Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

26 ARALIK 2002 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Necip Hablemitoğlu suikastı Mermi kovanlan temiz çıktı SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçıık ANKARA/DÎYARBA- KIR(Cıımhuriyet)- An- kara Ünıversitesi öğretim görevlisi Dr. Necip Hab- lemitoğlu cinayetine ilişkdn son gehşmeler Başbakan AbduDah GüJ'ün başkan- lığında yapılan toplantıda değerlendirildi. Suikastta küllanılan boş kovanlann Diyarbakır Krimınal Polis Laboratuvarfndaki ınce- lemesinden ise bır sonuç elde edilemedi. Hablemitoğlu cinaye- tıyle ılgıli olarak dün Baş- bakanlık'ta Başbakan Ab- dullah Gül'ün başkanlı- ğında tçışleri Bakanı Ab- dülkadirAksu, MÎT Müs- teşan Şenkal Atasagun, Başbakanlık Müsteşan Fîkret Üçcan ve Emniyet Genel Müdürii Kemal Önalın katıldığı bır top- lantıyapıldı. 1 saat 15 da- kıka süren toplantıda son gelişmeler değerlendiril- di. Suikastta küllanılan Diyarbakır Emniyet Mü- dürlüğü'ne gönderilen 9 mm çapındaki 2 boş ko- vanın incelemesi de ta- mamlandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yet- kilileri, boş kovanlann la- boraruvardaki kayıtlı bu- lunanyaklaşık300 bin ko- vanla karşılaştınldığını ve bu sılahlardan herhangi birinden anlmadığının be- lirlendiğini söylediler. Öıüemler artûnidı Hablemitoğlu suıkas- tıyla ilgıli olarak Istan- bul polisince de çalışma yürütülüyor. Bu amaçla terörve istihbarat uzman- lanndan oluşan bir grup kuruldu. Yetkililer, bu kapsamda hedef duru- munda olabilecek kişi ve kuruluşlann çevresınde- ki önlemlenn artunldığı- nı belirttiler. GençŞoray vehamr • tSX4NBUL(AA)- Türk sinetnasının usta sanatçılan Türkan Şoray ve Kadir tnanır'ı 24 yıl aradan sonra bir araya ı getiren ve acı bir aşk hikâyesini anlatan 'Gönderilmemiş j Mekruplar' filrrîinde, I Şoray ve lnanır"ın gençlik [ yıllannı canlandıracak j oyuncular belirlendi. ' Filmde, Şoray" ın gençlik | yıllannı Zelıha Sürûcü, Î Inanır'ı ise yeğeni Banş ı Tenteoğlu'nun | canlandınnası i kararlaştınldı. • Baybaşin ykıe 1 açhk grevtade • ANKARA(ANKA)- Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Hollanda'daki I Wugh Cezaevi'nde tutulan Î Hüseyin Baybaşin ağır | tecrit şartlan altında ! bulunduğunu belirterek 4. kez açlık grevine başladı. Avukatı Berzan Ekinci'nin yaptığı açıkJamaya göre Baybaşin, Avrupa ve Tüikiye'dekı aüesi ile kendisine yakın kişilere yönelik son dönemde başlaölan saldın ve baskılan kınamak amacıyla 24 Aralık'ta açlık grevine başladı. Kaçakîeknesi batö:3öki • ATtlSA(AA)-Orta Ege'deki Sakız (Hios) Adası açüdannda kaçak taşıyan bir teknenin batması sonucu.3 kişi boğuldu. Atına haber ajansı ANA, Sakız Adası açıklanndaki "Venetiko" adacığı yakınlannda, içınde kaç kişi olduğu henüz bilinmeyen bir sürat teknesının batması sonucu 3 kişinin öldüğünü, biri yaralı olmak üzere 14 kişinin kurtanJdığını duyurdu. • ANKARA(AA)-Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde şansh nurnaralar 9, 15,16,31, 32 + 8 olarak belirlendi. Çekilişte 5+1 bilen 4 kişi, 99 milyar 532 milyon 100'er bin lira ikramiye kazandı. Çekilişte 1+1 bilenler 600'er bin lira, 2+1 bilenler 1 milyon 400'er bin lira, 3 bilenler 1 milyon 5O'şer bin lira, 3+1 bilenler 4 milyon 650'şer bin lira, 4 bilenler 12 milyon 900'ar bin lira, 4+1 bilenler 105'er milyon lira, 5 bilenler 1 milyar 392 milyon 550'şer bin lira ikramiye kazandı. Susurluk davası hükümlüsü eski özel timci 'yakalanamayınca' soluğu yurtdışında aldı AltunokAlmanya'yakaçtıECEVtTKILIÇ Susurluk davasında 4 yıl ağır hapis cezasına çarp- tınlan eski özel timcı ve eski DYP milletvekıli Se- dat Bucak'ın koruması Mustafa Altunok, yurtdı- şına kaçtı. Altunok, hakkındaki yakalama emrine karşın aylardır gözaltına ahnmadı. Altunok, kendisiyle birlikte yargılanan 13 özel tim polısiyle bırlikte 14 Ocak 1997'de Susurluk davası kapsamında tutuklandı. Toplam olarak 204 gün cezaevınde kalan Altunok, Istanbul 6 No'lu DGM'de görülen davanın ilk dunışmasında tahli- ye edildi. Altunok, mahkemedeki ıfadesinde, kat- liam hükümlüsü AbduDah Çath'yla kendisini özel timci Ayhan Çarkın" ın tamştırdığını söyledi. Mah- keme,diğerözeltimcıler- le birlikte Altunok *u daAylarca serbest dolaştı Eski DYP milletvekili Sedat Bucak'ın koruması Altunok hakkında lOay önce verilen yakalama emri polisler tarafından uygulanmadı. "silahlı çete üyesi olmak" ve "hakkmda yakalama emri bulunan Abdullah ÇaüYnın yeriniyetkffi mer- cilere bildirmemek"ten mahkûm etti. Altunok'un cezası, Çatlı'nın yerini yetkililere bildırmemek suçunu af yasası gereği erteledi. Karann Yargıtay tara- fından onanması üzerine Istanbul 6 No'lu DGM, Altunok'un infaz e\Takı ve gerekçeli karannı Kü- çükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönder- di. Başsavcılık da Altunok hakkında "yakalama* emri çıkardı, ancak bu talimat Küçükçekmece Em- niyet Müdürlüğü'nce yerine getirilmedı. Altu- nok'un geçen hafta Almanya'ya kaçtığı saptandı. 10 ay Türkiye'de serbest dolaşan Altunok'un 382 gün daha cezaevinde yatması gerekiyordu. DGM'YE SEVKEDtLECEKLER Karar cinayeti zaııhlarma tatbikat nin 8 trilyon olduğu özel Piyango biletleri karaborsada çekilişin biletleri karaborsaya düştü. Birçok bayidc biletler rükenirken seyyar bayiler satışlannı sürdü- rüyor, hem de karaborsa fryarryla satış yaparak. Dün, tstanbul'daki ünlii Nimet Abla Bayii'nin önünde de onlarca seyyar bayi fiyatı 2.5 milyon lira olan çeyrek biletleri 3 milyon tiradan, 5 milyon olan yarun biletleri 6 mihondan ve 10 milyon olan ram biietleri de 12 milyon liradan sarö. (Fotograf: AA) ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Atatürk Yorumlam Son 15-20 yıllık gözlem ve deneyimlerimden çıkardığım bir sonuç var. Eğer siyasal ve toptumsal yaşamımızda, bir "Islam şeriatı" endişesı belirirse, Atatürkçüler harekete geçer ve hızla duyarlıhk kazanırlar. (Dikkat edilirse, şeriat "olasılığı" ya da "korkusundan" söz etmiyorum.) Fakat bu endişelere yol açan gelişmeler sona erdiği zaman, her şey unutulur ve insanlar gündelık yaşamlanna dönerler. Duyarlılıklar sona erer. Oysaki "Islamcı" diyebileceğimiz gruplarda "dayanışma" hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. Zira örgütlenmelerının arkasında, "ekonomik işbirliğı" var. Yani bır başka deyişle birbirlerine "midelerinden bağlı" durumdalar. Oysa ki kendini "Atatürkçü" olarak tanımlayanlar arasında, böyle bır bağlılık ve dayanışma olmadığı gibi, kimi zaman "çatışma"noktasına varan, farklı "Atatürk yorumları" var. Atatürkçülüğünden kimsenin şüphe edemeyeceğı rahmetlı Nadir Nadi, bundan çok uzun birzaman önce yayımladığı bir krtabına, "Ben Atatürkçü Değilim" başlığını koymuştu. Doğrusunu isterseniz, o genç yaşımda, Sayın Nadir Nadi'nin ileri sürdüğü gerekçeleri tatmin edicı bulmamış ve bu başlığın, biraz "yakışıksız" olduğunu düşünmüştüm. Fakat yaşlandıkça, nedenlı haklı olduğunu, acı bir bıçımde saptamış ve çok üzülmüştüm. Bugun öyle "Atatürkçülük"yorumları yapılıyor ve öyle kişıler kendini "Atatürkçü" olarak tanımlıyorlar kı; bunlan gördüğüm zaman, "Ben de Atatürkçü değilim" demek istiyorum. • • • 1970'li yıllann ortalannda, genç bır akademisyen olarak, Istanbul'daki Milli Güvenlik Akademisi'nde konferanslar verirdim. Akademi kumandanı Suat llhan Paşa ıdi. Ben ve benim gibi Iktisat Fakültesi'nden gelen genç akademisyenler, Paşa'ya hayrandık. Hem dunyadakı gelişmeleri çok yakından ızliyor ve hem de son derece tutarlı analizler yapıyordu. Umut ve temennimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde en üst noktalara kadar gelmesiydi. Fakat olmadı. Silahlı Kuvvetlerımizin o kaçınılmaz kuralları çerçevesinde; Suat Paşa da sivil yaşama geçmek zorunda kaldı. Paşa'nın "sesini" bır süre duymadım. Fakat daha sonra, aynı heyecan ve enerji ile, araştırma yaşamına geçtı. Türkiye'nin en temel iç ve dış politıka sorunlarında çok sağlıklı ve ısabetli yorumlannı, ıstifade ederek okumaya başladık. Umanm, daha uzun yıllar bu çalışmalannı sürdürür. (Fakat her konuda, bire bır aynı düşüncede olduğumu söylemek de elbette mümkün değil.) • • • Suat Paşa'yı bugünkü yazıma almamın nedenı; geçen haftalarda, Istanbul'da katıldığı bir "Ceviz Kabuğu" programında dile getırdiği "Atatürkçülük" anlayışı oldu. Sayın Paşa, tüylerimi ürperten şöyte bir ifade kullandı: "Hem Atatürkçü olmak, hem de Avrupa Bırliği'nden yana olmak mümkün değildir." Hemen not aldım ama, gene de kafamda kimi kuşkular vardı. Fakat bir gün sonra, kimi genç meslektaşlarımın da aynı ıfadeyi not ettiklerini ve bunun ne anlama gelebilecegini sorduklarını görünce, doğru bir saptama yaptığımı anladım. Aslında çok sevgi ve saygı duyduğum llhan Paşa'ya özel bir mektup yazarak, durumla ilgili görüşlerımı dile getirebilirdım. Fakat aynı konuda kuşkuya düşmüş başka okurlarımın da olabileceğini düşündüğüm için, bu köşeye aldım. Herkesin "fikir birliği" içinde olduğu bır "Atatürkçülük" anlayışı maalesef yok. Ve "Sen Atatürkçü değilsin, ben Atatürkçüyüm...", "Eğer Atatürkçü olsan böyle yapmazsın, ya da böyle yaparsın" gibisinden ifadeler, çok yanlış oluyor. Galiba en doğrusu, "Bence...", ya da "Benim anlayışıma göre..." vb. gibisinden ifadeler kullanılması. Atatürkçülük, kimsenin tekelinde değildir. Vaneo'nun sağladığı kolayhklan bazılan hâlâ keşfederaedi. GULSLXUN Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabri- kası Müdürii AfiOsman Karar'ı işkence yapa- rak öldürdükleri gerek- çesiyle gözaltına alınan Suat Çakır ve üç ada- mına tatbikat yaptınldı. Karar'ı dört ay önce Topkapı'da işkence ya- parak öldü- ren ve öldür- dükten sonra arabasımn bagajma ka- patarak Bey- koz'da bıra- kan Çakır ve adamlan, Or- ganizeSuçlar ŞubeMüdür- lüğü ekıple- rince yaka- landı. Zanlı- • SuatÇakırve adamlan Sanyer'de bir iş merkezinin kurşunlanması Ayhan Tüfekçi'nin yaralanması olaylannı da itirafetti. lardan elebaşı Çakır, emniyetteki sorgusun- da esİd müdür Karar'm Abdüikadir Yardım- a'dan 55 bin dolar ala- cağının karşılığı için kendilerini ruttuğunu, daha sonra araya Sedat Peker'i koyması üzeri- ne Karar'ı kaçırarak öl- dürdüklerini itiraf et- mişti. Eski müdür Ka- rar cinayeti ile ilgili da- ha önce de Suat Ça- kır'ın kardeşi FuatÇa- lar ve 15 adamının ya- kalandığı, Fuat Çakır'm tutuklandığı belirtildi. Emniyerte sorgula- nan çetenin elebaşı Ça- kır ve adamlanna, Sa- nyer'de HaJüAltay'a ait Ahay Tdecam satış mer- kezinin kurşunlanma- sı, Beyoğlu Sıraselvi- ler'de bulu- nan Keyifli Nargile salo- nunda Ay- han Tüfek- çi'nin yara- lanması olaylanyla il- gili olarak da tatbikat yap- tınldı. Emni- ' yet yetkilile- rince, sorgulan tamam- lanan Çakır, Asım Da- \nlcu, DavutKul ve 1u- fan Akyol'un tatbikat sırasında suçlannı iti- raf ettikleri ifade edil- di. Şahıslarönümüzde- ki günlerde. "cürümiş- lemek amacıyla çete oluşturduklan" gerek- çesiyle Istanbul DGM'yesevkedilecek. Sürgülü kapılar Vaneo'da. Vaneo. Çok kişilikli. Dar yerlere park etmekten kork- mayın. Çünkü Vaneo'nun yana doğru açıian sürgülü kapılan sayesmde artık en dar alanlarda bile iniş-biniş çok Kred. îutdr' 24 0O0L0O60OÛTL 28 00O0O0 0O0TL 32 000.800 OOOTL 36 OOOiflSO 000 TL Vade . - .2ar | 9av ' i2 2V 24 av Faız oram %ü %0 %13' kolay. 4,2 metre uzunluğundakı Vaneo her yere kolayca sığıyor. Dilerseniz standart 5 kolruğa iki çocuk koituğu daha ekleniyor. Çok kişilikli Vaneo kışiye özel aksesu\ar paketlerivle ve donanıra seçenekleriyle herkese uyum sağüyor. Ostelik bugünierde birçok ödeme seçeneğı sunır>or Mercedes-Benz •ımlıı ••«lTar»)lj.KylW1 Uııu; s Mo:ortu t r ef 'T« .2-S2Kİ 1 24 2? Buru &JTM Mcte «.Araçîa.' Te» t 2-, £=?08 nOtflöfi Aba*a§a CfcHTKtnlcuic T ef ^158 3 " ! * 4 My«twt **a$ar T gl ı4*2t327 WT E*taf «hir fHasesOîûfiotivTel ,?22i3iâ 50 TC fıiriinfep r jrTi.in 'IrıtııM 1nfhr' r Bİ (342) 3İ2 T8Ö' İsta^ul ^asCı, Kûcart Şjbes, Tel. $26Î, 3r* 32 5^ Kayıcri da,mn&nr Me^a> Moiofia Va$A&& Tri* (352) 331 35 9C Ktaya BayaK^rts- tJ-e^ort Orta Anedon. M- feav^'al t346j 225 '7 s? Tntoon Hass^y Mo&fiu \/as*atef Tefc i467 3T 3 6 7 * « Van 3<wi McKortj AfaçO'V (4321 2"5 12 4S BÜg) Hattı: (212) 858 11 58 / www.mercedes-befiz.com tr/vaneo - 2 5 06 »ö Antar* A ç Te* (312• 397 2Z50/Ko-\xnm VtnerJu //»îtar T 9L ,312) 285 ^ 13 Antafcya Hatay Ha> D-^rrot t % (32« Î2> 82 5 Aataly* y_ y 251 86 20 Oütf» Hasmer OÎDIMÜH. T« {3&3 1 55' Z3 =4 Ed.m* Meogf^ar Tic "'»ya Şu»a Je 2ty IA* »% 90 fnunjmtirjrur Uaoi* } jma^ ttoior&j *«çtar Tei-[2l«j311 80 SO/Merger'e''-" T el '212 48î 80 00 ionir cgcm*r Otomctıv "et ( 23îî 2^^î ' ' Unttt Vmgerter T>c ^ rf 1 U»r»rB Koiunan Mo'iîrt» JMaçfar r acsas T el 33* 0& 4/ H SafMun Hiraienız ^tete^- Araçfâ > J62 Ibt 2 G0 Si*** S*vas 6«otorW ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog