Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 ARALIK 2002 PERŞEMBE HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ StRMEN Irak Savaşı Beladır Türkiye'de kamuoyu irak Savaşı'nı istemiyor. Türkiye'de insanlann çoğunluğu, Irak Savaşı'nın ülkeye ve insanlanna çok büyük faturalar yükle- yeceğini biliyor. Türkjye'de herkes bugünkü iktidann ABD'ye di- renme gücü olmadığını, VVashington'ın istekleri- ni yerine getirmek zorunda olduğunu da biliyor. Tayyip Erdoğan iktidan ise, halka bütün ger- çekleri açıklamıyor. Limanlar için "olur" denmediği ileri sürülüyor, oysa Mersin'de limanın derinleştirme çalışmala- nna çoktan başlanmış bile. ABD'nin Güneydoğu'da kuvvet konuşlandırma- sına da çok büyük olasılıkla karşı çıkmayacaktır AKR Bu kuvvetlerin beş yıldan az burada kalmaya- caklan ise, bizzat ABD tarafından söyleniyor. Bu, Türkiye'nin beş yıl süreyle savaş hali için- de olması demektir. Peki böyle birdurumun faturası ne olacaktır, dü- şünebıliyor musunuz? Türkiye'nin zararlannın karşılanacağı konusun- daki vaatler hayaldir. Birinci Körfez Savaşı sırasında, zaranmızın ne kadan karşılanmıştı ki? Geçen gün, artık Amerikan borazanlığı yapan sözde bölgeyi bilen bir yorumcu, TV ekranlann- da birinci Körfez Savaşı sırasında, neler kazan- dığımızı sıkılmadan anlatıyordu. Oysa uğradığımız zararın yüzde 10'u bile kar- şılanmadı. • • • ABD Türkiye'den her türlü desteği sağlamak amacıyla, doğru olmayan beyanlarda bulunuyor. Güya Amerikan güçleri sekiz gün içinde Bağ- dat varoşlanna girip, 10 günde Saddam'ın işini bitirecekmiş. 0 zaman buradaki güçler neden beş yıl sürey- le konuşlandırılıyor? Amerikan savaş senaryosu, Irak Halkının Sad- dam'a karşı hızlı bir biçimde ayaklanması varsa- yımına dayanıyor. Bu varsayımın gerçekleşmesi çok güçtür. Evet Saddam eli kanlı bir diktatördür, ama ül- keyi bilenler, halkın kendisine karşı ayaklanma- ya hazır bir durumda olmadığını söylüyoıiar. Savaş, gün, hafta, hatta ay birimini de aşabilir ve uzun bir savaşın, Türkiye'nin ekonomisi, tu- rizmi, iç ve dış politikası üzerinde etkisi çok ama çok yıkıcı olacaktır. ABD'nin tek söylediği yalan bu değildir. VVashington aynı zamanda Irak'ta Saddam son- rasında demokratik bir yönetim kuracağını söy- lüyor. Herkes biliyor ki, Irak'taki rejimin niteliği ABD'nin umurunda bile değildir. • • • Kaldı ki, ABD istese dahi Irak'ta kolay kolay, de- mokratik bir rejimi kuramaz. Her şeyden önce Irak nüfusunun çoğunluğu, yani yüzde 6O'ı Şiiler'den oluşuyor. Bu insanlann Iran'a yakın oldukları biliniyor. Şimdi ABD, Irak'ta Iran yanlısı bir rejimin oluşma- sını ister mi? ABD istese bile bu Türkiye'nin işi- ne gelir mi? Kürtlerin durumu malum. Kürtlerin Irak'ta demokrasi yeşertecek bir ta- ban oluşturacaklannı söylemek de çok güç. Etnik gruplar içinde azınlıkta olduklan halde, re- jimin dizginlerini ellerinde tutan Irak Baas parti- sinin kadrolannı oluşturan Sünniler de ise kabile ve aşiret ilişkileri ön plandadır. Kısacası, Irak'ta değil savaşın hemen ardın- dan, üç beş sene içinde bile bir demokratik re- jim oluşturmak hayaldir. Onun için belki de 21. yüzyılın ortalannı bekle- mek gerekecektir. Peki o kadar zaman burada Amerikan güçleri mi konuşlanacaktır? Irak Savaşı neresinden bakarsanız bakın Tür- kiye için bir beladır. Ama Türkiye kendisini bu beladan koruyacak iktidara sahip olmadığı için musibeti yaşacaktır ve güçlü bir olasılıkla, Irak'a demokrasi geliyor der- ken, demokrasinin kalan nebzesi de bu ülkeden uçacaktır. Allah encamımızı hayreyleye! TCC heyetini kabul etti Armç: Ozel hayat mağdııruyum ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - TBMM Başkanı Bûlent Armç, Türkiye Gazeteciler Ce- miyeti Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kuru- lu üyelerini kabulûnde, eşinin türbanh olması nedeniyle basında çıkan haberlerden yakındı. Basın meslek ilkeleri- nın iyi işletilmesi gerek- tiğini söyleyen Annç, "Özel hayatın gizüliği, saygınhğı ve kişiük hak- lan konusunda dikkatli oiunması gerekiyor. Bu- mnmağdurlanndanbi- riolduğumiçinserzeniş- te bulunuyorum" dedi. Kendisiyle ilgili haberler- den yakındığında Anka- ralı gazetecilerin "tstan- bul'un işi" dedığini be- lirten Armç, "'İstanbul'ıın mu, Ankaranm mı bü- miyorum, ama meslek etiğine uygun hareketet- mek lazım. Ankarah ga- zetealerin "İstanbul yap- tı'diyetoputacaarağm- danşüphekniyorunrdi- ye konuşta Annç, bası- nın sorunlannı yakından izlediğini, gazetecilerin sosyal güvenceden yok- sun çahştıklannı bildi- ğini vurguladı. TGC Başkanı Erinç de "yasal engeüer, medya- daki yapılanma ve gaze- tecilerin özlük haklann- dan yoksun çalışması" olarak özetlediğı sorun- larla ilgili yasal düzenle- meler yapılması için Annç'tan destek istedi. Hapis cezası kaldınldık- tan sonra öldürücü para cezalan uygulandığını kaydeden Erinç, "Tür- kiye, artık makul para cezalan getirerek ceza- evterindeen fada gazete- cisi olan ülke olmaktan kurtulmah" dedi. Basın yohıyla işlenen suçlarla ilgili yasa tasansı, Adalet Komisyonu'nda genişletilerek kabul edildi AKP'den liderine çifte afANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın TCY'nin 312. maddesinin ikinci fik- rasından aldığı cezannı yok sayılma- sını öngören yasa tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Tasanya eklenen bir fıkrayla, Erdo- ğan için "memnu haklann iadesi" koşulu da kaldınldı. CHP'liler. "ki- şiye özel a P olduğunu belirterek ta- sanya karşı çıktı. AKP, bu düzenle- meyle Erdoğan'm Siirt'ten aday ol- ması formülünü zorlamayı planlıyor. Basın yoluyla işlenen suçlara iliş- kin dava ve cezalann ertelenmesine ilişkin yasada değişiklik yapılmasını öngören yasa tasansı, TBMM Ada- let Komisyonu'nda dün kabul edildi. Tasan, "Erteleme yasası kapsamına giren bir suçtan dolayı nıahkûmiyet • Erdoğan'ın aldığı cezanın yok sayılmasını öngören yasa tasansı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Tasanya eklenen bir fıkrayla, Erdoğan için "memnu haklann iadesi" koşulu da kaldınldı. CHP'liler, "kişiye özel af" olduğunu belirterek tasanya karşı çıktılar. hükmü ahp cezası infaz edilnüş olan- lann da yasanın yayınu tarihine ka- dar geçen süreyi kasıth bir ciirümden dolayı yeniden mahkûnı edilmeksLdn geçirdikleri takdirde mahkûmiyçtinva- ki olmamış sayümasını'" düzenhyor. Kişisel dûzenleme yapıhyor CHP'li Ziya Yergök, tasarmın ki- şisel bir dûzenleme getirdiğini, hak- lı ve hukuki bir gerekçesinin olma- dığını söyledi. CHP'li Mehmet Nu- ri Saygın da dûzenleme ile yeni bir af getirildiğini vurgulayarak "Cıım- hurbaşkanL kişisel okJuğu gerekçesiy- le ana>asa değişikügi paketini veto et- ti. Eğer bu yasa çıkarsa Saym Cum- hurbaşkanı'nın iddialannı teyit et- miş olursunuz" diye konuştu. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, hükü- met olarak yenı bir dûzenleme getir- mediklerini, çıkanlan bir yasanın uy- gulanmasından doğan adaletsizliğin giderildiğini savundu. "Daha önce çıkanlan basın yoluyla işlenen ceza- lann ertelenmesine ilişkin yasa ile ce- zaamçekmemişolanlarakolaytıksağ- lanırken bedeüni ağır bir şeküde öde- miş olanlann bazı haklardan yoksun bırakılması hakkaniyetle bağdaşnu- yor" diyen Adalet Bakanı şunları söyledi: "Tasan, kişisel bir dûzenle- me içermiyor. Kanunlar ülke vatan- daşlan için çıkanhr. Bundan bir kişi de yararlansa, 10 kişi de yararlansa kanunlaryine bu ülke vatandaşlan için çıkanhr. Bir sorun varsa, bunun gi- derihnesi için kaç kişinin yararlana- cağuıa mı bakılacak? Bu siyasi değil hukuki bir düzenlemedir. Yeni bir af değildir, biz yeni bir durum ihdas et- miyoruz. Zaten genel olarak aflara karşryız." AKP'lı Mehmet Yıhnazcan' ın ver- diği önergeyle, tasanya "Mahkûmi- yeti vaki olmamış sayılanlann hakla- n üzerindekj \ asaklamalar da kendi- nginden ortadan kalkar" hükmü ek- lendi. Bu düzenlemeyle, Erdoğan için "memnu haklaruun iadesi" ko- şulu da kaldınlmış oldu. Yargrtay'dan kaçıyor Erdoğan, 20 Ocak'tan sonra mem- nu haklannın iadesi için mahkeme- ye başvurmaya hazırlanıyordu. CMUKa göre bunun için öncelikle "mahkûm okluğu cürümden pişman olduğuna" dair belgeleri mahkeye sunması ve mahkemenin de bunlan kabul etmesi gerekiyor. Aynca mah- kemenin verdiği karara karşı savcı- nın da Yargıtay'a başvuru hakkı bu- lunuyor. Yani memnu haklann iade- sine ilişkin nihai karan Yargıtay ve- riyor. AKP, "memnu haklann iade- si" koşulunu kaldırarak uzun yargı sü- recinden de kurtulmayı amaçhyor. ÎĞNELİ FIRÇA ZAFER TE^MOÇtN Erdoğan davasında yeniden bilirkişi atandı HatinedemüdahüolduANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er- doğan, "haksız mahartığı edindiği" gerekçesıyle 5 yıl 10 ay hapsinin isten- diği davanın bundan sonraki duruş- malanna "mazeretieri"' nedeniyle ka- ülmayacak. Hazine'nin de müdahil ol- duğu davada, bilirkişiler yeniden Er- doğan'ın haksız malvarlığı edınip edın- mediği konusunda rapor hazırlayacak. Davayı iz- leyen CHP Genel Sek- reterYardımcısı Mehmet Sevigen. "Başbakan ada- \i olarak yurtdışuıa gi- deceksiniz,ülkenizi şikâ- yet edeceksiniz. ama ken- di davanıza gelme> ecek- siniz. Böyleshuset adamı ohnaz" dedi. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkeme- si'ndeki davanın dünkü duruşmasına, milletvekili seçilen Hayati YazKi ve Haluk tpek'in yerine Erdoğan'ın ye- ni avukatlan ile Hazine avukatı katıl- dı. Yargıç tbrahim Kozan, Hazine avukatı SerpüDaJokav ın "müdaha- le dilekçesi" sunduğunu belirttı. Yar- gıç tbrahim Kozan, savcının da görü- şü doğrultusunda, suçtan zarar görme olasılığı bulunması nedeniyle Hazi- ne'nin davaya müdahil edilmesine • Erdoğan, haksız malvarlığı davasının bundan sonraki duruşmalanna raazereti nedeniyle katılmayacak. karar verildiğini açıkladı. Erdoğan'ın duruşma günü Ankara'da olamaya- cağı gerekçesiyle sunduğu mazeret dilekçesinin kabul edildiğini kayde- den Kozan, bu nedenle ifadesinin da- ha önce ahndığını anunsattı. Dalokay, Erdoğan'ın suçlamalan reddettiğine daır savunmasını kabul etmediklerini söyledi. Duruşmada söz alan Erdoğan'ın a\Tikat- lanndan Ahmet Erenoğ- lu, müvekkillerinin mal- \ arlığıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazır- lanmasını istedi. Ere- noğlu, aynca, Erdo- ğan'ın yurtiçindeki ve yurtdışındaki yoğun programlan nedeniyle •" " bundan sonraki duruş- malardan 'S^reste" tutulmasına karar verilmesinı talep etti. Erenoğlu'nun ta- lebi doğrultusunda Erdoğan'ın bun- dan sonraki duruşmalardan vareste tutulmasuıa karar veren Kozan, dos- yanın 3 kişüik uzman bilirkişi heye- tine gönderilmesini de hükme bağla- dı. Yeni bilirkişinin Erdoğan'uı hak- sız malvarlığı edininip edinmediği konusunda rapor hazırlamasına ka- rar %eren mahkeme başkanı duruş- mayı 21 Ocak'a erteledi. Belediye başkanlığı döneminde yapılan yolsuzluklarla ilgili açılan 3 ayn davada ifade verdi Erdoğan'a göre davalar siyasi • AKP lideri, duruşma günü olmamasına karşın basm mensuplannın alınmadığı kapalı oturumlarda ifade vermeyi tercih etti. 3 ayn davada yaklaşık yanm saat ifade veren Erdoğan. hakkındaki suçlamalan reddetti. AXP lideri, Albayraklar'a verilen ihalelerle ilgili olarak açılan davanın "tamamen siyasi" olduğunu ileri sürdü. İstanbul Haber Servisi - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tstan- bul Büyükşehır Belediye Başkanı oldu- ğu dönemde Albayrak AŞ'ye verilen ihaleler, billboard ihalesi ve Haliç'in temizlenmesi projesinde yapılan yol- suzluklarla ilgili açılan 3 ayn davada ifa- de verdi. Defalarca çağnlmasına karşın mahkemeye gelmeyen Erdoğan, duruş- ma günü olmamasına rağmen basın mensuplanrun almmadığı kapalı otu- rumlarda ifade verdi. İstanbul Adliyesi'ne dün saat 15.30 sıralannda gelen Erdoğan, önce billbo- ard ihalelerine fesat kanştırdığı iddi- asıyla 17 kişiyle birlikte yargu"andığı davanın görüldüğü tstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne alındı. Erdoğan burada yaptığı sa\Tinmada "Belediye benim zamanımda ahm devrini yaşadL Ne yolsuzhık yapom ne izin verdim ne de böyle bir şeyi personeümin yapması- na izin verdim" dedi. Bu mahkemeden sonra belediyeden Albayraklar'a verilen ihalelerle ilgili kendisinin de aralannda bulunduğu 70 sanıklı davanın görüldüğü tstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınan Erdo- ğan, burada da hakkındaki suçlamaya ilişkin savTinma yapü. Erdoğan, "Gerek personel taşmması ve gerekse yeni iha- leleri usule uygun yapılmışür. Ben de amir olarak imzaladını. Esasen Danış- tay tarafından mukabfl bir da\aran açıİ- masma gerek görühnemis omıasuıa rağ- men bu tür bir dava açdması tamamen siyasidir" dedi. Son olarak da kendisiyle birlikte 19 samk hakkında, sınek ilacı alımı, Ha- liç'in temizlenmesi projesi ve Güngö- ren'deki belediye bınasının yapımı iha- lesine fesat kanşnnldığı iddiasına iliş- kin davanın görüldüğü tstanbul 4. As- liye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Basın mensuplannın almmadığı salon- larda ifade verme işlemini tamamla- yan Erdoğan, saat 16.00'da savcı ve hâ- kimlerin otoparkmın bulunduğu arka ka- pıyı kullanarak adliyeden aynldı.Er- doğan; bu sırada basuı mensuplannın yönelttiği sonılara, "Hakkımdakiiddi- alarla alakah olarak savunmalanını yapum" dedi. Erdoğan'ın, tstanbul 13. Asliye Ce- za Mahkemesi'ndeki dava kapsamın- da 1 ile 3 yıl, tstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava kapsamında 2 ile 6 yıl, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahke- mesi'ndeki dava kapsamında da 3 ile 9 yıl hapsi isteniyor. NURETTİN SÖZEN AKP'Yİ ELEŞTİRDİ: İstanbul'da bizim mirasımızı yiyorlar ESKÎ ADALET BAKANI AYSEL ÇELİKEL: Savcılar, yasaları içlerine sindiremedi OKTAYAPAYDIN CHP Parti Meclisi üyesi Sıvas Milletvekili ve eski îstanbul Büyükşebir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, yerel yönetimlerin sosyal demokratlann işi olduğunu belirterek bu konuda her nrsatta açıklama yapan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Sözen, CHP tstanbul Ü Orgütü'nce Şile'de düzenlenen yerel yönetimlerle ilgili toplantıda Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. Sözen, yerel yönetimlerde sosyal demokrat belediyeciliği değerlendirerek "Biz kendi dönemimizde yapnklanmızı halkımıza iyi anlatamadık. Hâlâ bunun sdanttsmı yaşıyonız. Ta»ip Erdoğan dahfl 8 ydhk sağ iktidann İstanbuTa verdiği tek bir uluslararası proje yoktur. Her alanda hâlâ bizim dönemimizin yapdanlan ile tstanbuTu yönetiyorlar. Dünyamn en büyük Nurettin Sözen doğalgazveçöpprojelerini,125yılukmetro rüyasnn, su sdantisnn getirdiğimiz projekrle bizçözdük" diye konuştu. Sözen, yerel seçimleT öncesinde partinin ciddi bir hazırlık süreci geçirmesi gerektiğini söyledi. Partisinin çok az sayıda belediyede yönetünde olduğunu anımsatan Nurettin Sözen, 1989- 1994 döneminde tstanbul'da, tarihinde görühnedik değişimlere sosyal demokratlann ımza attığını vurguladı. Sözen, Tayyip Erdoğan ve AH Müfit Gürtunamn belediye yönetiminde olduğu 8 ydlık dönem içinde sosyal demokratlann yaptıklannın mirasımn yendiğıni vurgulayarak "Ne yaptdar, açıklasınlar. Referansnraz tstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneümi diyoriar, bizim yaptjklannuzı referans olarak gösteriyoıiar. tddia ediyorum hiçbir şey vapmaddar. İstanbul'a tek çivi bile çakmadüar" dedi. tstanbul Haber Servisi - Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Aysel Çelikel Türkiye'nin en önemli sorunlanndan binnin işkence olduğunu vurgularken tt DGM savcdanmn uyum yasalarmı içlerine sindirenıediklerini göziemledim" dedi. Pera Palas'taki "Yarguun Sonuüan" sempozyumuna katılan Çelikel, " Yasalarda çok önemli değişiktikler >-apıldı. Buna karşm DGM suçu kapsammda yakalanan kişiler 48 saatten önce avukada görüştürütaıüyor. tşkence de bu zaman dümünde vapılrvor. Savalar, uygulamanm nedenini 'avukatla görüşünce konuşmuyorlar' diye açridryor" şeklinde konuştu. TCK'nın 169. A y s e l ** eü * ei maddesındeki "Yardım ve yatakhk" suçunun Terörle Mücadele Yasası kapsamından çıkanunası gerektiğini de dile getiren Çelikel, bu yasa değişikliğinden yaklaşık 700 kişinin etkileneceğini söyledi. Bakanlığın elinde 60 trilyon lira olduğunu ve bu parayla yargının pek çok sorununun çözülebileceğini anımsatan eski Bakan şu görüşleri dile getirdi: "AdaletBakanhğı, mahkûmlarmçalışnğıişyurtianndançok iyi kazanç ekk edtyor. Adüy^lerin bflgisayar ağryla birbirine bağbnması projesi başlaokh. tki yüa kadar bu proje bitecek. Projenin toplam maoyeunin 35- 40 trilyon lira arası maH>eti var. Bu proje yargryı büyük ölçüde rahatlatacak." Çelikel, Türkiye'nin Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'nde (AÎHM) görülen davalardan 6'sını kazandığını, 65'ini ise kaybettiğini ifade ederek kaybedilen davalar için 4 miryon 500 bin dolar tazminat ödendiğini söyledi. Aysel Çelikel, sözleşme kriterlerine uygun yasalann çıkanlmamış olmasının, Türkiye aleyhinde açılan davalann sayısını arturdığım kaydetti. j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog