Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

26 ARALIK 2002 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Yaşar Yakış, AKFye girnce eş< terk etmîş! s m d ö posta: denasom#cumhuriyetcom,tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks; 0.212.512 44 - Baykal, Tayyip'i milletvekili seçtirmek istiyormuş... "Kendine hizip olmayacağı içindiıi" ToryumTMMOB Maden Mühendisleri Odası, Türkiye'de trilyonlar- ca dolar değerinde tor- yum bulunduğuna ilişkin görüşlere karşılık şöyie di- yor: "Toryuma dayalı nük- leer santrallann henüz ti- cari yapılabilirliği olmayıp, deneme safhastnda bu- lunması ve bu sektörün dışındaki kullanımının sı- nııiılığı nedeniyle, dünya- da bugüne kadar, doğru- dan toryum aramalarına fazla önem verilmemiştir. Toryumun, bugün itibany- la ekonomik bir değeri yoktur. Ancak, dünyadaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkate alındı- ğında bu konuda hazıriık- sız yakalanmamak için Türkiye'nin araşbrma ge- liştirme çalışmalanna hız vermesi gerekmektedir." Asır Oğlu, Başbakan Abdullah Gül'ü makamından arayarak: - Babacığım, demiş, öğretmen ödev verdi... "Yüzyıl"ın öteki adı nedir? Gül: - Asır, demiş. Oğlu, anlamayınca da kodlamış: - Amerika, savaş, Irak, ramak! Can Ozan K asım'da kısa bir yazı yazmıştık: "Nevşe- hir'den bir öğretmen okurumuz, Erkan Mumcu'nun ANAP kontenjanından Tu- rizm Bakanlığı yaparken ilkokulu sekiz yıl- da bitirmiş bir paıtiliyi bakan danışmanı olarak gö- revlendirdiğini anımsatıyor ve 'Erkan Mumcu, AKP'den Milli Eğitim Bakanı olduğunu öğrenince çok şaşırmıştı. Büyük bir sorumluluk aldığını söy- lüyordu. Işte fırsat, eski danışmanını tekrar yanına almalı. Ne de olsa ilkokulu sekiz yılda bitirmiş biri eğitim sorunlarını en iyi bilecek kişidir' diyor..." Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla llişkiler Mü- şavirliği'nden daha o gün açıklama geldi: "Sayın Erkan Mumcu, Turizm Bakanı olarak gö- rev yaptığı dönemde, 'ilkokulu sekiz yılda bitirmiş bir partiliyi' bakan danışmanı olarak atamamıştır. Bir takım iddialargündemegetirilirken, bu iddialan des- tekleyecek, bilgi ve belgelerin de kamuoyuna su- nulması gerekmektedir. Ancak, yazınızda böyle bir Erkan Mumcu atamaya ilişkin olarak, atanan kişinin adı-soyadı ve atama tarihi gibi hiçbir somut bilgi yer almamakta- dır. Iddiaların, araştırılmadan ve kaynağından doğ- rulatılmadan gerçekmiş gibi kamuoyuna sunulma- sı gazetecilik meslek ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Basının güveniliriiğinin korunması açısından, iddi- anın kanıtlanması ya da yanlış bilgilendirme dola- yısıyla kamuoyundan özür dileme duyarlılığının gös- terilmesi büyük önem taşımaktadır. Okuyucularını- zı, açıklamamız doğrultusunda bilgilendirmenizi ri- ca eder, saygılar sunanz." Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği "gazetecilik der- si" üzerine o gün bugündür araştırıyoruz... Ne ki kaynağındaki belgelere yani ilkokul diplomasına ulaşamadık.. Çünkü belgeler Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nda... Bakan Erkan Mumcu'dan bu konuda yar- dımcı olmasını istiyoruz... Adı geçen danışmanının adı Kürşat Numanoğlu... Ürgüp'te üç dönem be- lediye başkanlığı yapmış... ANAP'lı... Belediye Baş- kanı seçildiğinde ilkokul mezunu... öğretmenleri il- kokulu sekiz yılda bitirdiğini söylüyor ve ortaokul bi- rinci sınıfta tasdikname almış ama bunların belge- si Milli Eğitim Bakanlığı'nda... Ürgüp küçükyer; her- kes birbirini tanıyor, okuldan tasdiknameyi aldığın- da "Kör Dayı"nın benzin istasyonunda oturan ba- basının yanına koşup, "Bak bana takdirname ver- diler" dediği bile anlatılıyor. Numanoğlu'nun belediye başkanı iken 1994 se- çimlerine birkaç ay kala dışarıdan sınava girerek ortaokul diploması aldığını Ürgüp'te herkes biliyor. AKP'li Turizm Bakanı Güldal Akşit Nevşehir'e gel- diğinde yanında müşavir olarak bulunduğunu da herkes görmüş bulunuyor. Erkan Mumcu'yasaygılarımızla! SESSlZSEDASIZ(f) Yüksek Yerilim Hattı erdincutku ' yahoo.com HANE başırıa kaç HANEdan düşüyor? Amerika, Sri Lanka'ya saldırsa Varsayalım ki Amerika Sri Lan- Peki siz, nasıl olsa öteki adalarda bir ka'daki yönetime kafayı taktı.. Ora- j ^ B şeyyokdiyetatiliniziMaldivler'dege- nın Saddam'ını devirecek... Sri Lan- ka'ya saldırmak için en uygun yer de Hint Okyanusu'ndaki Ingiliz sömürgesi Maldiv adaları olsun... Maldivler turizm cenneti... Gidenler anlata anlata bitire- miyor... Egzotik bir diyar... Amerika birkaç adaya askerierini yer- leştirmiş, uçaklannı göndermiş... Sava- şı başlatmış... Televizyonlar Maldiv ada- larından kalkan uçaklan gösteriyor... Maldivler'den askeri görüntüler yayım- lanıyor... Ekrandaki haritalarda Maldiv adalarından Sri Lanka'ya doğru oklar çıkartılıyor... Amerika varsayalım ki Maldivler'den sadece iki adaya yerieşmiş; öteki ada- larda gündelik hayat sürüyor. çirmeyi (tabii ki paranız varsa) düşü- nür müsünüz? Körfez Savaşı sırasında Yunanlar, ek- rana getirilen bölge haritalanna Yuna- nistan'ın sokulmamasını sağlamıştı... Türkiye ise savaşın göbeğinde görülü- yordu... Amerika, Irak'aTürkiye üzerinden sai- dırmaya hazırianıyor; bizimkiler de Tür- kiye'nin çıkarlannı korumak için ince pa- zariıklaryapıyor... Savaş, turizmi vuracaktır...Hem de Amerikan askerlerinin Türkiye'de kala- cağı uzun yıllar boyunca. Ama bizim turizmcilersusuyor... Her- halde Maldiv adalannı pazartamayı dü- şünüyoriar! Menemen Karanlığmda Şehit Kubflay İ.GÜRŞENKAFKAS Eğitimci-Şair- Yazar 72 yıl önce 23 Aralık 1930'da Menemen'de ka- ranlığın aydınlığa başkaldırı- şının, karşı koyuşunun oldu- ğu feci olayın yıldönümü. Ni- ce canlar ve şehitler pahası- na kurtarılan, özgürlüğe ka- vuşturulan "ulus devlet" ol- ma çabasındaki Türkiyemiz- de yeniye, yeniliğe, devrim- lere, ilkelere karşı direnen, başkaldıranların karanlık gü- nü, Menemen karanlığı ve Kubilay ın şehit olması gü- nü. 23 Arahk 1930'da Mene- men'de sabahın erken saat- lerinde dördü silahlı altı kişi. tekbir getirerek belediye meydanında halkı toplama- ya, isyanateşvikettiler. Çem- ber sakallı, başları sarıklı, sırtlarında cüppeleriyle kılık- kıyafet ve devrimlere mey- dan okuyorlardı. Gözlerini kan bürümüş bu altı kişi "Biz şeriat ordusuyuz" diyerek müftü camiine gidiyorlardı. Kendisini "Mehdi" olarak ta- nıdan Derviş Mehmet bu grubun elebaşıydı. islam di- nini koruduklarını, arkaların- da 60-70 bin kişilik "Halife Ordusu" olduğunu, halkın bu orduya öğle saatine kadar katılmalarını, aksi halde top- lanmayan, katılmayanları kı- lıçtan geçireceklerini bağıra- rak duyuruyorlardı. Derviş Mehmet adlı yobaz, camide- ki yeşil bayrağı alarak Mene- men'in meydanına dikiyor. 'Derviş Mehmet ve grubu ye- şil bayrağın çevresinde tek- bir getirerek dönmeye başlı- yorlar. Bu bağırma ve tekbir sedalarının yanında: "Şapka giyen kâfirdir. Şeriat yine ge- lecek. Bize kurşun işlemez" gibi sloganlaratılıyordu. Halk korku içinde ve şaşkındı. Ne yazık ki halkın içinden bazı- ları bu yobazlara katılıyor ve alkış tutuyorlardı. llçedeki askeri birlik bir alay komutanlığıydı. Alay ko- mutanı, Kubilay'ı bir manga askerle olay yerine gönderi- yor. Yedeksubay Kubilay ve askerlerin silahlarında mer- miler yoktu. Amaç halkın cayması ve bu olumsuz gru- bun dağılmasıydı. Askerler süngü takıp olay yerine gidi- yorlar. Kubilay, askerierini meydanın girişinde bırakıp kendisi meydana doğru iler- liyor ve yobazlann teslim ol- maları yönünde çağrıda bu- lunuyor. Yobazlar bu çağrıya ateşlecevap veriyorlar. Kubi- lay yaralanarak yere düşüyor. Ayağa kalkıp cami avlusuna doğru gidiyor. Fakat yine ye- re düşüyor. Çevredekiler kor- ku ile kaçıyorlar. Derviş Meh- met veyandaşları, Kubilay'ın yaralı olmasından yararlana- rak cami avlusunda çantala- rından çıkardıkları kör teste- re ile başını gövdesinden ayı- rıyorlar. Atatürk'ün devrim- leri kana bulanmıştı. Karan- lıklar egemen olmak istiyor- du. Gözü dönmüşlerin kin ve nefreti son noktaya varmıştı. Kesik baştan akan kanı içi- yor, tekbir getiriyorlardı. Der- viş Mehmet kesik başı kana bulaşan saçlarından tutmuş, zafer kazanmış edasıyla hır- lıyordu... Kesik başı yeşil bayrağın sopasına takmaya çalışıyorlar, başaramıyorlar- dı. Sonunda Kubilay'ın kesik başı iple sopaya bağlandı. "Menemen karanlığmda, Şehit düştü öğretmenim... Sürdü savaşı Cehalete acımasızca, Ölüme boyun eğmeden, Atasının yolunda... lleri, hep ileri dedi... Kolgezerken dağlarda eş- kıya Alın terini barut, Kalemini süngü yaptı, Cehalete savaş açtı Kubilay Öğretmen Şehit düştü, vatan uğrun- da..." Menemen Olayı Atatürk'ü çok üzdü. Söylentiye göre yobazlığa bir ders olsun diye Menemen haritadan silinsin demiş. Daha on yıl önce düş- man işgalinden kurtarılan, özgürlüğe kavuşan halkın bu yobaz takımına destek ver- mesini kabullenemiyordu. Mustafa Kemal, ulusunu huzura. özgürlüğe ve başarı- ya taşımaya kararlıydı. öz- gürlük sağlanmış, cumhuri- yet kurulmuştu. Olanaklar kı- sıtlı ve yetersizdi. Ancak, cumhuriyetin onuru, ilkeleri ve inancı vardı. Bu onur, ilke ve inancın mimarı Mustafa Kemal ve onun devrimci ar- kadaşlarıydı. Atatürk'ün Gençliğe Hita- besi'nde "Dahili ve harici bedhahlann olacaktır" ifade- sinde olduğu gibi dün bu olaylar oldu, yarınlarda da olabilir. Karanlık düşünceleri aşmanın, aydınlığa ulaşma- nın tek yolu eğitimdir. "Bir kitle ulus olabilmek için mut- laka eğitimcilere, öğretmen- lere muhtaçtır." "Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı da öğretmenlerdir" özdeyişleri, Atatürk'ündür. Menemen karanlığının 71. yı- lını ürküntü ve ibretle karşılı- yoruz. Bu olaya cumhuriyet tarihimizin başlarındaki ka- ranlık döngünün 71. yıldönü- mü diyoruz. Çevre ulusların kışkırtmaları, cehaletin etkisi ve laik cumhuriyetin aydınlık yolda özgürce ilerlemesi, kem gözlerin her zaman ha- bercisi olabilir. Unutmayalım, bu vatan bizim. özgürlük bi- zim, laik cumhuriyet bizim- dir. "Aydınlık bir Türkiye için elele" olalım ve bu kutsal te- mel kavramlara sahip çıka- lım. KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicak <ı turk.net ÇİZGÎLÎK KÂMlL MASARACI H A R B İ SEMİH POROY semihporoytcı yahoo.com TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKAIS 26 Arahk TONAJI: 32. OOO, HIZJ:31, S Mil UZüMUieu: Z26 Metrt Zımtl: SOrnıvı'den SSO mm. BAŞLICA SUAHlMZı: 3 adeA- ZSO mm'lik. 1bf> 1Z n 1SO n ~ n 14- r 1OS * n * SCHARNHORST BATlRlLPl/. 1943'TE SU6İ/KI, ÜNLÜ ALMAN SAVAÇ 6BMİSİ SCHARUHOK£r(ŞAXAJHÖI&f), (NGİÜZLER TA8AFIMMU BmRtLPI. AIMHt, PKÜSYALI GSNB- KAL GEKHAgt>SCHAl»IHORSr(i*SS-1813yDeHAU»JGEMİ, 1933'M T*MAMUWAIZAK U/ZİABTE GlRMİŞTİ. 6U£t$EUAU KRUVAZÖRÜ- NÛN BŞİ OLAU SCHARNttORST, S.DÜNYA £#VAÇ/ St&SlHPA BAŞA0LI ÇARPrÇMAlAR YAPARAK 7»HlVM/fT7. 26 ABALIK SÜNÜ, RUS- YA'YA SİOEAJ BİH İNGİU'Z KONVOYUNA SAIP/RDI6IUDA, fJORVEÇSUtARtAJOA 8ÜLUKIUYOKUJ'.t&HVOYU KOGUYAU İfJGiliBSAVAÇ SE- MOSRİCHORfoac,SBLmSr,SHE^FIElD,TAMAlCA VE OUICEOF YOBA$, OE£.HAL SCHAZNHOesr'Ü ÇBVİZMİŞ I/S TOepiUlYE/ZEK SA- ŞTl SEMİOEKİ jlüBİN tdŞıPEN VALK1IZCA 36 tüp tUJI3TULABiLMiÇri. ürt+e, ŞcüarttAorsf- kruVOi&rü gârüfûyar. BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002- 500 Şanlıurfa ili Birecik ilçesi Uğurcuk kövünde kâin bulunan davalılar Mahmut Mırkelam ve 10 arkadaşlan adlanna kayıtlı bulunan Uğurcuk köyü 347 parsel sayılı taşınmaz Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep-Şanhurfa otoyolu Birecik-Şanhurfa kesımi dava konusu taşın- mazın 17528.55 m2'lik kısmı 35.510.870.000 TL. bedelle kamulaştınlmasına karar alınmış. an- cak taraflarca bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından 2942 sayılı yasa ile değışık 4650 sa- yılı yasa gereğince mahkememizce kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Karayollan Genel Müdürlüğü adına tapuya tescıli da\ası açılmış olup ışbu dava mahkememızin 2002 500 esas sırasında kayıtlı bulunduğu yasa gereğince ilan olunur. 19.11.2002 Basın: 84537 Yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. KADER ŞAHtS 611142 numaralı askeri kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. DENtZ TATAR DÜZ ÇİZGİ ÜMtT ZtLELt Neden?. Başlıktaki soru Ankara'da, devletin zirvesinin dip dibe otunduklan üst düzeyde korunaklı konutlann burnunun di- binde işlenen alçakça cinayet için sorulmadı!.. Bız O cinayetleri işletenleri de, o cinayetlerden medet umanlan da, o cınayetler karşısında ellerini ovuşturan- lan da, timsah gözyaşları dökenleri de gayet iyi biliyo- ruz!.. - Tetikçinin hiçbir ehemmiyeti yok!.. Dünyanın her yerinde, çapına göre. okkasına göre bi- çilmiş fiyatı ödeyip, her türden suikastı yaptırabileceği- niz, cinayeti işletebileceğiniz birilerini bulabilirsiniz... 01- mazsa kendiniz yetiştinr, bir köşede bekletırsiniz; zama- nı geldiğinde ininden çıkar, işi bitirir ve yine inine döner!.. O nedenle adı Molla olmuş, Hans olmuş, John olmuş fark etmez!.. Aslına bakarsanız, arkasında kim var sorusunun da çok fazla önemı yok; Fethullahçılar da olabilir, onlar adı- na hareket eden bir başka dinci terör örgütü de olabilir, Almanya'daki derin güçler de olabilir, Türkıye'yi o çok iyi bildiğiniz "bir şeylere" mecbur kılmak isteyen Batılı dost- lanmızın gızli servisleri de olabilir... - Fark eder mi?L Hangisinin Türkiye ile ilgili emellerinin diğerinden da- ha az kötü, bırazak daha iyi olduğunu söyleyebilirsi- niz?.. Türkiye'yı koyu bir karanlığın içine çekmek iste- yen şeriatçılar mı?.. Ülkeyı Irak'ta bir kin ve kan denizi- nin içinde boğulmaya itmek, ona Ortadoğu ve Avras- ya'nın zenginliklerinin kontrol edilmesinde koçbaşı mis- yonu yüklemek için her yolu deneyen ABD mi?.. Yoksa, Türkiye'nin yuvarlandığı çukurdan çıkmasını imkânsız kılmak için moda adı NGO olan Alman vakrfları aracılığı ile her tüıiü faaliyeti babasının çıftliğinde at oynatır gibi gerçekleştiren Almanya mı?.. Ne fark eder?.. önemli olan Türkiye'nin sürüklenmek istendiği batak- lık, diğer bir deyişle başına örülmek istenen çoraplar de- ğil mi?!.. - Ve o çoraplann örülmesinde rol alan işbiriikçilerü! • • • Başlıktaki "neden" sorusu necip Türk milletine!.. Bizim insanımız neden burnunun ucundaki yalın ger- çeği göremıyor?.. Neden canına, malına, özgürlüğüne, gelecegine kastedildığini anlayamıyor?.. - Halbuki, o denli açık, o kadar basrt ki!.. Çok eskiye gitmesıne bıle gerek yok; 1990'lann ba- şından bu yana, Prof. Muammer Aksoy'la başlayan ci- nayetlerzincirine bir baksa. öldürülen yurtseverlerin or- tak kimliğini bir görse, o aydınlann Türkiye'nin bağım- sızlığı için verdiği savaşı, ülke zenginliklerinin peşkeş çe- kilmesine karşı, köleleştirme oyunlanna karşı başkaldı- nsını bir anlayabilse... -Türkiye'nin "d(zçö7cert/7me"senaryosunu çözecek!.. O zaman, kendi elleriyle altın tepsi içinde iktidan sun- duğu siyaset erbabının, kendisini uzun yıllardır afyonla- yan medyadaki işbirlikçilerin neye ve kimlere hizmet et- tiğını hiç alışık olmadığı berraklıkta görebilecek!.. Ama olmuyor, olamıyor!.. Güzide halkım, yanm yüz- yıldır gözlerine bağlanmış "gözbağı"n\ yırtıp atamıyor... Böyle olduğu için de "korkak ve unutkan" kimliğinden sıynlamıyor.. Türkiye'yi köleliğe mahkûm edenler ise bunu çok iyi biliyor!.. Bildiklen ıçın de kurallannı kendi koyduklan oyu- nu pervasızca oynamayı sürdürüyor, bu oyuna karşı çı- kan, halkın çıkan için savaşan yurtseverleri de acıma- sızca yok ediyoriar. Yurtseverier birer birer öldürülüyor, halkımız seyredi- yor!.. Bilmıyorki, heryurtseveröldürüldüğünde.yokedil- diğinde aslında kendisi ölüyor... Aslında halk yok edili- yorü! - Işık içinde yat kardeşim Necip Hablemrtoğlu . ABD İşi bitirdi arkadaşlari.. Biri<aç hafta önce, "AKP'nın Mısyonu" başlıklı yazım- da, bu iktidann Kibns'tan Irak savaşına dek her konuda "istenilenleıi" yapacağını, çünkü misyonunun bu oldu- ğunu anlatmıştım. Sağ olsunlaryüzümü kara çıkanmıyor- lar!.. Kıbns malum, Irak'ta ise her şey öylesine gizli ka- paklı yüriitülüyor ki, muhalefet lideri bile "Ne oluyor" di- ye sormak ihtiyacını hissedıyor.. Olan şu; atı alan Üskü- dar'ı geçmiş durumda. Üsleri, limanlan filan geçin, Ame- rikan askerierinin Türkiye'de konuşlanması bile tamam arkadaşlar!.. Fatih Çekirge, Star gazetesinde ABD'nin Türkiye'den, ülkede konuşlanacak Amerikan askerleri- nin NATO kapsamında ele alınmasını, yani Turk huku- kuna tabi olmamasını istedığini yazdı!.. Yani, ABD asker- lerinin Türkıye'ye gelmesi kesin de, hukuki tartışmalar ya- pılıyor. O da şu demek; Coni herhangi bir olaya kanşır, birini filan öldünjrse u dokunulmaz" kabul edilecek!.. Top- raklannı sömürge ülkesi gibi açmak yetmiyor, kendi hu- kukunu bile uygulayamıyorsunü! Fatih Çekırge, Bu bana işgal öncesi Istanbul'daki yabancı askerlerin statüsünü hatınatıyor" demiş... - Ya size neyi hatıriatıyor?!.. E-posta: umitzileli(g ttnet.net.tr BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 4 5 6 7 8 1 _ 2 3 I 9 | I 4 5 6 7 8 9 U I H -FU-H- J H n M r11 nı1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDANSAĞA: 1/ Insan yerle- şimlerini ince- leyen bilim dalı. 2/ Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konar-göçer- lerin kıl çadır- lanndan olu- şan yayla yer- leşmesi... Kö- kü yukanda, dallan aşağıda olduğuna inanılan cennetağacı.3/Rey... ^ Bir bağlaç... ilişkin. „ değgin. 4/Tıp dilinde kalp atımuun hızlan- masına verilen ad. 5/ Kurnaz, açıkgöz... ^ Rusya'da işçi koope- 6 ratiflerine ve çiftçi 7 derneklerine verilen 8 ad. 6/Kahvepişirme- 9 ye yarayan kap. II tn- cir ağaçlannda döllenmeyi sağlayan sinek... îskam- bilde koz. 8/ Antalya yaİanlannda ünlü arkeolojik mağara... Adlan sıfat yapan bir yapım eki. 9/ Tuz Gölü'nün batı kıyısında bir göl. YUKARTOAN AŞAĞIY4: 1/Belirli bir topluluğun dışuıda kimseye bildirilme- yen, yalnızca suıırlı ve dar bir çe\Teye aktanlan her türlü bilgi ya da öğretiye verilen ad. 2/Vadi... Islam- lıktan önce Kâbe'de duran üç puttan biri. 3/Parola... Bir kişinin ya da bir ailenin bütün kollannı göste- ren çizelge. 4/ Pirinçten elde edilen Japon içkisi... Borsada, kesin vadeli değerlerin kuru ile primli de- ğerlerin kuru arasındaki farka verilen ad. 5/Uyan... Duman lekesi. 61 Köpek... Dişi deve. II Dört kişi- den oluşan müzik topluluğu. 8/Bedenin belden aşa- ğı bölümlerini yıkamakta kullanılan tuvalet aracı... Muğla'nın bir ilçesi. 9/ Artvin ilinde, ulusal park kapsamına alman ünlü vadi... Küçük mağara. S A G U A R O | ı u L E S •A F R O N A C A K | S O Y D •E K E N E K • 1 S A •S E T •G K A U | M | O R E R E M O F O B T N A Vı A R | B U Z •Tl 1 R A M I V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog