Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

29 ARAUK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 bnaH, üniversite kuşam • Dış Haberler Servisi - Filistüıli bir eylemciyı arayan Israil birlikleri dün Beytüllahim Üniversıtesi'ni kuşattı. Üniversiteye gumeye çalışan Israil askerleriyle öğrencileri arasında çatışma çıktı. Bazı öğrenciler üniversite binasına sığınırken bazılan taşlar ve çöp bidonlan atarak askerlen üniversite binasından uzaklaştınnaya çalışülar. Israil askerleri öğrencilere göz yaşarucı gazla karşılık verdiler. Binaya giremeyen Israil birlikleri bir süre sonra bölgeden aynldı. ı'da • Dış Haberkr Servisi - Çeçenıstan'ın başkenti Groznı'de öncekı gün Rus yanlısı hükümetin binasına düzenlenen intihar saldınsında ölü sayısı 55'e, yaralı sayısı da 153'e çıkarken Moskova, Müslüman Kardeşler örgütünden kuşkulanıldığını bildirdi. Ölenlerin çoğunun Rus yanlısı Çeçen hükümetınde çalışanlar olduğu belırtildı. Çeçenistan'dakı Rus güçlerinin sözcüsü Albay Irya Şabalkin, saldınnın kısa bir süre önce Çeçenistan'a gelen köktendınci Müslüman Kardeşler örgütünün sorumlulanndan Ebu el Velıd tarafindan planlandığıni ıleri sürdü. IAEA Kore'den çekiByor • Dış Haberler Servisi- Çalışması 8 yıl önce durdurulan Yongbyon nükleer santralını yeniden çalıştıracağını açıklayan Kuzey Kore, santraldaki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetçilerinin gelecek salıya kadar ülkeyi terk etmesini ıstedı. IAEA da, denetçilerin 31 Aralık'ta bu ülkeden aynlacağını bildirdi. Rumsfeld, çok sayıda asker, uçak ve geminin Körfez'e sevk edilmesi için talimat verdi ABD'den dev yığınak emriDış Haberler Servisi - Irak'ı vurma ka- rarhlığını sürdüren ABD'nin, son hazır- lıklar kapsamında Basra Körfezi'ne dev sevkıyat emri verdiği bildirildi. Başkan George Bush, 2003 'te de Irak'ın oluşturdu- ğu tehdıde "karşı koyacaklannı" söyledi. Washington Post gazetesi, Savunma Ba- kanı Donald RumsfeM'ın, çok sayıda as- ker, savaş uçağı ve lojistik desteğin Basra Körfezi'ne sevki için emır verdiğinı yaz- dı. Gazetenin haberüıde,Rumsfeld'ınbir- lik ve uçaklann gelecek haftalarda Kuveyt, Katar, Bahreyn. Suudı Arabistan, Umman ve diğer Körfez ülkelerine gıtmesi için ge- çen salı günü gizli emir imzaladığı ileri sürüldü. ABD donanması ise, kimyasal ve • Washington Post, Savunma Bakanı Rumsfeld 'in, dev sevkıyatı öngören 20 sayfalık gizli emir imzaladığını yazdı. biyolojik silah saldrnsına ugrayan askerle- rin tedavisine uygun donanımdaki hasta- ne gemisi Comfort'un pazartesi denize açılmasınuı emredildiğini belirtti. Pentagon'un, Körfez'deki 60 bın asken- ne ek olarak Ocak ayı içinde bölgeye gön- derilmek üzere 50 bın askere daha hazır ol- malan emn vereceği kaydedildi. Hava Kuv- vetleri yetkilileri, son 24 saat içinde, ABD'dekı 5 filoya Körfez'e gitmek için ha- zır olmalan emn verildiğini belirtti. Emır alan fılolarda F-15, F-15E savaş uçaklan, B1B bombardıman, F-117 Stealth. keşif, tanker ve nakliye uçaklanyla helikopter- ler bulunuyor. Bölgeye gidecek gemiler de açıklandı. Pentagon yetkilileri, Ortadoğu bölgesin- den 20 Aralık'ta üssüne dönen USS Geor- ge Washington uçak gemisinin, yeniden bölgeye gönderileceğini bildirdi. Pasıfık filolanndan Kitty Hawk veya Abraham Lincoln uçak gemisi de Irak bölgesine sevk edilecek. Abraham Lincoln şu anda Avust- ralya'da, Kitty Havvk ise Japonya'da bulu- nuyor. Uçak gemisi Constellation ile am- fıbi saldın gemisi Nassau ise Basra Kör- fezi'nde konuşlanmış durumda. Bush, dün SaddamHüseyin'i, dünyaba- nşı için bir tehdit olarak nıteledi ve teröre karşı savaşı "sabır, kararhhk ve dikkatte" sürdüreceklerini belirtti. Bush, Saddam'ın silahsızlanmaması dunımunda, "banş ach- na, ABD'nin Irak*ı süahsızlandırmak ve Irak halkını kurtarmak için bir koansyona lideriik edeceğini" de söyledi. Irak: Düşmana ders vereceğiz Irak Tıcaret Bakanı Muhammed Mehdi SaHh, saldınya hazır olduklanm belırte- rek "Kent kent, sokak sokak direnecegiz. Kze sakhran kaybedecektir. Düşmana uno- tamayacağı bir ders vereceğiz'' dedı. GÜVENLtK KUŞAĞI KURULACAK Barzani KADEK'le işbirliği yapıyor • IKDP liderinin KADEK'le ilişkiye girdiği, Türk askerlerinin Kuzey Irak'a girmesi olasılığına karşı, bölgenin büyük bölûmünün mayınlandığı ileri sürülüyor. TUNCELt (Cumhuriyet) - ABD'nin Irak'a olası saldın- sının gündeme geldiğı ilk gün- lerden bu yana Türkiye kar- şıtı tavırlar sergileyen Irak Kürdistan Demokratık Parti- si (DCDP) liden Mesud Bar- zani'nin gızlice KADEK ıle ilişkiye girdiği iddia edıldi. IKDP ve KADEK'in Kuzey Irak'ta güvenlik kuşağı oluş- turmaya çalıştığı ve bölgenin büyük bölümünü mayınladı- ğı ileri sürüldü. Bölgedeki askeri yetkililer ve istihbarat kaynaklanndan alınan bilgiye göre IKDP yet- kililen ile KADEK Başkan- hk Konseyi üyeleri sık sık gizlice görüşüyor. Görüşme- ler sırasında Türk askerlerinin Kuzey Irak'a girmesi duru- munda IKDP ve KADEK'in işbirliği yapılması konusun- da anlaşmaya vardıklan belır- tıliyor. îddialara göre operas- yon sırasrnda bölgeye gire- cek Türk askerlerinin büyük kayıp vermesi amacıyla sını- ra yakın alanlar da mayınla- nıyor. Mayınlar özellikle KADEK kamplannın bulunduğu Haf- tanın. Sinat, Metına bölgele- nnin dağlık alanlannda yo- ğunlaşıyor. IKDP yönetimin- deki birçok dağlık alan ve ge- çiş bölgesi de mayınlarla çev- riliyor. Yetkililer KADEK ıle IKDP arasrndaki anlaşmanrn aynntılannın öğrenilemedi- ğinı söyledi. Gaz masketeri ahndı KADEK' in operasyon sıra- smda militanlarını biyolojik ve kimyasal saldınlardan İco- rumak için Rusya ve Erme- nistan'dan gizli yollardan gaz maskesi aldırdığı, ancak he- nüz tüm örgüt üyelerine ulaş- tınlmadığı belirtildi. Kuveytn' sivfl savunma ve yangın söndürme görevükri, olası operasyon öncesinde tatfoikatlar yapıyor. (AP) El Irak gazetesi, KYB ve IKDP'yi sert bir dille eleştirdi: Kürtler Washington hn hizmetinde Dış Haberler Servisi - El Irak ga- zetesi. Kuzey Irak'ta etkinlik gös- teren Kürt liderler Mesud Barzani veCelalTalabani'yi "Irak'azarar vermek için ABD'nin hizmetine gir- mekle" suçladı. Gazetedekı maka- lede, aralıkta Londra'da rejıminin devrilmesinden sonra Irak' ın gele- ceğiyle ilgili yapılan kongreye ka- tılan Barzani ve Talabani'ye atıfta bulunularak, "ABD'nin uğursuz planlanna ve Amerikahlann yasa- dışı amaçlarma katloda bulunan- larm tasarladığı projeJer" kınandı. 1991 'deki Körfez Savaşı 'run bi- timinden bu yana Bağdat'tald mer- kezi iktidann dışında kalan Kuzey Irak'taki durumun "anormar ola- rak tanımlandığı makalede bu du- rumun ABD'ye yaradığı ve Irak'a zarar verdiği belirtildi. Makalede, "Kuzey Irak'taki anormal durum, Irak'm bağunsıznğnun Uüalidir, bu açıkça içişlerine müdahaledir'' de- nilirken KYB ve DCDP, "Idriive ba- şansızhğa mahkûm bir oyuna giriş- mekle" suçlandı. irak'ın silahlari: y Batı yardımını kanıtlıyor • Rus Interfaks ajansı, Irak'ın BM'ye sunduğu silah bildiriminin, bu ûlkenin Batı yardımı olmaksızın, kitle imha silahı yapamayacağını gösterdiğini belirtti. MOSKOVA (AA) - Irak'ın Birleşmış Milletler'e (BM) sunduğu silahsızlanma raporunun, bu ülkenin kitle imha silahlannı, bazı Batılı ülkelerden aldığı yardunlar sayesinde başarabildiğini kanıtlayan birçok veriyi de içerdiği ileri sürüldü. Rusya'daki Interfaks haber ajansuıın BM kaynaklanna dayanarak verdiği haberde. "Raporun ortaya koyduğu duruma göre Irak, Baü'dan bu yardımı ahnasayd] nükleer, kunyasal ve biyolojik silah programlarun getiştiremezdi" denildı. Haberde, bir BM yetkilisinin "Irak'm raporu, Baüta firmalann ve ülkelerin bu ülkeye geniş çaph yardunlan ile ilgili bUgUeri içeriyor. Bu ülkeler, firmalar ve Irak arasında yapünuş, bedeö birkaç miryar dolar tutan binlerce kontrat söz konusu. Bu kontraüar sayesinde kinıyasa] ve biyolojik silah yapun cihazlan, nükleer silah üretim araşürmalan yapılmasını sağlayabOecek donanımlar sağlannuş" şeklındeki sözlerine de yer verildi. ABD ve tngiltere de üstede Habere göre bu ülkeler listesine ABD, Ingiltere, Fransa, Isviçre, Japonya, Hollanda, Belçika, Ispanya, Isveç ve SSCB giriyor. SSCB'nin aduım, Irak'ın raporunun kimyasal ve biyolojik silahlar ile ilgili bölümlerinde geçmediği, ancak Scud tipi taktik füzelerin 1970'Ii ve 80'li yıllarda SSCB tarafindan bu ülkeye sağlandığı kaydedildi. Daha önce de dünya basrnmda, Irak'a kitle imha silahı yapımında kullanılabilecek teknoloji ve malzeme satan, aralannda ABD'li şirketlerin de bulunduğu pek çok yabancı şirketin listesi yayımlanmıştı. ABD ve Türk tarafı paketin esnek ve koşullara uyabilen bir yapıda olması konusunda uzlaştı Yarchm paketi savaşta açılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD, Türkiye'ye yönelik ekonomik yardım paketini, Irak'a askeri bir ope- rasyon olması dunımunda açacak. "Kredi, hibe dihmkri ve Türkiye'ye karşı güven beyanını" içermesi öngö- rülen paketin, esnek ve koşullara uya- bilen bir yapıda olması konusunda ABD ve Türk tarafı arasında uzlaşma sağlandı. Türk ekonomisine ABD ta- rafindan güvence verilmesini de öngö- ren pakete ilışkin çalışmaların tamam- lanmasmın ardından, ABD ve Türki- ye arasında bir mutabakat metni de imzalanacak. ABD Hazine Bakanlığı Müsteşan John Tayior ve ABD Dışişleri Bakan • ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi paketinin "kredi, hibe dilimleri ve Türkiye'ye karşı güven beyanını" içermesi kararlaştınldı. Türk ekonomisine ABD tarafindan güvence verilmesini öngören pakete ilişkin çahşmalann tamamlanmasının ardından, ABD ve Türkiye arasında bir mutabakat metni imzalanacak. Yardımcısı MarcGrossmanın dün so- lafiedikcegi'' konulan değerlendirildi. na eren Ankara ziyaretinde olası bir operasyon durumunda Türkiye'ye ya- pılacak ekonomik yardım ele ahndı. Grossman ve Taylor'ın temaslannda şu noktalar öne çıktı: • Ekonomi yönetimiyle gerçekleş- tirilen görüşmelerde,tt Türidyeekono- misinin performansı, refornüar ve ola- sıbiraskeri operasyon durumunda Tür- kiyp pkonomkiııin zararlannm nasıl te- • Heyetler, ABD'nin Türkiye'ye açacağı yardım paketinin "esnek ve ko- şullara uyabilecek yapıda 000351" ko- nulannda uzlaştı. Paketin yalnızca as- keri bir operasyon durumunda devre- ye sokulacağı belirtilirken paketin bü- yüklüğüne ilişkin görüşmelerin de baş- İadığı öğrenildi. Görüşmeler, yılbaşın- dan sonra da sürecek. ^ Pakette, olası bir operasyon duru- munda Türk ekonomisinin ihtiyacı olan güvenin ABD tarafindan verilmesi ön- görülüyor. Paketin hibe-kredi dilimle- ri ve Türkiye'ye karşı güven beyanın- dan oluşacağı öğrenildi. • Pakete ilişkin bilgi veren Türk yet- kililer, "Türldye'nin ihtrvaçlannı kar- şılayacak bov'utta bir \anlım paketi ola- cak. Ekonominin gidişaü iyi. Biz nor- mal sürecin dışmda yaşanabilecekola>'- lann ekonomrvi etkilemesinden kaygı- byız. ABD de buna karşı güvence vere- cek" görüşünü dile getirdi. ^ Paketin rakamsal büyüklüğü ise netleşmedi. Türk yetkililer. ABD'nin güvence vermesi durumunda Türki- ye'nin 25-28 milyar dolar arasmda ol- ________^ ması beklenen operasyon „ kaynaklı ekonomik kaybı- TURKÎYE, WASHINGTON'A İŞBÎRLÎĞÎNİN SURECEGt MESAJINI tLETTÎ \ mndahadadüşükoiabiie- "~~"^^^~^"^~^^"~~^~~~~^"^~™~'^^~^^~> "~~~"'^~"^^^~^"^~^^"^^^^^^~~1 ^^^^^~~"^i ~~^"^~ : ceğine dikkat çekiyor. Pa- ABD ye MGK hıssıyaü anlatıldı AMCARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Güvenlik Kuru- lu'nda (MGK) olası Irak ope- rasyonuna destek için BM gö- riişünün beklenmesi gerekti- ği karannı alan Türkiye, ku- rulun karannı ve gerekçeleri- ni ABD'ye iletti. Türk kamu- oyunu zaten büyük acı ve sı- kıntı çeken Irak halkının ola- sı bir operasyon nedeniyle da- ha da zor duruma düşeceğine inandığı görüşünü ABD'ye aktaran Türkiye, Washing- ton'la işbirliğirıin süreceğini, üs ve limanlann incelenmesi için ise bir belgenin imzalana- cağuıı kaydetti. ABD Hazine Bakanlığı Ve- kili John Taylor ve Dışişleri Bakan Yardımcısı MarcGross- man'ın dün Ankara'da Dışişle- ri Bakanlığı Müsteşan Büyü- kelçi Uğur Ziyal ile yaptıklan görüşme, MGK karanmn ardın- dan iki ülke yetkilileri arasın- da gerçekleştirilen ilk temas olması açısmdan da önem ka- zandı. MGK, Irak'la ilgili ge- lişmelerin uluslararası yasal- hk ve oydaşma ilkelerine uy- gun yapılması gerektiği kara- nnı aldı. Hükümet yetkilileri de açıklamalannda, BM silah denetçilerinin vereceği rapo- run beklenmesi gerektiğim kay- detmişlerdi. 26 Ocak'ta rapor- lann tamamlanmasının ardm- dan konunun yeniden BM Gü- BM süreci var. Bu kapsamda Türkiye, uluslararası yasalhk ve meşruiyet ilkelerine önem verir. Türkiye, Irak'la ilgili her türiu karannı TBMM'de onay- lamak dunımundadır. Bu kap- samda, BM'nin alacagı kararbir dönüm noktası olacaktn-. - MGK toplantısı önceki gün yapıldı. MGK'de yapılan açık- • MGK, Irak'la ilgili gelişmelerin uluslararası yasalhk ve oydaşma iUcelerine uygun yapılması gerektiği karannı aldı. Hükümet yetkilileri de açıklamalannda, BM silah denetçilerinin vereceği raporun beklenmesi gerektiğini kaydetmişlerdi. Türkiye, ABD'ye Irak halkının zor duruma düşeğine inandığnn iletti. venlik Konseyi'ne götürülme- si bekleniyor. Türkiye de 31 Ocak'ta MGK'de uluslararası gelişmeleri değerlendirecek. ABD ile yapılan görüşme sı- rasında verilen bazı önemli me- sajlar şöyle: - Türkiye, demokratik ve hu- kuk devletidir. Irak'la ilgili bir lama ışığında genel hissiyat şöyledir: Türk kamuoyu, zaten sıkıntı ve acı çeken Irak halkı- mn durumunun olası bir ope- rasyon durumunda daha da kö- tüleşeceğine inanmaktadır. Si- yasi partiler, sivıl toplum kuru- luşlan ve mevcut milletvekil- leri de benzergörüşler dile ge- tirmektedirler. - ABD ile yılbaşından sonra hertürlü işbirliği sürecek. Ûiş- küerimizi açık kanallar aracı- lıgıyla sürdüreceğiz. - ABD ile yapılan önceki gö- rüşmelerde bazı üs ve limanla- nn incelenmesine ilişkin bir izin verildi. Ancak bu incele- menin nasıl yapılacağına ve nereleri içereceğine ilişkin he- nüz bir düzenleme yapıhnadı. ABD ile bu incelemenin ay- nnülannın belirlendigi bir bel- ge imzalanacak. Yaklaşık 150 ldşilık bir grubun yapacağı bu incelemeler, bu belgenin ışı- ğında yapılacak. - ABD'li yetkililer, "zorun- luolmadıkçasavaşagirUmeye- ceğini''aktardnar. Irak'mulus- lararası camiamn üzerinde uz- laştığı kararlar doğrultusunda silahsızlandınhnası gerektiği- ni Ankara'ya ileten yetkililer tt Irak,bunubanşçıvoöana\ap- makistemezseABD güçkuflan- maya kararh" mesajını verdik- lerini bildirdiler. netleşeceğı belırtılıyor. ^ Pakete ilişkin görüş- melerin tamamlanmasının ardından, gelinen nokta- nın yazılı bir mutabakat metnine dönüştürülmesi konusundaiki taraf arasın- da uzlaşma sağlandı. ABD Hazine Bakanlığı Müsteşan John Taylor da görüşmeler sonrasında yap- tığı açıklamada paketin ra- kamsal büyüklüğü üzerin- de durmadıklanm belirtti. Türkiye'ye verilmesi plan- lanan yardım paketinin es- nek ve uyguîanabilir ol- masını amaçladıklannı, bu yardımın aynı zamanda pi- yasalara güven vermesini istediklerini vurgulayan Taylor şöyle devam etti: "Biz bu yardımın ola- bildigmce etküi ve esnek olması için çahşryoruz. Bir çaüşma durumunda yar- dmun Türkiye açısmdan yararb ohnasını istrvoruz. Rf7İm yanrlıınımi7 hayırlık- larm birparçası, ama ama- cınuz hâlâ bir çatışmayı önlemek." ACI KAYBI MIZ Eski Izmir Vılüi ve Nigde Miiletvekillermden m«rhum Şefik Refik Soyer ve merhume Şahiye Soyer'in ofuHan, merhum Hilmi SeMH ve merhum* Zekiye Selvili'nin damadan. Nurten Soverin eKOç yrflık havat arkadaf merhum llgar Soyer-Gül Soyer, Merhum Sait-Çijdem YOcesoy ve UJur-Mebhat Soyer'in agabevteri, Meflh-Sdma, Haiuk-Gül Sehnti'nin kayınbıraderieri. merhum Nuremn-Remzıye ÇeDnyılmaz ile merhum llhan- Nimet Kıvanç'ın dünürieri, Mehmet Refik-Oya Soyer, merhum Selçuk Soyer ve Bötent-Leyb (Ovanç'ın pek taymedi bobabn, Timupn-NKifer Tecmen. Şefik Can Soyer'in çok degerfi böyüktaoafan, Ebru ve Emre Kıvanç'ın çok degerii dedeleri, Cem-Berran, Murat-Banu YOceso/un dayıtan, Alp. Sekfa, Seho, Refik-Ayşegül, Ogan-Mercan Soyer'in amcaJan. Gjüatasaray LoeM, Mekteb-i Mülkiye'nm "paja'ıı", Kurucu ve Duıışma Meclislerinin uyest, Izmir Tıcaret Odası eski başkanı, sanayio, bafta Tükeöci Vakfı otmak üzere pek çok meslek vc sryil topkım kuruluşunun kurucusu, üyesi ve başkant, Belpka'nın bmir eski Fahri Konsolosu Vatanperver, Atatürkçü Dündar i ani bir rahatsclık sonucu 27 Arairic 2002 tarihirtde Istanbtıl'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 30 Araitk Pazartesi günü ögle namaana muteakip Aisancak Hocazade Camn'nden kaidınlıp Kokkıca Kabristam'na defnedılecektir. AİLESİ Çeltnk jönd«rm«xi jrıu tdtnlarin TEV'na ba|i|tı bulunmalırını ricı tdmriı. GEMLÖC ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo 2002-224 Davacı Faik Dağdelen vekılı Av Zekı Gemıcioğlu tarafindan davalı Engın OUcun aleyhıne açılan menfi tespıt ve çeklenn \e senedın ıptalı davasımn veriien ara gereği gereğınce, Davalı Engın Olkun adına tnönü Mah Kurtoğlu Sokak No 3 Kayışdağı-tstanbul atiresıne çıkarılan da\a dılekçesı \e du- ruşma günü teblıgatının bıla ıade edıldığı, yapılan emnıyet ara^tırmasında da davalınm teblıgata yarar açık adresının tespıt edılemedıgınden davalıya duruşma günü ve dava dılekçesı yenne kaım olmak üzere duruşmanm atılı bulunduğu 22 01 2003 günü saat 9 15'tekı dunışmada hazır bulunması veya kendısını bir vekılle temsıl ettırmesı, duruşmaya katılmadığı ve kendısını temsıl ettımıedıği takdırde yokluğunda duruşmalara devam olunup karar venleceğı ılan olunur Basın 8537 0 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. EVGENtA ÇALİDtS Ehliyetimi ve San Basın Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. HAZAL ÇAKIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog