Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

26 ARALIK 2002 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Demirel, Ağan'a umut verdi • ANKARA (Cumhuriyet Börosu)-DYPGenel Başkanı Mehmet Ağar ve Başkanlık Divanı üyelen. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Kuleh Sokak'taki çalışma ofisinde ziyaret ertı. Demirel. 3 Kasım seçimlerini fırtınaya benzeterek DYP'nin oy oranının yüzde 9.5 olmadığını savundu. Demirel bugün seçime gidilirse DYP'nin en az yüzde 20 oy alacağını belirterek hedefın yüzde 45 olması gerektiğinı ıfade etti. Ağar, ziyarette yaptığı konuşmada, Demirel'in tecrübelerinden yararlanmanın kendileri için bir zevk olacağını belirtti. Gül, YAŞ yemeğine eşini gotüpmüyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül, Irak sorununun ABD harekâtına yol açmadan çözülmesi içın bölge ülkelerini kapsayan bir gezıye çıkacak. Ocak ayının başında olması planlanan ziyaretler ilk aşamada Mısır. Suudi Arabistan ve Ürdün"ü kapsayacak. Gül'ün daha sonra Suriye ve Irak'a da gitmesi planlanıyor. Gül'ün bugün akşam Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın Çankaya Köşkü'nde Yüksek Askeri Şûra üyelerine vereceğı akşam yemeğine eşiyle katılmayaeağı bıldinldi. AKP hükümetMen atamaopepasyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hükümeti bugüne kadarki en yoğun atamasını dün gerçekleştırdi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında 19 bürokratın atanmasına ilişkin kararnameler yayımlandı. Kanunlar \e Kararlar Daıre Başkanı Vehbı Çıtak, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atanırken Başbakanlık Müşavirliğıne de İdari ve Mali Işler Dairesi Başkanı Selamı Aktepe getinldi. Mumcu eski iktidarları suçladı • ANKARA (Cumhumet Bürosu)-Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu. dün TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri Mustafa Gazalcı ve Muharrem Kılıç'm atamalarla ilgıli soru önergelerini yanıtladı. Mumcu, milli eğitim müdürlüklerıne yapılan atamalar konusunda öncekı hükümetleri suçlayarak "576 kişi 3 yıl süreyle vekâleten görev yapmış, bu kamu yaranyla bağdaşmaz. Bunun hesabını sormak lazım, hesap sorulacak yer de ben değilim'" dedi. Mumcu, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'ne imam atanmasından bilgisi olmadığını saMindu. Komisyon OHAL'e gidiyop • ANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - TBMM însan Haklan Komısyonu. dünkü toplantısında yapacağı çalışmalan belirledı. Görüşmeler sırasında önceliklı olarak Irak"ta savaş olasılığı ele alınırken türbandan cinsiyet aynmcılığına. açlık grevlerinden cezaevlerine ve eski OHAL bölgesindeki sıkıntılara dek çeşitli konular gündeme geldi. Doğu ve Güneydoğulu mılletvekillerinin "OHAL kalktı ama fîilen sürüyor' görüşünü dile getirmesi üzerine bölgeye gidilmesi kararlaştınldı. Yargıtay'dan ilk işleri yandaş atama olan siyasilere uyan niteliğinde karar KadrolaşmayahapisANKARA (ANKA)- Yargı- tay Ceza Genel Kurulu. siyasi amaçla bir memurun ışine son vererek yerine kendi partilisi- ni atayan belediye başkanına verilecek cezaıım arttınlacağı- nı, hatta hakaret ettiği memu- run başkana kürekle saldırma- sı durumunda dahi verilecek cezada "tahrik" indinmı yapı- lamayacağını bildirdi. Her seçim dönemi sonrasın- da Türkiye klasiği haline ge- len olaylardan bırisı de 18 Nı- san seçünleri sonrasında Nev- şehir'irLAcıgöl ilçesinde mey- dana geldi. Belediye başkanı olan sanık, göreve gelir gel- mez, zabıta memuru olan şikâ- yetçiyi yalnızca geçmişte baş- ka bir parti üyesi olduğu ge- rekçesiyle çöp, taş toplama, du- • Her seçim dönemi sonrasında kamu görevlilerinin büyük sıkıntı yaşamasına neden olan siyasi kadrolaşma mahkeme engeline takıldı. Yargıtay, siyasi amaçla bir memurun işine son veren ve yerine kendi yandaşlannı atayan belediye başkanına verilen cezada indirim yapılamayacağına karar verdi. var yapma, beton arma ve ka- nalızasyon işlerinde çahştırdı. Kendi dönemınden önce masa başında çakşmış olan bu eski za- bıta memuru, çeşitli işlerde gö- revlendirilmesinden 6 ay son- ra bir karşılaşmalannda beledi- ye başkanı kendisıne hakaret edince kürekle saldırdı. Bu olay üzerine rutanak düzenleten be- lediye başkanı yetkisi olmadı- ğı halde memuru işten kovdu, 2 hafta sonra da "mazaretsiz işe getanediğp ve bir siyasi par- tiye üyeliğinin sürdüğü gerek- çesiyleencümenkaranyla dev- let memurluğu görevinin sona erdirilmesini sağladı. Memu- run açtığı dava sonucu idare mahkemesi. encümenin me- murluktan çıkarma yetkisinin bulunmadığını saptadı. Bu aşamadan sonra şikâyet üzerine belediye başkanı hak- kında ceza davası açıldı ve Acı- göl Asliye Ceza Mahkemesi "siyasi amaçla görevi köriiye kullanmak'tan sanık belediye başkanına. yasada öngörülen alt sınırdan 6 ay hapis cezası ver- di. Bu cezada, "siyasi amaç* bulunduğu gerekçesiyle önce cezayı arttıran mahkeme daha sonra da sanığın kürekle saldı- nya uğramasını "tahrik" un- suru sayarak cezanın dörtte bi- rini indirdi ve altı ay bir gün hapis cezası verdi. Tahrik indirimi yok Yerel savcı ve sanık avukatı- nın, cezada artınm yapılması- nm yasaya aykın olduğu dü- şüncesiyle yaptığı temyizi ınce- leyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi cezayı onayladığını bildirdi. Yargıtay Başsavcılığının bu ka- rara itirazını inceleyen Ceza Genel Kurulu'nun oybirligiyle aldığı kararda, belediye başka- nının siyasi saikle hareket etti- ği belirtilerek olayda haksız tahrik indiriminin yapılamaya- cağı şöyle anlatıldı: "Sanık,se- çim döneminde kendisineoyver- mediğinidüşündüğümüştekinin işine son \ermek ve yerine ken- di siyasi görüşünde olanlan işe almak amacıyla ona çeşitli bas- kı ve yıkürma metottyn uygu- lamış, müştekinin. davranışla- ra tepki göstermesi üzerine de düzenlediğirutanakla.mcvzuata avkın olarak encümen karany- la memuriyetten çıkanlmasmı sağtaımşor. .Müştekinin beledi- yebaşkanma karşı ko^TnasL me- muriyerten çıkanJma gerekçete- ri arasmdabeürtimiş ise de ken- di haksız hareketleriyle olaya neden olan sanığın tahrik hü- kümlerinden yararlanmasına olanak bulunmamaktadır." AKP'de çatlak sesler yükseliyor Uyumlannı kaybettiler BÜLENT SARIOĞLL ANKARA - AKP ik- tidannda sıkmtı yaratan kabine içi çekişmelerin ardından grup içinde de uyumsuzluk görülmesi üzerine parti yönetimi çözüm arayışına girdi. Kamuoyunda tartışma- ya neden olan hükümet icraahndan millervekil- lerinin de memnun ol- maması dikkat çekerken AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan grup çalışmalanna da el koy- du. Grupta uyumu sağ- lamak üzere tüm millet- vekilleri 4-5 Ocak tarih- lerinde Antalya'da kam- pa ahnacak. Acil Eylem Planı ve hükümet programının gerisinde kalan iktidar icraatı AKP grubunda da rahatsızlığa neden oluyor. Bazı AKP mil- letvekilleri, üniversite- ler ve imam hatiplere türban serbestısi gibi tar- tışmalı konulann erte- lenmesine, bazı millet- vekilleri de bürokrat ata- malannda bekJentileri- nin karşılanmamasına tepki gösteriyor. Hükü- met hızlı kadrolaşma ne- deniyle Köşk ile geri- lim yaşarken AKP'nin önceki günkü grup top- lantısında bazı milletve- killerinin "üstdüzeybü- rokratatamalanndaye- terszzkalmdığpndaır ya- kınması dikkat çekti. Bırçok milletvekili de bakanlara "iş yapüra- mamaktan" yakınıyor. Grup başkanı ve mil- Ietvekiii olmamasına karşm grup toplantıla- rının basına kapalı bölü- münde Erdoğan'ın grup divanına çıkıp başkan olarak toplantıyı yönet- tiği öğrenildi. Erdoğan çalışma alanını da Mec- lis'e kaydınyor. AKP li- derinin, bu amaçla grup yönetiminde genel baş- kan olarak kullanımına aynlan makam odasını etkın olarak kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. Yeni millervekillerini "eğHmek" amacıyla An- talya'da 2 günlük kamp düzenleyen AKP yöne- timi, BüİentAnnç dıştn- da361 milletveküini, 4- 5 Ocak'ta Antalya'da yapılacak çahşma kam- pına çağırdı. ÇİZMEDEN YLKARI MUSAKART musakart@yahoo.com YTP LİDERİ: HÜKÛMET BİZİ BtLGlLENDtRMlYOR Cem eski lideri Ecevit'i ziyaret etti ANKARA (CumhuriyetBürosu) - YTP Genel Başkanı İsmail Cem, DSP'den kopruktan sonra ilk kez es- ki lideri Bülent Ecevit'i ziyaret etti. Cem'in isteği üzerine gerçekleşen görüşmede olası Irak operasyonu ile ilgili gelişmeler ele alındı. YTP lideri Cem, dün Bülent Ece- vit'i DSP Genel Merkezi'nde zıya- ret etti. Sabah saatlerinde randevu ısteyen Cem'e Ece\it'in bekletmeden hemen yanıt \erdiği öğrenildi. Gö- rüşmeye ilişkin Cuınhuriyet'in soru- lannı yanıtlayan YTP lideri, Ecevit ile Irak konusunda görüş alış\erişin- de bulunduklannı belirterek 2 parri- nin paralel düşünceleri paylaştığını bildirdi. Irak konusunun "şakavage- Kry-anı olmadığını" kaydedenCem, "Çok dikkatü hareket etmek lazım. Habeıieri dış kavnaklardan öğreni- yoruz. Bunlann ne öiçüde gerçekçi ol- duğunu, hükümetten bize herhangi bir bflgi verilmediği için bümryonız" dedi. Ecevit'le Kıbns konusunda da görüş ahşverişinde bulunduklannı belirten Cem, benzer kaygılan pay- laştıklannı ifade etti. YSK,S takvimini açıldadı AKP, Erdoğan 'ı 23 Ocak'a kadar aday gösîerebilecek ANMA Çok sevgili, kıymetli kardeşim TOSUN TOKDİLi kaybedişimin on beşinci yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. ÂZADE TOKDİL ANKARA(Cuınhuriy«tBürosu)-Yük- sek Seçim Kurulu (YSK) Siirt seçimine ilişkin takvimi açıkladı. Takvüne göre, Cumhurbaşkanı AhmetNecdetSezer'in, TBMM'de ıkıncı kez görüşülen anaya- sa paketıni referanduma götürmemesi durumunda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Sıirt seçiminde aday ola- bilecek. YSK, kesin aday lıstelerini 28 Ocak'ta ilan edecek. YSK uzun süre beklenen Sürt seçimi- ne ilişkin takvimi dün açık- ladı. Takvime göre 3 Ka- smı adaylanndan istifa ol- ması durumunda 21 Ocak'a kadar siyasi parti- lerden yenı aday bildırme- leri istenecek. AKR Siirt bi- rinci sıra adayı Mer\'an Gül'ün istifa etmesiyle ye- rine 23 Ocak'a kadar Er- doğan'ı aday olarak bildi- rebilecek. AKP, Sezer ta- rafından TBMM'ye iade edilen anayasa paketıni en geç yarın Çankaya Köş- kü'ne göndermeyi planlı- yor. Üzerinde değışiklik yapıhnaması nedeniyle Sezer'in ya paketi onaylama- sı ya da referanduma götürmesi gereki- yor. Sezer'in paketi en fazla 15 gün bek- letme hakkı bulunuyor. Sezer'in anaya- sa paketini referanduma götürmemesi durumunda Erdoğan 'a milletvekili aday- hğı yolu açılıyor. Siirt seçimine ilişkin tak- vim ana hatlanyla şöyle: 9 Ocak: 3 Kasım seçimine katılan si- yasi partiler 9 Şubat seçimine katılıp ka- tılmayacaklannı 13 Ocak'a kadar YSK'ye bildirecekler. Fadıl Akgündüz de Siirt tl Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilme ye- • AKP, anayasa paketini en geç yann Çankaya Köşkü'ne göndermeyi planlıyor. Sezer'in, TBMM'de ikinci kez görüşülen paketi referanduma götürmemesi durumunda Erdoğan'a milletvekili adaylığı yolu açılıyor. YSK, kesin aday listelerini 28 Ocak'ta ilan edecek. terliliğine sahip olduğuna ilişkin dilek- çe ile 13 Ocak'a kadar başvurabilecek. 14 Ocak: 3 Kasım'daki Siirt adayla- n geçici olarak ilan edilecek. 21 Ocak: İstifa, ölüm. inceleme ve- ya itiraz üzerine, adaylıktan çıkanlanla- nn boşalan yerlerinin doldurulması için YSK tarafından siyasi partiye bildirim- de bulunulacak. AKP'nin planına göre Gül istifa edecek. YSK de Gül'ün yeri- ne yeni aday bildirilmesini isteyecek. 23 Ocak: Aday lıste- lerinde meydana gelen ek- südiklerin ilgili siyasi par- ti tarafından tamamlan- masının son günü. AKP, bu tarihe kadar Gül 'ün ye- rine Erdoğan'ı aday gös- terip YSK'ye büdırebile- cek. Geçici aday listesi 24 Ocak'ta yavımlanacak. 25 Ocak: Bıldınlen adaylara karşı yapılan iti- razlann karara bağlanma- sının son günü. 26 Ocak: Itirazlann kabul edilmesi durumun- da siyasi partiden yeniden aday göster- mesi istenecek. tlgili parti 27 Ocak'a ka- dar yeni adayı büdirecek. YSK, 28 Ocak'ta kesin aday listelerini yayımlanması için ilgili yerlere gönderecek. 30 Ocak: Siirt il seçim çevresi ile sı- nırlı olarak seçim propagandası ve yasak- lan başlayacak. 3 Şubat: Dağıtılmayan seçmen kâ- ğıtları sandık kurulu başkanlanna veri- lecek. 8 Şubat'ta seçim propagandası so- na erecek. Aynı gün 18.00'den itibaren seçim yasaklan başlayacak. 9 Şubat: Oy verme günü. POLİTİKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA AKPÖrgüttePiDevrede... Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu bir süre ön- ce ne demışti: "Bakanlığımda partizanca atama yapılmaya- caktır..." İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine geçmış hü- kümet tarafından 'vekâleten atanan' yöneticiler- den bir kışi. görevinden Erkan Mumcu tarafından geri alındı... Bu arada ilginç bir karar da alındı: "Yönetici atama yetkisinin valilere verılmesi..." Türkiye, olası Irak savaşıyla uğraşırken Milli Eği- tim Bakanlığı kadrolarında hızla örgütlenme ya- pıldığı öne sürülüyor... Türkiye genelınde il ve ilçe milli eğitim müdür ve yardımcılannın atanmasında AKP örgütleri etkili oluyor... Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer iş- te bu yüzden soruyor: "Valiler AKP il başkanı mıdır, yoksa mülki amir midir?" YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün son çıkışının ar- kasında yatan gerçeği, ne yazık ki bazı kesimler görmek ıstemiyor... Gürüz, kamuoyunun özellikle medyanın 'çok duyarlı' bir konuda dikkatini çekmek istiyor... Dıyor ki: "TBMM'de oluşturulan Milli Eğitim Komisyo- nu'ndayer alanüyelerin, sekizyıllıkkesintisizeğı- time karşı çıkan imam hatip mezunu üyelerin ağır- lıkta oluşu, laik demokratik eğitim içın sakıncalı- dır..." YÖK Başkanı na ıster kızın, ister kızmayın, onun ideolojılerıne karşı çıkın, karşı çıkmayın o ayn bir şey!.. Ama ortada bir tehlikenin varlığı açık seçik gö- rülmüyor mu? • • • Bugün AKP milletvekilleri ve bakanlannın sekiz yıllık eğıtime karşı oldukları biliniyor... Doğal olarak TBMM Milli Eğitim Komisyonu da ağırlıkla bu üyelerden oluşuyor... İlk aşamada valilere atama yetkisi veren Milli Eğitim Bakanı ikinci aşamada ne yapacaktır? Şöyle beş-altı yıl önceye dönüp Harran Üniyer- sitesi'ne, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni- versitesi'ne bakmakta yarar var!.. Bu üniversitelerin fen fakültesi bölümlerinde dok- tora tezleri 'Nurculuk' üzerine yapılıyor, tarikat şeyhlerıne fahri doktora unvanı veriliyordu... Ne çabuk unuttuk!.. Dünyanın hangi çağdaş, laik, demokratik ülke- sınde beş-altı yaşındaki çocuklara din eğitimi ve- rilir, söyler misiniz? Ne yazık kı Türkiye'de hâlâ veriliyor!.. YÖK Başkanı Gürüz. molla rejiminden, vaha- bi bataklığından söz ederken Türkiye'yı ortaça- ğın karanlığına götürmek isteyenlerin düşüncele- nnı kamuoyuyla paylaşmak istiyor!.. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı, valıliklere atama yetkisini verdikten sonra Ankara Milli Eğitim Mü- dürlüğü'ne imam kökenlı Murat Balta vekâleten geliyor!.. Neyin habercisidir bu atama? Bundan böyle il, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri 'imam' kökenli olacaktır... Türkiye bir yıl içinde bugünlere gelmedi!.. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde dinci örgütlenme 1950'de Demokrat Partj'nin iktidara gel- mesıyle başladı; 1970'lerde ıvme kazanıp, 1980 as- kerı darbesinden sonra yükselişe geçti... özellikle sağ partiler dinci örgütlenmeye çanak tuttu!.. Adnan Menderes'ten Süleyman Demirel'e; Turgut Özal'dan Mesut Yılmaz'a dek uzayan si- yasal çizgıde Tansu Çiller in de önemli bir katkı- sı olmuştur... Şimdi valiler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri- ne atama yaparken koltuklarını da düşünüyoriar... • • * Türkiye'de yeterince cami de var, din adamı da!.. İmam hatip liselerınin sayısı çok!.. Bu okullarda ne olup bittiğini herkes biliyor!.. Kimse kimseyi kandırmasınL Eğer Milli Eğitim kadroları hızla 'imam'larladol- durulursa Türkiye sonugelmez bir macerayadoğ- ru süruklenir!.. Taleban Pakistan'daaçılan medreselerde yetiş- ti!.. Sonra, Afganistan'da neler oldu biliniyor!.. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekille- rinin bırinci dili Ingilizce, ikinci dili ise Arapça... AKP milletvekillerinden 232'si Ingilizce, 79'u Arapça konuşuyor!.. Yaşadıklanmız bize ders vermelı!.. Okuldan çok Kuran kursunun olduğu birtoplum- da çağdaşiık yakaianır mı? hikmet.cetinkayaf cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 021 ?J 513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA KUBİLAY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı l Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog