Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı 11EYLÜL2OO1'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Osman Özbek Çag Pazarlama \ Ş Tuıkocağı Cad No 39 41 l kulûbû l343J4lCagak)gtu-IscmbuJTel (I12|Sİ4O196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SORUMLULU Erol Er Cumfturryet k klübû ot t* kıtap kulübû (M3M 79. YIL SAYI: 28205 / 500.000 TL (KDVıçmde) r KURUCUSU. Y U N U S NADİ {1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ \1945-1991j 27 ARALIK Yann Cumhurlye! 'le biriikte. AKP'nin ihale tasansında şeffaflık göz ardı edildi, üçüncü dereceye kadar yakınlara yol açıHi Akraba kayırma projesi1 AKP, Dünya Bankası ve IMF'nin bastır- ması üzerine Kamu thale Yasası'nuı yü- rürlüğünü erteleyemeyınce yasanın içini boşaltan bir tasan hazırladı. Kamu Ihale Yasası'nın "şeffaflığı" düzenleyen mad- delerini yürürlükten kaldıran tasan ile ıhaleyi düzenleyenlerin, "üçüncü derece- ye kadar yakın akrabalannın ihalelere gir- mesi"nın yolu açıhyor. Tasanya göre enerji, ulaştırma, su ve telekomünıkasyon ile belediye şirketlerinın mal ve hizmet ahmı yasa kapsamı dışında tutulacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu ıhalelennde rahat hareket etmek ısteyen AKP hükümetı, Kamu İhale Yasası'nın yürürlüğü- nün ertelenmesı hedefı gerçekleşmeyince ya- sayı baştan sona değiştiriyor. TBMM Başkan- lığı'na önceki gece sunulan yasa tasansında. mevcut yasadakı "şeffaflık" ölçütleri by-pass edılıyor. Tasan. şu değışiklikleri öngörüyor: • Enerji, su, ulaştırma, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösterenler dahil KtT'ler. genel bütçeye dahıl daireler, kahna bütçeli da- ıreler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeh kuruluşlar, bırlikler ve tü- zelkışılenn ortak olduklan her çeşit kuruluş, müessese, bırlık, işletme şırketlerirun tıcan ve sınaı faalıyetlen çerçevesinde doğrudan üreti- me yönelık gereksınimlerinın karşılanması içın yapılan mal \eya hizmet alımlan, îhale Yasası kapsamı dışına çıkanldı. Aynca yasa kapsamın- dakı kuruluşlann kendı olanaklan ile yapacak- lan ya da emanet komısyonu eliyle yaptıracak- lan kazı, dolgu, asfalt ve köy yollannın yapımı gibı işler de yasaya tabi olmayacak. • Ihale yetkilileri ile ihale ışlemlennı hazır- lamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onayla- makla görevlı olanlann üçüncü derece akraba- lan da ihalelere katılabilecek. Mevcut yasada, üçüncü dereceye kadar tüm akrabalann ihale- lere katılmalan yasaklanmıştı. • Ordu binek ve yük hayvanlan ile damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere yapılacak hayvan alımlan,"ilan yapılmaksızın doğru- dan temin usulü" kapsamına alındı. • Kamu thale Kurumu'nun gelırlenni düzen- leyen maddede yapılan değışiklıkle, yalnızca 350 milyar lirayı aşan ihale sözleşmeleri içın, MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Türkiye'deki banş cephesi genişliyor. Halkın yüzde 90'ı Irak operasyonuna karşı Savaş insanlık suçuÜlkeyİ savaşa sokmayin TBMM Insan Haklarım tncele- me Komisyonu tarafından yayımlanan bildiride "Savaş insan- lık suçudur. Türkiye bu savaşta taraf olmamalıdır. Saddam'ı Saddam yapan Batı'dır" denildi. "Irak'ta Savaşa Hayır Koor- dinasyonu" temsilcileri, CHR Bakanlar Kurulu üyeleri, AKP grubu. insan haklan ve çevre komisyonlannı ziyaret ederek "Ülkeyi savaşa sokmayin. Savaşa karşı sesinizi yükseltin" çağrısı yaptı. AKP Grup Başkanvekili Fatsa "înşallah hükü- met Meclis'e bir taleple gelmez, gelirse kolay çıkmaz" dedi. Limanlar kullandırılmasın CHP Istanbui Milletvekiii Bülent Tanla, yapılan kamııoyu araştırmalannın sonuçlanna göre Türk halkının yüzde 90.7'sinin Irak'ta savaşa karşı çıktı- ğını belirtti ve halkın yüzde 89'unun da olası bir operasyon halinde Türkiye'nin üs ve limanlannın kullandınlmamasını istediğini kaydetti. Türkiye Insan Hakları Kurumu Başkanı Nevzat Helvacı yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Ata- türk'ün Türkiyesi'nin, işgal amacı taşıyan bir askerin karargâ- hı ve kışlası haline getirilemeyeceğini bildirdi. Mio. Sayfada GROSSMAN VE TAYLOR GELDİ ABD'den tazıııiııat ziyareti # Türkiye, önerilen 3-5 milyar dolarlık paketi yeterli bulmayınca ABD iki üst düzey yetkılisini Ankara'ya gönderdi. ABD Dışişlen Bakan Yardımcısı Marc Grossman ve Hazine Bakanlığı Müsteşan John Taylor, bugün Ankara'da temaslarda bulunacaklar. # Türkiye olası bir savaşın ülke ekonomısme 28 milyar dolarlık bir zarar vereceğini belirtirken ekonomik tazminat düzenlemesinin IMF ya da Dünya Bankası aracılığıyla değil ABD Hazinesi'nce yapılmasını istiyor. • 11. Sayfada Iraklı Hıristiyanlar. Bağdatta bir araya gelerek NoePi kutladı. ABDnin ülkelerine saldırmasından korkan çocuklar da törene mumlamla katddı. Ankara, K. Irak'ta tatmin oldu, Türkiye'de konuşlandınlacak asker sayısı 80 bini geçmeyecek Anlaşma tamam sıra aynntıda Yüksek Askeri Şûra îoplantısında TSK'nin savaşa hazırlık durumu görüşüldü Gül imzaladı 7 kişiye ihraç # Başbakan Abdullah Gül'ün ılk kez katılarak baş- kanlık ettiği Yüksek Askeri Şûra toplantısında, ir- ticai faaliyetlere katılan 3 subay ve 4 astsubayın Türk Sılahlı Kuvvetlen ile ılişiği kesıldı. Gül'ün imzaladığı irfraçlara ilişkin karar Cumhurbaşka- nı Sezer tarafından onaylandı. # Toplantıda, TSK'nin savaşa hazırlık durumu, 2000 yılında yaşanan ekonomik bunalımın ardm- dan başlatılan tasarruf önlemlennde gelinen aşa- ma değerlendınldi. Millı Askeri Stratejı Konsep- ti güncellenerek Irak dış tehdit unsurlan kapsa- mmda ılk sıraya yerleşri. • 4. Sayfada ZAM ORANLARINA TEPKİYAÖIYOR Hükümet-çalışan karşı karşıya # Memur maaşındaki zam oranlan ve yeni asgari ücret, sendıkalann tepkisini çektı. Türk-lş Genel Başkanı Salih Kılıç, asgari ücretın sefalet ücreti olma özelliğini sürdürdüğünü belirtti. Memurlar protesto için faks eylemi yaptı. KirmiZI Çizgiler Türkiye ile ABD büyük oran- da uzlaştı. Uzlaşılan konular üstünde son değer- lendirmeler MGK'de ele alınacak ve ABD'ye verilecek yanıtlar netleştirilecek. Bu uzlaşmaya göre, Türk topraklannda en fazla 80 bin ABD askeri konuşlandınlacak. Türkiye. ABD'nin Irak'taki harekâtı sırasında ve sonrasmda "uzun süreli lojistik üssü" olurken Kuzey Irak'a ilişkin "kırmızı çizgilerini"kabul ettirdi. PatrîOtlar gelecek ABD. Türkiye'ye, Kuzey Irak'ta istemediği ülke askerlerinin bulunmaya- cağı güvencesini verdi. ABD. Irak harekâtına ilişkin gelişmeler hakkında Türkiye'ye günlük bilgi vermeyi taahhüt etti. Irak'm olası bir füze saldmsına karşı Türk topraklannın korunması için Patriot anti-balistik füze sistemmin yerleşti- rilmesi kararlaştınldı. SERKAN DEMİRTAŞ SERTAÇ EŞ'in haberi • //. Sayfada Önlemler arttinliyor Başbakanlık'ta yapılan toplantıda. olası Irak savaşında Türkiye'nin kit- le imha silahlanna karşı alabileceği önlemler ele alındı. Buna göre biyolojik silahlara karşı panzehir stoku yapılacak. NBC portatif elbise- leri üretilecek, satın alınacak. Sığmaklar göz- den geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nda NBC silahlanna karşı bilgilendirme yapılacak. EBRU TOKTAR'm haberi • 10. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Hüküme- tin memurlara verdiğı yüzde 5'lık zammın ar- dından, 1 yıl süreyle uy- gulanacak asgari ücrette yapılan zam oranının yüzde 22'yle sınırlı kal- ması, sendikalarla hükü- meti karşı karşıya getirdı. Memurlar, hükümete tep- kılenni başlattıklan faks eylemıyle gösterirken ış- çi sendikaları "Asgari ücretin sefalet ücreti ol- ma özelliği sürüyor" gö- rüşünü dile getirdi. Me- mur-Sen Genel Başkanı Fatih Uğurlu memurlara yapılan zammın kamu ça- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ASGARÎ ÜCRET Asgari artış # Hükümet asgari ücret konusunda da yine IMF talimatlan doğrultusunda hareket etti. Yaklaşık 5 mih/on kişiyi ilgilendiren asgari ücret artışı yüzde 22'yle sınırlı tutuldu. Asgari ücretliler 2003 yılını 223 milyon lirayla geçirmeye çahşacak. • 8. Sayfada Sinan Kara Cezaevi'nde MAR>L\RİS (AA) - Mar- marıs Cumhunyet Savcılı- ğı'nca gözaltına alınan gaze- tecı Sinan Kara, tutuklana- rak Ula Cezaevf ne konuldu. Edınılen bılgiye göre, ön- cekı akşam Marmaris'te yerel bir TV kanalında söyleşıye katıian Sinan Kara, "Datça Kaymakamhğı'na 2 adet MArkasıSa.8,Sü.8'de GUNCEL CUNEYT ARCAYl REK 'Siyasal Irade' Manzaraları Deniz Baykal'dan hükümetın içıne düştuğu "şaş- kınlığı" doğrulayan bılgıler gelıyor. Geçenlerde uzun bir konuşma yaptı Abdullah Gül'le ve Başbakan; Irak savaşı, ABD'nin ısteklerı. olası tutumumuz üzerıne bilgı verdi Baykal'a. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de AKP, Anadolu üniversitelerini medreseye dönüştürecek Rektörleri ürküten tablo GUNDEM MUSTAFA BALBAY # YÖK Başkanı ve ünıversıte rektörlerinm, hükümetin ünıversıtelerle ilgılı çalışmalanna yönelik kaygılannı anlamak için Güneydoğu'daki bazı ünıversitelerde geçmişte yaşanan ve bilim adamlannı ürküten şenatçı örgütlenme ve uygulamalara göz armak yeterli. # Bu üniversitelerin başında, adı bir dönem "Nurculann kurtanlmış bölgesi"' diye anılan Urfa"daki Harran Ünıversitesi var. Üniversıtenın rektörlüğüne getırilen Prof. Servet Armağan ve ekibı kısa sürede kurumu Nurculann toplandıgı bir merkez haline getirdi. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 9. Sayfada KKTC BiPbirine Girerek AB'ye Girebilir mi? Butün gözler Irak'a donük ama, Kıbrıs'ta da tak- vım ışlıyor ve 28 Şubat 2003 beklentisi değışik fılız- ler verıyor. BM Genel Sekreterı Kofî Annan'ın 11 Kasım'da taraflara sunduğu, 10 Aralık'ta da yeniledığı planda 28 Şubat'a kadar anlaşma sağlanması, 30 Mart'ta MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog