Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sami Evren'den hükümete tepkî • ÎSTANBUL(AA)- KESK Genel Başkanı Sami EvTen, zonmlu tasarruf ve nemalann ödenmesinin 5 yıla yayılması planını eleştirerek zorunlu tasarruflann reel kayıplar da giderilerek, kamu kesiminde işveren payı da eklenerek çahşanlara derhal ve bir defada nakden ödenmesi gerektiğini söyledi. Hûkümetin, çalışanlann ücretlerinden kesintilerle oluşan Zorunlu Tasarruf Fonu'nda biriken paraya göz diktiğini söyleyen Evren, "Emekçinin üç kunış parasına göz diken 58. Hükümet'i uyanyoruz. Anaparalan ödeyip, nemalannı yıllara yayıp eritme amaçlı bu girişimden vazgeçilmelidir" dedi. Tartflere yanbmı kaldırın' • ANKARA (ANKA)- Demokrat Türkiye Partisi (DTP) Genel Başkanvekili Yılmaz Hastürk, TBMM Başkanı Bülent Annç'abir mektup göndererek partilere devlet yardımınrn kaldtnlmasını istedi. Hastürk, Annç'ın yanı sıra siyasi parti liderlerine ve sivil toplum örgütlerine de gönderdiği mektupta, partilerin halktan koptuğunu savundu. Partilerin halktan kopmalannın nedenlerinden birinin bütçeden aluıan yardım olduğunu kaydetti. Bu nedenle partilere yapılan yardımın kaldınlmasının söz konusu olumsuzluklan önleyeceğini savunan Hastürk, "Böyle bir yaklaşım, halkımızın da genel beklentisi doğrultusunda olacakttr" dedi. MUIetvekieri oigııenfinııı • tZMtR(AA)-Devlet Bakanı Mehmet Aydın. Izmir'deki kamu kurum ve kuruluşlannın temsilcileriyle. Izmir milletvekillerinin birlikte çalışacağını belirterek "Önümüzdeki günlerde hangi alanlara hangi milletvekillerinin bakacağı belli olacak. Işbölümü içerisinde çalışacağız" dedi. tzmir milletvekilleri kamu yatınmlan bilgilendirme toplantısının basuıa kapaü bölümünde Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörleri, kamu kurum ve kuruluşlannın il ve bölge müdürleri, projeleriyle ilgili bilgi verdi. Toplanhnın sonunda bir değerlendirme konuşması yapan Devlet Bakanı Mehmet Aydın, toplantıda ortaya çıkan proje ve sorunlan, Izmir milletvekillerinin paylaşacağını ve takip edeceğini belirtti. Pakdemirli de aday olacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, ll-12 0cak tarihlerinde yapılacak ANAP Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacak. Yapılan yazılı açıklamaya göre. Pakdemirli adaylığtnı, bugûn Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Ankara Bölge Toplanhsı'nda açıklayacak. AKP, siyasi yasaklar konusunda benimsediği ölçütleri ihaleler konusunda rafa kaldırdı \bl rantı AB'yi unutturduANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Avrupa Birliği ölçütle- rine göre hazırlanan Kamu Ihale Yasası'nı siyasi amaç- larla değiştiren yasa tasansı- na AKP Genel Merkezi'nde son şekli veriliyor. AKP Ge- nel Başkanı Recep Tayyip Er- doğan, asıl hedeflerinin 15 bin kilometre "duWeyol''projesiy- le ilgili ihaleleri daha rahat yapmak olduğunu, "15binki- lometre duble yolu 50 müte- ahhideteslim edemem'' sözle- riyle açıkça dile getirdi. AKP iktidan, Recep Tayyip Erdoğan'm siyasi yasaklan konusunda benimsediği "AB öiçüâerinT kamu ihalelen ko- nusunda rafa kaldıran yasa ta- sansında, AB Genel Sekre- terliği 'nin tepkisine karşın ıs- rarlı davramyor. Geçen hafta alelacele TBMM'ye gönderi- len ve son dakikada görüşül- • Kamu thale Yasası'nrn içini boşaltan değişikliklere AKP Genel Merkezi'nde son şekli veriliyor. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, 15 bin kilometre 'duble yol' ihaleleri konusunda hûkümetin rahat hareket etmesini sağlayacak değişiklikler yapıhyor. AKP iktidan, Erdoğan'a Meclis yolunu açabilmek için siyasi yasaklar konusunda AB ölçütlerini benimserken ihaleler konusunda aynı tavn göstermiyor. mesi durdurulan yasa tasan- sı, AKP Genel Merkezi'nde yeniden masaya yatınldı. Er- doğan' ın başkanlığında önce- ki akşam toplanan Devlet Ba- kam Ali Babacan. Maliye Ba- kanı Kemai L nakrtan ve Ba- yındırhk Bakanı Zeld Erge- zen, tasanyı genişletecek öner- geleri görüştüler. AKP iktidan, "ihalelerde saydamhk, nesnel öJçütkrde yeterHHk ve deneyim" öngö- ren mevcut Kamu Ihale Yasa- sı 'nı savunan Kamu Ihale Ku- nılu'nu değiştinnenin yolla- nnı da anyor. Bu amaçla, Ka- mu îhale Kurulu üyelerinin görev süresine son verecek ve Bakanlar Kurulu'nun ye- ni üyeler atamasına olanak ta- nıyacak bir düzenleme üzerin- de çalışılıyor. Kurul özerkliğjne darbe Komisyona gönderilen ya- sa tasansında bu konuda ilk adım atıldı. Tasandaki hük- me göre, Kamu Ihale Kuru- lu 'nca hazırlanacak yönet- melik ve ihaleler ancak Ba- kanlar Kurulu karan ile yü- rürlüğe girecek. Hükümet böylece bu kurulun özerk ya- pısına darbe indirdiği gibi, bağımsız karar verme etkin- liğini de ortadan kaldınyor. Bayındırlık Bakanı Zeki Er- gezen'in "Kamunun öziine dönük hiçbir değişiklik yok, tamanıen uygulamayla ilgili teknik aynntüar" demesine karşın AKP Genel Başkanı Er- doğan, yasayı, başta 15 bin ki- lometre duble yol ve 1.5 mil- yon konut olmak üzere büyük projelerde rahat hareket etmek için değiştirdiklerini iriraf et- ri. Tayyip Erdoğan. "Bakınye- ni yasa devletten ihak almak için 12 trilyon liralık iş bitirme şarö getiriyor. Bu ancak50-60 müteahhide yarar. Ben 15 bin kilometre duble yol yapaca- ğun. 50 müteahhideteslim ola- mayız" dedi. Yasadaki sınırlamalann aşıl- ması için değişiklik getiren yasa tasansrnda "emanetyön- temi" düzenleniyor. Buna gö- re. emanet komisyonu eliyle yaptınlacak işler Kamu Ihale Yasası kapsamında olmaya- cak. "thalesiziş verme" olarak bilinen bu yöntemle daha faz- la müteahhit ihalelerden ya- rarlanacak. Mevcut yasa, ödeneği ve pro- jesi hazır olmayan işlerin iha- le edilmemesini, dolayısıyla kimi zaman olağan bedelin 10 katına mal olan işlerin önlen- mesini öngörüyor. Ancak hü- kümet bu hükmü 1 yıl ertele- meyı tasarhyor. Böylece AKP iktidan duble yol ve toplu ko- nut ihalelerinı hiçbir kaynak göstermeksizin açabilecek ve bunlann temelini atacak. AİHM karan ile celisti Abdullah Gül Erbakan y ın yolunda • AKP, tabanının duyarlılıklannı hükümet programına ve YAŞ toplantısına yansıttı. AİHM, YAŞ kararlannm yargı kapsamı dışında bırakılmasmda herhangi bir olumsuzluk görmemesüıe rağmen Abdullah Gül, ihraç kararlannı antidemokratik olarak nitelendirdi. ANKARA (Cumhu- riyetBürosu)-İrticai fa- aliyetlere katıldığı ge- rekçesiyle 7 Türk Silah- lıKuwetleri(TSK)per- sonelinin ihracına itiraz eden Başbakan Abdul- lah Gül ve Milli Savun- ma Bakanı VeafiGönuL Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlan konu- sunda Avrupa Insan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile çelişti. Tabanından gelen bas- kıyı YAŞ'a yansıtan AKP hükümeti, TSK'den irticai faaliyet- lere katdmalan nedeniy- le ahlmalan engelleme- yi programma da aldı. Gül'ün, güvenoyu alma- dan önce TBMM'de okuduğu programımn yargı ile ilgili bölümün- de üstü örtülü biçimde bu konu yer aldı. YAŞ kararlanna at- fen yapılan değerlendir- me basına dağıtılan program kitapçığının 16. sayfasında şu şekıl- de yer aldı: "Kişilerin idari kararlarla kamu haklanndan mahrunı bırakılmalannın önüne geçikcek. kamu hakla- nndan mahrumiyette yargı karanzorunlu ha- İe getirilecektir." YAŞ kararlan dışın- da, Türkiye'de yargı ka- ran olmaksızın görev- lerinden uzaklaştınna uygulaması bulunmu- yor. YAŞ toplantısmda irticai faaüyetlere katı- lan personelin uzaklaş- nnlmasının "antidemok- ratikuygulama" olduğu- nu savunan Gül, Gönül ve AKP hükümeti AİHM ile de çelişiyor. 1995-97 döneminde YAŞ kararlanyla ihraç edilen 13 subay ve ast- subay "inanç özgüriü- ğünün ihlaledüdiği'' ge- rekçesiyle AİHM'ye başvurdu. Subay ve ast- subaylann Türkiye'de askeri görev ve yüküm- lülükleri çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirebildiğinin anımsa- uldığı AÎHM karannda, "Her üDcede okhığu gi- bi, Türkhe'de de silahh kuvvetler belli bir disip- lin çerçevesinde faaüyet gösterir. Silahb Kırvvet- ler'e giren herkes bu di- sipineuymaklayüküm- Kidür" dendi. Erbakan da zoraki imzalamıştı Gül, ilk kez katıldığı YAŞ toplannsında, daha önce kabinesinde bakan olarak görev yaptığı Er- bakan'ın tutumunu yi- nelemiş oldu. Erbakan Refahyol hükümeti dö- neminde toplanan YAŞ toplantısında, ihraç dos- yalannı imzalamamak için ilk gün toplantıya kahlmamışh. Erbakan, buna gerek- çe olarak da TBMM Plan Bütçe Komisyo- nu'ndaki toplantılan göstermişti. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART BM'Niu KİTLB TMHA V HAB&R'l VOH NGAlİaA1 §^Efc\/ur roksullukl musakart@yahoo.com Birleşmiş Milletler Türk Derneği'nden Cumhurbaşkanı Sezer'e çağn: Referandum yolunu açın ANKARA (ANKA)- Birleşmiş Milletler Türk Derneği Genel Başkanı RahmiKumaş, Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'e bir mektup gön- dererek AKP Genel Baş- kanı Tayyip Erdoğan'a başbakanlık yolunu aça- cak anayasa değişiklik- lerini referanduma gö- türme çağnsı yaptı. Kumaş, mektubunda Sezer'e, "Son anayasa değişikliğini, TBMM'ye gerigöndermekle, iktida- ra da muhalefete de de- mokrasi ve anayasa der- si vererek Çankaya'da gerçekten bir cumhur- başkanı olduğunu göster- mişriniz. Şimdi ise TBMM,anayasadeğişik- liğini olduğu gibi size ge- ri göndermekle, iktidar "kasım seçimleri sonra- sında toplumda oluşan cumhuriyet tutulması kaygılannı gidermede umutiann yöneldiği baş kişi'' olarak niteleyen Ku- • Dernek tarafından Cumhurbaşkanı Sezer'e gönderilen mektupta, Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlık yolunu açacak anayasa değişikliklerini referanduma götürme çağnsı yapıldı. ve pariamentodaki mu- halefetten başka yargn a da gerekK uyamiyapma- nız gerektiği görüşünde- \iz" diye seslendi. Mektubunda, Sezer'i maş, ABD'de bir başka- nın üçüncü kez seçilme- sini önlemeye yönelik anayasa kuralı bulundu- ğunu, Ingiltere'de ise ya- salann çok zor değişti- rilmesine ilişkin kuralla- n anımsatarak şu çağn- da bulundu: "Llkemizde ise yan- gından mal kaçırmayı andıran bir anayasa de- ğişikliği yapılmak isten- mektedir. Ne yazık ki bir yüksek kurul da buna koşut bir göriintü çiz- mektedir. Bu nedenlerle, yüksek kişiliğinizden, kendinizle de rutarhhğı- nızı güçlendirici bir ru- tum sergilemek için, bu anayasa değişikliğini hal- koyuna sunmanızı saygı- lanmızla BM Türk Der- neği olarak dileriz." 'ENEL BAŞKAN ADAYILUTFULLAHKAYALAR: ANAP, kendi küllerinde yeniden doğacaktır tZMTT (AA) - Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkan adaylarından Lütfullah Kavalar. parti olarak yeniden Türkiye'nin umudu olacaklannı söyledi. Genel Başkan adayı Lütfullah Kayalar, 11-12 Ocak tarihlerindeki 3. olağanüstü kongre öncesi Kocaeli il teşkilatını ziyaret edip parti yöneticileri ve delegelerden destek istedi. ANAP'ın, TBMM dışında kalması ve sonrasında yaşanmaya başlanan süreci değerlendiren Lütfullah Kayalar şöyle konuştu: "YıDarca TBMM'de ve iktjdarda olan ANAP, 3 Kasım seçimlerinde yüzde 5 oy alarak dışanda kalmıştır. Bu oy oranı bizim gerçek oyıımuz değiL Bu dönem geçkidir. Parti teşkilatlanmız dimdik ayakta, üzuntülü olsalar bifc moralkri bozubnuş değiL ANAP, 12 Ocak'tan sonra yeniden Türkiye'nin en büyük partisi olacakttr ve oylarmı yüzde 40'lara çıkartacağız. ANAP, kendi küllerinde yeniden doğacakve Türkiye'nin umudu olacakttr." Lütfullah Kayalar, ANAP'm bugünkü halini duran bir otobüse de benzeterek, otobüsü hareket ettirmek için yola çıktıklannı sözlerine ekledi. lERDARDENKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ Gül: Kıbns'ta tatminkâr çözünı istiyoruzANK\R.\ (Cumhurrvet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül, Türkiye'nin Kıbns sorununun banşçıl yoldan çözümü için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını belirterek. "Bir taraftan çözümün gebnesini, diğer \andan da bunun tatminkâr obnasmı hep beraber araşttrrjDruz'' dedi. Başbakanlık'ta dün KKTC Turizm Bakanı Serdar Denktaş'ı kabul eden Gül, Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğine işaret ederek. Kıbns sorununun da bu konular arasuıda yer aldığını belirtti. Bu nedenle olaylan birlikte değerlendirmenin faydalı olacağını vurgulayan Gül, KKTC'deki Türklerin geleceğınin herkes için çok önemli olduğunu ifade etti. Beraberlik ve birliğin zedelenmemesini, bunlann mutlaka konmmasuıı isteyen Başbakan, şunlan söyledi: "Türkiye şüphesiz Id sonuna kadar KKTC'deki kardeşlerinin \anında olacakür. Gelecekten emin olduğumuz takdirde, çözünı sizleri tatmin ettiği takdirde. muhakkak ki kancı bir çözüm olacaknr." Serdar Denktaş ise adadaki belirsizliğin ortadan kalkmasının her Kıbnslı Türk'ün istenci olduğunu, ancak teslimiyetçi bir anlayışm ileride yeni çatışma ortamı yaratabileceğini vurguladı. POLMKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Dönence Hafif bir beyazlık içinde duruyordun, ellerin üşümüştü, titriyordun... Kan çanağına dönmüştü gözlerin!.. Güzel çocuk yine üşüttün işte!.. Masmavi parlayan gökyüzüne bakarkense- ni düşünüyorum güzel çocuk!.. Büyüyorsun!.. Ben uzun bir yolculuğa çıkıyorum her zaman- ki gibi. Düşlerimi kovalıyorum... Parıltılı dünya, kıskanç ve barbar!.. Ey aşk, ey tutku, ey sevgili kaçıp gitme öyle ha- bersiz!.. Birden seni sarsan sarhoşluk, insanlardan kaçıyor farkında mısın? Yaşlı gözlerinı. içindeki hüzün bulutlannı alıp götürüyor, morakşamlann kuytularına zamansız çığhkları geride bırakarak... O kurban edilmiş akşamlarda Turder Arghe- zi'nin dizeleriyle avunurken, günler, haftalar, ay- largeçiyor... Kesik kesik hıçkırıklar var, yerle gök arasında birbiri ardı sıra gelen... Sonbahar yapraklan düşüyor tek katlı evle- rin çatıları üstüne... Bak kar yağıyor, sonra güneş açıyor... Apollinaire'nin dolaştığı Ternes Caddesi'nde bir rüzgârın söndürdüğü kızıl saçlı meşaleler, Isa'nın alev gibi parlak ününü durmadan döndü- rüyor... Sen şimdi Paris'te tek başına yürüyorsun!.. Bense Prag dolaylarında bir hanın bahçesin- deyim... Bir gül var masanın üzerinde, bir de kırmızı şa- rap... öylesine hüzünlüyüm ki bilemezsin!.. Korkulanm hüzünlü uçurtmalanmın rengârenk kâğrtlan arasında, deniz yosunlarını andırıyor... Darmadağın oluyorum... Sınırsız bir acıma duyuyorum karnındaki ya- ra izleri için!.. Kadınlara bakarken kendi kendime konuşu- yorum: "Bu kadınlar kötü kalpli değildir, kaygılan var- dırgene de I Hepsinin en çirkini bile âşığına acı çektirmiş I Jerseyli birpolis memurunun kızı o..." • • • Yerimden kalkıyorum... Sütçüler çın çın öttürüyorlar güğümlerini sokaklarda... Gece uzaklaşıyor güzel bir Metive gibi... Sahte Feridine'dir bu ya da dikkatli LeaL Uyumak istiyorsun, uyuyamıyorsun!.. Ateşin bir iniyor bir çıkıyor!.. HuysuzsunL Hafif bir beyazlık içinde gezinirken seni uçarı mevsimlere doğru göndermek istiyorum... Biliyor musun kıpış kıpış gözlerindir kımılda- yan dallar, tüm güzelliğinden, tatlılığından her yanda bir şeyler var... Dedim ya yine uzun bir yolculuğa çıktım!.. Biraz Prag biraz da Moskova . Kar düşüyor üzerine taze çiçeklerin... Duruyorum, başımı göğe kaldınyorum!.. Serde delikanlılık var ya eksi 25 derecede Kı- zıl Meydan da dolaşıyorum... Bakıyorum kıs kıs gülüyorsun yine... "Yalancı" Inanmıyorsun!.. Carlos'un 'Ateş Türküsü' hoşuma gidiyor bu günlerde... Prag'da o hanın bahçesinde de söylemiştim: "Burada uzanmış seni düşünüyorum..." Sevdanın lekesi yayılmış yeryüzüne, sarı sa- rı yapraklan kemiriyor, safrana boyuyor boynuz gibi uzayıp, dümdüz mor bir göğe yaslanan dal- ları!.. Islık çalıyorum geceleri!.. Yıldızlar tam on beş gündür kaçıyor ben- den... Jimenez'i dinliyorum: "Biryıldız ve birdamla gözyaşım değdiler bir- birierine ve birden bir tek damla oldular tek bir yıldız..." • • • Patırtılı dünya kıskanç ve barbar!.. Masmavi parlayan gökyüzüne bakarken se- ni düşünüyorum güzel çocuk!.. Bak günler, haftalar, aylar geçti!.. Bense adını bilmediğim kenrJerde dolaşıyo- rum... "Kör olup kaldım sevda ile Ve sevda ile kör olup kaldı gökyüzü Bütün evrendir ne fazla ne eksik yıldızın kaygısı, gökyüzünün ışığı"... hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 F,Hikmet ÇETİNKAYA KUBİLAY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı I ı k : 0212-512 42 19 Faks: 512 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog