Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DİNLERVEDEVRİMLER Rıza Algül * CumhUrİV«( *& Pamrtona A S TSıiocagı Cad No 39'41 L kİSpTtüTübO <34334»CagaJog]u-lstanbolTel (212)5140196 Cumhuriyet79. YIL SAYI: 28206 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945ı BAŞYAZARI- NADİR NADİ (7945-7997; Abdullah Gül ve Vecdi Gönürden ordudaki irticacı subaylann ihracına 'şerhlV onay îrticaya sahip çıktıİlk kez Oluyor Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan 'antidemokratik' olduğunu belirterek irticacı subaylann atılmasına şerh façıklama) koyarak onay verdi. YAŞ toplantısında Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Başbakan Abdullah Gül'e destek verdi. Gül'ün itirazı üzerine bir komutanın. '"Sizin hocanız Erbakan bile bu kararlan imzaladı" uyarısmda bulunduğu öğrenildi. Başbakan'ın antidemokratik bulduğu uygulamaya AİHM vize vermişti. ANTCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Askeri Şûra'nm (YAŞ), ön- cekı günkü toplantısında Başbakan Abdullah Gül, ordudan ihraç karan alınan 7 irticacı subaya sahip çıktı. Toplantıda. kurulun askeri üyeleriy- le hükümet üyeleri arasında "şerh" knzı yaşandı. Gül ile Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül. "YAŞ karar- larına karşı yargı yolunun kapalı olmasının antidemokratik olduğu- nu" savunarak irticacı subaylann atılmasına karşı çıktı ve oylama so- nucunda "şerh" koyarak kararlan imzaladı. Gül'ün ihraçlara itiraz et- mesı üzerine bir komutanın, "Sizin hocanız Erbakan bile bu kararlan imzaladı" uyansmda bulunduğu öğ- renıldı. AKP hükümeti, tabanından gelen baskılar nedeniyle irticacı subay ve astsubaylann ordudan atılmasına yö- nelik tavnnı, resmi olarak ilk kez ön- ceki günkü YAŞ'ta ortaya koydu. Gül ve Gönül, 3'ü subay, 4'ü astsubay olan ve irticai faaliyetlere katıldığı belirlenen personelin uzaklaştınlma- sına itiraz etti. Gül ve Gönül'ün 7 ır- ticacı subay ve astsubayın ihraç edil- mesıne karşı çıkması nedeniyle bu konu, toplantıda bir saat tartışıldı. Tartışmanın ardından YAŞ tarihinde ilk kez oylama yapılması kararlaştı- nldı. Oylama sonucunda Gül ve Gö- nül dışındakiler irticacı subaylar le- hınde oy kullanmadı. Bunun üzerine Gül ve Gönül, dosyalan ımzalayarak "YAŞ kararlarının yargıya götü- UArkası Sa. 6, Sü. 7'de MGK: Once barışçıl yollar ve BM kararı Operasyona smırk destel Japonya'dan ABD'ye tepki Kimse ben adaletim diyemez # Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisaoki Kamei, Irak'ta savaşa karşı çıktıklannı söyledi. Kamei, Irak sorununun bir an önce çözûme kavuşturulması gerektiğine inandığını vurgulayarak "Ancak bir kişinin de ortaya çıkıp 'Ben adaletim' demesi de kabul edilemez. Uluslararası işbirliği, ortak adımlarla biçimlenir" dedi. • MGK toplantısında, ABD'nin Türkıye'den ısteklenne ha\a üslerinin açılmasıyla sınırlı destek venlmesı yönündeki görüş ağırlık kazandı.Toplantıda, Irak'a harekât sırasında karadan verilecek desteğin sakıncalan anlatılırken hiç destek verilmemesi durumunda ABD'nin Kürt devleti konusunda kendisinı serbest hissedebıleceği dile getirildi. MGK toplantısında asken harekât konusunda "uluslararası yasallık"' \iirgusu yapıldı. • 8. Sayfada Ecevit eserlerini okudu Şiir gününde savaşr ÖZGENACAR TOKYO - Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisaoki Kamei, Irak'ta olası bir savaş hak- kında Cumhuriyet'e "Savaş istemiyoruz. Kimse tek başına çıkıp 'Ben adaletim' diyemez" dedi. Kamei, Afganistan'da ya- kın işbirliği yapan Türkiye ile Japonya'nın "Savaşın olmaması için Amerika Ue öte- ki ülkelere ortak adım atmalan gerek- tigi konusunda da çağn yaptıklannı" MArkasıStu8,Sü.3'te YTÜ Mezunlar Demeği tarafından düzenlenen "Ecevıt'le Şiir" etkınliğınde DSP lıden Bülent Ecevit, başta Rahşan Ecevıt'e adadığı "El Ele Büyüttük Sevgiyi" adlı şiiri olmak üzere çok sayıda eserini okudu. Irak konusunda savaş olmadan da çözüm bulunabileceğıni söyleyen Ecevit, "'Türkiye, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da barışın güvencesıdir. Buna bir gölge düşmemesinı temenni ediyorum"' dedi. • 6. Sayfada Metroda camiye çevrildi AKP hükümetiyle başlayan toplu namaz görünrülerine bir yenisi daha eklendi. Hilton ve İçişleri BakanlığTndan sonra Kızılay'daki Metro ve Ankaray çıkışlannın bulunduğu koridorlar cuma saatinde camiye çevrildi. Onlarca insanın gelip geçtiği koridorlara kilimler serildi. İçeride yer alan Şeyh Şamil Camisi'nin çevresindeki koridorlarda saf tutulurken Ankaray ve Metro'dan çıkan yurttaşlar şaşkınhklarını gizleyemediler. (Fotoğraflar: KEREM GEZER) Erdoğan yasa tasansının yeterince tartışılmadığmı söyledi... Komisyonda tasanyı ihale sanıklan görüşecek Hükümet ihalede AB'yi ımuttu AB rahatSIZ Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alma iddiasıyla Avrupa'da büyük lobi kampanyası düzenleyen Adalet ve Kalkınma Partisi, kamu ihalelerine şeffaflık ve Avrupa Birliği standardı getiren yasada son dakika değişikliğine giderek samimiyetine gölge düşürdü. Bu değişiklikler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde rahatsızlık yarattı. TartlŞllmall AKP Genel Başkanı Erdoğan, yasanm içini boşaltan değişiklik tasansının TBMM"de görüşülmesinin "enine boyıma tartışılmasr' için ertelendiğini belirterek "Elimde olsa bir yıl ertelenmesinden yanayım" dedi. Recep Tayyip Erdoğan şunlan söyledi: "Ihale yasası sağlıklı değil. Doğru ve doğru olmayan yanlan var." • 4. Sayfada AKP USUİÜ Şeffafllk! İhalc yasasındaki değişiklikleri görüşecek olan Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adem Baştürk'ün ihaleye fesat kanştırmaktan yargılandığı ortaya çıktı. Komisyonda yer alan AKP'li 3 üye de ihaleye fesat kanştırmak ve çıkar amaçlı çete oluşturma suçlamalanndan yargılanıyor. HACER BOYACIOĞLU'nun haberi • 4. Sayfada 2002: İnsan klonlama çağı başladı 2 0 0 2 yılı bilımsel alanda pek çok önemlı gelışmeye sahne oldu En önemlı gelışmelerden biri klonlama konusunda gerçekJeştirildı insan rürü bu konuda yepyeni bir boyuta ulaştı Ve bu yenı boyutun geri dönuşu yok Cumhuriyet 'le biriikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Not koşulu getirildi Anadolu liseleri daha zor # MEB Ortaögretim Genel Müdürlü- ğü, son yıllarda Anadolu lıselerinın çok düşük puanla öğrencı almalan ve bu okullann eğitim kalitesınin giderek düşmesi üzerine yeni bir proje hazırladı. Edinılen bilgiye gö- re, öğrencilerin Anadolu lisesine gi- rebilmesi ıçın ılköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda tüm derslerin not ortala- masının en az " 3 " olması koşulu aranacak MAHMLT GÜRER'in haberi • 7. Sayfada AKP"den 2008 tarihi Nema sözü tutulmadı % Devlet Bakanı Ali Babacan çalışanlann zorunlu tasarruftaki anaparasmın 2003 yılının ikinci yansında, nemalann ise taksitlendirilerek 2008 "e kadar ödeneceğinı açıkladı. Babacan'ın açıklaması "Nemalar şubatta ödenecek" sözünü de boşa çıkardı. ZonınJu tasarruf hesabı ödemelerinde yenı bir düzenleme yapılması için Anayasa Mahkemesi'nın hükümete tanıdığı süre ıse bugün doluyor. • 13. Sayfada ÇEÇENİSTAN'DA KATLIAM: 46 ÖLÜ MlO. Sayfada EVLAT ACISI HER ŞEYDEN BETER M 3. Sayfada StlRLE KUTSANAN SEVGİ • 15. Sayfada ÎKİYAŞAMÇIG ALTINDA ICALDI MArka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sırıtan Gerçekler Nihayet önümüzü göreceğimiz günler başlıyor. MGK toplantısından sonrakı sureç Irak savaşına ıktidarın bakış açısını sergıleyecek. Bir telaştır baş göstermışti AKP hukümetınde. I- rak konusunda ABD ısteklenne tek başına karar ver- menin hâlâ sancısını çekiyor. MGK'nın toplanacağı güne kadar savaşa katılıma soğuk bakan AKP, gru- bunu, kendı kamuoyunu (partide etkeniiğı güçlü din- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Cumhurbaşkanı ve Değişiklikler Temel sorun, yapılan Anayasa değişikliklerinin kişiye özgü olup olmadığının tespitidir. ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Cnıversıtesi Hukıtk Fakultesı Cumhurbaşkanı, TBMM'nin 1982Anayasa- sı'nın 67., 76 ve 78. maddesinde yapmış oldu- ğu değışıkliklen. •'kişiye özgü" olduklan ge- rekçesıyle, 19 Aralık 2002 tarihinde, Anaya- sa'run kendısine tanıdığı yetkiye dayanarak (m 175), bir daha göruşülmek üzere TBMM'ye ge- 4-. ri gönderdı. AKP"nin yanı sıra CHP de bu işle- me tepkı gösterdi. 1. Geri gönderilme gerekçesi Cumhurbaşkanı, Anayasa değışiklıkJeri ile ılgili kanunu TBMM'ye gen gönderme gerek- çesınde, "öznel, somut ve kişisel amaçla" ger- çekleştirilen düzenlemenin hukuk devleti anla- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eğitimde Siyasallaşma... Hükümetin acıl eylem planında yer alan, "bir an evvel üniversitelere el atma" gırişıminın altında ya- tanlar, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu ile YÖK Başkanı Kemal Gürüz arasındaki söz düellosunun gölgesinde kaldı. Sözümüz her iki sorumlunun demeç savaşından dışarı, hükümetin eğitim konusundaki adımlarını ma- sayayatıralım. MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog