştı AKP ıçınde yasayı erteleme ve değıştırme çalışmalan alabıldı- ğıne surduğunden, bu açıklamaya şaşırmıştım Hemen arkasından Partı Başkanı Erdoğan, Iha- le Yasası'nın değıştırılmesı veya ertelenmesını ıs- tedı Yenı yasa onerılerı Meclıs'e geldı vb Derken Gul, dunku Hurnyet'te Ertuğrul Ozkok'e "Başbakan olarak soz verıyorum, yasa 1 Ocak'ta yururluğe gırecek" dedı Gul Başbakanlığını ortaya koyuyordu1 Aynı zamanda, Erdoğan'la ılk cıddı goruş aynlı- ğının açıkça artını çızıyordu Tayyıp Erdoğan ve Istanbul Beledıyesı'nden ar- kadaşlan ıhalenın ne demek olduğunu çok lyı bı- len bır ekıp1 AKP luks bınalannı ve kısa zamanda ulke ça- pında orgutlenmesmı nasıl tamamladı7 Erdoğan ve yanında Meclıs'e taşıdığı ve kımısı- nı de bakan yaptığı mıüetvekılı arkadaşlan, bır yan- dan da Istanbul mahkemelennde istanbul Beledı- yesı'ndekı ıhalelerde ve dığer konularda yasaya aykın davranmak suçlamalarıyla yargılanıyorlar AKP buyuk oy aldı ya, Erdoğan taraftan basın ve koşe yazarlarının gozunde Erdoğan aklanmış- tıi Halk onları seçımle aklamışmış Davalar da zaten onlara gore "kasıtlı"ydı, sade- ce bu ekıbı "yıpratmak ıçm laıkçıler tarafindan açıl- mış sıyası davalardı 1 " Sıırtlıler dolandırıcılıktan aranan Akgunduz'u de mıüetvekılı seçmışlerdı O da mı 'aklanmıştı'"' Dunyanın neresınde halkoylamasıyla veya se- çım sonuçlanyla, suçlar veya suç ıddıalan sılınıyor- du' Ama, yuzde 34 luk oy buyuk bır guçtu' Ve bu guç karşısında ancak secdeye varılır ve butun yasalar da geçersız ılan edılebılırdı 1 Tayyıp Erdoğan, beledıyecılığı zamanından ıha- lelerın tadını bılmez mı'' Yenı yasanın yururluğe gırmemesı ıçın çırpınıp durmasının ve Başbakan ıle çatışmasının nedenı ne ola'' Kendısı Meclıs'te değıl AKP'nın dışardakı lıderı olarak, kendıne bağlı mılletvekıllerını Gul'e karşı seferber edıyor Gul'u, "gerçek başbakan benım" gosterılerıyle hukumet kurulalı berı acımasızca, saygısızca ezıp durmuyor mu'' Neydı o Kopenhag da, merdıven- degazetecılereaçıklamayapan Gul'unsozunu ke- serek "artık yeter hadı' deyışı 1 Turkıye çok cıddı bır ahlakı sorunla yuzyuze Eğer bu sorunu aşamazsa, yıllardır boğuştuğumuz kır- lı polıtıkacı, kırlı sıyaset heyulası hukmunu surdu- recek Recep Tayyıp halka soz vermıştı Dokunulmaz- lıklar sınırlanacak Seçımden sonra bu namus sozunu unuttu, bı- lınmeyen bır geleceğe erteledı Boylece Istanbul Beledıyesı donemınden kalma ıddıalann açıklığa kavuşma umudu ve olasılığı go- runur gelecekte tamamen yok olma surecıne gır- dı Zaten ıhalecı arkadaşlarını dokunulmazlık zırhı- na sokarak onlan kurtardı Dıyor kı 'benım gozumde onlar tertemız" Bu çok doğal Sayın Erdoğan kendınıze gore sız de suçsuzsunuz, bır katıl de kendıne gore suçsuz Suçluluk veya suçsuzluga ne zamandır zanlıla- rın kendılen karar verıyor'' Şımdı kendısı de mılletvekılı seçılerek aynı zırha burunecek Boylece hesabına gore en az ıkı do- nem, yanı 10 yıl bu ış gundemden çıkacak Son- rası Allah kerım' Ihale zanlılan, şeffaf ıhale yasasına karşı' Çok doğal değıl mı"? obursali(« cumhuriyet.com.tr IŞIĞIN YOLUMUZU AYDINLATIYOR! 30 Aralık 1999'da yıtırdığımız, Çağdaş Eczacılık Hareketı'nın büyük önden, Edak Ecza Kooperatıfı'nın kurucusu, değerlı ınsan Ecz. NURIŞIK BOYACIGÎLLER'i ölümunun üçüncu yıhnda anıyoruz' EDAK ECZA KOOP. YÖN. KRL. ve ÇALIŞANLARI 30 Aralık 2002 Pazartesi Anma Giınü Etkınliklerı 12 00 - Mezan başında anma (Aşağı Narlıdere Mezarlığı) 19 30 - Prof Dr Ustun Dokmen ıle 'Empatık lletışım \e Varolma Sanatı Kjmjadan Psıkolojıye" konulu soyleşı (Atatürk Kultur Merkezı) Etkınlık davetıyelıdır) NOT: \şağı Narlıdere Mezarlığı na ulaşım ıçın, Edak Ecza Koop'tan kalkacak araç saat 11 15 te Sabancı Kultur Merkezı vanında saat 11 30 da Uçkuvular BP onunde olacaktır TEŞEKKUR Ege Unıversıtesı Hastanesı Urolojı Klınığı'nde gerçekleştınlen \e kısa surede benı şıfaya kavuşturan prostat amelıyatım ıçın, çok değerlı Prof. Dr. OKTAY NAZLI veekıbıne, Prof. Dr. BÜLENT ÖZYAR a, aynca yakın ve sıcak yaklaşıınlanyla tedavı suresınce ılgılennı eksıltmeyen asıstan doktorlardan ÖZGUR ERDOĞAN, ADNA1N ŞtMŞİR, SERKAN DE\ltRYOĞURA>'a ve klınık başhemşıresıyle dığer butun hemşıre ve personele tum aılemle brrhkte en ıçten teşekkurlenmızı bıldınnz SAMÎ TUNÇ RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN E:,as No 2002 4^ Karar No 2002 480 Davacı Umran Emei Şım^ek tarafindan davalı Re- cep Şımşek alevhıne açılan şiddetlı geçımsızlık nede- nı vle boşanma davasmın vapılan açık vargılamalan sonunda davanın kabulu ıle Erzurum ılı Horasan ıl- çesı Haydarlı Kovu Cılt \ o 38 Hane \ o 28 de nu- fusa kavıtlı Hıkmet ve Emelden olma 1977 doğumlu Lmran Emel Şımşek ıle Nurettın \e Emıneden olma 1973 doğumlu Recep Şımşek ın boşanmalanna ta- raflann muşterek çocuğu 2001 doğumlu Funda Şım- şek m velavetının da\acı anneve \enlmesıne velavetı da\acıva venlen Funda'nın davalı baba ıle her hafta pazar gunu sabah saat 09 00 dan akşam saat 17 00 \e kadar dını bavramların ıkıncı gunu sabah saat 09 00 dan akşam saat 19 00 a kadar her yıl Temmuz ayının 1 gununden 30 gunune kadar \amna almak suretıvle goruşturulmek uzere şahsı munasebet tesısı- ne karar venlmış olup karar daha onceden vapılan aramalara rağmen adresı tespıt edılemeven davalı Re- cep Şımşek'e ılanen teblığ edılmesıne karar \enlmış olmakla Işbu karann gazetede yavmlandığı tanhten ıtıbaren 15 gun ıçensınde temyız edılebıleceğınm da- valı Erzurum ılı Horaban ılçesı, Haydarlı KO>Ü nufu- suna ka\ıtlı Nurettın oğlu 19^3 doğumlu Recep Şımşek'e ılanen teblığ olunur Basın 84318 DENETÇİ VE DENETÇİ YARDIMCISI ARANIYOR Tam tasdık kapsamında denetım ve karşıt ıncelemeler yapacak denetçı ve denetçı yardımcısı aranıyor MUSTAFA PAMUKOĞLU Yemınlı Malı Muşavır Tel: 0216 363 7016-3024018 ANTALYA ASIİYE TİCARET MAHKEMESt BAŞKANUĞI'NDAN DosvaNo 2001 HS2 Davacı Mustafa Ekıcı vekılı Av Mıne Çıne tarafindan davalılar Osman \ıldınm Ferda Gomeçlıoğlu Ferman Gomeç lıoglu haklannda mahkememıze açılan Gelışım Inşaat Taahhut Ticaret ve Tunzm Lımıted Şırketı nın teshı davasının mah- kememızde vapılan açık vargılama sırasında venlen ara kararı uvannca Son adreslen Bahçelıevler Mahallesı Pamır Caddesı 17 2^ ^ntalva olan davalılar Ferman Gomeçlıoğlu Ferda Gomeçlıoğlu ıle dıger davalı Osman V. ıldınm a (en son adresı Davraz Mahallesi Isparta) teblıgat vapılamadığından dava dılekçesının ılan suretı ıle teblığıne karar venlmıij olup davacı vekılı tarafindan Gelışım Inşaat Taahhüt Tıcaret \e Tunzm Lımıted Şırketı'nın feshı talebı ıle açılan da\aya ışbu ılanın teblıgat kanunu uvannca gazetede vavmlanmasını muteakıp vasal 10 gunluk dava dılekçesıne cevap suresının ışle meye başlavaı_ağı davalılar duru^maja gelmese de vokluklannda 07 02 200^ gunu saat 09 30 ıtıbanyle davaya devam edıleceğı ılanen teblığ olunur Basın 84287 ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN KAMULAŞTffiMA DUYURUSU Esas No 2002 564 Davacısı Erzurum \alılıgı II Ozel Idare Mudurluğu tarafindan davalı Hamza Dalaman alevhıne açılmış bu- lunan kamulaştırma bedelının tespıtı ve tescılı n,ın açı lan davada Erzurum Vlerkez Konaklı kovu voresınde 126 Parsel Nolu davalıva aıt taşınmaz uzerınde 9 80 m2nın plon ven olarak mulkıvetının kamulaştınlması na karar v enldıgınden belırtılen bu taşınmazm malık- lennın ılan tanhınden ıtıbaren "îO gun ıçınde kamulaştır ma ışlemme karşı ıdan vargıda ıptal davası adlı vargıda maddı hataların duzeltım davası açabıleceklerı ıdan yargıda dava açanların dava açtıkları ve vurutmenın durdurulması karan aldıklannı mahkememıze belgelen dırmedıklen takdırde kamulaştırma ışlemınuı kebinleşe- rek mahkememızce belırlenen değer üzennden kamu laştırmayı yapan Erzurum \alılıgı 11 Ozel tdare Mudur- luğu adına tescılıne karar venlecegı kamulaştırma be delının hak sahıplen adına Erzurum Vlerkez Zıraat Ban kası na vatırılacagı konuva ve ta^ınmaza ılışkın tum sa vunma ve delıllerını ılandan ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkememıze vazılı olarak bıldırılmesı 2942 S K 'nun 4650 SK 10 mad gereaınce ılan olunur 18 11 2002 DuruşmaGunu 28 01 200^ Saat 09 00 Basın 80181
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog