Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

26 ARALIK 2002 PERŞEMBE + CUMHURİYET SAYFA HABERLER Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Müslüman ülkeler içinde Türk kadınının en ileri noktada olduğunu söyledi Kadını siyasilerdışlıyorBARIŞDOSTER Marmara Ünıversitesi Sosyoloji Bö- lümü Başkanı Prof. Dr. NflüferNarn, Türk kadınının, diğer Müslüman ül- kelerdeki kadınlarla kıyaslanamayacak kadar ileri bır noktada olduğunu vur- gulayarak, "Türk kadını, bu konumu- nu Atatürk'e borçhı" dedi. Narlı, nü- fusunun önemli bölümü açlık sınınn- da yaşayan Türkiye'de. televole kül- türünün topluma verdiği zarann dik- katle izlenmesini önerdi. ModCTnleşmenin ve din referansb si- yası hareketlerin Güneydoğu Asya'da- ki sosyal ve ekonomik tabanlannı, BtLGtSAYAR EÖTlMl r Mutfaktan sanal dünyaya ANKARA (AA)- Microsoft Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneğı'nce düzenlenen kampanyayla ev kadınlan internetle tanışıyor. Kampanyada ev kadınlanna ınternet ve e-posta ile ilgili temel bilgiler veriliyor. Kampanyanın tstanbuTun ardından Ankara'da gerçekleştırilen ıkincı ayağı için seçilen BlLBERK Bilgısayar'ın Işletme Müdürü Nuran Oztürk, 13 Aralık'ta başlayan kampanyanın 4 Şubat 2003 'e kadar sürdürüleceğını söyledi. Bugüne kadar 400 ev kadınına ulaştıklannı belırten Öztürk, 1000 kişıye ulaşmayı hedeflediklerinı kaydetti. Ev kadınlanmn hafta içüıdeki kurslara ilgı gösterdiğini, hafta sonlannda ıse çalışan kadınlara eğitim verdıklerini anlatan Öztürk, kursa katılan kadınlara 14 kişilik sınıflarda, yaklaşık 10 saat boyunca ücretsiz ınternet eğitimi verdiklenni belirtri. Kampanya genlslevecek Öztürk, Türkıye'nın çeşıth illerinden ev kadınlannın da kendilerine ulaşarak kampanyanın bulunduklan illen kapsayacak şekılde genışletilmesini istedikJerinı kaydetti. Ev kadınlannı çok meraklı ve heyesh olarak nitelendiren Öztürk. yurtdışında çocuklan bulunan kursiyerlerin, çocukJanna ulaşmayı daha da kolaylaştıran intemeti öğrenmekten duyduklan memnuniyeti dıle getirdiklerini söyledi. Kursa katılan ev kadınlannın bunu kulaktan kulağa duyurduğunu, kimi ev kadınlannın da kursu çocuklanndan duyarak başvurduğunu anlatan Öztürk, "Ev kadnüan başlangıçta korkarak gelh-orlar, ama ilk dersle biıükte bu korkulan sona erivor" dedı. Kursiyerlerden Selvet Akaras da emekli erkekler içın de böyle bir kursun açılmasım isterken "Tetevizyonun, maçm önünden kalkmryoriar. Arük bilgjsayar çağında yaşryoruz. Bü nasü öğreniyorsak onlar da öğrensinler. Köylerde nasd okuma-yazma eğitimi veriliyor, şehirierde de bu tür eğitimler verflmeti" diye konuştu. • Prof. Dr. Narlı, Türkiye'de kadın haklan mücadelesine en büyük katkıyı yapanlann Atatürkçü ve sosyal demokrat kimlikleriyle bilinen kadmlar olduğunu vurguladı. Narlı, "Insan haklanna bütün olarak bakıp, kadm sorununu ele alan bu öncü isimler, hem bilimsel düzlemde kadın araştırmalan merkezlerini kurdular hem de çalışmalannı sivil toplum örgütleriyle birleştirdiler" diye konuştu. söylemlerini ve kadınnı değişen konu- mu üzenndeki etkilerinı ınceleyen Narlı, u Endonezva,Malezyagibiülke- lerde, ünhersite öğrencileri bir yan- dan evrensel bilgileri afap modernleş- tiler, diğer yandan da,özeflikle 19701er- den itibaren, Islamcı hareketin öznesi oldular. 80'B vıllarda kadınlar arasın- da İslamcıhk, çok kaü. muhafazakâr biçimde yorumlanır. ataerkil değerle- rin yeniden üretilmesi yönündeki ça- balar öne çıkarken, 90"lardan sonra, Kuran'a referans vererek feminist söy- lem getiştirmeye çalışan gruplar orta- ya çıktT diye konuştu. Ülkemizde de 80'li yıllarda, çok fazla sorgulama- yan, tartışmayan îslamcı kadnılann, günümüzde önemli ölçüde tarüşma- ya katıldıkJannı anlatan Narlı, Türki- ye'deki yapının çok daha çağdaş ve dünyevileşmiş olmasının, Türk kadı- nı için avantaj olduğunun altını çizdi. Narlı, "Türkiye'de kadın haklan mücadelesineen büyük katkıyı yapan- lar, Atatürkçü ve sosyal demokratkim- likleriyle bilinen kadınlar. tnsan hak- lanna bütün olarak bakıp, kadın so- Avukat Nazan Moroğlu, 'ÇocuklarDuymasuT adh dizinin malrejimikonusunda baa bilgileri yanhş vansıtüğmı söyledL Dizide yanlış mal rejimi mesajıtstanbul Haber Servisi - Kadın araştırmalan uzmanı avukat Nazan Moroğju, "Çocuklar Duymasm" adlı dizinin Yeni Medeni Yasa'nın Mal Rejimi Sözleşmesi ile ilgili yanlış mesaj verdiğinı, mal paylaşımı sözleşmesinin de yanlış yansırıldığını belirtti. Moroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dizide, yeni yasal mal rejimi gereğince evlilik süresince edinilen mallann paylaşılmasının sadece boşanma ile sınırlı olarak yansıtıldığını anımsattı. Moroğlu, "Oysa amaç eşlerin eşit haklara sahip ohnasıdır. Eşlerden birinin ölümü ile de miras paylaşımmdan önce sağ kalan eş yan mahnı ahr. Daha sonra mal paylaşunına geçüir'' dedi. Noterde yapılan mal rejimı sözleşmesıni her iki eşın de ımzalaması gerektiğine dikkat çeken Moroğlu, "Taşfirm erkeği olmak ya dataghterkek olmak kanunda yazılı kuraOarm farkh uygulanmasma yol açmaz, kanun önünde herkes eşittir" dedi. 31 Aralık 2002'ye kadar noterde herhangi bir sözleşme yapmayan bütün evlı eşlen ilgilendiren yeni mal rejiminin 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini arumsattı. rununu ele alan bu öncü isimler, hem bilimsel düzlemde kadm araşürmala- n merkezlerini kurdular, hem de ça- hşmalannı sivil toplum örgütleriyle birleştirdiler" diye konuştu. Turk kadınının, yasama organında- ki temsilinın çok düşük olduğunu an- latan Narlı, "En yüksek orana Cum- huriyet 'in ilk dönemindeki Meclis"te ulaşıldL Atatürk"ün Meclisi'ndeki ka- dmkrm hepsi, MflB Mücadefc'de rol oy- namış kadmlanh. Oysa 1980 sonra- anda kadınlar,vitrin malzemesi olarak kullanıldüar" dedı. Yürütme organ- lanndaki temsıl oranının, üst düzey bürokraside yüzde 10'lara çıktığını, yüksek yargı organlannda 50 yıldn- ka- dın üyeler olduğunu anımsatan Narlı. partilerde kadın üye olmasına karşın, karar verme mekanizmalannda kadın sayısınuı çok düşük olduğunu söyledi. "Aşuı sag partilerde, 90'lara kadar yö- netimde hiç kadın yoktu, 1999 genel se- çimlerinde,vitrin malzemesiolarakgö- rühneye başladılar. O> sa kadınlar, bu partilerin tabaıunda çok aktif, hatta miütanca çahşolar" diyen Narlı, çok sa- yıda demokratık kitle örgütü ve plat- formun kadınlar öncülüğünde kuruldu- ğunu, bunlann kurulmasındaki temel dürtünün de, Cumhuriyet 'ın laik ya- pısuıın savunulması olduğunu anlattı. Özel sektör ve ünıversitelerde, kadın- lann yönetim mekanızmalanndaki ora- nının yüzde 30'u geçtiğıne işaret eden Narlı, "Çünkü rekabet daha adiL Re- kabetin adil olmadığı. paranın egemen okhığu, hemşerilik, aşiret, mezhep gi- bi Uksei bağjann, feodal üişkilerin et- kili olduğu siyasette erkek egemen bir kültür var. Kadm, oy toplamada çok önemholanbutür ilişkfler içinde degU" dedi. 'Televole KültürOne dlkkaf Narlı, paparazzı programlanyla baş- layan, giderek medyada daha fazla yer ve zaman işgal eden televole program- larının bir kültür yarattığını, kolay pa- ra kazanan, ya da kazancının kaynağı belli olmayan insanlann nasıl eğlendik- lerinin de, yoksulluk ve açlık sınınn- dakı kitleler tarafından izlendiğini vur- guladı. Narlı,''Buprogramla^bukit- leler için önce geçici bir sahte cennet et- kisi yaratryor, sonra da hüsrana yola- çryor. 'Nasıl yapsak da böyle para ka- zansak' diyen insanlar. şans oyunlan- na yöneliyor ya da maryanın insan kay- nağuu oluşturuyorlar. Sistematik ola- rak oy kaybeden merkez partilerin, yoksuDann, dışlanmışlarm, umutsuzla- ruı bu sistem karşın tepkilerini görme- leri gerekfi" diye konuştu. KADIN ÖRGÜTLERİNİN BİRLEŞME ÇABAS1 Dayanışma ağı kurulacak İstanbul Haber Servisi - Çok sayıda kadın örgütünün ortaklaşa düzenldeği 3. Kadın Konferansı, "Kurtuhışumuzu örgüdeyeBm" adı altında Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Konferans sonunda yayımlanan bildiride kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ağı örülmesi kararlaştınldı. Amargi Kadm Akademisi çalışanlanndan Yasemin Başaran, konferansta kadm kurtuluş hareketinde dayanışmanın önünü açabilecek koordinasyon için "örgütteme guişimi" oluşturulduğunu ifade ettı. Bu • Yasemin Başaran, kadınlar koordinasyonu için 'örgütleme girişimi' oluşturulduğunu söyledi. girişimin istanbul, Adana, Ankara, tzmır, Antakya, Mersin, Antalya, Bursa gibi illerde 2003 - 2004 Türkiye ve dünya gündemıne ilişkin geniş katılımlı - • '', toplantılar örgütleyeceğıni belirten Başaran, şöyle devam etti: "Irak'a yönelik her türtü müdahaleye ve Kıbns'ta çözümsüzlük üreten pon'tikalara karşı bağmısız kadmlar, kadın gnıplan ve çeşitfi karma örgütierdan kadınlar, bir platform ile oluşturulacak bir eytem planı doğrultusunda ortak mücadele etme düşüncesini üettüer." EVLÎ KADINLARA ŞlDDET UYGULANIYOR Evde hâlâ dayak sürüyor İSTANBUL (AA) - Sıvas Cumhuriyet Üniversitesı Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği'ne başvuran evli kadınlarla yapılan bir çalışma, Türkiye'de aile içi şiddetin hâlâ kanayan bir yara olmaya devam ettiği ve bunun kadınlar tarafından da gizlenmeye çahşıldıgını ortaya koydu. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabüim Dalı Başkanı Prof. Dr. OrhanDoğan öncülüğünde bir grup öğretim üyesi, polikliniğe baş\oıran evli kadınlardan 300'ü ile aile içi şiddete ilişkin bir çalışma yaptı. Çalışmada, yaşlan 16-59 arasındakı kadınlann • Sıvas'ta yapılan araştırmaya göre kadınlann yüzde 57 si fiziksel şiddete maruz kalıyor. yüzde 57'sinin fiziksel. yüzde 36'sının duygusal, yüzde 32'sinin ekonomik (kaynak ve paranın kadın üzerinde tehdit ve kontrol aracı olarak kullanılması), yüzde 30.7'sinin cinsel ve yüzde 29.3'nün de sözel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Yüksekokul mezunu kadmlara daha çok sözel, eşinin eğitim düzeyi düşük kadmlara ise sözel, cinsel ve duygusal şiddet uygulandığı ortaya çdctı. Poliklinikte, depresyon tamsı konan kadınlarda cinsel şiddete maruz kalma oranının yüksek olduğu dikkat çekti. VEFAT Sevgili evladımız MEHMET İLHAN AKCÜNü elim bir kaza sonucu kaybettik. Cenazesi bugün Levent Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zinciıiikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Tüm sevenlerinin başı sağolsun. AİLESİ GENEL BAŞKANYARDIMCIMIZ Atatürk llke ve Devrimlerine yürekten bağlı, yurtsever ve ulusalcı bilim adamı, Dr NECİP HABLEMİTOCLU Türkiye düşmanı alçak güçler tarafından öldürülmüştür. Türkiye'nin başı sağolsun. Acımızı paylaşan ve cenaze törenine katılan herkese teşekkür ediyoruz. Yolumuz O'nun yoludur. Tüm öğretim Üyeleri Derneği Genel Merkez ve Şubeleri ODTÜ'lü hareketli yıllarımızın Nezih Abisi (Büyük Nezih) NEZİH BUCDAYCIOCLU'nu kaybettik. Anısı bizlerle yaşayacak. Ailesinin ve dostların başı sağolsun. ODTÜ'lü Devrimci Arkadaşlan Cenazesı 26.12.2002 Petşembe pugün) öğle namazın müteakıp Kocatepe Camtı'nde kılınacak cenaze namasnm ardından Cebecı Mezartığı'nda defnedılecektır StVAS 2. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No. 2002473 Davacı Ulaştırma Bakanlığı vekılı tarafından davalı Velr Bektaş aleyhine açılan cebri tescıl davasında venlen kararda. Tüm aramalara rağmen adresi tespit edıleme- yen daialı Velı Bektaş'ın duruşma günü olan 04.02.2003 gunü saat 9 00'da mahkememızde hazır bulunması veya kendısını bır vekille temsıl ettırmedıği takdirde gıyabın- da HUMK'nun 377 ve 213 sayılı maddeleri gereğince gıyabında karar venleceğı ılan olunur Basın 84308 58 bbı kişi köyüne döndü AbdüIkadirAksu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tçışleri Bakanı AbdüIkadirAksu, Haziran 2002den bugüne kadar 58 bin 513 kışının köye dönüş projesinden yararlandıgını bildirdi. TBMM Genel Kurulu'nda CHP Mardin Mılletvekli Muharrem Doğan'ın gündem dışı konuşmasına yanıt veren Aksu, OHAL Bölgesi kapsamında ; bulunan 11 ilde köye dönüş yapanlar için 8.8 i triryon lira harcama yapıldığını kaydetti. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 2 No'lu DGM'nin 'görevsızhk' karan verdiği 'Orümcek Ağı Operasyonu' davasına Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesı'nde dün başlandı.Hayali ihracat yaptiklan gerekçesiyle başlatüan 165 sanıklı 'Örümcek Ağı Operasyonu' sonrasında açılan davada, Erol Maks Kohen'in de aralannda bulunduğu sanıklann tahliye istemlen reddedıldi. Kara'nın cezası ertelendi • DATÇA (AA) - Gazeteci Sinan Kara hakkında Basuı Yasası'na muhalefetten verilen 3 aylık hapis cezasının mfazı ertelendi. Kara hakkında açılan diğer 5 davanın duruşması da tanıklann gelmemesı, dosyadaki eksık evrakın tamamlanması gerekçesiyle ertelendi. /Uman vakrfları davası başhyor • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Ugradığı silahlı saldın sonucu ölen Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemıtoğlu'nun hazırladığı "Alman Vaîaflan ve Bergama Dosyası" adlı kitabının da delil olarak gösterildiği Alman vakıflan davasına bugün başlanacak. Ankara 1 No'lu DGM'dekı davada, 15 kişi, 8-15 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Dr. Ezer'e meslek ödülü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koru- Kızılay ve Kale Rotary Kulübü, Yılın Meslek Ödülü'nü düzenlenen törenle Dr. Üstün Ezer'e verdi. LÖSEV Başkanı Ezer, 700 aileye yapüğı gıda, kömür, giyecek yardunlan, Doğu ve Güneydoğu lösemi tedavi merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalan ve 8 katlı Lösemili Çocuklar Hastanesı'nı kurması nedeniyle ödüle değer bulundu. Camide roayo defilesi • ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın Manasnr kentinde Osmanlılardan kalan tarihi eser Yeni Cami'de bayan mankenler tarafından düzenlenen mayo ve külot defilesi, Müslüman halkın büyük tepkisini çektı. Makedonya Müslümanlan, "tslam ibadet evinde böyle bir defilenin yapıhnasmdan son derece rahatsızlık duyduklannı" belirttiler. Tarsus Şenliklem'ne oyaret • Haber Merkezi - İstanbul'dakı Tarsuslular, 27 Aralık'ta kutlanacak Kurtuluş Şenlikleri'ne kaülmak üzere Tarsus'a gidiyorlar. Tarsuslular, iki gün sürecek şenlikler çerçevesinde şehrin tarihi ve turistik yerlenni gezecekler. Tüm Tarsuslular'ın davet edildiğı geziyle ilgüi bilgi için 0212 252 65 64 numarah telefon aranabilir. WSnsar Tahran'da fuara katridı • tstanbul Haber Servisi - Wınsa, Iran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen '2. Tahran Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuan'na katüdı. 11 ülkeden 311 adet inşaat firmasının kauldığı ve 60 bin kişının ziyaret ettiği fuarda, Winsa standında PVC pencere, kapı ve panjur sistemleri sergilendi. Şentürk'ün öykü kitabı çdctı • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Valilıği Basın Müdürü Nazır Şentürk"ün üçüncü öykü kitabı olan 'Dalda Uyuyan Serçe' yayımlandı. Şentürk'ün 'FotoğraflarlaNutuk'tan Cumhuriyet'e' ve 'İstanbul'dan tnsan Öyküleri' adlı iki kitabı daha bulunuyor. Gazi üniversitesi'nde kavga • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Gazi Üniversitesi'nde (GÜ) iki öğrenci arasındaçıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre GÜ öğrencileri Fatİh Ertaş ile Ercan Kavak arasında tartışma çıkü. Tartışma sırasında Kavak, Ertaş'ı bıçakla elınden yaraladı. Ertaş, Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldrnlarak tedavi alüna alınırken Kavak gözalnna alındı. ERZLTRUM 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN KAMULAŞTIRMA DUYURUSU Esas No- 2002 566 Davacısı Erzurum Valilıği ll Özel Idare Müdürlüğü tarafından da\alılar Ishak, Remzı, Niyazı ve Fevzı Kü- çükoğlu aleyhine açılmış bulunan kamulaştırma bedeli- nın tespıtı ve tescili için açılan da\ada. Erzurum Merkez Konaklı Kö>ii yöresmde 150 Parsel No'lu. 1538 24 m2 jTİzölçümlü davalılara ait taşınmaz üzerinde 15.96 mİ'nın plon verı olarak mülkıyet. 1522.28 m2'mn ıse irtıfak hakkı tesısı suretiyle kamu- laştınlmasma karar venldığınden, Belırtılen bu taşınmazın maliklennın ılan tarihinden itibaren 30 gün ıçınde kamulaştırma işlemine karşı ıdari yargıda ıptal davası, adlı yargıda maddı hatalann düzel- tım davası açabıleceklen, ıdan yargıda dava açanlann dava açtıkJan ve yürütmenın durdunılması karan aldık- lannı mahkememıze belgelendırmediklen takdirde ka- mulaştırma ışleminın kesınleşerek mahkememizce be- lirlenen değer üzennden kamulaştırmayı yapan Erzu- rum Valilıği ll Özel Idare Müdürlüğü adına tescılıne ka- rar venleceğı. kamulaştırma bedelının hak sahıplen adı- na Erzurum Merkez Zıraat Bankası'na vatınlacağı. ko- nuya ve taşınmaza ılışkın tüm sa%unma ve delıllennı ilandan itibaren 10 gün ıçınde mahkememıze vazılı ola- rak bıldınlmesı 2942 S.K.'nun 4650 S K 10 mad gere- ğince ılan olunur. 18 11 2002 Duruşma Günü- 28.01.2003 Saat 09 00 Basın- 80183
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog